Hutbe

Hutba 26. 12. 2008. – Božiji atribut Ašaafi (‘Izlječitelj’)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U nastavljanju teme hudbe prošlog petka, Huzur a.t. je današnju
hudbu koncentrisao na aspekt duhovnog lijeèenja koji je takoðer dio
7
Bo‘ijeg atributa Ašaafi (Izljeèitelj). Nakon uèenja sure Al Fatiha, Huzur
a.t. nas je podjsetio da je Bog izvor svog lijeèenja; i kad molitva postaje
izvor takvog èudesnog izlijeèenja kroz Bo‘iju volju, vjernik pravi veliki
napredak u svojoj vjeri u Bo‘ije jedinstvo i Njegovu vlast nad stvaranjem,
i on je podsjeæen o svrhi u ‘ivotu koji je da nastavi da napreduje i
pospješuje u duhovnosti. Allah Svemoguæi nas podsjeæa da je èovjek
stvoren da Njega obo‘ava i da sluša Njegove naredbe. Velika je naklonost
Allahova da nam je On dao potpunu uputu u formi Èasnog Kur’ana
kroz Èasnog Poslanika s.a.v.s. Huzur a.t. je rekao da, kao što je med
lijek za fizièke bolesti (detalji o tome su u prošloj hudbi), tako je med
lijek za bolesti duše, ako se zamislimo. Huzur a.t. je predstavio seriju
ajeta èasnog Kur’ana da objasni ovu taèku.
U Èasnom Kur’anu èitamo:
“I Gospodar tvoj je objavio pèeli: ’Pravi kuæe u brdima i u drveæu i u
onim (biljkama) penjaèicama koje oni visoko podupru;” (16:69)
Ako istra‘ujemo po ovom ajetu, obièna pèela je kroz objavu bila
poduèena naèinu i procesu pravljenja meda, lijeka za fizièke bolesti, i
sve ‘ivotinje su, zapravo, upuæene na slièan naèin. U stvarnosti, objava
je neophodna za svaku aktivnost, prema tome, kako èovjek mo‘e odbiti
vrijednost ove Bo‘ije šeme. Obeæani Mesija a.s. je rekao da ovosvjetski
èovjek vjeruje da su mu dovoljni njegovi vlastiti napori da postigne
uspjeh u svim svojim nastojanjima, ali mi moramo zapamtiti da bez
dova nema uspjeha, i što postignemo kao rezultat ovih dova takoðer je
vrsta objave. Èovjek treba da se brine ne samo o postizanju uspjeha na
ovom svijetu, nego takoðer na ahiretu. Bo‘iji je zakon da On šalje uputu
kroz Svoje poslanike i svete ljude. U pogledu ovoga, On je dao Svoju
najveæu naklonost i milost ljudima slanjem Èasnog Poslanika s.a.v.s.,
savršenog èovjeka, i objavljujuæi mu Èasni Kur’an – potpunu i savršenu
uputu i izvor fizièkog i duhovnog lijeèenja.
U hadisu nalazimo da je jedan od drugova (Poslanika) otišao voði
jednog plemena i lijeèio ga uz pomoæ sure Fatiha. Ovom drugu je data
naknada za lijeèenje koju je on odbio. Po povratku, Èasni Poslanik s.a.v.s.
je bio zadovoljan njegovom metodom lijeèenja, ali je takoðer rekao da
je imao pravo da primi naknadu, ali da nikada ne smije tra‘iti plaæanje.
(Buhari). Ovaj hadis baca svjetlo na èinjenicu da Èasni Kur’an sadr‘i
lijeèenje za sve vrste bolesti. To je Rijeè Bo‘ija objavljena, ali nije kraj
8
objave. Prije dolaska Èasnog Poslanika s.a.v.s., Bog je govorio sa svim
poslanicima, i slièno, ovaj proces se nastavlja èak danas. Obeæani Mesija
a.s. ka‘e da je, nakon što je Tevrat bio objavljen poslaniku Musau a.s.,
Bog nastavio slati poslanike u njegovoj lozi da podsjeti narode da slijede
put istinitosti. Prema tome, objava je proces koji se nastavlja i danas, i
Obeæani Mesija a.s. je bio odreðen da u moderna vremena o‘ivi uèenja
Èasnog Kur’ana i usadi ova uèenja širenjem ove rijeèi nadaleko i
naširoko. Ova misija se nastavlja pod okriljem Halifata danas. Ako
analiziramo situaciju muslimanskog svijeta danas, ne nalazimo da
muslimani imaju korist od uèenja Èasnog Kur’ana uprkos što je prisutna
ova Knjiga i uèeni ljudi koji pišu komentare i objašnjavaju njegova
uèenja. Da li ovo znaèi da je, Bo‘e saèuvaj, Kur’an izgubio svoje uzvišeno
znaèenje za moderni svijet? Apsolutno ne! Ono što ovo znaèi je da su
uèeni ljudi koji tvrde da razumiju ovu Knjigu izgubili svoju sposobnost
da istinski shvate njena uèenja i danas je jedini put koji vodi njegovom
razumijevanju utrt od Ahmadija zajednice. Da Allah uputi muslimanski
ummet Ispravnom putu, amin.
