Hutbe

Hutba 30. januar 2009. – Zar Allah nije dovoljan za Svog roba?


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu odr‘ao na temu da je Allah
dovoljan za one koji su od Njega.
20
Polo‘aj Obeæanog Mesije a.s.postignut u potpunoj pokornosti svom
uèitelju, Èasnom Poslaniku s.a.v.s. jasan je za svakog Ahmadi muslimana.
U prošloj hudbi u petak Huzur je objasnio Bo‘iji atribut Al Kafi
(Dovoljan). U pogledu ovoga, Obeæanom Mesiji a.s. su bile date mnoge
Bo‘ije objave. On je postao Allahov miljenik zbog svoje izvrsne i revne
ljubavi i predanosti za Èasnog Poslanika s.a.v.s. Neki dijelovi Èasnog
Kur’ana su njemu bili objavljeni kao objave. Svaki dan koji sviæe na
Ahmadija zajednicu svjedok je èinjenici da su ove objave i njegova
tvrdnja bili istiniti.
Onaj ko neistinu pripisuje Allahu, pogotovu neistinu o poslanstvu
ne mo‘e izbjeæi kaznu. Allah ka‘e u Èasnom Kur’anu:
“A da je on o Nama izmislio neki govor, Mi bismo ga zgrabili desnom
rukom, i sigurno bismo mu presjekli ‘ilu kucavicu. I niko od vas ne
bi mogao zaustaviti (Nas).” (69:45-48)
U principu, ovo je mjerilo u pogledu onoga ko Allahu pripisuje
neistinu. Obeæani Mesija a.s. je ovo mjerilo predstavio kao svjedoèenje
svoje istinitosti. On je rekao da je znak od onog ko je la‘an taj da on
bude uništen. U to vrijeme je veæ prošlo dvadeset pet godina otkad je
Obeæani Mesija a.s. zapoèeo oglašavati svoje Bo‘ije objave i radije nego
da ga zgrabi, Allah je manifestovao stotine znakova da potkrijepi
(potvrdi) njegovu istinitost. Obeæani Mesija a.s. je rekao s ubjeðenjem
da niko neæe biti u stanju da bude ravan njegovoj tvrdnji.
Oni koji navode da se naprijed spomenuti Kur’anski ajet mo‘e
primjeniti samo na vrijeme Èasnog Poslanika s.a.v.s. ne opa‘aju: zar
onda Allah neæe zgrabiti bilo koju drugu osobu koja bude Njemu
prirpisivala neistinu? Zaista je ovo mjera sa kojom æe svaka istinita
osoba biti vrednovana. Barem oni koji su povjerovali u Èasni Kur’an
treba da se uzdr‘e od toga da ga ismijavaju. Niti ga razumiju sami oni
koji tvrde da su dobro upuæeni u njega niti ‘ele da ga mase razumiju.
Pozivajuæi se na bo‘anske znakove potpore i potvrðivanja Obeæani
Mesija s.a. je pisao da je u pet sluèajeva ‘ivot Èasnog Poslanika s.a.v.s.
bio u velikoj opasnosti i izgledalo je kao da njegova sigurnost nije bila
moguæa. Da on nije bio istinski Bo‘iji poslanik on ne bi pre‘ivio ove
dogaðaje. Ti dogaðaji su bili: 1) kad su Kurejšije opkolili njegovu kuæu
i zakleli se da ga ubiju; 2) kad su nevjernici došli do ulaza peæine u
kojoj se on sakrio sa hazreti Ebu Bekrom r.a.; 3) u bitci na Uhudu kad
21
je Poslanik s.a.v.s. bio ostavljen sam i neprijatelji su ga opkolili i napali
(uzalud) svojim sabljama; 4) kad je jedna Jevrejka, smrtonosnim
otrovom, otrovala meso namjenjeno njemu, ali ga je Allah spasio; 5)
kad je imperator Perzije Husru Pervez naredio da ga ubiju i otpremio
nekoga da provede ovaj plan. Pre‘ivljavanje od svega ovoga je
svjedoèenje njegovoj istinitosti.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je bilo izvanredno da su takoðer u
pet prilika njegova èast i ‘ivot bili u opasnosti: 1) u vrijeme kad je bio
odveden na sud pod optu‘bom huškanja na ubistvo, od dr. Martina
Klarka; 2) policija je podnijela kriminalni sluèaj protiv njega na sudu u
Gurdaspuru o DSP mr. Doviu; 3) Karam Din iz Ðehluma je podnio
kriminalni sluèaj protiv njega; 4) isti Karam Din je podnio drugi
kriminalni sluèaj protiv njega u Gurdaspuru; 5) u toku istrage o smrti
Leikh Rama njegova kuæa je bila pretra‘ena i protivnici su nastojali
koliko god su mogli ali nisu našli nikakvih dokaza. Svaki od ovih sudskih
postupaka je bio osujeæen.
