Hutbe

Hutba 10. april 2009.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Hazreti Halifatul Mesih V a.t. je odr‘ao hudbu petkom i poslije uèenja
ajeta 191 i 192 iz sure Ali Imran, koji u prijevodu glase:
“Zaista su u stvaranju nebesa i Zemlje, i u smjeni noæi i dana znakovi
za ljude od razuma. One koji spominju Allaha dok stoje, sjede i le`e
na svojim stranama, i razmišljaju nad stvaranjem nebesa i Zemlje
(i ka`u): ’Gospodaru naš, Ti ovo nisi stvorio uzalud; ne, sveti si
Ti, saèuvaj nas, onda, od kazne Vatre.’’ (3:192-193)
9
Huzur je rekao: u ovim ajetima Svemoguæi Allah je skrenuo našu
pa‘nju na èinjenicu da je Allah Stvaralac svih stvari na nebesima i Zemlji
ukljuèujuæi i ljude. Za odr‘avanje i udobnost èovjeka On je stvorio noæ
i dan, i smjenu sezona. Mudrost iza smjene dana i noæi i sezona je odraz
‘elje u èovjeku za promjenom. Istinski mudra osoba æe biti zahvalna
Allahu za oblikovanje prirode na naèin koji je u skladu sa èovjekovom
prirodom.
Huzur je rekao: èovjek se mora okoristiti od duhovnog svjetla koje
Svemoguæi Allha šalje ovom svijetu kroz Svoje Vjerovjesnike. Mi smo
zaista sretni da smo prepoznali ovo svjetlo koje je Svemoguæi Allah
poslao za naš duhovni napredak. Ali se ne mo‘emo okoristiti ovim
svjetlom bez spominjanja Allaha. Kako se èovjek zamišlja nad stvaranjem
nebesa i Zemlje, njegova vjera u Allaha postepeno posti‘e jaèinu.
Uzdignute planine, duboki klanci, vodopadi, potoèiæi i jezera, svi upiru
na Jednog Boga koji je naš istinski Stvaraoc i Koji je sve stvorio za
korist èovjeka. Ahmadi muslimani, koji imaju èast što su prepoznali
Imama ovog doba budu privuèeni prema Bogu više nego drugi ljudi
kad budu svjedoci èuda prirode.
Huzur je rekao: ajeti koje sam prouèio bili su objavljeni prije èetrnaest
stotina godina u Arapskoj divljini èovjeku koji nije imao znanja o svijetu,
ali ga je Allah uèinio savršenim èovjekom objavljujuæi mu Svoju Rijeè.
Kad se zamislimo nad tim kako je Allah otkrio zagonetke svemira
èetrnaest stotina godina prije nego što ih je nauka otkrila, nemamo
drugog izbora nego da prihvatimo istinitost islama i Èasnog Poslanika
s.a.v.s. Sada kad je èovjek nauèio istinsku prirodu ovih zagonetki, on ne
mo‘e nego da svejdoèi: ’O Gospodaru, Ti ovo nisi uzalud stvorio’. O Allahu,
nikada nemoj uèiniti da budemo meðu onima koji u ovo sumnjaju i kao
posljedica toga se okreæu od Tvog obo‘avanja i postaju zaslu‘ni Tvog
gnjeva.
Huzur je rekao: ljudi koji koriste svoj intelekt bili su Èasnim Kur’anom
opisani kao ulul-albab. Istinska mudrost se ne mo‘e postiæi bez okretanja
Allahu, tra‘enja znanja od Njega i razmišljanjem nad Njegovim
stvaranjem. Ako ‘elite da uspijete, prouèavajte Èasni Kur’an i posvojite
pobo‘nost, onda æete spoznati (shvatiti) da ovo stvaranje nije bez svrhe
i da ono ima Stvoritelja. Svo znanje slu‘i da poveæamo svoju vjeru i
èovjek jedino mo‘e postiæi znanje odlikom intelekta kojeg nam je Allah
dao. U ovo doba nauka je napravila zapanjujuæi napredak, ali je ovo sve
bilo veæ pretskazano Èasnim Kur’anom. Svo znanje koje èovjek posti‘e
10
je uz pomoæ Svemoguæeg Allaha. Da Allah uèini da budemo Njegovi
istinski obo‘avaoci i da èuda Njegovog stvaranja uèine našu vjeru sve
jaèom. Amin.