Huzur a.t. je onda prouèio slijedeæe ajete:
“A Mi objavljujemo od Kur’ana što lijeèi i što je milost vjernicima; ali
to silnicima ne poveæava ništa osim gubitka.” (17:83)
“Ovo je Knjiga u koju nema sumnje; upuæuje bogobojazne,” (2:3)
Iz ovih ajeta je jasno da je uputa iznesena u Kur’anu za one èija su
srca èista. Ako ova uèenja stavi u praksu, èovjek æe napredovati u
duhovnosti. Ali Huzur a.t. je objasnio da baš kao što medicina jedina
ne mo‘e izlijeèiti – va‘no da slijedimo naredbe upotrebe i prikladnog
naèina uzimanjem toga, slièno, ova uputa je prisutna, ali ljudi ne znaju
kako da je slijede. Obeæani Mesija a.s. je rekao da mnogi koji su ušli u
D‘emat su bili oni koji su se upuštali u sve vrste loših navika prije svog
zavjeta odanosti, pa ipak, nakon pristupa D‘ematu oni su izveli velike
promjene u svojim navikama i dr‘e veliku ‘elju da se oèiste od svih
loših navika. Huzur a.t. je rekao da su ovo jasni pokazatelji da je danas
jedini put spasa kroz Obeæanog Mesiju a.s., i zato vjernici treba da se
raduju da su nasljednici obeæanja sadr‘anih u Kur’anu i da æe rezultat
ovih obeæanja biti u njihovu korist.
“O ljudi! Zaista vam je došao savjet od Gospodara vašega i takoðer
lijek za (bolest) grudi, i uputa i milost vjernicima.” (10:58)
9
U ovom ajetu Bog se obraæa cijelom èovjeèanstvu, upozoravajuæi ih
da ne potcijene va‘nost ove Knjige ili ovog Poslanika. Èasni Kur’an
sadr‘i sve vrste upute za èovjeka da postane ispravan i pobo‘an. Poslanik
je milost za cijelo èovjeèanstvo koji nas takoðer upuæuje ka Bo‘ijoj
milosti. Kroz njih, èovjek mo‘e naæi istinsku svrhu svog stvaranja i
slijeðenjem ove upute poboljšati ne samo svoje ovosvjetske poslove
nego takoðer svoj polo‘aj na ahiretu. Ako se duboko zamislimo, ovaj
ajet odgovara na one optu‘be protiv islama koje ga optu‘uju o
nametanju svoje poruke silom na ljude. Ovaj ajet sadr‘i samo prijedlog
i savjet od Allaha, èisto za našu vlastitu korist. Zato Ahmadi muslimani
treba da osjeæaju simpatiju prema ljudima i sa ovom simpatijom treba
da pozivaju svakog èovjeka da bude bli‘e Bogu jer ovo je jedini naèin
za postizanje spasa. Huzur a.t. je rekao da mali su dio ekstremista orobili
(oteli) ime islama i zbog njihovih neprijateljskih aktivnosti, islam
zaraðuje netaène optu‘be. Zbog toga, du‘nost je svakog Ahmadi
muslimana da svijetu poka‘e krasna uèenja islama.
Huzur a.t. je takoðer spomenuo da su srce i duša povezani.
Istra‘ivanje u ovom polju takoðer dokazuje da je ovo do velike mjere
taèno. Spominjanje Boga smiruje srce, um i takoðe dušu. U pogledu
ovoga, Huzur a.t. je spomenuo Tahir Institut za srce u Rabvi, gdje Ahmadi
doktori (Huzur je posebno spomenuo dr. Nooria) obavljaju ogroman
posao i njihov tretman skupa sa dovama èudnovato lijeèe pacijente.
Doktori iz inostranstva su zabezeknuti nad oporavkom nekih pacijenata.
Da Allah osposobi ove doktore da nastave da slu‘e èovjeèanstvu. Amin.
“A da smo Mi Kur’an objavili na stranom jeziku (nejasnom), oni bi
sigurno rekli: ’Zašto njegovi ajeti nisu uèinjeni jasnim
(razumljivim)? Zar strani jezik i Arap (mogu li oni biti jednaki)?’
Ti reci: ’On je uputa i zdravlje za one koji vjeruju.’ A koji ne vjeruju,
u njihovim ušima je gluhoæa, i to je za njih skriveno. Oni kao da
su pozvani sa dalekog mjesta.” (41:45)
U ovom ajetu Bog ka‘e da ima nekih ljudi koji æe uvijek naæi neki
nedostatak kad im doðe uputa. Oni su gluhi i ne mogu biti uvjereni.
Oni su sebe udaljili do dalekog mjesta i ne ‘ele da èuju poruku. Huzur
a.t. je spomenuo da oni zapadnjaci koji nastavljaju da nalaze nedostatke
bez nastojanja da razumiju istinsku poruku, spadaju u ovu kategoriju
ljudi. Nasuprot, ima drugih koji ‘ele da imaju korist od ove upute i ovo
10
su oni èija srca su èista. Zbog toga njima Allah poma‘e u njihovom
naporu i nagraðuje ih Svojom milošæu.
Na kraju Huzur a.t. je èinio dovu i tra‘io od Ahmadi muslimana da
èine dove za cijeli muslimanski ummet. Da ih Allah uputi da razumiju
istinska znaèenja Èasnog Kur’ana i ponovo vrate svoju izgubljenu slavu
i visoko podignu zastavu islama. Da im Allah dadne inteligenciju da
naðu lijek za svoje duhovne bolesti. Da Allah osposobi sve nas da
ostanemo istiniti prema svom razumijevanju ove Èasne Knjige i
nastavimo da ubiremo koristi od nje. Amin.