Hutbe

Hutba 02. 01. 2009. – Darood (salavat) i dove – načini za rješavanje sukoba i postizanja mira


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Ova prva hudba ove godine bila je koncentrisana na to kako se mo‘e
postiæi mir i kako se svijet mo‘e osloboditi od mnogih sukoba koji se
dogaðaju, veæinom pod izgovorom da se dogaðaju radi Boga.
Huzur a.t. je skrenuo pa‘nju na èinjenicu da je ova hudba petkom
bila prva hudba i sunèevog i lunarnog kalendara. Poèetak ovih kalendara
se mo‘da takoðer podudario u nekoj ranijoj prilici, ali se sigurno nikada
u historiji èovjeèanstva nije desilo da se to dogodi u toku godine
stoljetnice halifata Obeæanog Mesije a.s. Da Allah ovo uèini izvorom
velikih blagoslova za D‘emat Ahmadija širom svijeta. Amin.
4
Huzur a.t. je rekao da ‘eli da iskoristi ovu priliku da skrene pa‘nju
Ahmadi muslimana širom svijeta da pojaèaju svoje dove Bogu. Podsjetio
nas je da je va‘nost i znaèaj petka povezan sa erom Mesije kasnijeg
doba, kad æe se neahmadi okrenuti prema ovosvjetskim i materijalnim
dobicima i neæe poštovati ovaj dan kako je on namijenjen da bude
poštovan. U suri D‘uma, Svemoguæi Allah je naveo da muslimani treba
da ostave sve vrste poslova svijeta i sakupe se da obave d‘umu namaz.
Ista sura takoðer sadr‘i radosne vijesti Mesije kasnijeg doba koji je
trebao nanovo prihvatiti misiju Èasnog Poslanika s.a.v.s., širiti istinska
uèenja Èasnog Kur’ana, pokazati èišæenje duše i širiti islamsku mudrost
da ujedini narode svijeta pod jednu zastavu, sve da postignu blizinu i
zaslu‘e Allahovo zadovoljstvo. Obeæani Mesija a.s. je objasnio da je era
Èasnog Poslanika s.a.v.s. bila ’savršenstvo upute’ (takmiil-e-hidajet) tj.,
njemu je bila objavljena potpuna i savršena Knjiga, poslije koje nije
potreban novi Zakon, i èija æe univerzalnost ostati do kraja svijeta, i
koja sadr‘i pretskazanja o svim buduæim otkriæima; ukratko, to je Knjiga
koja sadr‘i savršenu uputu za cijelo èovjeèanstvo. Era Obeæanog Mesije
a.s., tj. sadašnje doba, je era ’usavršavanja propagiranja ove upute’
(takmiil-e-hidajet), što znaèi da æe potpuna uputa koja je bila objavljena
Èasnom Poslaniku s.a.v.s. biti raširena do krajeva svijeta. Mi smo svjedoci
ovoga danas da su tehnološki napretci bili upotrebljeni za ovu svrhu.
Od ’štampe’ u doba Obeæanog Mesije a.s. do satelita itd. danas, sve je
bilo korišteno da razmno‘i ovu istinsku poruku islama. Ovo postaje
izvor poveæanja vjere za mumina (vjernika) koji je oèevidac ovoga u
toku svog ‘ivota. (Usput je Huzur a.t. spomenuo da je dr. Abdus Selam
svoje vlastito istra‘ivanje bazirao na Kur’anskim uèenjima i našao da je
oko 700 ajeta Èasnog Kur’ana u vezi sa naukom ili nauènim informacijama.
Musimanski istra‘ivaèi takoðer treba da koriste ovu riznicu koju Èasni
Kur’an sadr‘i i da svijetu otkriju èuda ove Bo‘ije Knjige.)
Skreèuæi ponovo pa‘nju na èinjenicu da su i sunèev i lunarni kalendar
zapravo sistemi stvoreni od Boga, Huzur a.t. je ponovo istakao va‘nost
koju Ahmadi treba da posvete svojim dovama. Da Allah dadne plodne
pobjede u svijetu i duhovne napretke D‘ematu Ahmadija tako da cijeli
svijet bude svjedok velièanstvenih naklonosti koje je Allah dao ovom
D‘ematu. Huzur a.t. je rekao da ove pobjede ne mogu biti postignute
ukoliko i dok svaki Ahmadi musliman i svaki d‘emat ne usmjeri svoju
pa‘nju ka tome da uèenja Èasnog Kur’ana provede u svojim ‘ivotima, i
5
širenju ovih uèenja svijetu oko sebe sa velikom gorivošæu i naporom,
tako da istinski postanu zaslu‘ni da budu nazvani ’khair-e-ummet’ tj.
najboljim narodom. Ovo je ogromna odgovornost stavljena na ramena
svakog Ahmadi muslimana, i ako ne bude provedena, mi mo‘da
propustimo da primimo Allahove naklonosti. Mi moramo zapamtiti da
su Bo‘ija pomoæ i potpora uvijek blizu, i Njegove naklonosti nastavljaju
da se poveæavaju poslije svake nevolje, pod uvjetom da se okrenemo
Njemu i molimo za Njegovu milost. Huzur a.t. je tra‘io od cijelog
D‘emata širom svijeta da stvore novi ‘ar (gorivost) i obnovljeni duh u
svojim naporima da provedu islamske prakse u svojim ‘ivotima tako
da nam Bog dadne Svoju ljubav i primi naše dove da uzdignemo visoko
zastavu islama u svijetu.
