Hutbe

Hutba 27. mart 2009. – Božiji atribut Sattar: prekriva slabosti i nedostatke


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju hudbu petkom odr‘ao na temu prekrivanja propusta
drugih.
Meðu Allahovim imenima, Sattar je jedno od njih. To je ono Biæe
koje je skriveno i prikriveno i Koje prikriva slabosti i nedostatke drugih,
i takoðer voli djelo prekrivanja mana. Hadis objašnjava da Allah voli
20
prikrivanje nedostataka i skromnost, i prekriva èovjekove slabosti i
greške. Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da æe Bog, prikrivajuæi èovjeka
sa Svojom milošæu, pitati ga je li uradio takvo i takvo djelo. Èovjek æe
priznati da jeste, uradio je. Bog æe reæi: Ja sam prikrio tvoju manu tog
dana i Ja ponovo prikrivam tvoju manu. Ovo je Bog Koji voli i oprašta,
i prekriva slabosti.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da u drugim religijama nema nikakvog
koncepta ove Bo‘ije osobine, inaèe ne bi bilo teorije iskupljenja u
kršæanstvu. Samo islam predstavlja koncept Boga da je Prekrivaè mana.
Meðutim, ovo sigurno ne znaèi da, zato što Bog voli da prekriva propuste
i oprašta, ljudi treba da postanu nekontrolisani i nemaju nikakve
predstave o pravom i pogrešnom pošto je osiguran oprost. Hadis nas
obavještava da Bog prikriva vjernika u bezbrojne pokrivaèe. Svaki put
kad vjernik èini grijeh, pokrivaè bude pocijepan dok ne preostane
nikakvog pokrivaèa. Ovo je kad Bog ka‘e Svojim melekima da Njegovog
roba prikriju sa svojim krilima. Ako se vjernik pokaje nakon što bude
prikriven od meleka, Allah ponovo uspostavlja prekrivaèe; zapravo On
ih uspostavlja mnogostruko. Meðutim, ako se vjernik ne pokaje Bog
ka‘e melekima da ga napuste. Ovo je kad svi propusti i grijesi osobe
budu uèinjeni oèitim. Huzur je rekao da svaki vjernik treba uvijek da se
bori da bude onaj koji se kaje, tra‘i Bo‘iji oprost i tako postigne mjeru
Bo‘ije osobine Sattar.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je zahtjev Bo‘ijeg atributa – da je
’Gospodar Sudnjeg dana’ – da Bog daje Svojim robovima da uspiju. Da
kroz Njegov atribut Rahiimijat (odlika da je Milostiv) On prikriva mane
i propuste Svojih robova. Bog islama je Rahman (Najmilostiviji) i On
prema tome blagoslovljava bez obzira na bilo kakav napor napravljen
od strane èovjeka. Pošto je On ’Gospodar Sudnjeg dana’ , On prikriva
nedostatke i slabosti Svojih robova. Ovosvjetska vlada nikada ne bi bila
obavezana takvom stvari, ali Bo‘ije upravljanje je neogranièeno i On
dodjeljuje na bilo koga ko èini dobra djela i On prikriva slabosti. Njemu
su poznate hiljade propusta ljudi ali ih On ne otkriva.
Bog voli skromnost, ali ovo ne znaèi da je On skroman da nešto
iznese, radije On zaštiæuje Svoje robove od bilo kakve potencijalne
sramote. Meðutim, kad i ako je dostignut stepen gdje je èovjek bestidan
i ne koristi se od Bo‘ijeg prikrivanja nedostataka, on onda bude poni‘en.
Zaista, Bog ne zaštiæuje sramotu onih koji su nepopravljivi i njihovi
21
najskriveniji i prikriveniji grijesi budu takoðer otkriveni. Huzur je rekao
da mi treba da neprestalno molimo Boga da nas èuva u omotima Svojih
prekrivaèa.
Huzur je rekao Èasni Poslanik s.a.v.s. je uvijek molio Boga u pogledu
ovoga iako mu je Bog obeæao svaku vrstu zaštite i Poslanik s.a.v.s. je
rekao da je èak njegov šejtan postao musliman. Meðutim, njegove
molitve su naèinjene da nas savjetuju. Da nas Allah osposobi da ih
stavimo u praku. Jedna od njegovih dova je:
“O Alahu, prekri moje propuste i preokreni moje strahove u mir. O
Allahu zaštiti me od opasnosti koje su ispred mene i onih koje su iza
mene i onih koje su mi s desna i onih koje su mi s lijeva i onih koje
su iznad mene. Ja sam došao u utoèište Tvoje velièanstvenosti od
onih opsanosti koje me mogu uhvatiti ispod mene.”
