Hutbe

Hutba 05. 12. 2008. – Istinski vjernik se uvijek predaje Allahovoj volji


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Današnja hutba je odr‘ana u Nju Delhiju (Indija). Nakon uèenja
sure Al Fatiha, Huzur a.t. je rekao da svaka osoba na ovom svijetu ima
‘elje i èini svaki napor da ide za njima, dok je mumin onaj ko ima
potpunu i apsolutnu vjeru u postojanje Boga i okreæe se Svemoguæem
naspram bilo kakve vrste nevolje – zapravo, ono što definiše istinskog
muslimana i obo‘avaoca Boga je njegov napredak u vjeri u svakoj prilici
u njegovom ‘ivotu. Huzur a.t. je rekao da èak ako èovjek ‘eli da kupi
jednostavnu stvar kao što su šnjure za cipele, on treba da tra‘i uputu i
Bo‘iju volju, jer bez Njegove volje, svi njegovi napori da kupi ovu stvar
æe propasti, èak i ako to kupi, osoba mo‘da ne bude u stanju da to
upotrijebi. Bo‘iji je veliki blagoslov na Ahmadi muslimanima da ih je
On osposobio da prihvate Obeæanog Mesiju a.s. koji ih je uputio da
tra‘e Bo‘ije zadovoljstvo. Huzur a.t. je naveo par isjeèaka iz pisanja
Obeæanog Mesije a.s. u kojima on ka‘e da Allah voli one koji se okreæu
Njemu i njihovo potomstvo nikada nije izgubljeno, dok oni koji se okreæu
prema svijetu, Bog njih ne voli i njihova djecu su uništena. Bez Bo‘ijeg
zadovoljstva èovjek ne mo‘e postiæi bilo kakvu vrstu pobjede, niti
uspjeha, niti zadovoljstva. On dalje piše da iako osoba ne mo‘e vidjeti
Boga no Bog Sebe manifestuje kroz Svoje stvaranje. On Sebe manifestuje
kad se mi Njemu molimo.
Sva ljudska biæa, bilo kralj ili upravljaè, suoèi se sa bespomoænošæu
u odreðenim situacijama, gdje jedini lijek onda postaje molitva (dova).
Zato je Huzur a.t. naveo da su Ahmadi muslimani zaista sretni da je
Obeæani Mesija a.s. objasnio ove koncepte tako jasno, i Ahmadi
muslimani su opæenito dobro upuæeni u ove poglede. Druga va‘na taèka
da zapamtite je da se neki ljudi okreæu Bogu samo u vrijeme nevolje,
22
no istinski vjernik je onaj ko tra‘i Bo‘ije zadovoljstvo bez obzira kakva
je situacija i u svim poslovima, bilo liènim, poslovnim, ili stvarima koje
se odnose na religiju. Prije nego što provedu ikakav postupak, musliman
se okreæe Bogu da tra‘i Njegov blagoslov i Njegovu pomoæ sa potpunom
vjerom. Ponekad, èovjek misli da odreðena djelatnost mo‘e biti bolja
za njega i èini napore da postigne rezultate za tu svrhu, no Bog je taj
Koji posjeduje potpuno znanje i zbog toga spreèava da se ta djelatnost
dogodi, ponekad za stalno ili privremeno, i ovo je za korist te osobe.
Zbog sadake i dova, Bog obavještava osobu ili njegove bli‘nje i drage,
ili u stvarima d‘emata – Bog obavještava nekoliko èlanova Zajednice
unaprijed o razlozima zašto se odreðene djelatnosti ne mogu dogoditi
u odreðeno vrijeme. Zbog liènog ubjeðenja, ponekad ljudi insistiraju
na nastavljanju takvih djelatnosti, pa ipak, kad se one ne dogode, buduæu
dogaðaji koji se razviju uèine jasnim da je zaista Bo‘iji blagoslov da se
takva i takva djelatnost nije desila.
Bog nas je usmjerio ka vodeæem principu u Èasnom Kur’anu:
“Moguæe je da vi ne volite neku stvar, a to je dobro za vas, i moguæe
je da vi volite neku stvar, a to je zlo za vas. Allah zna, a vi ne znate.”
(2:217).
