Hutbe

Hutba 13. 03. 2009. – Proslava blagoslovljenog života Časnog Poslanika s.a.v.s.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U svojoj hudbi petkom Huzur je danas dao izlaganje o istinskoj
proslavi blagoslovljenog ‘ivota Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Huzur je rekao da je prije nekoliko dana bio 12. Rabi’ul Evvela (treæeg
mjeseca islamskog kalendara), koji je dan roðenja Èasnog Poslanika
s.a.v.s. Jedan dio muslimanskog svijeta proslavlja ovaj dan sa velikim
oduševljenjem, pogotovu na pod-kontinentu, u Pakistanu gdje se on se
proslavlja sa mnogo sveèanosti i vatrenosti. Huzur je rekao da mu neki
pišu pitajuæi o tome i naši protivnici takoðer ispituju zašto Ahmadi
mulimani ne proslavljaju ovaj dan. Huzur je rekao da æe on objasniti
ovaj predmet u svjetlu izjava Obeæanog Mesije a.s. što æe objasniti da
su Ahmadi muslimani ti koji istinski cijene Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Huzur je rekao da ima mnogo dijelova muslimanskog svijeta koji ne
prihvataju proslavljanje dana poznatog kao Milad-un-Nebi (proslavu
dana roðenja Poslanika). Raniji muslimani prva tri stoljeæa poslije smrti
Poslanika s.a.v.s. imali su najveæu ljubav i odanost prema njemu. Oni
su imali izvanredno znanje o njegovo sunnetu (praksi) i bili više vatreni
i ‘udni nego iko drugi da slijede njegov sunnet i njegov Šerijat (vjerski
zakon). Uprkos ovoga, historija nas obavještava da nema nikakvog
spominjanja Milad-un-Nebi u toku vremena drugova ili ashaba ili
sljedbenika ili Tabi’in (generacije muslimana koji su bili roðeni nakon
smrti Èasnog Poslanika s.a.v.s.). Onaj ko je zapoèeo ovaj obred bio je
èovjek po imenu Abdullah Muhammed bin Abdal Gada èiji su sljedbenici
poznati kao Khatami i sebe ve‘u za lozu hazreti Alija r.a. – ova osoba je
bio osnivaè religije ’skriven’. Ove vjere su praktikovale skrivanje nekih
aspekata Šerijata dok su pokazivali druge aspekte Šerijata. Proslava
8
12. Rebi’ul Evela je zasigurno bila novotarija u vjeri islam. Ovi ljudi su
takoðer proslavljali 10. Muharem, Milad (proslava dana roðenja) hazreti
Hasana i Husejna r.a. i takoðer dan za hazreti Alija r.a. – proslavljali
prvu i srednju noæ mjeseca Red‘epa, prvu noæ mjeseca Šabana itd. Huzur
je rekao kao što je prije spomenuo, takoðer postoji dio muslimanskog
svijeta koji ne proslavlja bilo koji ovaj dan.
Imam ovog doba (a.s.) kojeg je Bog poslao na svijet kao Hakim i Adl
(sudiju) rekao je da je sjeæajnje na Èasnog Poslanika s.a.v.s. najizvrsnije
i prouzrokuje Bo‘iju milost. Sjeæanje na Bo‘ije poslanike je zaslu‘no ali
ne kad je ukaljano sa novotarijama koje remete Bo‘ije jedinstvo.
Huzur je rekao sjeæanje na roðenje i smrt Èasnog Poslanika s.a.v.s.
dok pripovjedamo njegov Seerah (karakter/‘ivot) je zaista dobro.
