Hutbe

Hutba 06. 03. 2009. – Savjeti Obećanog Mesije a.s.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U svojoj hudbi petkom Huzur je danas dao izlaganje o nizu savjeta
Obeæanog Mesije a.s. Zajednici. Savjet koji je u vezi sa skretanjem pa‘nje
prema cilju formiranja Zajednice, proisteklih odgovornosti èlanova
Zajednice, blagoslovi koji prozilaze iz postizanja reèenih ciljeva i
konaèno, krajnji cilj Zajednice. Huzur je rekao da je svrha zbog koje ih
on danas predstavlja je bila da nas podsjeti o našim odgovornostima
tako da mo‘emo nastaviti razmišljati i duboko se zamisliti nad njima
da postignemo Bo‘iju blizinu i Njegovo zadovoljstvo.
4
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je ovo doba doba voðenja duhovnog
rata. Bitka sa Šejtanom traje – on ‘eli da porazi islam, meðutim Bog je
stvorio Ahmadija pokret s ciljem da savlada Šejtana. Blagoslovljeni su
oni koji ovo prepoznaju. Huzur je rekao: mi smo zahvalni da smo bili u
stanju, bilo kroz pronicljivost naših starijih ili svoje, da uðemo u ovu
Zajednicu. On je rekao da æe ljudi i dalje ulaziti u ovu Zajednicu da
budu dio te posebne grupe ljudi koji æe boriti zadnju bitku sa šejtanom.
Huzur je rekao u nekim zemljama svijeta naša Zajednica se suoèava sa
proganjanjem, meðutim, u odnosu na postizanje naših ciljeva ‘rtve koje
su napravljene nisu ništa. Zaista, obeæani Mesija a.s. nam je rekao da
æemo morati podnositi kušnje i teškoæe. Obeæani Mesija a.s. je rekao da
æe njegovi sljedbenici morati voditi nevjerovatnu borbu sa ’sobom’ jer
je svjet oko njih neprijateljski i otvoreno ih proklinje. Meðutim, nagrada
za ustrajnost le‘i kod Boga.
Huzur je rekao da je takva situacija u nekim zemljama svijeta i oni
koji prave ‘rtve usred proganjanja imat æe svoju nagradu kod Boga.
Opozicija raste u Pakistanu, i u Indiji je mnogo proganjanja novih
Ahmadi muslimana. Otkad je nova vlada došla na snagu u Pakistanu
proganjanje (Ahmadi muslimana) se smatra zaslu‘nim èinom, vlada je
hod‘ama dala slobodnu vladavinu. Tamo nema zakona i reda u zemlji
bilo kako bilo, i šta god se donosi za zakon i red, nije na raspolaganju
za Ahmadi muslimane da od njih tra‘e pomoæ. Bo‘iji je blagoslov da
svaki put kad naši protivnici skuju veliki obim plana protiv nas, njihovi
se planovi odbiju o njih Bo‘ijom odredbom. Ovo je ono èemu smo
svjedoci sada veæ nekoliko godina. Ogromna skala plana protiv nas je u
pravljenju ovih dana ali je Bog stvorio takvu situaciju da su uvidjeli da
su sami oni u teškoæi. Huzur nas je podsjetio da je ovo zadnja bitka sa
šejtanom, mi treba da ojaèamo svoju vjeru, molimo Boga za ustrajnost,
pokazujemo strpljenje i èvrstinu (hrabrost) i okrenemo se Njemu.
Huzur je rekao da je vrijedno da zapamtimo da s ciljem da savladamo
vanjskog šejtana mi moramo osvojiti unutršnjeg šejtana takoðer. Naša
pobjeda neæe biti kroz ovosvjetske puteve i sredstva radije æe to biti
kroz molitve i za ovo je neophodno da idemo putem Bo‘ijeg zadovoljstva
koji iziskuje d‘ihad sa ’sobom’.
Obeæani Mesija a.s. je rekao egoistièke (samo‘ive) te‘nje su širk
(pripisivanje partnera s Bogom) i one zatvaraju srca. Treba uvijek da se
zauzimamo da promovišemo Bo‘ije Jedinstvo i da nikada ne
5
zanemarimo namjeru sa kojom dolazimo u zavjet (bai’at) (Obeæanog
Mesije). On je rekao da je Boga zapoèeo ovu Zajednicu tako da bi On
pokazao bogobojaznost i èistoæu svijetu.
Huzur je dodao da danas muslimani ubijaju muslimane u ime Boga.
Situacija ove zemlje koja je steèena u ime islama tako da religija mo‘e
biti utemeljena, takva je da su ljudi tamo ubijani za ispovjedanje svoje
potrde vjere (kelimej šehadeta) i danas svijet predoèava Pakistan
poistovjeèen sa proganjanjem i barbarizmom. Da Bog ima milosti na
našu zemlju. Zajednica je napravila ogromne ‘rtve za osnivanje ove
zemlje, svaki Pakistanac Ahmadi musliman treba da uvijek bude toga
svjestan. Danas, ako iko mo‘e spasiti ovu zemlju od oluje grijeha i
siromaštva, to je laða koja je bila pripremljena od Obeæanog Mesije a.s.
