Hutbe

Hutba 06. februar 2009. – Božiji atribud Al Hadi (Uvućivač)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu bazirao na Bo‘ijem atributu Al Hadi
(Upuæivaè) i objasnio da prema leksikonu arapskog jezika ova rijeè
oznaèava ono Biæe Koje uèi Svoje ljude putevima duhovnog znanja do
takvog vremena da oni poènu da pripoznaju Njegov Rabubijjat (Bo‘iju
milost tvorenja, hranjenja i odr‘avanja svog stvaranja), kojom vrlinom
je Allah d‘.š. ’Rabb’ – Gospodar – svih svjetova. Ovim putevima i
sredstvima Allah d‘.š pouèava u vrijeme kad ljudi odbiju Rububijjat.
Ovo se manifestuje na razne naèine. Èovjek umišlja da je svemoæan,
neki tvrde bo‘anstvo, drugi se klanjaju pred grobovima, ovosvjetske
sile sebe smatraju nesavladivim. Ukratko, tu je ogroman i prividno
4
beskrajni nered u svijetu. Ovo je (vrijeme) kad Bog manifestuje Svoju
moæ i pokazuje svijetu da je On Gospodar svih svjetova.
Huzur je citirao nekoliko isjeèaka iz plemenitog pisanja Obeæanog
Mesije a.s. da objasni ovaj predmet. Obeæani Mesija a.s. je rekao da
postoji vrijeme kad ljudi zaborave polo‘aj èovjeka i nemaju pojma o
Bo‘ijem polo‘aju. To je kao da potpuno pada mrak. Ovo je kad Milostivi
Bog šalje Imama ovom svijetu tako da on identifikuje šejtanske sile
ljudima. Imam je pobjednik nad onima koji mu se suprotstave i ostaje
Imam onih koji su ispravno upuæeni.
Allah, Koji je Uputa, dovodi Svoj atribut Rabubijjat u djelovanje i
èini ove znakove pobjede oèitim neprijateljima, poma‘uæi one koji su
ispravno upuæeni i slabeæi rastuæu moæ onih koji stvaraju nered. Zaista,
u vrijeme dolaska Obeæanog Mesije a.s. kršæanstvo je u tolikoj mjeri
bilo uspješno u svom jurišu da su muslimani Indije bili pod njihovim
uticajem. Kršæanski misionari su imali snove da budu pobjednici u Indiji,
ali sa dolaskom Obeæanog Mesije a.s. oni su priznali da ih je Ahmadijat
usporio i razbio.
Obeæani Mesija a.s. je rekao, da je poslanstvo Muhammeda s.a.v.s.
imalo ogromnu moæ dobrotvorstva i da u slijeðenju njega èovjek mo‘e
biti nagraðen blagoslovom Bo‘ije ljubavi. Kad ova pokornost i pristajanje
posti‘u vrhunsku izvanrednost, stadij gdje ne ostaje nikakvog
nedostatka, onda Allah govori pojedincima i otovreno im poklanja znanje
nevidljivog. Ovo mo‘e, drugim rijeèima biti nazvano poslanstvom i svi
poslanici su se slo‘ili u tome. Kako mo‘e biti da ummet (narod) o
kojem je reèeno u Èasnom Kur’anu:
“Vi ste najbolji ummet izveden za dobrobit èovjeèanstva…“ (3:111)
i koji su pouèeni dovi
“Uputi nas na Pravi put – na put onih kojima si dao blagodati.”
(1:6-7)
ostati lišeni ovog uzvišenog polo‘aja i izmeðu njih ni jedna jedina osoba
ne mo‘e postiæi ovaj blagoslov? Šta muslimani svijeta treba da pogledaju
vani, oni treba da usredsrede svoje misli izvana i izaðu iz oklopa u koje
su zatvoreni. Oni treba da oslobode svoja srca od neprijateljstva prema
Obeæanom Mesiji a.s. i onda izgovaraju ovu dovu, ona æe naiæi na
primanje i onda treba da mole za uputu.