Huzur je takoðer proèitao dovu Obeæanog Mesije a.s. èiji prijevod
glasi:
“O moj Dobroèinitelju i moj Bo`e. Ja sam beskoristan rob Tvoj,
griješan i nehatan. Ti si me vidio da èinim nepravdu za nepravdom
i poklonio si mi blagoslov za blagoslovom, i vidio si me da èinim
grijeh za grijehom i udijelio si mi naklonost za naklonošæu. Ti si
uvijek prikrivao moje nedostatke i dao mi nebrojene blagoslove. Ja
Te molim, sada, takoðer, da imaš milosti na ovu bespomoænu i
griješnu osobu i oprostiš moju odva`nost (bezoènost) i moju
nezahvalnost, i pokloniš mi spas od moje tuge jer nema niko drugi
nego Ti da mo`e pomoæi.” Amin, amin.
Druga dova Obeæanog Mesije a.s. je:
“O Gospodaru svih svjetova, ja ne mogu (dovoljno) izraziti zahvalnost
za Tvoje blagoslove. Ti si izuzetno Milostiv i Dobrotvoran, i Ti si
meni podario nebrojene blagoslove. Oprosti mi moje grijehe tako da
ne budem uništen. Stavi Svoju èistu ljubav u moje srce tako da
postignem `ivot i prekri moje nedostatke i uèini da radim takva
djela s kojima æeš Ti biti zadovoljan. Ja tra`im utoèište kod Tebe da
me ne stigne Tvoj gnjev. Imaj milosti i zaštiti me od patnje ovog
svijeta i Ahireta, jer sva milost i blagoslov je u Tvojoj ruci.”
Huzur je rekao da treba da rutinski uèimo ove dove. Huzur je objasnio
odgovornost koju je Èasni Poslanik s.a.v.s. stavio na vjernike s ciljem da
22
izvuku Bo‘ije dorotvorstvo, Sattar. Hadis navodi da æe Allah zaštititi
osobu od vatre koja prikriva èast muslimaske ‘ene. Huzur je rekao da
je pogotovu citirao ovaj hadis pozivajuæi se na situaciju kad braèni odnosi
budu zategnuti i obje strane prave optu‘be jedna protiv druge. Ponekad
se njihove pojedinaène familije udru‘e u ovome, neke od ovih optu‘bi
imaju neke osnove ali su druge potpuno neosnovane. Muškarèeva strana
ponekad pravi optu‘be koje su uvredljive (poni‘avajuæe). Èasni Poslanik
s.a.v.s. je sigurno naredio da prekrivamo èast muslimanske ‘ene. Huzur
je rekao da ponekad uzajamna podudarnost ne mo‘e biti postignuta u
braku, tako da ako ljudi ‘ele da se rastave oni to mogu uèiniti. Meðutim,
ovo mo‘e biti postignuto bez pravljenja optu‘bi. Ahmadi treba uvijek
da ovo izbjegavaju. U drugom hadisu Poslanik s.a.v.s. je rekao: ’Vjernik
koji vidi nedostatke svoga brata ali ih prikriva bit æe mu od Allaha poklonjen
ulazak u D‘ennet.’
Huzur je rekao da, kad su formirani novi odnosi èovjek sazna privatne
stvari, ako su ove prikrivene i ako je odr‘ana tajnost onda Bog obeæava
D‘ennet. Prvi hadis citira ne samo zaštitu od kazne nego takoðer i
bagoslov. Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je musliman brat drugom
muslimanu i zbog toga prema njemu nije nepošten i ne napušta ga. On
je rekao da Bog uvijek zadovolji potrebe onoga ko zadovoljava potrebe
svoga brata i na Sudnjem danu Allah æe prikriti nedostatke onoga ko
prikriva nedostatke muslimana. Huzur je rekao ovo treba da budu
standardi svakog Ahmadi muslimana.
Huzur je citirao iznošenje koje je naveo Obeæani Mesija a.s.: Jedanput
je nekog kralja koji je volio da piše Kur’an posjetio neki hod‘a koji je
kralju ukazao na to da je odreðeni ajet napisao netaèno. Kralj je nacrtao
krug oko ajeta i rekao da æe to kasnije provjeriti. Kad je hod‘a otišao
kralj je uklonio krug. Kad je bio zapitan zašto je tako uèinio kralj je
odgovorio da je hod‘a pogriješio ali je on ipak nacrtao krug kao utjehu
za njega. Huzur je rekao uprkos toga što je imao vlast kralj je prikrio
grešku ovog hod‘e.
Citirajuæi ajet 13 iz sure Al-Hud‘urat:
“O vi koji vjerujete! Èuvajte se pretjeranog sumnjièenja; jer neke
sumnje su zaista grijeh. I ne uhodite, i ne ogovarajte jedni druge.”
(49:13)
Huzur je rekao da ovaj ajet govori o izbjegavanju negativnih sumnji
i lošem mišljenju o drugima – ova osobina je prva u širenju zla u svijetu.