Zbog toga èovjek treba da ne bude nepotrebno ustrajan da nastavi
sa odreðenom djelatnošæu jer je njegovo znanje ogranièeno, dok Bog
najbolje zna kad, kako i gdje odreðena djelatnost treba da bude
provedena. Predavanje Njegovoj volji i tra‘enje Njegove pomoæi kroz
dove je najbolji naèin, zato što kad Bog ne ‘eli, onda svi napori i jaka
‘elja za odreðenim putem neæe biti od koristi.
Ove godine, zbog stoljetnice halifata, svaki Ahmadi ima obnovljeni
‘ar i napravio je napore da prisustvuje ðelsa salani u Kadianu. No,
nesretni dogaðaji koji su se nedavno dogodili u Indiji potresli su cijelu
naciju. Ovi nemilosrdni teroristi koji su bili uhvaæeni priznali su da su
planirali brutalne napade u bliskoj buduænosti, zbog kojih je vlada
poveæala sigurnosne mjere. Zbog toga, zbog ovih okolnosti, Huzur a.t.
je zabranio da bilo ko dolazi u posjetu iz stranih zemalja da uèestvuje
na ðelsi, bez ikakvih izuzetaka, bez obzira kako je jaka njihova ‘elja da
tome prisustvuju. Svemoguæi Allah æe popraviti situaciju i rodit æe se
dalje prilike, inšaAllah. Islam nas uèi da èinimo dove za zaštitu protiv
bilo koje vrste nevolje (prirodne ili od ljudi) i zbog toga mi treba da
poduzmemo neophodne mjere da se dr‘imo dalje od štetnog puta.
23
Nakon konsultacija i dova, Huzur a.t. je donio ovu odluku da zaustavi
posjetioce iz stranih zemalja da prisustvuju ðelsa salani Kadian. Naši
postupci treba da budu iznad naših emocija. Nema razloga da sebe
stavljamo u bilo kakvu vrstu teškoæe jer ‘ivot svakog Ahmadi muslimana
je dragocjen. Mnogi æe biti razoèarani, ali zapamtite da æe Allah
blagosloviti Svoje odabranike i uputiti ih. Huzur a.t. je spomenuo
posebnu dovu Èasnog Poslanika s.a.v.s. da nas zaštiti od svih vrsta zla u
svijetu, koju treba da pojaèano uèimo ovih dana. Da Allah primi naše
dove i zaštiti svakog Ahmadi muslimana; amin. Druga dova koju
trebamo uèiti je:
“O Gospodaru moj, zaista ja sam prosjak za bilo kakvo dobro koje
mi dadneš.” (28:25)
Huzur a.t. je završio sa zajednièkom dovom za Ahmadi muslimane
širom svijeta da nas Allah uvijek upuæuje na Pravi put i zaštiti nas od
svih zala, usmjeri naše ‘elje u ispravnom pravcu, i ako napravimo
pogrešnu odluku, da nas Allah zaštiti od njenih loših posljedica, da nas
On osposobi da pravimo odluke bazirane na mudrosti, koja je Bo‘iji
blagoslov. Bog nas je pouèio ovoj dovi:
“Gospodaru moj, podari mi mudrost i pridru‘i me dobrima.” (26:84)
Istinski vjernik ne treba da se boji, ali on treba da odvaga dobitke i
gubitke prije pravljenja bilo kakvih odluka. Mi se ne bojimo da uèinimo
bilo koju ‘rtvu, Bo‘ijom milošæu, ali treba takoðer da se zaštitimo od
štete. Mi treba da èinimo dove Bogu za najbolje rezultate ove odluke i
da ovu priliku uvelièa nebrojenim blagoslovima, i bol, koji neki mo‘da
osjeæaju zbog ove odluke, zamijeni radošæu Svoje blizine i stalno jaèim
liènim odnosom sa Allahom. Huzur a.t. je citirao Obeæanog Mesiju a.s.
koji je rekao da je Bog Milostiv, i ne dopušta da dova molitelja bude
izgubljena. Mi treba da još više molimo Boga i da Mu odamo svoju
zahvalnost. Svaki Ahmadi musliman treba da èini dove za sebe i za
druge Ahmadi širom svijeta, pogotovu Ahmadi muslimane Indije i
Pakistana. Da Allah uputi ljude i osposobi ih da shvate svrhu svog
stvaranja. Amin.
D‘enaza namaz (u odsutnosti) æe se klanjati za poštovanu Amtul
Rahman sahibu, ‘enu poštovanog Chaudry Muhammed Ahmad Derviš
sahiba koja je umrla 3. decembra 2008 u Kadianu.