Èasni Poslanik s.a.v.s. i Obeæani Mesija a.s. su obojica garantovali da
je uèenje darooda (salavata) formula za primanje dova. Ali uèenje
salavata nije dovoljno; mi moramo zadovoljiti odreðene standarde da
postanemo primaoci blagoslova salavata.
Huzur a.t. je naveo hadis da je hazreti Anas bin Malik r.a. naveo da
je Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao: za svaki salavat koji prouèite, deset
grijeha bude oprošteno, deset dobrih djela je uvedeno u vaše bilješke
djela i uzdi‘e polo‘aj za deset stepeni (Nisai). U pogledu ovog hadisa,
svaki od nas treba da se bori da postignemo ove blagoslove obilatim
uèenjem salavata.
Hazreti Ebu Bakr Sidik r.a. je rekao da je èuo Voljenog Poslanika
s.a.v.s. da ka‘e da æe na Sudnjem danu posredovati za onoga ko uèi
salavat na njega. U svjetlu ovog hadisa, va‘no je da zapamtite da svaka
osoba neæe biti zaslu‘na ovog posredovanja; samo oni èija su srca èista
i nemaju zlobe i mr‘nje bit æe primaoci takvog posredovanja.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je došao sijetu kao poslanik mira i jedinstva.
Da li muslimani svijeta odra‘avaju ova uèenja Poslanika s.a.v.s.? Mi
svaki dan èujemo vijesti da je jedna muslimanska sekta napala drugu,
da je muslimanski bombaš ubio toliko i toliko drugih muslimana i tako
dalje. Sve ove grupe su muslimani, svi uèe salavat, ali ko æe biti primalac
blagoslova uèenja salavata? Ovo je detalj nad kojim se moramo zamisliti
i o kojem moramo razmisliti!
Takoðer je du‘nost onih koji uèe salavat da poveæaju svoju ljubav
prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s. i njegovoj porodici (krvnom srodstvu
kao i duhovnom, tj. njegovim ashabima) i njegovog doba i onima koji
6
budu slijedili njegova uèenja u buduænosti)), i takoðer da èinimo dove
za ummet da istinski razumiju i uberu koristi uèenja salavata. Mi svi
mo‘emo postati bli‘i Allahu slijeðenjem primjera Èasnog Poslanika
s.a.v.s. i primjera onih koji su voljeli Èasnog Poslanika s.a.v.s. Ako
muslimanski ummet razumije ovaj koncept, svi sukobi bi bili riješeni.
Odgovornost svakog Ahmadi muslimana, meðutim, je da nastavi da
èini dove i moli se, i da uèi salavate, i moli za zaštitu i milost, i da se
bori da poveæa svoju ljubav prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s. i njegovim
dragim, i da pokazuje besprimjerenu ljubav prema njima. Obeæani Mesija
a.s. je mnogo pisao o istinski svetim atributima drugova Èasnog
Poslanika s.a.v.s. i Huzur je proèitao neke isjeèke o vrlinama hazreti
Imama Huseina r.a., hazreti Abu Bekra r.a., hazreti Omera r.a., i mi ih
smatramo i poštujemo kao duhovnu i fizièku lozu Poslanika s.a.v.s.
Huzur a.t. je spomenuo sukob koji se dogaða izmeðu Izraela i Palestine
u ovo vrijeme kao neumjeren i nerazmjeran u svakom smislu.
Palestinci treba da poprave svoje puteve i sagnu se pred Bogom i mole
za Njegovu pomoæ i prizivaju Njegovu milost, i prepoznaju Imama ovog
doba. Ako sukobi u muslimankom svijetu danas ne budu riješeni s ciljem
da se postigne mir, Huzur a.t. ka‘e da on sluti svjetski rat u bliskoj
buduænosti.
Da Allah osposobi sve Ahmadi muslimane da ‘estoko mole za svjetski
mir i zaštitu od rata i da osposobi ummet da postanu ujedinjeni. Amin.
Huzur a.t. je molio (Allaha) za uspješnu i naprednu godinu punu
blagoslova za sve Ahmadi muslimane.