Hutbe

Hutba 20. februar 2009. – Predskazanje o Obećanom Reformatoru


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu petkom odr‘ao na temu o
pretskazanju o ’Obeæanom Reformatoru’ koje je Allah dao Obeæanom
Mesiji a.s.
13
Obeæanom Mesiji a.s. se Bog obratio kao ’onom koga je Allah lièno
odredio’ (JareeUllah). Od njegovog djetinjstva Allah ga je naklonio ka
dubokoj Bo`ijoj ljubavi, Èasnom Poslaniku s.a.v.s. i islamu. On je
prouèavao sve svjetske religije i uvijek je bio zauzet u dokazivanju
superiornosti islama nad njima. Kršæanski misionari su uspjeli da utièu
na mnoge muslimane Indije i hindu religija je takoðer bila oštro
suprotstavljena islamu. U ovo vrijeme je hazreti Mirza Ghulam Ahmad
a.s. iz Qadiana napisao velièanstvenu knjigu pod nazivom ’Baraheen e
Ahmadiyya’ u kojoj je predstavio Èasni Kur’an kao potpunu i savršenu
Knjigu i poslanstvo Èasnog Poslanika s.a.v.s. najizvrsnijim. Ova knjiga
je izazvala haos meðu drugim religijama i njihovi niski napadi na islam
su se poveæali. Hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. je dao da se poruka
islama odštampa u lifletima i poslao ih u svojstvu ’reformatora doba’
(Mud`addida) širom svijeta. Ovo je dalje šokiralo ljude drugih religija
u Indiji i njihova mr`nja je mnogostruko porasla. U ovo vrijeme je
Obeæani Mesija a.s. odluèio da se povuèe u osamljenost da vrijeme
posveti moleæi se Allahu da mu On pomogne u njegovoj odbrani Peèata
Poslanika s.a.v.s. Odabrao je mjesto za ovo povlaèenje nakon dova
Allahu, i nakon što je primio znak krenuo je za grad Hošiarpur. On je
tamo otišao sa trojicom svojih drugova. Napravljen je ureðaj za njegov
smještaj na treæem spratu kuæe koja je pripadala jednom od njegovih
poznanika. Dao je nalog da ga niko ne uznemirava èetrdeset dana i
rekao da, èak kad mu jedan od njegovih trojice drugova donesu hranu,
to urade bez rijeèi. Allah je Obeæanom Mesiji a.s. objavio mnoge stvari
u èetrdeset dana ove osamljenosti koje je on posvetio dovama i
molitvama.
Dvadesetog februara 1886., nakon što je prošlo èetrdeset dana
njegove strastvene molitve, Obeæani Mesija a.s. je odštampao liflet sa
pretskazanjem koje mu je Bog objavio u ovih èetrdeset dana. Huzur je
rekao Zajednica obilje‘ava ispunjenje ovog pretskazanja 20. februara
svake godine i pošto je danas 20. februar Huzur æe objasniti pretskazanje
o ’Obeæanom Reformatoru’ (Musleh Maudu). Ovo pretskazanje je bilo
otkriveno Obeæanom Mesiji a.s. u vrijeme kad je on molio Allaha za
znakove za odbranu Èasnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je rekao da je 1889.
Hazreti Mirzi Ghulam Ahmadu iz Qadiana a.s. bilo nareðeno od Allaha
da uzme bai’at (zavjet pristupa) i ovaj ’obeæani sin’ je takoðer bio roðen
u ovoj godini.
14
Huzur je proèitao slijedeæe rijeèi pretskazanja: ’Ja ti dajem znak
Moje milosti u skladu s tvojim usrdnim molitvama i iskazao sam poèast
tvojim molitvama primanjem kroz Moju milost i blagoslovio sam ovo tvoje
putovanje. Tebi je udijeljen Znak moæi, milosti i Moje blizine, tebi je dodijeljen
Znak milosrða i dobrotvornosti, i tebi je podaren kljuè uspjeha i pobjede.
Mir tebi, o pobjedonosni. Tako Bog govori onima koji `ele da `ivot bude
spašen (izbavljen) iz stiska smrti, i da oni koji su sahranjeni u grobovima
mogu izaæi odatle, tako da superironost islama i èast Bo`ije Rijeèi mogu
postati oèiti ljudima i tako da istina mo`e stiæi sa svim svojim blagoslovima
i da neistina mo`e otiæi sa svim svojim zlima; tako da ljudi mogu shvatiti
da sam Ja Gospodar Moæi i èinim šta Ja hoæu, i tako da mogu vjerovati da
sam Ja s tobom, i tako da oni koji ne vjeruju u Boga i porièu, i odbijaju
Njegovu vjeru i Njegovu Knjigu, i Njegovog Poslanika, Muhammeda
odabranog, a.s., mogu biti suoèeni sa jasnim Znakom, i da put krivih
mo`e postati oèit.
