Hutbe

Hutba 03. april 2009. – Allah Uzvišeni oprašta greške Svojih robova


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u današnjoj hudbi petkom nastavio sa predmetom Bo‘ije
odlike da je Sattar.
Na nekoliko mjesta u Èasnom Kur’anu je citirano da Allah Uzvišeni
oprašta greške Svojih robova i u izostavljanju grešaka On prekriva
mahane (nedostatke) osobe Svojom vrlinom da je Sattar (Prekrivatelj
mahana). Rijeè Sattar oznaèava prekriti i zaštititi nešto. Naš dragi Bog
oprašta naše nebrojene greške i ne ka‘njava nas odmah za naše propuste.
Istinski vjernici su oni koji se koriste iz ove dobrote tako što postaju
4
svjesni svojih mahana i nastoje da se reformišu radije nego da budu
više odva‘ni (drski). Kad Bog prekriva mahane èovjeka onda èovjek
takoðer treba da obati pa‘nju na svoje propuste i doðe u sferu Bo‘ijeg
utoèišta i do‘ivi èudesne manifestacije Bo‘ije odlike da je Sattar.
Huzur je citirao ajet 8 iz sure Al Ankabut:
“A onima koji vjeruju i èine dobra djela Mi æemo sigurno odstraniti
njihova zla djela, i sigurno æemo im dati nagradu prema njihovim
najboljim djelima koja su èinili.” (29:8)
i objasnio da ova arapska rijeè ’kaf-fira’ u ajetu oznaèava ’prekriti’. Njeno
znaèenje ovdje je da kad takvi ljudi griješe (prave propuste), Bo`iji
tretman s njima je da kao da oni nisu poèinili nikakav porok. On je
Najmilostiviji i ne ka`njava èovjeka odmah da on ne bude u stanju da
gleda svijet (da se suoèi sa svijetom). Odlika Boga da je Sattar prekriva
nedostatke i uklanja zle posljedice tog poroka od onih koji su naklonjeni
prema reformi tako da kao da se to zlo nije ni dogodilo. Èak ako je ova
stvar otkrivena Bog ne dopušta da se to širi u sluèaju onih koji se okreæu
Njemu. Bog, Koji je Sattar i takoðer je Gospodar, ne samo da prekriva
mahane (nedostatke) kad osoba `ali što je uèinila krivo nego nagraðuje
njegova dobra djela na najizvanredniji naèin.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da zbog njegovih prirodnih slabosti,
èovjek ponekad nije u stanju da se povinuje Bo‘ijim naredbama i njegovo
’ja’ koji potièe na zlo (Nafse Ammara) prevladava. Meðutim, ako se on
kaje za svoje prekršaje Bo‘ije milost ga spašava od uništenja. Huzur je
rekao da, posve suprotno istinskom oslikavanju Boga islama kakvo je
dao Obeæani Mesija a.s., današnji u d‘ubeta odjevene muslimanske voðe
predstavljaju strogu i grubu sliku – sve ovo daje kršæanima i onima bez
religijskog vjerovanja da slikaju pogrešnu ilustraciju Boga islama. Zaista,
Bog islama je Sattar i On je uvijek Milostiv (Rahiim) i naredio je
vjernicima da posvoje Njegove atribute prema svojoj moguænosti na
ljudskom nivou.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je kratki sadr‘aj onoga što Bog iznosi
u Kur’anu je da: O ljudi, ne gubite nadu samnom, Ja sam uvijek Milostiv,
Sa‘aljiv, Prekrivatelj mahana i Veliki Oprosnik, i Ja sam najmilostiviji.
Volite Mene više nego što volite vaše oèeve jer niko ne voli kao Ja. Ako
vi idete prema Meni, Ja æu trèati prema vama, ko god bude Mene tra‘io
naæi æe Me. Ja oprašatam grijehe onoga ko se kaje èak ako grijesi budu
5
tako veliki kao planina. Ja sam vas stvorio zato Moja milost obuhvata
sve vas.
Huzur je rekao da je zadnjeg petka kratko citirao pitanja koje
oslikavaju neslaganja izmeðu mu‘a i ‘ene i da ni jedno ne odustaju od
neljubaznih primjedbi. Huzur je rekao da Bogu ovo jako omrznuto jer
On je skrenuo pa‘nju i na mu‘a i na ‘enu o njihovim pojedinaènim
obavezama. Huzur je citirao dio ajeta 188 iz sure Al Bakara:
“…One su odjeæa vaša i vi ste odjeæa njihova’ (2:188)
Objašnjavajuæi Huzur je rekao odjeæa je izvor pokrivanja, izvor ukrasa
i zaštiæuje osobu od surovih vremenskih uvjeta. Slièno, kad muškarac i
‘ena sebe posvete braènom ugovoru unda njihovi krajnji napori trebaju
biti da naprave uspjeh toga. Ovo æe iziskivati prekrivanje uzajamnih
mahana. Ahmadi parovi u braku treba da jedno drugom daju
kompliment i da slu‘e za primjer. Ponekad, mladi braèni parovi ka‘u da
nisu našli nikakvu uzajamnu podudarnost. Nakon istra‘ivanja izaðe na
svjetlo da ni jedno nisu pokušali da razumiju jedno drugo. Ponekad,
izgleda kao da se na brak gleda kao na zabavu. Tu je ogroman nedostatak
tolerancije i od muhe bude napravljen medvjed. Huzur je rekao ako se
mu‘ i ‘ena zavjetuju da æe nastaviti da budu izvor mira i utjehe jedno
za drugo, da tra‘e Bo‘ije zadovoljstvo, tu neæe biti problema.
