Hutbe

Hutba 13. februar 2009. – Pravi put


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je rekao da je u svojoj posljednjoj hudbi citirao duhovno
nadahnjujuæa pisanja Obeæanog Mesije a.s. da objasni da je dova ’uputi
nas na Pravi put’ (1:6) sadr`avala pretskazanje o dolasku Mesije,
pretskazanje o Mesiji da æe biti izmeðu ummeta Èasnog Poslanika s.a.v.s.,
i naredbu da prihvatimo Imama doba. On je za ovo izvijestio
muslimanski svijet da se zamisle nad ovim jer u tome le`e sredstva za
obnavljanje èasti muslimanskog svijeta.
Huzur je rekao da æe danas predstaviti predmete pozivajuæi se na
Kur’anski ajet koji je Obeæani Mesija a.s. objasnio da postignemo duhovni
i svjetovoni napredak. Tako da mo‘e biti procijenjen krajnje dalekose‘an
opseg ove dove i da razumijemo ogromne odgovornosti koje le‘e na
nama nakon prihvatanja Imama doba.
Hazreti Muslih Maud r.a. je objasnio da rijeè ’huda’ (uputa) ukljuèuje
tri aspekta: a) da poka`e put; b) da (fizièki) osobu dovede do puta i c)
da osobu vodi cijelim putem do odredišta. U vezi sa ovim ajetom ‘uputi
nas na Pravi put’ (1:6) je dova koja tra`i dobar put, onaj koji èovjeka
vodi pobo`nosti i koji ga vodi da postigne svoje ciljeve i osposobljava
ga da ide naprijed na tom putu. Huzur je rekao da sa ovom dovom
osoba ne mo`e jednostavno sjediti, nego zapravo treba da nastavi da se
kreæe prema gore u duhovnosti, kao i da nastoji i napreduje u svjetskim
stvarima. Zaista, Huzur je rekao, mi èinimo krajnje napore da uspijemo
u svjetskim stvarima i ove vrste napretka su oznaèene u ovoj dovi.
Dova takoðer odbija kaluðerstvo (monaštvo). Allah je stvorio ljude i
skupa sa èovjekom je stvorio nebrojene blagodati. On skreæe èovjekovu
pa`nju prema tra`enju blagodati za sebe radije nego da odbije svijet.
Ova dova takoðer oznaèava tra`enje ovosvjetskog znanja i spoznaje u
dodatku tra`enja duhovnog napretka. Duhovna uputa samo mo`e doæi
od Allaha kao što je citirano u Kur’anu:
“Bo‘ija uputa je stvarna uputa.” (2:121)
U dovi ’uputi nas na Pravi put’ (1:6) èovjek moli da sve njegove
stvari budu upravljane na prihvatljiv, ispravan naèin i kad posti`e
odreðeni duhovni stepen, upuæen je do narednog stepena i tako nastavlja
da putuje stepen za stepenom. Huzur je rekao dova ’uputi nas na Pravi
put’ je skupna dova. Ona znaèi da kad se jednom pridru`imo Zajednici
naše misli budu u liniji sa zajednicom. Mi æemo biti pomognuti u
uklanjanju svojih vlastitih mahana kad ovu dovu budemo uèili sa
udru`enim duhom da budemo upuæeni na ispravan put. Mi æemo
10
razmišljati o svojim liènim doprinosima prema zajednici. Ova dova nas
potièe da tra`imo liène koristi kao i zajednièki napredak dok skreæe
našu pa`nju da se razvijamo u intelektualnim i praktiènim terminima i
ovo vodi uputi. Èasni Kur’an ka`e:
“A onima koji slijede Uputu, On im je poveæava, i daruje im njihovu
bogobojaznost.” (47:18)
Huzur je objasnio da dova koju uèimo nekoliko puta dnevno na
namazu nije obièna dova. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je dova
temeljna taèka namaza.
Jedna od izvanrednosti ove dove je da ona obuhvata sve stepene
individualnog i ovo je dova koja nema plafona, niti kraja niti ikakvih
granica. Oni koji ovu dovu uèe sa iskrenošæu srca i dubokom predanošæu,
blagoslovljeni su. Huzur je rekao da ova dova sadr‘ava mnoge radosne
vijesti – kao što je reèeno u Kur’anu:
“A ko god vjeruje u Allaha – On njegovo srce uputi.” (64:12)
i
“A ako mu se pokorite, bit æete upuæeni.” (24:55)
Huzur je objasnio da je Allah uèinio da je slijeðenje Èasnog Poslanika
s.a.v.s. uvjet Njegovog zadovoljstva kao što je reèeno u gornjem ajetu.
Huzur je objasnio da je Obeæani Mesija a.s. rekao da je koraèanje
pravim putem vrlina na koju se takoðer mo‘e pozivati kao umjerenost
ili srednji put, i Bo‘ije jedinstvo mo‘e biti postignuto kroz ovo. Ova
vrlina ne mo‘e biti postignuta bilo ostajuæi nemaran ili pretjerujuæi. Na
primjer oprost u svim prilikama je neopravdan, baš kao što je
pretjerivanje da nikad ne poka‘emo milost. Stavljanjem svega na
njegovo prikladno mjesto je umjerenost i ovo je pravi put kojim svi
muslimani treba da idu.