Raduj se, zato, što æe ti biti dat pristao i èist djeèak. Ti æeš primiti
inteligentnog mladiæa koji æe biti od tvog sjemena i bit æe od tvog potomstva.
Pristao i èist djeèak æe doæi kao tvoj gost. Njegovo ime je Emmanuel i Bešir.
On je bio zaodjenut Svetim duhom, i on æe biti slobodan od sve neèistoæe.
On je svjetlost Allahova. Blagoslovljen je onaj koji dolazi s neba. Uz njega
æe biti milosrðe koje æe stiæi s njim. On æe biti obilje‘en otmjenošæu,
uzvišenošæu i imetkom. On æe doæi na svijet i izlijeèit æe mnoge od njihovih
bolesti kroz svoje Mesijanske odlike i kroz blagoslove Svetog duha. On je
Rijeè Allahova, jer Allahova milost i èast su ga opremili Rijeèju
Velièanstvenosti. On æe biti izuzetno inteligentan i razuman i bit æe mehkog
srca i bit æe napunjen svjetskim i duhovnim znanjem. On æe preokrenuti tri
u èetiri (nije jasno znaèenje o ovome). Ponedjeljak je, blagoslovljeni
ponedeljak. Sin, radost srca, visokog polo‘aja, plemenit; manifestacija Prvog
i Zadnjeg, manifestacija Istine i Visine; kao da se je Allah spustio s neba.
Njegov dolazak æe biti uveliko blagoslovljen i bit æe izvor manifestacije
Bo‘ije Velièanstvenosti. Gledaj svijetlu kometu, svjetlo od Boga namazano
parfemom Njegovog zadovoljstva. On æe prosuti Svoj duh na njega i on æe
biti zaštiæen pod Bo‘ijom sjenom. On æe naglo rasti u stas (duševni uzrast)
i bit æe sredstvo postizanja oslobaðanja onih dr‘anih u ropstvu. Njegova
popularnost æe se raširiti do krajeva Zemlje i ljudi æe biti blagoslovljeni
kroz njega. On æe onda biti uzdignut svom duhovnom polo‘aju na nebu.
Ovo je stvar odredbe.’ (Preveden tekst iz ’Ahmadiyyat, preporod islama’,
str. 36, 37.)
15
Huzur je rekao da su uglavnom u ovome opisane pedeset dvije
oznake. Nakon primanja ovog velièanstvenog pretskazanja Obeæani
Mesija a.s. je unaprijed najavio da æe mu se u periodu od devet godina
roditi obeæani sin. Uskoro nakon ove najave, Obeæanom Mesiji a.s. se
rodila kæer po imenu Ismet – ona je umrla. Protivnici su podigli mnogo
buke oko toga. Kasnije, bio je roðen sin – koji je poznat kao Bešir, prvi
– ovo dijete je takoðer umrlo vrlo mlado. Opozicija je stvorila buku i
mnogo izrugivanja. Obeæani Mesija a.s. je ponavljajuæi rekao da mu je
bilo reèeno o posebnom periodu od devet godina da èeka na ovog sina
i rekao je da su bili dati mnogi znakovi o ovom sinu – kad oni budu
ispunjeni svijet æe znati.
Huzur je rekao da mi danas znamo da je pretskazanje Obeæanog
Mesije a.s. bilo ispunjeno i biološki potomci Obeæanog Mesije a.s. kao i
njegovo duhovno potomstvo je rašireno svuda širom svijeta a beznaèajni
protivnici su svi samo nestali.
Obeæani Mesija a.s. je objasnio da je rijeè ’gost’ u pretskazanju bila
za prvu mušku bebu (dijete) koji je uskoro otišao sa ovog svijeta.
Pozivanje da æe on biti ’slobodan od sve neèistoæe’ takoðer oznaèava
njegovu smrt u djetinjstvu. Ove fraze su sve bile namijenjene za Bešira,
prvog. Ukazivanje na ’obeæanog sina’ u pretskazanju poèinje sa rijeèima
’On æe biti opremljen milosrðem koja æe stiæi snjim’.
Ovaj ’obeæani sin’ je bio roðen 12. januara 1889. godine i bilo mu je
dato ime Mirza Bašir ud din Mahmood Ahmad. Ovo pretskazanje je sa
sjajnom velièanstvenošæu bilo ispunjeno u ovom uzvišenom sinu i svijet
je bio svjedok tome. Period njegovog halifata je trajao pedest dvije
godine u toku kojeg se Zajednica raširila dalje od obala Indije i bila
utemeljena u nekoliko zemalja svijeta. Huzur je rekao nemoguæe je
obuhvatiti dostignuæa ere Hazreti Musleh Mauda r.a., koji nije najavio
da je on zaista bio ’Muslih Maud’ dok ga Bog nije obavijestio. On je
napravio najavu 1944. godine.
