Hutbe

Hutba 27. februar 2009. – Oni upućeni na Pravi put


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je citirao ajet 17 iz sure Al Maida, èiji prijevod glasi:
“S kojom Allah upuæuje one koji slijede Njegovo zadovoljstvo prema
sigurnim putevima, i Svojom voljom ih izvodi iz mraka na svjetlo, i
upuæuje ih prema Pravom putu.” (5:17)
Huzur je rekao takav je Bog islama Koji je poslao Èasnog Poslanika
s.a.v.s. u vrijeme strašnog mraka i kroz njega je proglasio da kad mrak
ponovo bude pao, bit æe uzdignut njegov predani sluga izmeðu kasnijih
da ponovo predstavi njegova uèenja svijetu.
Za mir i uputu svijeta ‘ivi Bog islama šalje Svoje posebne ljude u
svako doba i poklanja uputu èistim dušama da slijede ove ljude. Huzur
je predstavio poniranje u neke primjere primanja vjere, da protumaèi
kako Bog upuæuje.
18
Tufail bin Amr je bio mudar poet u vrijeme Èasnog Poslanika s.a.v.s.
On je pripadao plemenu Dos (iz Jemena) i jedanput kad je posjetio
Meku i bio upozoren od Kurejšija Meke da se dr‘i dalkeko od Èasnog
Poslanika s.a.v.s. Oni su ga poticali da je Poslanik (Bo‘e saèuvaj) stvarao
nered meðu porodicama, da je bio mad‘ionièar koji je zaèaravao
Mekanlije svojim hipnotizerskim rijeèima. Huzur je rekao da je ovo
bilo kao sadašnje ponašanje hod‘a, koji potièu ljude da se zaštite od
Ahmadi muslimana da ih ne bi zaèarali svojom èarolijom. Huzur je
rekao da dokumenti o sjednici (Narodne skupštine Pakistana) nisu bili
javno objavljeni zato što su znali da æe oni otkriti istinu o Ahmadija
vjerovanju.
Tufail bin Amr je odluèio da se dr‘i dalje od Poslanika i odluèio je da
èak ne dozvoli da do njega doðe njegov glas, i stavio je vatu u uši.
Jedan dan je Tufail bin Amr otišao do Kabe gdje je Poslanik klanjao
namaz. Zvuk Kur’anskih ajeta koje je Poslanik uèio došle su mu u uši i
zapravo mu se dopalo ono što je èuo. Mislio je za sebe kako je bio
svjestan poet i da treba da sasluša poruku Poslanika i odluèi za sebe.
Kad je Poslanik završio namaz krenuo je prema kuæi, i Tufail ga je nijemo
slijedio. Kad je Poslanik skoro htio da uðe u kuæu, Tufail mu se obratio
i rekao da su ga Mekanlije prevarili do te mjere da je stavio vatu u uši
da izbjegne da sluša Poslanika, ali da je upravo onda èuo uèenje Kur’ana
i uvidio da je krajnje izvrstan i ‘elio je da èuje više. Poslanik s.a.v.s. mu
je rekao o islamu i prouèio mu više Kur’anskih ajeta. Tufail je bio krajnje
ganut i primio je islam.
Tufail bin Amr je rekao Poslaniku s.a.v.s. da je bio poglavica svog
naroda i da se nada da æe ga njegovo pleme saslušati ako im on uputi
poruku islama. Tra‘io je od Poslanika s.a.v.s. da èini dove za njegov
uspjeh i da dobije neki znak. Kad je jahao natrag svom plemenu osjeæao
je ‘ar na èelu i molio je da ovaj znak bude pokazan na drugim mjestima.
Isti ‘ar se pojavio na kand‘iji njegovog konja i njegovo pleme je to
vidjelo. Kad je sreo svog oca narednog dana Tufail mu je rekao da
prekida veze s njim zato što je on sada primio islam. Njegov otac ga je
pitao o islamu. Tufail mu je rekao da se prvo okupa i oèisti. Kad je to
uradio Tufail mu je rekao o islamu. Njegov otac je bio ganut i primio je
islam. Njegovo pleme se, meðutim, suprotstavljalo islamu. U svom
narednom putu u Meku Tufail je tra‘io od Poslanika s.a.v.s. da prokune
njegov narod. Poslanik s.a.v.s. je podigao svoje ruke i uèio: ’O Allahu,
podari uputu plemenu Dos.’ Tufail se vratio kuæi i nastavio da širi poruku
19
islama. Za to vrijeme se dogodila selidba u Medinu. Taiful je takoðer
otišao u Medinu sa sedamdeset porodica svog plemena. Hazreti Abu
Hurejra je takoðer bio iz njegovog plemena. Huzur je rekao da je Allah
odredio vrijeme za primanje dove Èasnog Poslanika s.a.v.s. koju je uèinio
za uputu Tufailovog naroda.
