Hutbe

Hutba 01. 05. 2009. – Božiji atribut An Nafi (Dobročinitelj)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je rekao da je zadnjeg petka objasnio pozivajuæi se na Bo‘iji
atribut An Nafi (Dobroèinitelj) da stvarna i istinska korist dolazi jedino
od Boga i da zbog toga jedino Njega trebamo obo‘avati. Ovo rezultira u
postizanju Njegove dobrobiti na ovom svijetu kao i na Drugom svijetu.
Bog je takoðer naredio da skupa sa obo‘avanjem Njega stavimo u praksu
sve što je On naredio. Ne samo radi toga što je opæa korist i probitak
povezani s Njim nego zato što je On Stvaraoc i Odr‘avalac cijelog
19
svemira, Gospodar je svih svjetova i prema tome je jedini izvor sve koristi
i dobiti.
Huzur je dalje objasnio èitajuæi isjeèke iz pisanja Obeæanog Mesije
a.s. da kroz Bo‘iju izvanrednost Rabubijjata (odlike da stvara i hrani)
Bog je uèinio Svoje dobroèinstvo na raspolaganju cijelom stvaranju.
Njegovo stvaranje se prote‘e do ’svjetova’ u svemiru, ’svjetova’ koji su
nastanjeni pod zemljinom korom, ’svjetova’ vegetacije, kraljevstva
artropodi, insekti itd. Svo ovo stvaranje ima svrhu, i od cijelog stvaranja
ljudi imaju najviše koristi. Kako nauèna istra‘ivanja napreduju korist
cijelog stvaranja ljudima postaje jasnija. Huzur je postavio pitanje: kako
se èovjek mo‘e okrenuti negdje drugo kad mu je Bog podario toliko
mnogo; stvorio ga je i sve prinudio u funkciju za njegovu korist. Zaista
èovjek treba biti potpuno zahvalan Bogu i biti potpuno slobodan od
pripisivanja bilo kakvih partnera s Njim.
Èasni Kur’an nas podsjeæa da kad imamo korist od svega što je bilo
stavljeno u ovaj svijet za nas, treba da budemo svjesni da je Bog taj Koji
je sve stvorio, Koji sve to odr‘ava i ima moæ nad svim tim. On je Gospodar,
Uvijek Samilostan, Najmilostiviji i Gospodar brojnih drugih atributa.
Citirajuæi ajet 165 iz sure Al Bakara:
“Uistinu, u stvaranju nebesa i Zemlje, i u smjenjivanju dana i noæi,
i u laðama koje plove morem (natovarene) s onim što donosi korist
ljudima, i u vodi koju Allah spušta s neba pa time daje `ivot Zemlji
nakon njene smrti i na njoj rasprostire sve vrste `ivotinja, i u promjeni
vjetrova, i oblacima koji su potèinjeni izmeðu neba i Zemlje – doista
su znakovi za ljude koji shvataju” (2:165)
Huzur je rekao da ovaj ajet citira samo nekoliko Bo‘ijih naklonosti
prema nama, ako osoba ima ikakvog osjeæaja nikada neæe biti izgubljena
tu i tamo nego æe prepoznati istinskog Boga. Stvaranje nebesa i Zemlje
je blagoslov meðu brojnim Bo‘ijim blagoslovima i kao što je Obeæani
Mesija a.s. objasnio da mnogi svjetovi postoje na ovoj Zemlji, svako
stvaranje ima svoj vlastiti svijet.
Huzur je rekao da brodovi plove preko mora i èak i danas su sredstvo
prijevoza kao i izvor prijevoza tereta u svijetu. Voda mora se preobraæa
u oblake i spušta znakove ‘ivota natrag na Zemlju. Zaista, bez vode
agrokultura ne bi postojala i svijet bi bio pogoðen glaðu. Huzur je citirao
ajet 31 iz sure Al Mulk:
20
“Ti reci: ’Ako vam voda ode u dubinu, ko je taj ko æe vam donijeti
izvorsku vodu?“ (67:31)
i objasnio da je voda na ovoj Zemlji jedino što daje ‘ivot kad ona poprima
oblik Bo‘ije vode koja se spušta s neba. Zemljoradnici širom svijeta
znaju da vjetrovi koji duvaju u odreðenom pravcu donose odreðenu
korist usjevima. Sve ovo nije puka podudarnost; zapravo to je dokaz
Bo‘ijeg postojanja. Promatranje i razmišljanje nad stvaranjem nebesa i
Zemlje, smjeni dana i noæi i izmjeni sezona ojaèava vjerovanje u Bo‘ije
postojanje.
Huzur je citirao par dogaðaja iz blagoslovljenog ‘ivota Èasnog
Poslanika s.a.v.s. kad su od njega tra‘ili da èini dove za kišu i Bog je
primio njegove dove i kiša je pala na osušenu zemlju. Huzur je rekao da
je zaista Bog stvorio ’korisne’ ljude u ummetu Èasnog Poslanika s.a.v.s.
kroz koje je On dao dokaz Svoje moæi i u sadašnje doba je to osoba
Obeæanog Mesije a.s. èije su dove bile primljene za korist ljudi.