Zaista slava njegovog uèitelja, Poslanika s.a.v.s. je vrhunski uzdignuta,
meðutim, u svjetlu njegove savršene pokornosti njemu, Allha je takoðer
Obeæanom Mesiji a.s. demonstrirao Svoj atribut Al Kafi.
Sudski postupak podnesen protiv njega od dr. Martina Klarka je dobro
poznat u historiji Zajednice. U toku ovog vremena, muslimani, hindusi
i kršæani svi su poèeli da se suprotstavljaju Obeæanom Mesiji a.s. ali ga
je Allah u potpunosti oslobodio od ovoga. Meðutim, oni koji su ga
ismijavali ili ‘eljeli da mu se izruguju, s njima je Allah postupio; primjer
ovoga je kad je Obeæani Mesija a.s. stigao na sud radi saslušanja i bila
mu je ponuðena stolica (znak visokog poštovanja u vrijeme Britanskog
Rad‘e). Njegov protivnik Maulvi Muhammed Hussein koji je došao da
vidi (Bo‘e saèuvaj) poni‘enje Obeæanog Mesije a.s. bio je zapanjen na
ovaj gest. On je bio tamo kao svjedok tu‘itelja i dr. Klark je tra‘io da
njemu takoðer bude data stolica. Ovo je predsjedavajuæi zamjenik
komesara odbio. Kad je on došao da dadne evidenciju direktno je tra‘io
stolicu od zamjenika komesara i bio odbijen. U ovom primjeru, on je
bio javno pogrðen i poni‘en od strane zamjenika komesara.
Navab Sadiiku, koji je bio vjerski uèenjak u vrijeme kad je Obeæani
Mesija a.s. napisao knjigu “Brahiin e Ahmadija” je Britanska vlada
poklonila nekoliko titula, ukljuèujuæi titulu ’navab’. Uprkos njegovog
luksuznog `ivota on je slu`io islamu i Obeæani Mesija a.s. je takoðer
22
smatrao da je pobo`na osoba. U vrijeme objavljivanja “Brahiin e
Ahmadija” Obeæani Mesija a.s. je pisao jednom broju ljudi ukljuèujuæi i
Navab Sadika radi pokroviteljstva. On je na poèetku uljudno odgovorio,
sla`uæi se da kupi nekoliko kopija knjige, ali je onda uslijedila šutnja.
Kad je bio drugi put kontaktiran odgovorio je da je to bilo protiv `elja
Britanske vlade da kupi ili pomogne sa religijskim knjigama i da zbog
toga ne treba da išta oèekuje od njega. Huzur je iznio opasku da se
navodi da je Obeæani Mesija a.s. bio ’zasaðen od Britanaca’, pa ipak su
njihovi slavni uèenjaci odbili da kupe (ovu knjigu) da zadovolje Britance.
Paket koji je njemu bio poslan bio je vraæen poderan i knjiga je takoðer
bila poderana. Videæi knjigu u takvom stanju Obeæani Mesija a.s. je bio
duboko naljuæen i rekao je da mogu nastaviti i zadovoljiti svoju vladu,
ali æe Allah poderati njihovu èast. On je rekao da se ne nada u Navab
Sahiba, da je Allah dovoljan za njegove nade i po`elio da Britanska
vlada bude zadovoljna sa Navab Sahibom. Nešto kasnije baš ta Britanska
vlada koju je Navab Sahib nastojao zadovoljiti, napravila je optu`be
protiv njega i bila je poslana istra`na komisija da pogleda u ove optu`be
koje su takoðer ukljuèivale pobunu. Sve njegove titule su bile povuèene.
Kad je postao vrlo bespomoæan, poslao je zahtjev Obeæanom Mesiji
a.s. za dove. Obeæani Mesija a.s. je èinio dove za njega i kroz njegove
molitve je njegova èast do neke mjere bila ponovo vraæena.