Meðutim, šta se dogaða je da kongresi i skupovi koji ovo proslavljaju
završe sa politièkim znaèenjem. Ni jedan skup u Pakistanu neæe se završiti
o karakteru i vladanju Èasnog Poslanika s.a.v.s., nego æe se preokrenuti
u napad na Ahmadi muslimane sa sramnim optu‘bama ciljanim na
Obeæanog Mesiju a.s.. Huzur je rekao da su hod‘e odr‘ale kongres u
Rabvi I da je iz primljenih izvještaja oèito da je njihov cilj bio politièki
sa zlobnom namjerom prema Ahmadi muslimanima. Šta æe biti smisao
takvog kongresa? Poslanik je došao kao ’milost za cijelo èovjeèanstvo’
(s.a.v.s.) èiji blagoslovljeni uzor je bio takav da je on savjetovao svoje
drugove da prihvate proglas vjere osobe bez obzira što je on to uèinio
u vrijeme bitke i dok je bio u smrtnoj opasnosti. Obeæani Mesija a.s. je
rekao da je jednostavno sjeæanje na Èasnog Poslanika s.a.v.s. dobra
praksa, ona poveæava ljubav prema njemu, i Kur’an ovo takoðer citira.
Meðutim, ako je ovom sjeæanju dodana štetna novotarija onda je to
haram (zabranjeno). U‘ivanje za istinskom pokornošæu Poslanika je
stvorena njegovim spominjanjem. Meðutim praksa dizanja na stopala
u toku trajanja proslave ovog dana u pretpostavci da je Poslanik prisutan
je nerazumno. Skupovi kao ovi èesto su napravljeni od onih koji èak ne
obavljaju namaz, koji se upuštaju u zelenaštvo i koji piju alkohol. Kakvu
vezu ima Poslanik s.a.v.s. sa ovakvim skupovima?
Osuðujuæi praksu nekih, Obeæani Mesija a.s. je rekao da Èasni
Poslanik s.a.v.s. nikada nije uèio Èasni Kur’an da blagoslovi hljeb. Ako
bi ga neko iskreno slijedio mo‘e li dokazati da je bila njegova praksa da
uèi Kur’an da blagoslovi hljeb? Zaista, on je volio da mu se Kur’an uèi
na krasan i melodièan naèin – na primjer kad mu je bio uèen ajet 90 iz
9
sure Al Nahl, to je izazvalo suze u njegovim oèima sa dubokom
poniznošæu i sa ljubavi Bo‘ijom. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je on
takoðer volio da mu se Kur’an uèi melodiènim glasom. On je rekao da
je Èasni Poslanik s.a.v.s. za nas pokazao blagoslovljeni primjer u svemu
i to je ono što što mi treba da se trudimo da slijedimo. Istinski vjernik
mo‘e za sebe prosuditi je li Poslanik s.a.v.s. nešto praktikovao ili nije.
Zašto da on nikada nije proslavljao dan roðenja poslanika Ibrahima
a.s.?
Huzur je rekao da proslava dana kao takvog nije zabranjena pod
uvjetom da nije ukljuèena nikakva štetna novotarija. Takoðer nije
neophodno da to bude vezano sa posebnim datumom, ali èak i ako
jeste, sve dotle dok nije uljuèena nikakva novotarija, na primjer ideja
da osoba izvlaèi dovoljno blagoslova iz skupa i ne treba da napravi bilo
kakav drugi napor, to je dobro.