Zatim je Huzur proèitao isjeèak iz pisanja raznih neahmadi uèenjaka
koji su priznali ispunjenje ovog pretskazanja. Maulvi SamiUllah Khan
Farooqi je napisao da ovo pretskazanje treba biti èitano i ponavljajuæi
èitano i onda treba biti reèeno da li je bilo ispunjeno ili nije. Arjand
Singh, novinski urednik napisao je pozivajuæi se na neke poetièke strofe
Obeæanog Mesije a.s. koje se nalaze u njegovoj knjizi ’Dur e Sameen’
koji navode atribute ’tog sina’ – da je to bilo zapanjujuæe i da je bilo
16
roðeno iz duhovne moæi. Maulvi Zafar Ali Khan je napisao da ljudi
treba da pribilje`e da se oni nisu mogli natjecati sa ’Mirza Mahmoodom’
zato što je on imao Kur’an i znanje Kur’ana i Zajednicu koja je bila
voljna da `rtvuje sve. Hassan Nizam Dehlvi, novinar je napisao da iako
on (hazreti Muslih Maud) èesto nije bio dobro, njegove bolesti nisu
koèile njegov praktièni `ivot i da je on bio upuæen borac pera u politièkim
i vjerskim stvarima. Huzur je rekao da rijeèi pretskazanja koja se odnose
na ’postizanje oslobaðanja onih dr`anih u ropstvu’ je bilo ispunjeno sa
sjajnom velièanstvenošæu jer je hazreti Muslih Maud r.a. bio taj koji je
zapoèeo pokret za nezavisnost Kašmira. Kasnije su se velika islamska
imena vremena pridru`ila u tome i (dijelu) Kašmiru je data nezavisnost.
Meðu onima koji su otvoreno priznali da je hazreti Muslih Maud r.a.
bio taj èije je dinamièko vodstvo postiglo uspjeh u Kašmiru, uprkos
religijskih razlika, bili su Abdul Mad`eed Salik i Syed Habib. Allama
Niaz Fatehpuri i Allama Daryabadi su prepoznali ogromno i istaknuto
znanje Kur’ana koje je Hazreti Muslih Maud r.a. posjedovao. Huzur je
proèitao isjeèak od Hazreti Muslih Mauda r.a. o naporima koje je
napravio za Kašmir.
Hazreti Muslih Maud r.a. je rekao da znanje o kojem govori ovo
pretskazanje u pogledu ’obeæanog sina’ oznaèava da on neæe sam postiæi
ovo znanje nego da æe biti pouèen od Boga. To takoðer ne podrazumijeva
znanje nauke i matematike; radije to oznaèava znanje religije i Kur’ana
kojem æe ga Bog lièno uèiti. Ovo pretskazanje takoðer navodi znanje
nevidljivog koje æe mu Bog dati tako da æe njegova bo`anska veza biti
dokazana.
Zatim je Huzur naveo dva dogaðaja gdje je Allah kroz snove unaprijed
obavijestio Muslih Mauda r.a. o svjetskim dogaðajima. Jedan je bio u
toku Drugog svjetskog rata kad mu je bilo posebno ukazano u snu na
broj od 2800 aviona potrebnih za odbranu Britanije. Uskoro nakon
toga SAD je poslala upravo ovaj broj aviona da pomogne Britaniji u
ratu. U drugom snu hazreti Muslih Maud r.a. je predvidio lišavanje
nasljedstva kralja Belgije.
Huzur je objasnio ispunjenje još nekoliko aspekata ovog pretskazanja.
Rekao je da je ovo kratka pozadina ovog pretskazanja o ’Obeæanom
Reformatoru’. On je rekao da ponekad neki neobaviješteni Ahmadi pitaju
o obilje`avanju ’Muslih Maudovog Dana’. Huzur je rekao mi to èinimo
s ciljem da o`ivimo svoju vjeru i da zapamtimo zavjet da je naš cilj da
utemeljimo istinu islama u svijetu. ’Muslih Maudov Dan’ nije datum
17
njegovog roðenja ili njegove smrti. Ovo je dan da nas podsjeti o našim
odgovornostima, skrene našu pa`nju na napredak islama, zaista to treba
skrenuti našu pa`nju na ovo i mi ne treba da to tek u`ivamo na
intelektualnom i ideološkom nivou.
Zatim je Huzur rekao da je nedavno èuo da je Ansar (organizacija za
muškarce preko èetrdeset godina) htjela da obilje‘i ’Muslih Maudov
Dan’ odr‘avajuæi neke sportove skupa sa tradicionalnim programom.
Huzur je rekao da ovdje sport nije odgovarajuæi za Ansar. Oni treba da
svoju pa‘nju okrenu zavjetu i putu kojem nas je Hazreti Muslih Maud
r.a. naveo tako da mo‘emo poruku Èasnog Poslanika s.a.v.s. uputiti
svijetu. Huzur je rekao da se nada da æe ovi Ansar ponovo razmisliti o
svom programu i da æe ljudi takoðer biti pa‘ljivi ubuduæe.