Hutbe

Hutba 12. 12. 2008. – Kratka analiza putovanja u Indiju


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Nakon uèenja sure Al Fatiha Huzur a.t. je spomenuo da je morao
skratiti svoj put u Indiju, ali ‘eli da predstavi nekoliko najva‘nijih taèaka
ovog putovanja, odr‘avajuæi tako tradiciju po povratku sa putovanja iz
inostranstva. Premda je Huzur a.t. kratko govorio o bitnim odlikama
d‘emata u Kalkuti u svojoj hudbi petkom koju je tamo odr‘ao, on je
danas predstavio još nekoliko detalja svog putovanja. Prije nego što je
stigao u Kalkutu, zastao je u Èenaju (prethodno poznatom kao Madras),
gdje je prisustvovao programu ‘enske organizacije (Leðna) i bio
u prilici da skrene pa‘nju ‘ena na njihove odgovornosti. D‘emat tamo
broji samo nekoliko stotina, ali su daleko uznapredovali u svojoj
predanosti i odanosti. MTA, zaista veliki blagoslov, ujedinio je svakog
Ahmadi muslimana u ovu vezu bratstva i jedinstva širom svijeta, i igra
ogromnu ulogu u usaðivanju ljubavi prema halifatu. Mnogi iz ove oblasti
nikada nisu bili u Kadianu, pa ipak je njihova disciplina i ljubav prema
D‘ematu ogromna i ovo je prije svega zbog obuke koju su njihovi stariji
omoguæili i onda zbog MTA. Ahmadijat je stigao u ovaj dio Indije u
vrijeme Obeæanog Mesije a.s., jer je spomenuto njegovih šesnaest
drugova u ovoj oblasti. Potomci ovih drugova, skupa sa novopridošlim
èine veæinu D‘emata, koji svakodnevno napreduju u svojoj vezanosti
sa Halifatom.
Huzur a.t. je kratko predstavio historiju ove oblasti, iznoseæi da je
kršæanstvo stiglo u ovu oblast, poznatu kao Brdo Tomas (Mt. Thomas),
oko 52. godine preko uèenika Isaa a.s. (Isusa), po imenu Tomas, koji je
ovdje propovijedao 15-16 godina, i bio ubijen od strane neprijatelja.
Njegovo tijelo je bilo sahranjeno u ovom gradu i kasnije premješteno u
Vatikan. Izgleda da je Tomas došao u ovu oblast u potrazi za izgubljenim
25
plemenima Israela da im uputi poruku Isaa a.s. (Isusa Krista) (grupama
Jevreja koji su se nastanili ovdje prije dugog vremena. Zabilje‘eno je
da je Tomas bio taj koji je putovao sa Isa a.s. (Isusom Kristom) poslije
raspeæa, slièno hazreti Ebu Bekru r.a. koji je putovao sa Èasnim
Poslanikom s.a.v.s. u Medinu, iz sigurnosnih razloga. Takoðer u pisanju
Obeæanog Mesije a.s. nalazimo spomen o Tomasu, uèeniku Isaa a.s. da
je bio u Indiji. Danas su znakovi napretka Ahmadijata vidljivi u ovoj
oblasti, gdje je Huzur a.t. takoðer otvorio novu d‘amiju. Ahmadi
muslimani sada šire poruku Muslih Mauda, koja je danas jedini put za
spas.
Huzur a.t. je onda otišao za Kalikut, Kerala, koji je bio prvi grad gdje
je Tomas zapravo stigao pošto je tamo veliki broj Jevrejskog stanovništva,
poznatih kao Malabari Jevreji, koji su se tamo nastanili u toku vremena
poslanika Sulejmana a.s. kad su ovi stigli sa trgovaèkim karavanima.
Preobraæenici koje je Tomas postigao propovjedajuæi u ovoj oblasti
poznati su kao ’Nasrani’ ili ’Tomas kršæani’, i vjeruju u Bo`ije jedinstvo.
Tu je veliki broj stanovništva hindusa, ali i muslimani takoðer tamo
`ive, pa ipak vlada atmosfera jedinstva meðu sljedbenicima svih religija,
koja nije pod uticajem meðureligijskih buna na drugim mjestima u zemlji
ili svijetu. Ljudi Kerale su vrlo tolerantni po prirodi i èine svaki napor
da uklone bilo kakvu vrstu razlika jedan meðu drugim. Islam je u ovu
oblast stigao u periodu èetvrtog nasljednika Èasnog Poslanika s.a.v.s.
preko Malik bin Dinara, koji je putovao sa Arapskim trgovaèkim
karavanima, i Rad`a tog vremena (Paroma) je primio islam kad se
uvjerio o njegovim svojstvenim ljepotama, i zapravo, èak putovao u
Meku. Jedna Ahmadi porodica koja `ivi u ovom gradu tvrde da su
potomci tog Rad`e, èineæi oèitim blagoslove koje je ovaj Rad`a primio
od Allaha da je On osposobio dio njegovih potomaka da uðu u okrilje
Ahmadijata danas. Stepen pismenosti u ovoj oblasti Indije je blizu 100%,
dosti`uæi 90% za muslimansko stanovništvo u poreðenju sa mnogo ni`im
stepenom u drugim dijelovima ove zemlje. Huzur a.t. je naveo da je
ovo plodna zemlja za širenje poruke pošto su ljudi spremni da slušaju,
oni su tolerantni po prirodi, tu nema straha od hod`a i vrlo je mala
opozicija, u tolikoj mjeri da ljudi nastoje da uklone bilo kakvu opoziciju
koja trenutno postoji. Èak su sredstva informisanja opozicionih grupa
dala vrlo savjesne izvještaje o Huzurovom putovanju u ovoj oblasti i svi
programi su prošli dobro, bez bilo kakvog neprijateljstva od strane ljudi
izvana. D`amija u Kalikutu je smještena pravo u srcu grada, koja æe
26
Bo`ijom milošæu, postati povod osvajanja srca drugih. Dr`avna vlada je
u potpunosti saraðivala u omoguæavanju bezbjednosti, i ljudi opæenito
su bili velikog srca dovoljno da izaðu u susret kad god je bilo potrebno.