23
Ovaj ajet takoðer nareðuje da ne zabadamo nos (zavirujemo) u stvari
drugih ljudi jer ovo vodi ogovaranju. Ovo mo‘e izazvati ozloglašenost
za druge, a Bog je Prikrivaè nedostataka. Huzur je rekao hadis koji je
citirao ranije a koji govori o Bo‘ijoj kazni za one koji ne prikrivaju
nedostatke drugih ilustruje da osim od izazivanja ozloglašenosti ovo
takoðer izaziva nered u društvu. Kad su tajne ljudi otkrivene poveæava
se neprijateljstvo. Bog nareðuje da ‘ivimo s ljubavlju i naklonošæu. Huzur
je rekao da se neki upuštaju u strašnu naviku obavještavanja ljudi da
njihov takav i takav drug ili takav i takav roðak je rekao to i to o njemu.
Huzur je rekao ako je bilo šta reèeno zašto onda ta osoba nije savjetovala
drugu tu i tamo? Ako oni nisu imali sposobnosti da savjetuju, zašto
nisu èinili dovu za tu osobu i sada ponavljanjem dogaðaja osoba èini
grijeh ogovaranja, èini grijeh ne prikrivanja nedostatka drugog i povod
je stvaranja nereda, a Bog je iznio da je nered gori nego ubistvo. Èasni
Kur’an ka‘e:
“Za one koji vole da se bestidnost širi meðu vjernicima bolna je kazna
na ovom svijetu i na ahiretu. A Allah zna, a vi ne znate.” (24:20)
Bog voli prikrivanje nedostataka; meðutim, oni koji ‘ele da izlo‘e
nedostatak drugih i promovišu bestidnost meðu vjernicima prenošenjem
zla imat æe kaznu na ovom svijetu i na drugom svijetu. Huzur je rekao
u zapadnom svijetu ostaje malo koncepta skromnosti. Televizija i
sredstva informisanja su raširila ovaj nedostatak skromnosti i bestidnost
u buduæu generaciju i tu‘no je da je mali broj Ahmadi muslimana takoðer
ukljuèen u ovo i ovo je razlog zašto islam naglašava pokrivanje i
skromnost. Huzur je rekao da ako neko otkrije nedostatak u drugom i
osoba je vrlo loša, onda ovo treba izvjestiti upravi Zajednice i takoðer
èiniti dove za tu osobu. Kad neko da u javnost zlo on se ne dr‘i
bogobojaznosti (takve). U situacijama gdje su neèiji propusti otkriveni
i dok se ta osoba pokajala i popravila svoje puteve drugi nastavljaju da
to daju u javnost, ne samo da izlo‘e nedostatke drugog, oni se takoðer
upuštaju u ogovaranje. S ciljem da spasimo društvo od nereda i sebe
od D‘ehennema neophodno je prikrivanje nedostataka drugih. Ako je
popravljanje cilj, onda obavijestite upravu Zajednice. U takvom sluèaju
to onda postaje odgovornost nosioca du‘nosti da ispune ovu du‘nost
sa najveæom tajnošæu.
Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’Ljudi naše Zajednice treba da èine dove
za brata kad primijete bilo kakav propust kod njega. Meðutim, ako oni ne
24
èine dove i to spomenu drugima tako to odnoseæi dalje, onda oni èine
grijeh. Koji propust je takav da ne mo`e biti pobijeðen? Ovo je zato što
osoba uvijek treba da pomogne bratu moleæi (Boga) za njega.’ On je
takoðer rekao: “Neki ljudi su slabi, baš kao neko ko se oporavlja od teške
bolesti. Neki su postigli neku snagu. Ono što je potrebno je da osoba privatno
savjetuje svakoga koga uvidi da je slab. Ako se osoba ne povinuje, onda
èinite dove za njega. Ako oba ova postupka nisu od koristi onda smatrajte
da je stvar predodreðena… to sigurno nije uèenje Èasnog Kur’ana da
primijetimo nedostatak i raširimo to i nastavljamo da to citiramo… Allah
Uzvišeni je Sattar, vi treba da ’odra`avate visoke Allahove morale, (posvojite
Njegove atribute na ljudskom stepenu) mi ne mislimo da ka`emo da èovjek
treba da poma`e propuste radije ih nemojte prenositi i nemojte ogovarati
zato što je to, prema Bo`ijoj knjizi, grijeh.”
Huzur je rekao da su ovo aspekti koje treba da usadimo u našoj
Zajednici. Obeæani Mesija a.s. je ponavljajuæi skretao pa‘nju Zajednice
prema molitvi i prikrivanju nedostataka drugih. Da nas Allah osposobi
da njegova uèenja stavimo u praksu i tako uvijek sudjelujemo u nekoj
mjeri u Bo‘ijoj odliki da je Sattar. Da Bog, sa Svojom milošæu, stavi u
naša srca gaðenje (odvratnost) za sve zle stvari i da uvijek budemo
naklonjeni vrlinama i tako ispunimo cilj dolaska Obeæanog Mesije a.s.