Huzur je rekao da su u dogaðaju na Taifu meleki ponudili da kazne
narod ovog grada zbog njihovog strašnog tretmana Èasnog Poslanika
s.a.v.s. ali je on samo pritekao dovi za njihovu uputu.
U ovo doba kad se poveæalo suprotstavljanje Obeæanom Mesiji a.s.,
Allah d‘.š. je pokazao izbijanje kuge kao znak onima koji su mu se
suprotstavili. Uprkos Bo‘ijeg uvjerenja o zaštiti za njega i njegovu
Zajednicu Obeæani Mesija a.s. je bio krajnje uznemiren zbog patnje
ljudi opæenito. On bi u sred noæi molio Boga sa krajnjom brigom i
uznemirenošæu da ljude spasi teškog iskušenja kuge.
Maulvi Raheem Ullah sahib, izmeðu drugova Obeæanog Mesije a.s.,
bio je veliki vjernik u Bo‘ije Jedinstvo i uvidio je da je svako do koga bi
otišao radi duhovnog prosvjetljenja bio upleten u širk (pridru‘ivanje
partnera sa Allahom). Zbog njegove vrhunske pobo‘nosti bio je
osposobljen da do‘ivi vizije dok je bio potpuno budan i imao je privilegiju
da vidi blagoslovljeni lik Èasnog Poslanika s.a.v.s. i drugih Bo‘ijih
poslanika. On je imao viziju o Mesiji i Mehdiju. Klanjao je istiharu i bila
mu je pokazana nosiljka da dolazi iz vasione; kad je pogledao unutra
nosiljke, vidio je Obeæanog Mesiju a.s. Tada je dao bai’at (zavjet
pristupa).
U toku drugog Ahmadija halifata, kršæanstvo je bilo vrlo popularno
na Fid‘iju i ljudi su oèekivali dolazak Isusa. Ovo je bilo prije nego što je
Ahmadijat bio tamo utemeljen. Bashir Ahmad Khan sahib je takoðer
razmišljao o pridru‘ivanju kršæanstvu kad se u snu sreo sa svetom
osobom koja mu je rekla da bude razuman, da onaj koga on tra‘i nije
bio iz kršæanstva i da je zapravo došao. Huzur je rekao da su do ovog
vremena Ahmadi misionari stigli na Fid‘i. Poslije ovog sna on je bio
naklonjen prema Ahmadijatu i na kraju dao zavjet pristupa.
Takoðer u toku drugog Ahmadija halifata, Fatullah sahib is Sierra
Leone je imao izvanredan san. Sanjao je da ide po travnatom dijelu
izvan Maliki d‘amije u selu. Kad je bio umoran otišao je pod sjenku
drveta da se odmori. Dok je tamo stajao vidio je osobu da dolazi prema
njemu noseæi Bibliju i Kur’an, i tra‘io da vidi imama d‘amije. Onda je
20
vidio stranca da stoji u mihrabu unutar d‘amije koji je govorio imamu
da je došao da ga uèi ispravnom naèinu obavljanja namaza. Narednog
dana on je svoj san isprièao svojim prijateljima. Sedmicu poslije toga,
dok je šetao vani stao je da se odmori pod sjenkom drveta. Nekoliko
minuta je prošlo kad je vidio osobu da mu prilazi. Ovo je bio naš misionar
Al Had‘ Maulana Nazir Ahmad koji ga je pozdravio i pitao o smještaju.
Ovo je bilo ostvarivanje sna; Maulanino odijelo je takoðer bilo slièno
onome iz sna. Fataullah sahib je gosta odveo svojoj kuæi i rekao svojim
muslimanskim prijateljima da se njegov san zaista ostvario. Sveta osoba
je stigla. Poslije nekoliko dana je primio Ahmadijat.
Huzur je rekao da su ovi dogaðaji od prije nekoliko decenija. Bog i
danas nastavlja da upuæuje ljude. Neko iz Al‘ira je vidio osobu u snu
2004. koja ge je odvela da vidi blagoslovljeni lik Èasnog Poslanika s.a.v.s..
On je vidio Èasnog Poslanika s.a.v.s. nasmijanog. Tu je bila osoba
maslinaste boje ko‘e prisutna u snu za koju je Èasni Poslanik s.a.v.s.
rekao da je on Bo‘iji poslanik. Poslije èetiri godine, 2008., ova osoba je
vidjela sliku osobe koju je vidio u snu; ovo je bila slika Obeæanog Mesije
a.s.