Munši Illahi Buksh je bio raèunovoða koji je visoko poštovao
Obeæanog Mesiju a.s. Meðutim, kasnije je postao protivnik, koristio
krajnje nedolièan jezik i iznosio da su sve objave Obeæanog Mesije a.s.
bile neistinite. On nije htio da objavi svoje vlastite objave u pogledu
Obeæanog Mesije a.s. iz straha od sudskog spora. Obeæani Mesija a.s ga
je uvjerio da on nikada neæe pribjeæi parnièenju, jer je on bio
zainteresovan samo za Bo‘iju odluku tako da ljudi mogu prepoznati
osobu koja je bila od Boga. On je rekao da, ako su objave Munshi sahiba
bile od Boga onda æe sigurno uništenje (Bo‘e saèuvaj) zadesiti Obeæanog
Mesiju. Meðutim, ako Allah bude imao ikakvo znanje protiv ove
negativne pretpostavke, to æe postati oèito. On je uvjerio Munshi sahiba
da neæe biti napada na njegovu èast (i dostojanstvo) – sve što je on
‘elio bilo je rastereæenje, što je bilo put Bo‘ijih poslanika, baš kao što je
hazreti Jusuf a.s. ‘elio. Na kraju je Munshi sahib napisao knjigu od 400
stranica sa objavama protiv Obeæanog Mesije a.s. i poslao mu je. Ni
jedna od njegovih objava – neke tvrdeæi Bo‘iju pomoæ za njega i uništenje
Obeæanog Mesije kroz kugu – nisu se dogodile. Nasuprot, on lièno je
23
dobio kugu i umro od toga u 1907. godini. Ova kuga je stvorila haos (u
Indiji) za jedanaest godina, ali Obeæani Mesija a.s. i njegova Zajednica
su ostali sigurni, i danas, s Bo‘ijom pomoæi i potporom, ona se raširila
svuda širom svijeta.
Mirza Imam Din sahib i Nizam Din sahib su bili roðaci Obeæanog
Mesije a.s. Oni su pokazali veliko neprijateljstvo (mr‘nju) prema njemu,
kao i islamu uopæe, i rekli mnoge drske stvari o Èasnom Poslaniku
s.a.v.s. Oni su saraðivali sa hindusima i jednom je Leikh Ram boravio u
Kadianu dva mjeseca. Oni ne bi propustili nikakvu sitnicu da uznemiruju
Obeæanog Mesiju a.s. Oni su izgradili zid s ciljem da zaustave prolaz
ljudi koji su posjeæivali Obeæanog Mesiju a.s. i nisu poslušali nikakav
zahtjev da to uklone. Jedini sudski postupak koji je Obeæani Mesija a.s.
podnio protiv nekog protivnika bio je protiv ovih pojedinaca i to je bilo
s ciljem da se ukloni neugodnost izazvana Zajednici. On je èinio mnoge
dove za ovu stvar i primio je sna‘nu objavu od Allaha da æe na kraju
biti pobjednik u ovom sudskom postupku, ali u odreðeno vrijeme.
Premda je tu bilo odgaðanje i èak je sudija izgledao da je izgubio nadu,
na kraju je pronaðen dokumenat meðu bilješkama koji se pokazao
va‘nim u ovom sudskom sluèaju, rezultirajuæi u prilog Obeæanog Mesije
a.s. Sudija je izjavio da, ako Obeæani Mesija a.s. ‘eli, mo‘e podnijeti
drugi sudski postupak tra‘eæi troškove (naknadu troškova). Advokat je
podnio sluèaj. Ali u ovo vrijeme je Mirza Imam Din umro i Mirza Nizam
Dinu je bila data obavijest (o sudskom postupku). Njegovo stanje je
bilo kako je Bo‘ija objava i predvidila, i on nije imao sredstava da to
plati. On je tra‘io ustupak iznoseæi da su oni bili rodbina. Obeæani Mesija
a.s. je rekao da nije on bio taj ko je podnio ovaj sluèaj. On je nalo‘io
advokatu da nema potrebe goniti ovu stvar i zapisao je da, iako su ovi
ljudi mislili da osramote (uvrijede) Obeæanog Mesiju a.s., sudski sluèaj
je bio odluèen i on nije ‘elio da se osveti.
