Hutbe

Hutba 17. april 2009. – Božiji atribut Al Latiif – Ljubazan


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu odr‘ao na temu Bo‘ijeg atributa Al
Latiif (Neshvatljiv, Znalac svih tanèina, Ljubazan).
Huzur je rekao da prema leksikonu rijeè Latiif znaèi ljubazno i
milostivo biæe, to je jedan od Bo‘ijih atributa i kao takav oznaèava onoga
Koji je Ljubazan Svojim stvorenjima kao i Onog Koji je upoznat o svim
tanèinama i neshvatljivim stvarima. Prema raznim komentatorima Al
Latiif je onaj Koji prosvjetljava srca, Koji pravi aran‘mane za fizièku i
duhovnu hranu i Koji nudi Svoje prijateljstvo Svojim robovima u vrijeme
kušnji. Takoðer, Onaj koji je najljubazniji u pitanjima odgovornosti, koji
priznaje dobro ali prekriva slabosti, Koji prihvata male ‘rtve i
nadoknaðuje ih velikom nagradom, èini dobro stvari za onog koji ima
teškoæe u svojim poslovima i Onaj Koji razumije tanèine stvari.
U ajetu 104 iz sure Al An’am Uzvišeni Allah ka‘e:
“Oèi Ga ne mogu dostiæi, ali On dosti‘e oèi. I On zna tajne stvari, (i)
uvijek je obaviješten.” (6:104)
Objašnjavajuæi ovaj ajet Obeæani Mesija a.s. je rekao da vid, intelekt
i svijest ne mogu stiæi do Boga – nemoguæe je tra‘iti da Ga vidimo i
vidjeti Ga. On je Al Latiif, On je Nevidljiv, zaista do koga god On stigne
On osvjetljava tu osobu do takve mjere da ta osoba govori za Njega i
ovaj blagoslov je uglavnom poklonjen Bo‘ijim poslanicima i iznad svega
je dat Èasnom Poslaniku s.a.v.s. Meðutim, oni oko njega kojma je
11
nedostajalo èulnosti bili su lišeni koristi iz ove ljubaznosti. Huzur je
rekao èovjek ne zahtijeva ovosvjetsko obrazovanje ili polo‘aj da svjedoèi
Bo‘ije svjetlo. Radije, Bog Koji je Znalac svih tanèina i Upoznat je o
tome koji su oni koji istinski tra‘e Njegovo svjetlo i imaju stvarnu ‘udnju
da Ga tra‘e. On pravi aran‘mane da ljudi koji tako tra‘e Njega vide ovo
svjetlo poslanika. Huzur je rekao ako je ‘udnja osobe iskrena onda
vrlinom Njegovih atrbuta Bog Lièno omoguæava uputu za Svog roba.
Njegovo svjetlo je manifestovano kroz Njegove poslanike jer oni šire
svjetlo Bo‘ijeg jedinstva svuda oko sebe. Meðu svim Bo‘ijim poslanicima
Èasni Poslanik s.a.v.s. je široko raširio ovo svjetlo jer je on bio taj koji je
imao najsavršenije shvatanje Boga i on je bio taj koji je bio potpuno
obojen u Bo‘ijim bojama. U sadašnjem dobu, zbog svoje savršene i
potpune predanosti i podlo‘nosti Èasnom Poslaniku s.a.v.s. Bog je dao
ovo svjetlo Obeæanom Mesiji a.s.
Huzur je rekao danas Bo‘ija Rijeè ispunjava one koji èiste svoja srca
i ‘ele da tra‘e Boga u istinskom smislu i prihvataju Imama ovog doba.
Takvi ljudi su onda osposobljeni da se svaki dan osvjedoèe u Bo‘iju
manifestaciju. Huzur je rekao zaista u ovo doba Obeæani Mesija a.s. je
jedini koji je odlikom svoje podlo‘nosti Èasnom Poslaniku s.a.v.s., mo‘e
voditi èovjeka Bo‘ijem jedinstvu. Objašnjavajuæi naprijed spomenuti ajet
on je rekao da je Bog Neshvatljiv (Nerazumljiv) i niko Ga ne mo‘e otkriti
kroz intelekt. Osoba mo‘e shvatiti stvarnost Bo‘ijeg jedinstva samo
nakon što je napusti sva la‘na bo‘anstva; vanjska i unutrašnja. Takve
su prepreke koje zaustavljaju osobu u dostizanju Boga. Meðutim, Bog
je Al Latiif i takoðer je upoznat i Njegovo svjetlo ulazi u èista srca. On
zna šta je u unutrašnjim dijeliæima srca, zbog toga Bo‘ije svjetlo neæe
dostiæi srce koje je ispunjeno sa la‘nim bo‘anstvima.
Huzur je citirao ajet 101 iz sure Jusuf:
“I on uzdi‘e svoje roditelje na prijestolje, i oni radi njega padoše na
sed‘du. On reèe: ’O moj oèe, ovo je tumaèenje moje davnašnje vizije.