Veæina sukoba rezultira iz ljutnje a potiskivanje ljutnje je Bogu milo
i On je zaista to naredio. Svaki Ahmadi musliman koji je došao u bai’at
(zavjet) Obeæanog Mesije i prema tome obeæao da u sebi napravi èiste
promjene treba da nastoji i ispuni obeæanje dato u bai’atu. Huzur je
rekao kad èuje o braènim sukobima podsjeæen je mladoj djevojci koja je
dala izvanrednu pouku nekom paru. Mlada djevojka je vidjela braèni
par da se svaðaju i bila je zapanjena da vidi ovaj spektakl da je nastavila
buljiti u njih. Par je opazio djevojku i pitao je šta je, je li nikada nije
vidjela svoju majku i oca da se prepiru, zar nikada nisu bili ljuti? Djevojka
je odgovorila da jeste oni su bili ljuti, ali kad bi njen otac bio ljut njena
majka je šutila i kad je njena majka bila ljuta njen otac je šutio. Huzur je
rekao da je ovo naèin da usadimo tolerantnost.
Ima sluèajeva gdje samo nekoliko dana poslije vjenèanja par izrazi
da nisu skladni iako se vjeridba dogodila prije dugo vremena. Oni nisu
tajnoviti o privatnim stvarima u pogledu jedno drugog i otkrivaju
informacije – neki ’prisni prijatelji’ jednostavno da u`ivaju torokanje i
6
neki zbog svoje sklonosti da daju pogrešan savjet daju pogrešne
prijedloge. Huzur je rekao davanje utjehe ili savjeta je povjerenje – osoba
treba da uvijek daje savjet koji pravi dom a ne savjet koji æe slomiti
dom.
Iz ovog razloga je Bog skrenuo pa‘nju u Èasnom Kur’anu prema
terminu ‘odjeæa bogobojaznih (takva)’ i da je u suri Al A’raf navedeno:
“O djeco Ademova! Mi smo vam doista poslali odjeæu da pokrijete
svoju sramotu, i za ukras; a odjeæa bogobojaznosti – to je najbolje.
Ovo su neki meðu Allahovim ajetima, da oni prime savjet.” (7:27)
Huzur je rekao da treba da bude razlike u standardu odjeæe vjernika
i odjeæe nevjernika; zaista pristojni ljudi imaju karakteristièan (osoben)
standard. Meðutim, na zapadu i na istoku materijalistièki dio društva
daje prednost odijelu koje otkriva – na zapadu izgleda da je ta prednost
(prioritet) preko granice. Dok za muèkarce mjerilo da su dobro obuæeni
znaèi biti potpuno odjeven ali muškarci su ti koji ‘ele da odjeæa ‘ene
bude otvorena i veæina ‘ena takoðer ovo ‘eli; ‘ene koje nemaju straha
od Boga, koje nemaju niakakvog pokrivanja/odjeæe bogobojaznosti.
Muškarci ‘ele da njihove ‘ene oblaèe otvorenu odjeæu tako da mogu
biti smatrane zadivljujuæim i modernim bilo da njihova odjeæa pokriva
ili ne. Meðutim, vjernici, i muškarci i ‘ene, uvijek ‘ele da oblaèe odjeæu
koja je izvor tra‘enja Bo‘ijeg zadovoljstva i to je moguæe kad one takoðer
tra‘e odjeæu bogobojaznosti.
‘ivot ima svoje uspone i padove i odnosi prolaze kroz razne etape.
Meðutim, istinski vjernik ne otkriva povjerljive stvari svog prijatelja u
vrijeme uzajamnih neslaganja, niti jedan braèni par koji ima
bogobojaznost ne otkriv privatne informacije jedno o drugom. Radije
radi postizanja Allahovog zadovoljstva oni su uvijek diskretni a ovo ne
mo‘e biti postignuto ukoliko se osoba ne okrene Bogu.