Huzur je rekao da postoje brojni drugi dogaðaji koji ilustruju sliène
sluèajeve Bo‘ije potpore za Obeæanog Mesiju a.s. Zaista, èak poslije
njegove smrti, svaki put kad bi neprijateljstvo podiglo svoju glavu,
Allahova pomoæ je došla i Zajednica je bila spašena od bilo kakvih loših
posljedica neprijateljstva. Uprkos opozicije i ogranièenja na vladinom
nivou Zajednica nastavlja da se širi. Uprkos nedostatka sredstava danas
ovosvjetska osoba ne mo‘e èak ni zamisliti kako Zajednica funkcioniše.
Kad bi ovosvjetski mudra osoba vidjela bud‘et Zajednice oni bi mo‘da
uvidjeli da je on manji nego godišnji prihod imuænog pojedinca.
24
Meðutim, on je toliko mnogo blagoslovljen da izgleda ogroman
ovosvjetskoj osobi i oni naše finansijsko stanje vide toliko jako i
zamišljaju nas da imamo veliko bogatstvo i posjed (imanje). Huzur je
rekao Allahovom milošæu naše finansije su jake i ovo je zato što je pravi
iznos uzet za pravu svrhu. Huzur je iznio da u toku njegove zadnje
posjete Africi, prvo pitanje koje mu je postavi predsjednik Benina kad
se sreo s njim bilo je koliko æe miliona dolara vrijednosti investicija
Zajednica napraviti u njegovoj zemlji!
Huzur je rekao da zapravo ova predod‘ba prevladava zato što je
Allahova pomoæ s nama i ovo je znak ‘ivog Boga islama ovaj znak je
oèit cijelo vrijeme, koji svaki Ahmadi musliman osjeæa i svijet takoðer
osjeæa. Kad Bog, Koji je Gospodar nebesa i Zemlje, šalje Svoje sluge
ovom svijetu da propagira Njegovu poruku, on ih na svaki naèin hrabri
i nagovještava im u svakoj stvari.
“Zar nije Allah dovoljan za Svog roba?” (39:37)
On takoðer izjavljuje:
“A Allah najbolje zna vaše neprijatelje. A dovoljan je Allah kao
prijatelj, i dovoljan je Allah kao pomagaè.” (4:46)
Huzur je rekao mi smo svjedoci Allahove potpore i pomoæi na svakom
koraku ovog puta, da Allah uèini tako da tome odamo poštovanje koje
im pripada tako da nastavimo da im budemo svjedoci.
Zatim je Huzur rekao da je spomenuo Baha’ullah u svojoj zadnjoj
hudbi u tome da je on tvrdio poslanstvo. Huzur je rekao da ono što je
trebalo biti reèeno je bilo to da èak ako je tvrdnja poslanstva ovog
èovjeka trebala da se vjeruje Bo‘ija potpora ipak nije bila s njim. Huzur
je rekao da ne bi bilo ispravno reæi da ga Baha’i ne smatraju da je
poslanik zato što ima mnogih izmeðu njegove djece koji ka‘u da je on
bio poslanik. Zaista on je tvrdio bo‘anstvo. Religijski zakon koji je on
uveo i koji ostaje neobjavljen poziva se na njegovu tvrdnju bo‘anstva.
Premda on nije tvrdio poslanstvo no, kako je poslanstvo bilo spomenuto
(u hudbi zadnjeg petka), znaèaj kojeg – bilo je reèeno – je bio da èak i
ako je prihvaæeno da je on tvrdio poslanstvo, Allah nije pokazao Svoju
pomoæ i potporu za njega. U nekim mjestima Ahmadi se vezuju sa Bahai’ji
i oboje se smatraju la‘nim. Allahova potpora za Obeæanog Mesiju a.s.
je oèita ali se nikakva ne mo‘e vidjeti da je sa Bahai’ima.