U Egiptu jedna gospoða je sanjala da Imam Mehdi i njegova Zajednica
idu na vodi. Kad je ona ‘eljela da im se pridru‘i bilo joj je reèeno da æe
je oni povesti sa sobom u povratku. Slijedeæi ovaj san ova gospoða je
istra‘ivala sufizam ali nije bila zadovoljna. Dogodilo se da je jedan dan
vidjela MTA Al-Arabija na kojem je vidjela sliku osobe koja je išla na
vodi u njenom snu. Ovo je bio Obeæani Mesija a.s.
Abdul Raheem sahib iz Iraka je sanjao da mu Imam Mehdi govori
da dadne bai’at.
Huzur je rekao da od obale Mauriciusa ima malo ostrvo nazvano
Rodrigos koje je veæinom katolièko. Ahmadi misionar je posjetio jednu
porodicu mladiæa kršæanina na ostrvu. Njegova nena po majci je rekla
da je znala da je poruka Ahmadijata istinita. Ona je ranije vidjela san
koji joj je otkrio o ovome, koji je ona isprièala cijeloj svojoj porodici.
Kad su misionari otišli u drugu posjetu ponijeli su neke knjige i Èasni
Kur’an za porodicu. U toku njihove treæe posjete ponijeli su formulare
bai’ata. Videæi formulare ovoj gospoði su suze navrle na oèi. Ona je
rekla da je vidjela san prethodne noæi u kojem je vidjela upravo iste
papire bai’at formulara. Rekla je da je njena porodica svjedok ovom
snu pošto im ga je veæ isprièala. Huzur je rekao da je Rodrigos malo
ostrvo i Huzur ga je posjetio. Ahmadijat se postepeno tamo širi.
21
U SAD je pet Meksikanaca nedavno došlo u Ahmadijat. Gospoða
koja je bila iz katolièke porodice, ali nije prakticirala vjeru, razboljela
se. Molila je Boga za svoje zdravlje. Rekla je da se uvijek molila jednom
Bogu. U viziji je vidjela lik Obeæanog Mesije a.s., dotakla ga je i molila
se za ozdravljenje. Od tog dana nadalje ona je bila izlijeèena. Kasnije je
srela drugu gospoðu, takoðe Meksikanku koja je bila Ahmadi musliman
i kod nje je vidjela sliku Obeæanog Mesije a.s. na kojoj je bio upravo isti
lik koji je vidjela.
U Bugarskoj je jedna ‘ena primila Ahmadijat, ali njen mu‘ nije.
Premda je došao na ðelsu u VB sa svojom ‘enom, on nije primio
Ahmadijat. Onda je odjedanput izrazio ‘elju da odmah primi Ahmadijat.
Kad je bio zapitan kakva je ‘urba rekao je da je vidio Halifatul Mesiha
V u svom snu koji mu je rekao: ’Ti ne dolaziš nama, tako da sam ja
došao tebi.’
Huzur je takoðer naveo dogaðaje iz Kuvajta, Moskve, Burkina Faso,
Norveške i Bosne. Huzur je rekao da je bezbroj sliènih dogaðaja – da je
neke iznio u govorima na ðelsi. Namjeravao je da ih nabroji na ðelsi u
Kadianu ali se nije pru‘ila prilika. Allah tako nastavlja da upuæuje ljude
kao znak istinitosti Obeæanog Mesije a.s. Da Allah uvijek poka‘e svijetu
upuæen put i da, takoðer, nas èuva èvrstim na uputi.
Huzur je citirao nekoliko dova za uputu i rekao da je jedna dova za
uputu koju je on ukljuèio u dove za stoljetnicu bila ajet 9 iz sure AlImran.
“Gospodaru naš, ne daj da naša srca postanu iskrivljena nakon što
si nas Ti uputio; i podaj nam milost Svoju; sigurno si Ti jedini veliki
Darovatelj.” (3:9)
Huzur je rekao da ga ponekad pitaju treba li nastaviti sa dovama za
stoljetnicu. On je rekao da uèenje ovih dova treba biti nastavljeno više
nego prije, da je raniji odreðeni nalog bio jednostavno zato da uèini da
uèenje ovih dova bude redovna praksa. Druga dova koju je Huzur ‘elio
da istakne je dova Èasnog Poslanika s.a.v.s. uèinjena u bitci na Uhudu
kad su njegovi drugovi tra‘ili od njega da kune neprijatelja. Èasni
Poslanik s.a.v.s. je umjesto toga uèio dovu: ’O Allahu podari uputu mom
narodu jer oni mene ne znaju.’ Huzur je rekao da je ovoj dovi takoðer
bio pouèen Obeæani Mesija a.s. i Zajednica je takoðer treba uèiti.