Citirajuæi ajet 28 iz sure Al A’raf:
“O djeco Ademova! Ne dajte da vas šejtan prevari, onako kako je
vaše roditelje izveo iz D‘enneta, lišavajuæi ih njihove odjeæe da bi im
pokazao sramotu njihovu. Zaista vas on i njegovo pleme vide, odakle
vi njih ne vidite. Sigurno smo Mi šejtane napravili prijateljima za
one koji ne vjeruju.” (7:28)
Vjernik nikada ne odijeva odjeæu koja otkriva radije nego da pokriva.
Ponekad, odavde kao i iz Pakistana primljeni su izvještaji da neke mlade
7
‘ene ne samo napuštaju pokrivanje nego takoðer odijevaju neprikladnu
odjeæu. Huzur je rekao: ’Ja ovo ka‘em svakom Ahmadi muškarcu i ‘eni
da je najbolja odjeæa odjeæa bogobojaznosti, nastojte i dr‘ite je na sebi
tako da vas Bo‘iji atribut da je Sattar uvijek pokriva… Ako imate vjeru i
prihvatili ste Imama ovog doba, onda treba da napravite poseban napor
da se zaštitite od šejtanovih iskušenja i pokrijete se pokrivalom
bogobojaznosti.’
Huzur je proèitao isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s.
objašnjavajuæi Bo‘iju milost, blagost (popustljivost) i pokrivanje mahana.
Ako èovjek ne pokuša da bude odva‘an (drzak) i nastoji da sebe zaštiti
od zla i tra‘i pokrivanje bogobojaznosti, onda Bog umotava takvu osobu
u Svoju odliku da je Sattar na naèin da svi grijesi budu izbrisani; zaista
kad je Bog zadovoljan sa èovjekom Njegovi blagoslovi su neogranièeni.
Citirajuæi ajet 32 iz sure An-Nisa:
“Ako se saèuvate od velikih grijeha koji su vam zabranjeni, Mi æemo
od vas ukloniti vaša zla i uvesti vas na jedno visoko poèasno mjesto.”
(4:32)
Iz ovoga ne treba zakljuèiti da èovjek tek treba nastaviti da se èuva
teških grijeha tako da ih mo‘e izbjeæi – radije istinski vjernik izbjegava
sve grijehe. Èasni Kur’an ne specificira teške grijehe i male grijehe; šta
god je od Boga zabranjeno to je grijeh. Huzur je rekao da su neki
komentatori Èasnog Kur’ana mislili da visina bilo kojeg grijeha mo‘e
biti nazvana ’veliki grijeh’. Ako neko odbaci grijeh prije nego što on
dostigne svoju krajnost, Bog pokriva njegove mahane i oprašta.
Huzur je citirao ajet 38 iz sure Aš-Šura:
“… i koji se klone velikih grijeha i onog što je bestidno, i kad su ljuti,
oproste,” (42:38)
i rekao da je ovdje Bog objasnio da bilo koji grijeh mo‘e biti veliki grijeh.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da su umjerenost i stidljivost dio vjere;
za one koji trèe za modom i oblaèe otvorenu odjeæu treba biti stvar
velike zabrinutosti to da, dok Bog ‘eli da prekriva nedostatke i propuste
i trèi prema èovjeku, èovjek ne tra‘i bilo kakvu korist od ove Bo‘ije
milosti. Naprijed spomenuti ajet navodi ljutnju skupa sa velikim grijesima
i nepristojnošæu. Mnogi grijesi su posljedica ljutnje i bijesa. Ako stanemo
i razmislimo tu je toliko mnogo pogrešnog što èinimo bez razmišljanja
8
ali Bog, uprkos što ima potpunu moæ da kazni, nastavlja da pokriva
naše mahane. Pa ipak èovjek bude razbješnjen na male stvari.
Huzur je rekao da smo mi, dolaskom u bai’at istinskog i revnog
poklonika Èasnog Poslanika s.a.v.s., prihvatili ’Pozivaèa’ ovog doba; mi
odatle proglašavamo da sada bez prihvatanja njega, ne mogu biti
postignuti visoki standardi vjerovanja, mi, koji proglašavamo da je Bo`ije
zadovoljstvo u prihvatanju Obeæanog Mesije, mi, koji proglašavamo da
æe sada uèenja Èasnog Poslanika s.a.v.s.biti izvršena (ostvarena) kroz
Obeæanog Mesiju a.s. treba da pazimo na svoje obo`avanje Boga, treba
da pazimo na grijeh, na podizanje standarda svoje skromnosti, na
smanjenje ljutnje tako da slu`imo kao primjer za svijet. Da nas Bog
uèini primaocima kur’anske dove:
“Gospodaru naš, mi smo èuli glasnika da poziva u vjeru: ’Vjerujte u
svoga Gospodara,’ pa mi vjerujemo. Gospodaru naš, oprosti nam
zato naše grijehe i pokrij naša zla djela, i daj nam smrt sa dobrim.”
(3:194)
– da uvijek tra‘imo mjeru Bo‘ije odlike Sattar, da Bog uèini tako.