5
Citirajuæi ajet 40 iz sure Al Mu’min:
“A vaš Gospodar ka‘e. Zovite Mene, Ja æu vam odgovoriti…” (40:61).
Huzur je rekao mi svakodnevno do‘ivljavamo prihvatanje dova
naèinjenih za sve vrste razloga, kako mo‘e biti da dova (1:6) uèinjena
za duhovni napredak nije primljena od Boga. Huzur je rekao kad je ova
dova uèinjena iskreno i imajuæi na umu Allahovo obeæanje onda On
zaista sluša i šalje uputu. Ako molitva uèinjena na ovaj naèin nije
primljena, takva situacija æe se svoditi na pravljenje optu‘be protiv
Allaha. Stanje religije islama je strašno; kako mo‘e biti da uprkos
strašnog škripca i molitvi i molbi muslimana Allah ne pošalje uputu?
Zaista Obeæani Mesija a.s. je mnogo puta proglasio da æe generacije za
generacijama muslimana pomrijeti ali tu neæe biti upute, niti Mehdija,
niti Mesije osim njega.
Huzur je rekao muslimani treba da razmisle o svom stanju i, radije
nego da proganjaju Ahmadi muslimane, oni treba da sa iskrenošæu tra‘e
uputu. Proganjanje Ahmadi muslimana se nastavlja na sve vrste naèina
ali oni ne mogu ukinuti Ahmadijat bez obzira koliko teško nastoje.
Njihov novi naèin zavjere ukljuèuje djecu. Oni su –Bo‘e saèuvaj- naveli
da su Ahmadi djeca (u Pakistanu) napisala ime Muhammeda s.a.v.s. na
zahodskim zidovima i tako napravili prekršaj. Huzur je rekao ovi ljudi
su lišeni bilo kakve duhovne oštroumnosti. Mo‘da su oni ti koji se mogu
poniziti do takvog postupka jer oni nemaju znanja o polo‘aju Èasnog
Poslanika s.a.v.s. jer, ostavimo postrani èetrnaest ili petnaest godina
staru Ahmadi djecu na koje je napravljena ova optu‘ba, èak mlada
Ahmadi djeca ne mogu nikada uraditi takvu stvar jer njima su, od
Obeæanog Mesije a.s. bila data uèenja o Èasnom Poslaniku s.a.v.s. takvog
nivoa da ovi ljudi ne mogu èak ni zamisliti.
Zatim je Huzur rekao da je ‘elio da pojasni stvar koja je bila
postavljena u pitanju na leðna refrešer kursu (tokom vikenda). Bilo je
reèeno da se neahmadi sla‘u sa svim s nama, ali iznenada prekinu da
prihvate status Obeæanog Mesije a.s. kao Bo‘ijeg poslanika. Huzur je
rekao Ahmadi su bezazleni da prihvate šta drugi ka‘u. Obeæani Mesija
a.s. je iznio da je on bio Bo‘iji poslanik na isti naèin kao i raniji Bo‘iji
poslanici. Huzur je rekao da ako neko odbaci ovo, to æe voditi sumnjama
da li je on bio primalaca Bo‘ijih objava ili nije, i tako dalje i tako dalje.
Ahmadi muslimani ne treba da uzmièu sa svog stajališta. Huzur je rekao
6
mo‘emo li mi predstaviti Mehdija suprotno pretskazanju Èasnog
Poslanika s.a.v.s. samo da poveæamo svoj broj? Ako se završi tvrdnja
Obeæanog Mesije a.s. na poslanstvo tako se završava i njegova tvrdnja
da je Mesija. Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da nema poslanika izmeðu
njega i Isaa, sina Merjeminog, znaèeæi Mehdija i Mesije. Ako je
prihvaæeno da je hazreti Isa a.s. umro i da Mesija treba biti iz ummeta
onda je on Bo‘iji poslanik. Ahmadi koji nemaju potpuno znanje o ovoj
stvari treba da im bude jasno da kad jednom poreknu jedan aspekt oni
æe takoðer morati napustiti druga stajališta. Zbog toga mi treba da
uèinimo da se znaju naša vjerovanja o onom što je Èasni Poslanik s.a.v.s.
pretskazao bez ikakvog straha ili kompleksa manje vrijednosti. Ahmadi
muslimanima je data radosna vijest da æe oni prosvijetliti svijet istinom.