Pogotovu narod Pakistana treba uèiti ovu dovu jer suprotstavljanje tamo
22
raste. Huzur je rekao da ovi poèitelji izgleda ne shvataju šta im se dogaða
ili šta æe im se dogoditi u buduænosti. Da Allah ima milosti. Treba da za
njih èinite samilosne dove. Iako ljudski ‘ivot više nema vrijednosti u toj
zemlji no Ahmadi muslimani su ubijani zato što su prihvatili Imama
doba. Prije dva dana jedan naš murabi sahib (imam) u Pakistanu je bio
pogoðen u noge od nepoznatih osoba na motoru dok je stajao na
autobusnoj stanici. Da mu Allah pokloni izljeèenje i da dadne razum
narodu. Voðe zemlje su neiskreni i da naprave gore oni dr‘e kontrolu
mulasa (hod‘a). Da Allah ima milosti.
Zatim je Huzur najavio d‘enaze u odsustvu za slijedeæe osobe, i da
æe klanjati d‘enazu poslije d‘ume namaza.
Mubasher Ahmad sahib je bio ubijen u Karaèiju 22. februara. On je
iza sebe ostavio dva sina i kæer. Njegova hudovica je dala bai’at, da
Allah dadne da bude pod Njegovom brigom.
Ugledan strješina Munir Hamid sahib, afroamerikanac umro je 21.
februara. On je bio izuzetno iskren Ahmadi koji je dao bai’at kad je
imao petnaest godina. Bio je prvi Qaid Khudamul Ahmadija SAD i
predsjednik d‘emata Filadelfije više od trideset godina. Trenutno je
bio na polo‘aju naib Amira SAD. Huzur je rekao da njegovi roditelji
nisu muslimani, majka mu je bila kršæanka. Od desetoro djece on je
jedini bio religiozan. U vrijeme njegovog bai’ata bilo je pravilo da bai’at
formu potpiše starješina porodice. Njegova majka je odbila da potpiše
njegov formular ali je priznala da je on bio najviše produhovljen od sve
njene djece. U to vrijeme on je takoðer pisao hazreti Halifatul Mesihu
II r.a. i rekao da je odgovor koji je primio promjenio put njegovog
‘ivota. Huzur je rekao da se sreo s njim i uvidio da je krajnje uètiv.
Njegova revna ljubav za Èasnog Poslanika s.a.v.s. je bila takva da bi
svaki put pri spominjanju njegovog imena on bio u suzama. On je imao
veliku ljubav prema Obeæanom Mesiji a.s. i odanost prema Halifatu.
Huzur je rekao da ga je prvi put sreo na putu da prisustvuje ðelsi u
Bangladešu. Na putu natrag za SAD, ponovo se sreo sa Huzurom i rekao
da je poslije ðelse u Bangladešu i susreta sa Huzurom ponovo napunio
baterije. On nije mogao prisustvovati ðelsi SAD prošle godine zbog
slabog zdravlja. Huzur je rekao da bi, da je znao detalje njegove bolesti
našao vremena da ga posjeti u njegovoj kuæi. On je iza sebe ostavio
‘enu, dvije kæeri i sina. Huzur je rekao da je on bio jedan od onih ljudi
koji su posebno upuæeni od Allaha.
23
Derviš iz Kadiana je umro 25. februara. U svojoj ustrajnosti i
zadovoljnoj prirodi bio je primjeran derviš. On je putovao iz Sheikupura
do Kadiana u mladim godinama i posvetio svoj ‘ivot islamu.
Saeeda Jusuf sahiba, ‘ena Kemala Jusuf sahiba umrla je 25. februara
nakon duge borbe sa rakom. Ona je bila iz Skandinavskog d‘emata i
imala je ogromnu ljubav i èast za Hilafet. Iza sebe je ostavila mu‘a,
dvije kæeri i sina.
Amatul Mai sahiba i Bashir Ahmad Sialkoti sahib, mu‘ i ‘ena su
umrli u nekoliko dana u februaru. Oni su bili roditelji Zahoor sahiba iz
slu‘be privatnog sekretara. Oboje su bili predani, iskreni ljudi i bili su
jedni od prvih koji su se smjestili u Rabvi. Iza sebe su ostavili jednu
kæer i pet sinova.
Huzur je èinio dovu za uzdignuti polo‘aj svih umrlih.