Zatim je Huzur citirao i objasnio isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije
a.s. koji je, rekao je, malo komplikovan ali treba objašnjenje pošto mnogi
ne znaju jezik na kojem je Obeæani Mesija a.s. pisao. Obeæani Mesija
a.s. je rekao da dova ’uputi nas na Pravi put’ za sobom povlaèi istinu,
vjerodostojnost i mudrost. Kad se ove odlike primijene na ljude one
oznaèavaju pobo`nost, kad se primjene na Allaha d`.š., one oznaèavaju
savršenu pokornost i kad se primjene na sebe, one za sobom povlaèe
èišæenje sebe. Rijeèi ’Pravi put’ koje znaèe pobo`nost, savršenu pokornost
11
Bogu i samoèišæenje bazirane su na tri aspekta: a) intelektualni
(teoretski), b) praktièni i c) koji se odnose na samog sebe. Ove su, po
redu, triju vrsta: one koje su du`nosti prema Allahu, one koje su du`nosti
prema ljudima i one koje su du`nosti prema sebi lièno. Intelektualne
(teoretske) du`nosti prema Allahu koje ’Pravi put’ zahtijeva je da osoba
smatra Allaha kao Jednog i priznaje da On posjeduje sve izvanrednosti
i da je savršena manifestacija svih atributa. Praktiène du`nosti ’Pravog
puta’ prema Allahu zahtijevaju da Mu se pokoravamo sa iskrenošæu
srca, da ne pridru`ujemo bilo kakve partnere Njemu i da se zaokupimo
u Njegovoj ljubavi. Intelektualne (teorijske) du`nosti ’Pravog puta’ prema
ljudima su da ih smatramo ljudima, Bo`ijim stvorenjima i zbog toga
poniznim, i da budemo svjesni da su oni smrtnici. Ovo je intelektualni
(teorijski) opis Bo`ijeg Jedinstva i daje osobi da razumije da su ostali
smrtnici. Praktiène du`nosti ’Pravog puta’ prema ljudima su da
praktikujemo iskrene vrline i da poduzmemo ono što je prikladno i
ispravno bez èak i traga prijestupa (grijeha) i da to bude praktièni izraz
èovjekovog oslanjanja na Boga; to je prema tome praktièan izraz Bo`ijeg
Jedinstva. Intelektualne (praktiène) du`nosti prema sebi u pogledu
’Pravog puta’ je da budemo potpuno svjesni zala oholosti, zlobe,
ljubomore, nepravde, itd. i to je intelektualni (teoretski) opis Bo`ijeg
Jedinstva jer oznaèava da postoji samo Jedno Biæe koje je bez svih
mahana. Praktiène du`nosti ’Pravog puta’ prema sebi su da savladamo
ova zla i stavimo vrline u praksu. Ovo je izraz Bo`ijeg Jedinstva u pogledu
sebe i to je stadij na kojem osoba sebe oslobaða od svega osim Allaha i
potpuno se zaokuplja u Allahovom Biæu. Postoji fina (tanka, osobita)
razlika izmeðu ovoga i praktiènih du`nosti prema ljudima zato što
praktiène du`nosti prema sebi za sobom povlaèe odlikovanje koje je
postignuto poslije mnogo duhovnog truda i mo`e biti ili ne biti vidljivo
svijetu. Praktiène du`nosti prema ljudima oznaèavaju uslugu koja je
samo dokazana kad ljudi imaju koristi od toga.
Obeæani Mesija a.s. je objasnio da dova ’uputi nas na Pravi put’ èisti
osobu od pojma pripisivanja partnera Bogu i takoðer uništava uzroke
ove slabosti. Huzur je ukratko rekao o zlim praksama obo`avanja svetih
ljudi, i o tome da ljudi imaju besmislena oèekivanja od sumnjivih
pojednaca od kojih ljudi tra`e da mole u njihovo ime. Huzur je rekao
da Ahmadi muslimani treba da izbjegavaju ove prakse. Obeæani Mesija
a.s. je rekao da je Allah u Kur’anu nazvao islam nepokolebivošæu
(istekamat) i u njemu nas pouèio dovi Uputi nas na Pravi put – na put
12
onih kojima si dao blagodati (1:6-7), to jest, pokloni nam nepokolebivost.
On je rekao da je nepokolebivost (ustrajnost) èovjekova najviša odlika
(Ism e Azem) i kroz nju èovjek mo`e postiæi izvanrednosti i Allah skreæe
èovjekovu pa`nju na ovo u dovi ’uputi nas na Pravi put’. Huzur je rekao
svaki èovjek, svaki musliman treba nastojati i postiæi ’Pravi put’ prema
svojim moguænostima i nastaviti da moli za to.
Objašnjavajuæi koncept ove dove Obeæani Mesija a.s. je rekao da
kao što nas je Allah pouèio u Uputi nas na Pravi put – na put onih kojima
si dao blagodati (1:6-7), mi treba da vodimo raèuna o tri aspekta: a) da
sve ljude ukljuèimu u ovu dovu, b) da ukljuèimo sve muslimane i c) da
ukljuèimo one koji su sadašnje društvo. Ovo obuhvata cijeli ljudski rod
i odnosi se na Allahove atribute kao što je spomenuto u ajetima
prethodno ovim ajetima – kao Gospodar (Rab), Najmilostiviji (Rahman)
i Najsamilosniji (Rahim) vrlinom kojih On hrani svo stvaranje.
Huzur je rekao ovo je dova za uputu cijelog èovjeèanstva, svih
muslimana. Danas svijet izgleda da brzo kreæe prema onom što ukazuje
na situaciju svjetskog rata. Treba da èinimo dove za sigurnost svih
Ahmadi, sigurnost cijelog muslimanskog ummeta i sigurnost cijelog
èovjeèanstva. Izgleda da æe se svijet opasno (pogibeljno) klati na rubu
vatre. Ahmadi muslimani, koji su istinski vjernici i ukljuèeni u Zajednicu
Obeæanog Mesije a.s. treba da naprave èiste i pobo‘ne promjene u sebi
i èine posebne dove. Da nas Allah osposobi da tako èinimo.