Ako ovi ljudi ne ‘ele da prihvate onda mi ne mo‘emo negirati istinu
samo da njih uèinimo zadovoljnim.
Huzur je proèitao isjeèke iz uzvišenog pisanja Obeæanog Mesije a.s.
– iz ’Objavljene hudbe’ (Hudba Ilhamija) i iz knjige ’Naše uèenje’ (Kišti
Nuh). U ovim pisanjima on objašnjava odluènu poruku Èasnog Kur’ana
u pogledu Mesije da æe on biti iz ummeta i baca svjetlo na dovu ’uputi
nas na Pravi put’ (1:6) i utemeljuje izvanrednost Èasnog Poslanika s.a.v.s.
i islama nad ranijim poslanicima i religijama. Šerijat (vjerski zakon)
Èasnog Poslanika s.a.v.s. kao i njegovo duhovno dobrotvorstvo æe se
nastaviti do kraja vremena, Mehdi je takoðer trebao doæi iz njegovog
ummeta. Zbog toga nema izbora nego prihvatiti Obeæanog Mesiju a.s.
Èitajuæi iz knjige Obeæanog Mesije a.s. ’Zaruratul Imam’ (Poreba za
Imamom) Huzur je rekao da baš kao što je u ovosvjetskoj civilizaciji
èovjek upravljan jednim upravljaèem, slièno molitva “Uputi nas na Pravi
put – na put onih kojima si dao blagodati” (1:6-7), je bila pouèavana za
duhovno poboljšanje kojom osoba tra`i da bude blagoslovljena putem
onih na koje je Bog prosuo najizvrsnije blagoslove (odnosno da slijede
put osobe kojoj su dati takvi blagoslovi). Ajet oznaèava da osoba treba
da slijedi Imama doba. Rijeèi Imam doba su primjenjive za poslanike i
reformatore ali oni koji su odreðeni od Boga da upute ljude – nije
va`no koliko su pobo`ni – ne mogu biti nazvani Imamom doba. Obeæani
Mesija a.s. onda proglašava: ’Ja sam taj Imam doba’.
Huzur je rekao nije da on jednostavno iznosi tvrdnju i ljudi su
povjerovali, tu su zaista bili nebeski znakovi da podupru njegovu tvrdnju.
Huzur je rekao dova ’uputi nas na Pravi put’, (1:6) posti`e primanje kad
7
je uèinjena sa potpunom iskrenošæu srca bez obzira na religijsko
vjerovanje osobe. Ako Bog mo`e uputiti nemuslimane kroz ovu dovu
zašto On ne bi uputio muslimane? Huzur je rekao da je ovo tako zato
što njihove namjere nisu dobre, buduæi da je èistoæa srca neophodna s
ciljem da budu upuæeni. Allah ka`e:
“A one koji se trude radi Nas, Mi æemo sigurno uputiti prema Našim
putevima.” (29:70)
Huzur je rekao nedavno je jedan muslimanski uèenjak telefonirao u
pogledu MTA programa u kojem su uèestvovali Imam sahib i Mumin
sahib i rekao da su neki hadisi bili pogrešno navedeni u programu i da
je on imao da ka‘e nešto nama. Naša osoba je otišla da ga vidi i zabilje‘ila
je njegove poglede. Mnogo je bilo reèeno protiv nas i na to æe biti
odgovoreno u buduæem programu na MTA. Huzur je rekao muslimanski
uèenjaci interpretiraju (arapsku rijeè i Kur’anski termin) ’Raffa’ (uzdiæi)
kao tjelesno uzdignuto tijelo (fizièki), dok mi smatramo da ova rijeè
ima duhovna znaèenja. Izmeðu onoga što je ova osoba rekla jedna stvar
je bila nova za Huzura a to je da je on spomenuo da mi ‘elimo da
utvrdimo smrt hazreti Isaa a.s. zbog toga što u tome le‘i ’‘ivot’