Moj Gospodar ju je uèinio istinitom. I On je meni uèinio dobroèinstvo
kad me je izveo iz zatvora i doveo vas iz pustinje nakon što je šejtan
napravio jaz izmeðu mene i braæe moje. Doista je moj Gospodar
blag i dobroèinitelj prema kome On hoæe; bez sumnje, On ima trajno
znanje (i) mudar je.” (12:101)
i objasnio da ovdje hazreti Jusuf a.s. ovdje spominje Bo‘ije naklonosti
odlikom Njegovog atributa Al Latiif (Ljubazan) i sjeæa se kako je Bog
12
bio njegov prijatelj dok su njegova braæa kovala zavjeru protiv njeg da
je u to vrijeme on imao ovosvjetski polo‘aj, opet odlikom Bo‘ijeg atributa
Al Latiif u tome da ga je On obilato nagradio kao i njegovog oca za
njihovu ‘rtvu. Huzur je rekao da je Bog prijatelj Svojih istinskih robova
u svim kušnjava i teškoæama, On je osposobio hazreti Jusufa a.s. i
njegoovg oca da ostanu ustrajni i pošto su njih obojica bili Bogu mili i
bila im je data Njegova blizina, druga braæa su takoðer bila u stanju da
se reformišu. Ovdje, Huzur je rekao tema koja se razvija je da se kroz
molitvu raða moguænost da reformišemo druge i što je bli‘a osoba koja
moli za reformu drugog ona je više primljena. Èasni Poslanik s.a.v.s. je
uvijek molio za svoj Ummet, èak kad su ga ljudi nekih naselja proganjali,
on je molio za njih, nadajuæi se njihovoj reformi. Huzur je rekao mi
treba da molimo za muslimanksi ummet danas tako da Bog mo‘da oèisti
njihova srca i osposobi ih da prihvate istinu.
Huzur je citirao ajet 64 iz sure Al Had‘:
“Zar ti ne vidiš da Allah spušta vodu s neba i zemlja postaje zelena?
Allah je zaista mudar i uvijek obaviješten.” (22:64)
i objasnio da ovdje Bog iznosi da odlikom Njegovog atributa Al Latiif
moramo zapamtiti da ‘ivot poèinje sa vodom i s ciljem da postignemo
(steknemo) duhovni ‘ivot èovjek treba da se usredsredi na Bo‘ije
jedinstvo Koji posjeduje sve moæi. Metafora vode s neba znaèi da kao
što kiša èini zemlju i tlo zelenim slièno kad duhovna voda dolazi dole
ona pokreæe duhovni razvoj ljudi. Huzur je rekao fizièka kiša pada na
svu zemlju, ali ovo ne rezultira u tome da stijene i pustinje procvjetaju.
Slièno duhovna voda koristi samo onima koji su èisti i onima koji imaju
zraèak dobrote u sebi. Huzur je rekao ovo baca svjetlo na èinjenicu da
je voda znak ‘ivota i kad ona pada na zemlju, tlo rascvjeta i kao rezultat
‘iva stvorenja takoðer se koriste. Meðutim, kiša ne rezultira da stenovite
površine i pustinje cvjetaju, iako ‘iva stvorenja koja nastanjuju tu oblast
imaju korist od kiše. Duhovna voda osposobljava èista srca da se razviju
i dok èista srca donose plodove zbog takve vode oni koji im se
suprotstavljaju takoðer imaju ovosvjetske dobiti od te duhovne vode.
Materijalna korist ljudima kamenog srca je slièna sadašnjoj situaciji kad
god naša Zajednica napreduje protivnici nastoje da uberu politièku i
finansijku korist. Oni imaju materijalnu prednost od dolaska Obeæanog
Mesije a.s.
Huzur je rekao Bog šalje duhovnu vodu kad su tu znakovi stanja
bliske smrti u ljudima. U vrijeme jakog duhovnog mraka On je poslao
13
Èasnog Poslanika s.a.v.s. sa savršenom religijom i Šerijatom kroz koji je
zemlja procvjetala. Kasnije u skladu sa njegovim pretskazanjem i poslije
hiljadu godina mraka koje su slijedile, Bog je poslao njegovog istinskog
i revnog poklonika tako da on o‘ivi vjeru i uputi svjetlo onim srcima
koja imaju istinsku i iskrenu èe‘nju da tra‘e svjetlo. Zaista Znalac svih
tanèina Bog zna ko je taj ko Njega tra‘i.
Huzur je rekao Allah ka‘e u ajetu 20 iz sure Aš-Šura:
“Allah je izuzetno blag prema robovima Svojim. On opskrbljuje koga
On hoæe. I On je silan, moæan.” (42:20)
i rekao da u naprijed reèenoj suri Al an’am ajetu Bog je rekao da je On
taj koji obogaèuje oèi (ljudi) i rekao je u naprijed spomenutoj suri Al
Had‘ ajetu da On šalje duhovnu vodu i ovdje On govori da je posebno
ljubazan Svojim robovima i omoguæava sve vrste opskrbe i samo oni
koji istinski koriste od ovoga su oni koji, skupa sa tra‘enjem materijalne
opskrbe takoðer tra‘e duhovne opskrbe. Prekrivanjem nedostataka i
propusta Svojih robova, opraštajuæi njihove greške On osposobljava one
koji tra‘e duhovnu vodu da prepoznaju Njegovo svjetlo. Citiranjem
Njegovih atributa da je Moæan u gornjem ajetu, skrenuta je pa‘nja da
On takoðer dijeli pravdu i da je konaèna pobjeda Njegova i onih koje
On šalje i ovosvjetska opozicija nikada ne mo‘e uništiti ovo svjetlo.
Huzur je rekao ovo je jedna od Bo‘ijh odredbi i to je neizbje‘no.
Stabilnost svijeta je u nastojanju da tra‘e dobrotvornost od Bo‘ijeg
atribta Al Latiif a da ne budu lišeni ovog blagoslova.