Zatim je Huzur citirao neke blagoslovljene aspekte karaktera i
vladanja Èasnog Poslanika s.a.v.s. sa izgledom da ih uèinimo dijelom
svojih ‘ivota. Huzur je rekao da ga neki pitaju mogu li èiniti dove
tra‘eæi posredovanje Èasnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je rekao da je
slijeðenje njegovog sunneta da tra‘imo Bo‘ije zadovoljstvo zaista
njegovo posredovanje. Ovo je ono što nas uèi dova koja se treba uèiti
nakon što èujemo ezan. Huzur je citirao ajet 32 iz sure Al Imran:
Ti reci: “Ako volite Allaha, slijedite mene; Allah æe vas voljeti i oprostiti
vam vaše grijehe. Allah najviše prašta, (i) milostiv je.’’ (3:32)
da dalje objasni ovaj predmet. Huzur je rekao da je navedeno
(neuzubillah) da je Èasni Poslanik s.a.v.s. napadao zbog ovosvjetske
pohlepe i tako osvajao teritorije. Napravljeni su svi naèini optu‘bi
pozivajuæi se na njegove blagoslovljene supruge. Nedavno je bila
napisana krajnje neumjesna knjiga u SAD-u. Pregledajuæi ovu knjigu
jedan kršæanin je smatrao da se takva prosta knjiga jednostavno ne
mo‘e èitati. Huzur je rekao da ove optu‘be nisu ništa novo i dešavale
su se od samog poèetka. Zaista je Èasnom Poslaniku s.a.v.s. bila poslana
poruka kroz njegovog amid‘u da æe ga oni, ako prestane sa
propagiranjem svoje vjere, prihvatiti kao poglavicu, udijelit æe mu
polo‘aj i èast i pokloniti mu najljepšu ‘enu u Arabiji. Odgovor Èasnog
Poslanika s.a.v.s. je bio da èak da mu stave Sunce na jednu a Mjesec na
drugu ruku on nikada neæe prestati sa širenjem ove poruke zbog koje
10
je bio poslan i nikakva sila ga ne mo‘e prisiliti da to uèini. On je zaista
bio poslan od Gospodara nebesa i Zemlje, Koji je njemu objavio ajet
163 iz sure Al An’am:
Ti reci: “Moje obo`avanje, i moje `rtvovanje, i moj `ivot, i moja smrt
su za Allaha, Gospodara svih svjetova.” (6:163)
On nije bio zainteresovan za ovosvjetski polo‘aj i èast nego je ‘elio
da utemelji kraljevstvo Jednog Boga na Zemlji i zbog ovoga je podnio
sve vrste bola i patnje, i dao je da se proglasi da su njegov svaki postupak
i djelo bilo samo za Boga. Znaèaj ovosvjetskog ‘ivota ili znaèaj smrti
nisu ništa za onoga ko ima takvo razmišljanje. On je preporuèio svom
narodu da posvoje savjet ’slijedite mene’ iz (3:32).
Huzur je rekao da su danas sljedbenici istinskog i revnog poklonika
Èasnog Poslanika s.a.v.s. proganjani. Pogotovu u Pakistanu. Proganjanje
je stiglo takoðer u Evropu. Ahmadi muslimani su bili uznemiravani u
Bugarskoj na nalog Muftije ove zemlje. Svaki Ahmadi treba da se sjeæa
strašnog proganjanja koje su podnijeli drugovi Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Ono što mi do‘ivljavamo nije èak ni mali dio toga. Ako mi postignemo
stanje gdje je naš ‘ivot samo za Allaha, onda æemo ne samo biti primaoci
trajnog ‘ivota nego æemo takoðer biti u stanju da o‘ivimo duhovno
mrtve u ovom ‘ivotu. Za ovo mi treba da postavimo visoke standarde
obo‘avanja Boga. Huzur je poèeo da iznosi hadis kako ga je navela
hazreti Ajša r.a. ali je umetnuo primjedbu i rekao da je knjiga na koju je
ranije smjerao napisana u vezi hazreti Ajše da širi neugodnosti o Èasnom
Poslaniku s.a.v.s. Hadis koji je Huzur iznio ilustruje da, dok je volio
svoje ‘ene, njegov istinski voljeni je bio Allah. Hazreti Ajša r.a. navodi
da je jedanput kad bio Poslanikov red da boravi u njenoj kuæi bila je
budna u toku noæi i zatekla Èasnog Poslanika s.a.v.s. da pada na sed‘du
pred Bogom moleæi: ’O moj Gospodaru, moje srce i moja duša padaju na
sed‘du pred Tobom.’ On bi govorio: ’Moje oèi spavaju ali moje srce je
budno sa spominjanjem Boga.’