Mi smo na toj laði i treba da sebe uèinimo vrijednim toga. Mi treba da
èinimo dove za narod Pakistana da se urazume. Ovo su dvije znaèajne
odgovornosti Ahmadi muslimana, pogotovu Pakistanskih Ahmadi
muslimana ili Ahmadi muslimana koji ‘ive u mjestima gdje je situacija
loša.
Huzur je rekao ponekad Ahmdi muslimani koji su blagoslovljeni
napretkom zaborave cilj zašto su Ahmadi muslimani i ne vode raèuna o
uèenjima islama, i nemarni su o mnogim stvarima, na primjer za
obavljanje namaza. Huzur je rekao da je to otrije‘njavajuæa misao. Da
Bog ne uèini èak ni jednu osobu meðu nama da oslikava ovaj Kur’anski
ajet:
“O Nuhu, on zaista nije meðu porodicom tvojom; on je bio potpuno
neèistih djela.” (11:47)
Huzur je rekao da moli Allaha da nikada ne uèini tako da bilo ko
meðu onima koji daju svoj zavjet odgovara ovom opisu. Da nikada ne
osmjelimo i stvaramo svoje vlastite mjere postizanja standarda koje je
Obeæani Mesija a.s. oèekivao od nas, radije da se uvijek borimo da
postignemo standarde postavljene od našeg Imama. Obeæani Mesija
a..s je rekao da niko ne mo‘e postiæi spas bez posvajanja bogobojaznosti.
Sve tvrdnje o pobo‘nosti su uzaludne bez pridr‘avanja visokim
standardima pokornosti i praktikovanja iskrene poniznosti. On je rekao
da ako naša Zajednica zaista ‘eli da postane istinska zajednica oni moraju
proæi kroz stanje nalik smrti (da unište sebe), da daju prednost Bogu i
da uvijek sebe ocjenjuju i nastoje da se reformišu. Huzur je rekao da
6
nastojanje da se reformišemo uspijeva kad je odsutna nesavitljivost i
spoznaja da je nakon pridru‘ivanja Zajednici èovjekov cilj da predstavi
pobo‘an uzor svijetu i da se oèisti da tra‘i Bo‘ije zadovoljstvo.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da svaki stranac koji sretne Ahmadi
muslimana opa‘a naèin na koji se on dr‘i, njihovo vladanje i ponašanje.
Ako ne uvidi da su fini (dobri), on posrne zbog Ahmadi muslimana.
Zbog toga je neophodno da primjerom pokazujemo iskrenost i
istinoljubivost.
Huzur je rekao da je ovo kratki sadr‘aj ciljeva naše zajednice. Obeæani
Mesija a.s. je rekao da Bog priprema zajednicu istinoljubivih. Mi treba
da neprestalno sebe ocjenjujemo, ovo stvara spoznaju i uviðanje ka
popravljanju i onda nas okreæe Bogu zato što nije moguæe iæi ovim
putevima bez Bo‘ije milosti. Da Allah uèini tako da se svaki od nas dr‘i
bogobojaznosti. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je Bo‘ija volja da spasi
èovjeka od vatre grijeha i stvori grupu bogobojaznih koji æe dati prednost
vjeri nad svijetom. Huzur je molio Allaha da svakog od nas uèini da
dadnemo prednost vjeri nad svijetom i da istinski pripadamo grupi
bogobojaznih i da razumijemo osnove bai’ata (zavjeta) i da nikada ne
previdimo naredbe zbog egoistiènih razloga. Huzur je molio da budemo
uzori tako da naše generacije takoðer idu pravim putem i mole Boga.
Da oni koji prime Ahmadijat kroz nas èine dove za svoje dobrotvore.
InšaAllah za zajednicu je odreðeno da raste i cvjeta, mi smo bili svjedoci
za više od stotinu godina da je ruka Bo‘ije milosti na nama i svake
godine stotine hiljada pobo‘nih duša ulaze u zajednicu, da Allah pokloni
ustrajnost novopridošlim.
Huzur je rekao da je prije rekao nekoliko puta da kako se poveæavamo
po broju osjeæaji ljubomore takoðer raste meðu našim neprijateljima.
Njihov naèin razmišljanja i njihova ‘elja za Zajednicu je da bude
uništena, meðutim, Bo‘iji blagoslovi na nama su uvijek u poveæanju.
Da On nastavi da prekriva naše mahane Svojom milošæu i uèini svaki
napad neprijatelja neuspješnim. Svi naši uspjesi su odlikom obeæanja
koje je Bog dao Obeæanom Mesiji a.s. i zato je Obeæani Mesija a.s. uvijek
davao uvjeravanje Zajednici. Nama æe biti data nadmoæ, inšaAllah,
meðutim, mi treba da ne budemo nemarni u èasu nadmoæi. Da Bog
osposobi svakog Ahmadi muslimana da ispune svoje obaveze, osposobi
ih da ispune sva oèekivanja Obeæanog Mesije a.s., spasi nas od svakog
zla o kojem je Obeæani Mesija a.s. izrazio zabrinutost i da nastavimo da
budemo primaoci njegovih molitvi.