Ahmadijata. Huzur je rekao èinjenica je da je ‘ivot islama to što je
nerazdvojivo u ovoj èinjenici. Huzur je rekao ‘ivot Ahmadijata je ‘ivot
islama, mi tvrdimo da, šta god radimo, da radimo u ime islama jer
Ahmadijat nije ništa drugo nego istinski islam. Smrt hazreti Isaa a.s. je
centralna taèka za kršæane koji doðu u Ahmadijat. Kad oni to jednom
prihvate, ostalo im je oèito. Huzur je rekao ako ovaj gospodin takoðer
moli sa iskrenošæu moguæe je da ga Allah uputi. Citirajuæi ajet 29 iz
sure Al Fath:
“On je Taj koji je poslao Poslanika Svog sa Uputom i Vjerom istinitom,
da On uèini da ona prevlada nad svim vjerama.” (48:29)
Huzur je rekao da je Allah ovo objavio Obeæanom Mesiji kao objavu
i Allah je njemu objasnio da æe kroz njega islam biti pobjednik. Obeæani
Mesija a.s. je rekao da ga je Allah poslao sa dva aspekta – jedan je bio
spsobnost da uputi ljude. Njemu je bila poklonjena duhovna pronicljivost
kao i takvo znanje koje je dato bez ikakvog napora na strani primaoca.
Njegovo srce je bilo prosvijetljeno vizijama i objavama, i njemu je zato
bila data titula Mehdi. Drugi aspekt je bio da kroz ’Religiju istine’ dadne
izljeèenje duhovno bolesnim ljudima i zato mu je bila data titula Isa.
Oba ova aspekta su citirana u ovom ajetu.
8
Takav je polo‘aj onoga koji je bio odreðen od Allaha koji je Mehdi i
Mesija, i koji je bio poslan za o‘ivljavanje islama. Da Allah osposobi
svijet da prihvati Mesiju i da On osposobi nas da njegova uèenja stavimo
u praksu, da nikada ne posrnemo sa puta kojim idemo i da nastavimo
da idemo prema odredištu koje vodi Bo‘ijem zadovoljstvu.
Zatim je Huzur najavio da æe klanjati d‘enazu u odsustvu. Umrli
ukljuèuju Khatam un Nisa sahibu koja je umrla u 78. godini. Ona je bila
predana radu ‘enske organizacije – leðna, bila je jednostavna gospoða
koja je vodila zadovoljan ‘ivot. Iza sebe je ostavila dvije kæeri i dva
sina. Njezina oba sina su vakf-e zindagi (ljudi koji provedu èitav ‘ivot u
slu‘bi islama).
Salima Begum sahiba je umrla u 88. godini. Ona je bila majka Abdul
Mana šehida. Ona je smrt svog sina podnijela sa velikom duševnom
snagom. Ona je bila kæerka dr. Hašmat Ullah sahiba, ljekara II Halife.
Afifa sahiba koja je bila iz Indonezije umrla je u 65. godini, od bolesti
na pluæima. Bila je Mussi, vrlo pobo‘na osoba. Iza sebe je ostavila dvije
kæeri i dva sina, da ih Allah èuva èvrstim u pobo‘nosti. Mirza Akram
sahib iz Pakistana koji je upravo prešao u Ansarullah organizaciju
(muškaraca preko 40 godina starosti) umro je u toku kraðe u njegovoj
radnji. Bio je pogoðen nekoliko puta i u ovom smislu on je bio šehid.
On je bio neustrašivi radnik na širenju poruke islama i Ahmadijata, bio
je na èelu finansijskih ‘rtvovanja i mnogo je i velikodušno slu‘io
Zajednici. On je iza sebe ostavio mladu porodicu sa djecom od 7 do 15
godina, da im Allah podari ustrajnost. Huzur je èinio dove da Allah
uzdigne polo‘aj svih umrlih u D‘ennetu.