Huzur je rekao Èasni Poslanik s.a.v.s. nas je svojoj uzornom praksom
pouèio dovi za svaku situaciju i ovo je dokaz da je njegova najviša svrha
bilo Bo‘ije Biæe. On je za nas primjerom pokazao da svaki postupak
istinskog vjerika mo‘e biti djelo obo‘avanja. Na primjer, kad je otišao
da posjeti novoizgraðenu kuæu nekog druga, pitao bi ga kakva je bila
svrha odreðenog prozora? Drug je rekao da je on bio tu radi svjetla i
11
zraka. Poslanik je rekao da je to bilo u redu, ali da je namjeravao da
stavi prozor da bude u stanju da èuje zvuk ezana, postigao bi svoja dva
druga cilja takoðer kao i da bi ubrao neku nagradu od Boga. Huzur je
rekao da hadis koji se poziva na mu‘a koji stavlja zalogaj hrane u ‘enina
usta smatra zaslu‘nim ukazuje na to da ako je to uèinjeno da se tra‘i
Allahovo zadovoljstvo i u svrhu što je Bog stavio du‘nost na mu‘a da
obezbjedi ‘ivotna sredstva porodice, to postaje dobro djelo. U drugom
hadisu Huzur je iznio je da je Poslanik s.a.v.s. na ovaj naèin molio Boga
na sed‘di u toku tahad‘ud namaza: ’Moje tijelo i moja duša padaju na
sed‘du pred Tobom, moje srce vjeruje u Tebe, ja sam u stanju potpune
poniznosti pred Tobom; šta god sam pogrešno poèinio na svoju dušu takoðer
je oèito, ja Tebe molim da mi oprostiš moje grijehe.’ Kad je završio namaz
rekao je hazreti Ajši r.a.: ’D‘ebrail je tra‘io od mene da recitujem ove
rijeèi, ti ih takoðer trebaš recitovati.’ Huzur je prokomentarisao o naèinu
na koji je savršeni èovjek tako izrazio svoju savršenu pokornost Bogu –
savršeni èovjek od kojeg je Bog tra‘io da proglasi da njegova molitva i
njegova ‘rtva, i njegov ‘ivot, i njegova smrt, su svi bili za Allaha –
tra‘io je oprost. Huzur je rekao zapravo je on postavljao presedane i
primjere za nas, uèeæi nas da nikada ne budemo ponosni o bilo kojoj
vrlini.
Èasni Poslanik s.a.v.s. se borio za pravdu i jednakost. On je najviše
bio zabrinut za svoj narod da ne posvoje puteve ljudi prije njih koji bi
imali poseban osjeæaj pravde za bogate i uticajne, i poseban osjeæaj
pravde za siromašne. Jedanput je jedna ‘ena po imenu Fatima, koja je
pripadala imuænom plemenu, poèinila kraðu i Èasni Poslanik je donio
presudu u skladu s tim. Neki drugovi su prišli Poslaniku s.a.v.s. radi
ustupka – ovo je naljutilo Poslanika i on je rekao da je èak bila njegova
vlastita kæi Fatima koja je ovako pogriješila, on bi donio istu presudu.
Poslanik s.a.v.s.takoðer nije volio kad su ljudi ‘eljeli da im bude dat èin
ili polo‘aj. Huzur je rekao da ‘elja za polo‘ajem ima jedan elemenat
samova‘nosti. Neki u Zajednici kojima nedostaje moralne obuke imaju
takve ‘elje i neki – iz nedostatka znanja – èak glasaju za sebe. Bo‘ijom
milošæu ljudi su sada više svijesni toga osim malog broja novo pridošlih.
