Hutbe

Hutba 19. 12. 2008. – Božiji atribut Ašaafi ‘Izlječitelj’


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Poslije uèenja sure Al Fatiha, Huzur a.t. je zapoèeo hudbu opisivanjem
stanja bolesti ljudi širom svijeta koji su napadnuti bolestima i o kvalitetu
zdravstvene brige koju primaju, ovisno od toga da li ‘ive u razvijenim
zemljama ili zemljama treæeg svijeta. Huzur a.t. je rekao da u stanovitim
uvjetima, ljudi napadnuti izvjesnim bolestima tra‘e odgovarajuæu
medicinsku brigu na modernim sredstvima, pa ipak se mo‘da oporave
ili ne oporave. Slièno, u nedovoljno razvijenim zemljama, opa‘eno je
da mnogi napadnuti bolešæu nemaju moguænosti ili sredstava da tra‘e
medicinsku pomoæ, pa ipak se oporave kroz moæ molitve svojih starješina
4
ili svojih dragih. Ovo dokazuje da je zaista Bog, Izljeèitelj, taj koji ima
moæ da podari zdravlje i izljeèenje, i vjernik ima èvrstu vjeru u ovaj
Allahov atribut. Zaista oporavak osobe napadnute bolešæu do potpunog
ozdravljenja je vjerom nadahnjujuæe èak za vjernika. Allah obezbjeðuje
ozdravljenje ne samo za ljudska biæa, nego za Svoje cijelo stvaranje,
ukljuèujuæi ‘ivotinje, kao i bilje. Huzur a.t. je rekao na ovaj naèin, Bog
ne samo da obezbjeðuje fizièko izljeèenje nego i psihièko, i za taj cilj
On šalje ljudima Vjerovjesnike i Poslanike i pobo‘ne ljude da ih upute;
meðutim u ovoj hudbi, Huzur a.t. æe se usredsrediti na to da Bog
obezbjeðuje fizièko ozdravljenje ljudi.
U moderno doba, èovjek je napravio veliki napredak na polju medicine
i medicinske tehnologije, no to je zbog inteligencije koju je Bog
dao èovjeku kao naklonost njemu da je on u stanju da napravi ovakav
napredak. Istinski vjernik se uvijek okreæe samo Allahu za izljeèenje.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao ljekarima: “Vi ste samo ubla`itelji svom
pacijentu. Njegov lijeènik je On Koji ga je stvorio, to jest Allah.” @ivot
Obeæanog Mesije a.s. takoðer baca svjetlo na ovu temu gdje nalazimo
da on nije `elio da uzme tretman od ljekara koji nije imao vjeru u
postojanje Boga i vjerovao je da moæ izljeèenja le`i u njegovim vlastitim
rukama, jer takav lijeènik bi tvrdio bo`anstvo za sebe.
Huzur a.t. nas je podsjetio da je moderni napredak u medicinskoj
tehnologiji i hirurgiji priuštilo èovjeku du‘i ‘ivotni vijek i popravilo
kvalitet njegovog ‘ivota, ali ovo ne treba da razvije mišljenje da je
èovjek stekao bo‘anske atribute i da od sebe mo‘e osigurati izljeèenje.
Treba da zapamtite da ovaj napredak takoðer pripada Bogu Lièno koji
je omoguæio èovjeka da stekne znanje da razvije ove tehnologije. Huzur
a.t. je skrenuo pa‘nju Ahmadi doktora i lijeènika širom svijeta da prvo
i prije svega zapamte ovaj princip da je jedino Bog Izljeèitelj i skupa sa
tretmanom, oni treba da mole za svoje pacijente s ciljem da osiguraju
Bo‘ije zadovoljstvo. Ova èvrsta vjera u Boga pokazana od Ahmadi
doktora dat æe im bolju sposobnost da lijeèe, i njihova vjera u Boga æe
se poveæati, što æe zauzvrat uèiniti da se poveæaju u duhovnosti. U drugu
ruku, ljudi napadnuti bolešæu takoðer ne treba da misle da æe to što
posjeæuju odreðenog doktora ili odreðenu bolnicu postati uzrok njihovog
izljeèenja, nego da je jedino Bo‘ija milost i samilost to što æe im dati
oporavak do potpunog ozdravljenja. Huzur a.t. je rekao da pisma koja
prima iz cijelog svijeta u kojima ljudi tra‘e dove za svoje drage koji
5
prolaze kroz medicinske probleme svjedoèenje je èinjenici da Ahmadi
muslimani imaju èvrstu vjeru u izljeèiteljsku moæ dova i oslanjaju se
iskljuèivo na Boga za potpuno izljeèenje. Oni koji vjeruju da izljeèenje
dolazi od odreðenih doktora koraèaju granicama skrivenog širka
(pripisivanja partnera Allahu). Huzur a.t. je naveo dogaðaj iz ‘ivota dr
Mir Muhammeda Ismail sahiba, èiji je bratiæ umro na njegovim rukama,
uzrokujuæi da njegova snaha uvidi da istinsko izljeèenje dolazi samo od
Boga, i doktor jedino igra ulogu posrednika omoguæavanja tretmana,
koji samo mo‘e biti koristan ako Bog tako hoæe, i to je razlog zašto se
tra‘e dove na svakom koraku ovog puta.