25
Huzur je rekao da ‘eli da nekoliko stvari pojasni o ovome pošto su
neki loše obaviješteni ljudi lahko pod utjecajem – na primjer ima nekih
u Africi i takoðer nekih u Pakistanu. Uvijek treba da zapamtite da je
vlastita tvrdnja Baha’ullaha bila tvrdnja bo‘anstva i njegov poseban sin
kojeg je on odredio svojim nasljednikom takoðer ga smatra da je onaj
koji je tvrdio bo‘anstvo. Njihov metod je da postepeno uhvate u zamku
(namame) loše obaviještene, mirne ljude. Oni ne spominju njegovu
tvrdnju bo‘anstva u poèetku nego kasnije provode religijski zakon koji
je on, kao bog objavio sebi. To jest, da je bio bog kao i èovjek. Maulana
Abul Atta koji je bio u Palestini, spomenuo je da su neki meðu njima,
ukljuèujuæi jednog od njegovih sinova, dolazili u našu d‘amiju da obave
namaz pet puta dnevno, iako skupni namaz nije uobièajen meðu njima
i oni zapravo nemaju pet dnevnih namaza. Da postignu saosjeæajnost
sa kršæanima oni tvrde da je Baha’ullah manifestacija Boga, baš kao što
kršæani smatraju Isusa (Isa a.s.) da je sin Bo‘iji.
Baha’ullah je bio zatvoren za dugo vremena odakle je tvrdio da je
bio u zatvoru a da je bio gospodar svijeta i da nema boga osim njega.
On je takoðer tvrdio da æe nastaviti da poma‘e èak poslije svoje smrti.
Huzur je dao opasku o tome kakva vrsta boga je on bio koji nije mogao
spasiti sebe iz zatvora. Od kakve bi koristi on bio drugima?
U pogledu njihovog broja Abdul Baha, njegov sin i nasljednik je
rekao moguæe je da je kršæanin Baha’i, da je Jevrej Baha’i, slobodni
zidari da su Baha’i ili musliman da je Baha’i. Huzur je rekao da oni
ubjeðuju ljude da postanu bliski Baha’ullahu u skladu sa njihovim
vlastitim religijskim vjerovanjima. Kad su jednom ubijeðeni onda im je
dato stvarno uèenje.
Huzur je rekao kad Allah šalje Svoje poslanike ovom svijetu On im
nareðuje da Njegovu poruku upute svijetu. Meðutim, Baha’i ka‘u da
ova poruka ne treba da bude upuæena drugima i smatraju propagiranje
zabranjenim u nekim zemljama.
Prilikom svog obilaska zapada jedna Engleskinja, koja je postala
Baha’i došla je da vidi hazreti Halifatul Mesiha II r.a. sa jednim Iranskim
prijateljem. On ju je pitao: Èasni Kur’an je donio savršen vjerski zakon,
koju je novu stvar nauèila od Baha’i? Ona je rekal da religijski zakon
(islama) nije bio savršen, da ima nešto suprotno prirodi, kao što je
odobrenje èetiri braka za muškarce, dok je Baha’ullah naredio jedan
brak – Huzur je rekao da na zapadu vlada veliki protest na odobrenje
26
ili èetiri braka – na ovo ju je hazreti Halifatul Mesih II r.a. podsjetio da
se Baha’ullah lièno dva puta ‘enio; na ovo je ona odgovorila da je jedan
brak bio prije nego što je on iznio svoju tvrdnju – Huzur je dao opasku
da je ovo strani bog koji nije znao koji æe vjerski zakon objaviti u
buduænosti – kad je hazreti Halifatul Mesih II r.a. pitao zašto se onda
njegov sin ‘enio dva puta?, Iranski prijatelj je odgovorio da je on drugu
(‘enu) uèinio svojom sestrom. Hazreti Halifatul Mesih II r.a. je pitao
zašto je onda imao potomke s njom, je li èovjek ima potomke sa svojom
sestrom? Huzur je završio da uvijek treba da izbjegavamo ove ljude,
oni nijemo napadaju. Oni su po naredbi svoj religijski zakon èuvali
tajnovitim.
Huzur je rekao Allah o ovima koji prave la‘ne tvrdnje poslanstva
ka‘e da On presijeca njihovu ‘ilu kucavicu i poni‘ava ih na ovom svijetu.
Meðutim, u pogledu onih koji tvrde bo‘anstvo Allah ka‘e:
“A ko god od njih ka‘e: ’Ja sam bog mimo Njega,’ on je taj kome
æemo Mi dati kaznu D‘ehennema. Tako Mi nagraðujemo griješnike.”
(21:30)
Huzur je molio da nas Allah osposobi da budemo potpuno pokorni
onome koji je poslan od Boga tako da nas On èuva u Svojoj milosti i
samilosti i nastavi da nas èini onima koji posti‘u Njegovu blizinu.