Huzur a.t. je rekao da su Ahmadi muslimani ove oblasti izrazili svoju
duboku predanost i odanost D`ematu i ovaj osjeæaj se mogao naæi u
svima njima, bilo da su roðeni Ahmadi ili novi u D`ematu. Njihov duh
dobrovoljnog rada je zaista vrijedan spomena; oni dr`e va`ne slu`be u
D`ematu i imaju `eð da steknu koliko god je moguæe više znanja o
organizaciji D`emata, samo u svrhu da bolje slu`e D`ematu. Ovo je
vrhunska odlika novopridošlih koje je Obeæani Mesija a.s. `elio da vidi
da ulaze u njegov D`emat, nove ’zavjete’ koji su plodonosni i zdravi,
koji slu`e bez ikakve `elje za naknadom. Postiæi takve novopridošle je
samo moguæe kad oni koji im prenose poruku sami postanu uzori u
svojoj èvrstoj vjeri, koji rade samo da postignu Bo`ije zadovoljstvo.
Duh `rtvovanja prisutan kod Ahmadi muslimana ove oblasti je takoðer
zamjetljiv, ukljuèujuæi njihovo finansijsko `rtvovanje. Da Allah osposobi
svakog Ahmadi muslimana da propagira, praktikuje i provede krasna
uèenja islama; amin. U Kalikutu, bila je takoðer odr`ana leðna i Nasirat
ištema (`enske organizacije i organizacije za djevojèice), kojoj je
prisustvovalo oko 4000 uèesnika, i mogao se osjetiti novi osjeæaj
entuzijazma meðu svima prisutnim. @enska organizacija Kerale je veæ
meðu onima na vrhu u Indiji, i nadat se je da æe i druge `enske
organizacije širom zemlje sada takoðer uzeti vodstvo u napredovanju.
Prijem je odr`an u hotelu, gdje su vladini slu`benici, gradonaèelnici i
drugi istaknuti gosti izrazili svoje dojmove o ljepotama islama. Sredstva
informisanja su dala izvještaje o ovom dogaðaju, i poruka islama je
stigla do stotina hiljada ljudi kroz intervju objavljen u lokalnim novinama
i na njihovom lokalnom jeziku.
Iz Kalikute je Huzur a.t. otputovao za Koèin, gdje je odr‘ano otvaranje
nekoliko novih d‘amija, iako Huzur a.t. nije mogao lièno posjetiti sve
ove d‘amije, uprkos duboke ‘elje lokalnih stanovnika. Neahmadi ove
oblasti su pokazali svoju naklonost ukrašavanjem svojih kuæa i dr‘eæi
oblast èistom i omoguæavajuæi veliku disciplinu u usmjeravanju
saobraæaja, itd. Sredstva informisanja su uveliko izvještavala o
Huzurovom putovanju, i Bo‘ijom milošæu, poruka Ahmadijata je stigla
do ogromnog broja ljudi. Na prijemu su bili profesori, in‘injeri i èlanovi
parlamenta, jedan gost je prenio svoj pogled da samo Ahmadija gledište
mo‘e donijeti mir svijetu.
27
U cjelini, putovanje u ju‘nu oblast Indije je bilo visoko uspješno i
vrlo plodonosno na mnogo naèina. Otvorene su nove avenije prenošenja
poruke, diskutovano je o pitanjima odgoja, stvoren je novi duh
privr‘enosti (po‘rtvovanosti). Huzur a.t. je rekao da æe ova nova gorivost
pomoæi onim D‘ematima da napreduju koji su zaostajali iza, i lokalni
d‘emati treba da iskoriste priliku ovog novog vala reklamiranja
(publiciteta) Ahmadijata da propagiraju poruku islama. Samo kroz
ljubav, naklonost i uljudnost Ahmadijat mo‘e širiti ovu poruku. Obeæani
Mesija a.s. je podijelio stanovništvo u tri velike kategorije: obièan svijet,
srednju klasu i bogate. Poruka obiènom svijetu treba biti upuæena vrlo
lahkim rijeèima tako da je to lahko shvatiti, no teško je propagirati u
ovoj kategoriji zato što veæina nije u stanju da dokuèe ovu poruku i
boje se hod‘a. Bogati su takoðer teško pristupna grupa, zato što su
oholi i samo‘ivi po prirodi. Poruka njima dostavljena treba da bude
sa‘eta i napunjena potkrepljujuæim dokazom ovog uèenja. Lakše
dosti‘na grupa su ljudi srednje klase, koji nisu oholi i lahko razumiju
poruku. Prema Huzurovom zapa‘anju, ova oblast ima veliki broj
stanovništva srednje klase, koji su spremni da slušaju, zato doðite do
njih, kršæana i muslimana jednako, uputite ih ispravnom putu koji vodi
Bogu. Da Allah osposobi svakog Ahmadi muslimana da poruku islama
razmno‘avaju do krajeva svijeta. Amin.