Huzur je rekao da je Poslanik zabranio da se ‘eli polo‘aj i glasanje za
sebe znaèi da osoba sebe smatra vrijednom polo‘aja. Huzur je rekao da
ako neko ima sposobnost onda se ovo mo‘e staviti u upotrebu
pomaganjem vršioca du‘nosti. Ako neko ‘eli da slu‘i za Bo‘ije
zadovoljstvo, zašto onda ‘elja za polo‘ajem? Svaki Ahmadi musliman
12
treba da vodi raèuna o ovome, novo pridošli kao i ostali. Neki ’stari’
Ahmadi muslimani naginju da poèine neumjerenost u svojoj pretpostavci
da su iskusni. Vršioci du‘nosti trebaju biti nesebièni, Poslanik s.a.v.s. je
rekao da je ‘vršioc du‘nosti sluga naroda’ i da je ’polo‘aj povjerenje i
èovjek je samo slab’. Ponekad, Huzur je rekao, on ispravlja mlade ljude
kad ga obavijeste da imaju takav i takav polo‘aj (u Zajednici). Huzur
ka‘e da ih uvijek ispravi i ka‘e da treba biti ’ja slu‘im na takav i takav
naèin’ radije nego ’ja imam takav i takav polo‘aj’.
Citirajuæi ajet 9 iz sure Al Maida:
“O vjernici! Budite èvrsti radi Allaha, svjedoèite u ime pravde i nemojte
da vas neprijateljstvo nekog naroda navede da ne postupate pravedno.
Budite pravedni, to je najbli‘e bogobojaznosti. I bojte se Allaha. Zaista
je Allah uvijek obaviješten o onom što vi radite.” (5:9)
Huzur je rekao poslije pobjede Khybera nad Jevrejima zemlja oduzeta
od Jevreja je bila podijeljena meðu muslimanima. Ova zemlja je imala
voænjak hurmi. U toku berbe bio je ubijen jedan od drugova koji je bio
sam. Postojali su jasni ukazi da mora biti da su ga Jevreji ubili. Kad je
stvar bila podnesena Èasnom Poslaniku s.a.v.s. on je pitao ljude da li se
mogu zakleti da je ubistvo bilo poèinjeno d Jevreja. Pošto nije bilo
oèevidca (svjedoka), niko se nije mogao zakleti da je ubistvo bilo
poèinjeno od strane Jevreja. Poslanik je odluèio da uzme zakletvu od
Jevreja o tome jesu li oni poèinili ubistvo ili ne. Drugovi su rekli da se
ne mo‘e vjerovati Jevrejima u ovoj stvari. Meðutim, pravda je zahtijevala
da njihova zakletva bude uzeta. Bila je isplaæena krvarina iz baitul mal
fondova.
Huzur je rekao da danas moæni pojedinci odjeveni u duge mantije
(d‘ube) odr‘avaju skupove koji ne ukljuèuju ništa više od uvreda protiv
Ahmadija muslimana. Nasuprot tome gledajte drugove koji nisu
podnosili la‘no svjedoèenje zato što nisu bili svjedoci nièemu. Dok ovi
takozvani nosioci standarda islama buncaju praveæi proste i sitne
optu‘be protiv Ahmadi muslimana i onda provode parnicu da naèine
izvještaje policiji. Drugovi Poslanika s.a.v.s. su rekli da se Jevrejima ne
mo‘e vjerovati u stvarima zakletve. Kome danas pristaje ovaj opis? Da
Allah ima milosti na nevine ljude Pakistana koji su zavedeni od ovih
ljudi. Allah je zabranio muslimanima da uzmu ‘ivot drugog muslimana
ali ovi ljudi prolivaju krv jedan drugog – i za njih ljudski ‘ivot nema
vrijednosti.
13
Huzur je molio Allaha da ima milosti na stanje muslimana u svjetlu
sadašnjeg stanja stvari, da ih On osposobi da idu putem blagoslovljenog
uzora ’milosti za cijelo èovjeèanstvo’ – i da ih On takoðer osposobi da
slijede blagoslovljeni uzor i da svoje `ivote oblikuju u skladu s tim.