Bog je obezbjedio lijek za svaku bolest, i mnoge trave i insekti imaju
takve lijekove (na primjer zmijin otrov). Jedan takav primjer je primjer
pèele – da opiše medicinska svojstva meda, Èasni Kur’an je upotrijebio
termin “Šafa-ul lin-naasi” to jest
“u tome je zdravlje za ljude.” (16:70)
Istra‘ivanje meda je omoguæilo mnoge koristi svijetu. Ovih dana,
meðutim, pèela je napadnuta izvjesnom bolešæu – koju izaziva virus –
koja izaziva njihovo široko rasprostranjeno izumiranje i istra‘ivaèi su
zabrinuti da, ako uskoro ne naðu lijek, pèele mo‘da izumru širom svijeta
ili u odreðenim dijelovima svijeta za nekoliko godina. Huzur a.t. je,
meðutim, dao svoje razmišljanje u ovoj temi govoreæi da, pošto je pèela
bila spomenuta u Èasnom Kur’anu koji je knjiga za sva vremena, pèela
nikada neæe izumrijeti; meðutim, ona mo‘da nestane iz odreðenih
oblasti kao forma kazne. Pošto je sistem objave takoðer povezan sa
pèelom, Bog æe to zasigurno uèiniti znakom za one koji vjeruju u Njegovo
jedinstvo. Huzur a.t. je poticao Ahmadi muslimane da idu u istra‘ivanje
ovog polja i drugih oblasti, jer æe im to dati priliku da se èvrsto utemelje
u razvijenim zemljama. Ako ima nekih Ahmadi muslimana koji veæ
rade u ovoj oblasti (istra‘ivanja pèela), treba da odmah kontaktiraju
Huzura.
Huzur a.t. je spomenuo neke dogaðaje iz ‘ivota Èasnog Poslanika
s.a.v.s. koji je otkrio neke pojedine vrste hrane da sadr‘e ljekovitu moæ.
Neke od njih su hurme, med, kalonji (sjeme crnog luka), odreðena
vrsta jestivih gljiva (korištenih za lijeèenje oèiju), voda (lijek protiv
temperature), itd. Izviješteno je da je Èasni Poslanik s.a.v.s. takoðer
rekao da, ako muha (ili insekt) padne u tekuæinu, treba da je cijelu
6
potopimo u tu tekuæinu, zato što jedno krilo ima ljekovitu sposobnost,
dok drugo ima infektivnu sposobnost. Ova informacija, koja je od Allaha
bila unaprijed kazana Èasnom Poslaniku s.a.v.s. prije 1400 godina,
nedavno je bila otkrivena od istra‘ivaèa koji su na muhi našli protiv
bakteriološku i antibiološku sposobnost. Jedan istra‘ivaè u Tokiju èak
tvrdi da muhe mogu poveæati imunološki sistem i da imaju enzime koji
ubijaju stanovitu bakteriju. Vraèajuæi se glavnoj temi, Huzur a.t. je
istakao da je Èasni Poslanik s.a.v.s. uvijek insistirao na dovi i sadaki
(davanju u dobrotvorne svrhe) da pomognu u lijeèenju bolesti, kao i
da osoba treba da iskljuèivo ovisi o Bogu za oporavak od svake vrste
bolesti. Huzur a.t. je naveo odreðene druge dogaðaje iz ‘ivota Èasnog
Poslanika s.a.v.s. gdje je on izlijeèio svoje drugove moleæi se Allahu
d‘.š. za Njegovu dobrotvornost. Huzur a.t. je dalje objasnio ovu taèku
opisujuæi nekoliko dogaðaja iz ‘ivota Obeæanog Mesije a.s., koji je
takoðer omoguæio lijek za ljude tek moleæi (Boga) za njihovo
ozdravljenje, imajuæi èvrstu vjeru u Bo‘ije izljeèiteljske sposobnosti.
Najva‘nija stvar da zapamtimo je da bolest i zaraza dolaze od Boga, i
da tako zdravlje i izljeèenje dolaze samo od Boga; zato osoba treba da
padne na sed‘du pred Njim i moli za Njegovu milost i tra‘i Njegovu
bo‘ansku pomoæ i èvrsto vjeruje u Njegov atribut Ašaafi i onda ostane
zadovoljan s Njegovom voljom. Da Allah primi naše molitve u prilog
naših dragih i podari zdravlje svima. Amin.