Duhovni svijet je još rašireniji od fizièkog svijeta i u primjeru smjene
dana i noæi je poruka Bo‘ijeg aran‘mana rastjerivanja mraka kroz
duhovno svjetlo. Bog nikada nije bio udaljen u manifestovanju ovog
svjetla u bilo koje doba. U ovo doba, u skladu sa Svojim obeæanjem, On
je poslao Obeæanog Mesiju a.s.. Baš kao što je Bog obezbjedio sredstva
prijevoza u fizièkom svijetu u formi brodova i laða slièno On šalje Svoje
ljude ovom svijetu koji ureðuju za duhovnu laðu da ljude odvedu do
njihovog duhovnog odredišta. Ova Bo‘ija naklonost nikada nije prestala.
Obeæani Mesija a.s. je napisao knjigu u ovom kontekstu pod nazivom
’Kishti Nuh’ (doslovan prijevod: ’Nuhova laða’). U ovoj knjizi on je
objasnio duhovni lijek da se zaštitimo protiv kuge. Huzur je proèitao
isjeèke iz ove knjige (bosanski prijevod nosi naslov ’Naše uèenje’) i
objasnio da verbalno izjavljivanje bai’ata ne znaèi ništa ukoliko ga osoba
od srca ne prihvati i praktikuje. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je ova
Zajednica Bo‘ija zadnja zajednica i zbog toga treba pokazivati vrhunski
izvanredne prakse. Huzur je rekao da ova knjiga izla‘e standarde koji,
posvajajuæi ih, èine osobu sigurnom ili osoba sebe èini sigurnom. Da
nas Allah osposobi da nastavimo da svoje ‘ivote vodimo u skladu sa
ovim uèenjem.
Svijet je uhvaæen u svim vrstama teškoæa. Raširene su mnoge bolesti
svuda širom svijeta, nova i trenutna epidemija svinjske gripe je jedna
od njih. Sve ovo je povod za zabrinutost i treba da nas navede da
21
obratimo pa‘nju na sebe – da li nastojimo da stavimo u praksu Bo‘ije
uèenje, uèenje Njegovog Poslanika i Imama ovog doba ili ne. Kad uèinimo
napor da praktikujemo ono što nam Bog nareðuje postiæi æemo korist
od duhovne vode o kojoj je Bog rekao u naprijed spomenutom ajetu:
’…o‘ivljava Zemlju nakon njene smrti…’ Huzur je rekao duhovna voda
koju Bog šalje kroz Svoje poslanike i one koje On odredi donose novi
‘ivot, meðutim, samo oni imaju dobit od ove vode koji imaju kapacitet,
kao dobra zemlja, da se koriste od toga. Bo‘ija milost opæenito šalje
vodu ali se za to tra‘i ’plodnost’ srca da bi bilo od koristi.
Huzur je citirao hadis u kojem je Èasni Poslanik s.a.v.s. ovo vrlo dobro
objasnio. On je rekao da postoje tri vrste ljudi: oni kao dobra zemlja,
koja je mehka i ima moguænost da upije vodu i kao rezultat proizvodi
dobar usjev. Kad kiša pada na takvu zemlju, ona poveæava svoju vla‘nost
upijanjem vode i korisna je proizvodeæi dobre usjeve. Druga vrsta zemlje
je ta koja je tvrda i ne mo‘e dobro upiti vodu ali je sakuplja, kao jezerca
i jezera. Ova zemlja nije od direktne koristi ali sakupljanjem vode ona
omoguæava vodu za ‘ivotinje i ljude da piju i korisna je za navodnjavanje.
Treæa vrsta zemlje je stjenovita, pjeskovita ili je bljutava i ne upija vodu
ili nema sposobnosti da sakuplja vodu. Takva zemlja niti koristi sebi niti
omoguæava bilo kakvu korist drugima. Prva vrsta zemlje je kao uèena
osoba koja ne samo da sama tra‘i religijsko znanje nego ga takoðer
kazuje drugima. Osoba koja je kao treæa vrsta zemlje je ona koja ne
dobiva nikakvu korist od duhovne vode i ona koja ne koristi drugima.
Huzur je rekao da hadis ne navodi drugu vrstu osobe ali je iz ranijeg
navoda oèito da je to osoba koja ne posti‘e korist za sebe ali je korisna
drugima. Drugim rijeèima ona sama ne stavlja u praksu ono što zna ali
uèi druge da tako èine. Huzur je rekao da istinski vjernici treba da nastoje
i budu meðu prvom kategorijom jedino onda æe stvarno izvuæi korist od
An Nafi.
Citirajuæi ajet 6 iz sure An Nahl:
“I On je stoku takoðer stvorio; za vas je u tome toplina i mnoge
druge koristi; a neke od njih jedete.” (16:6)
Huzur je rekao ajet naprijed spomenute sure Al Bakara koji
objašnjava, navodi rijeè ’daa’ba’ (`ivotinje) dok ovaj ajet navodi rijeè
’an’am’ (stoka). ’Daaba’ podrazumijeva sve vrste `ivotinja. U duhovnim
terminima ’daa’ba’ su oni vjernici koji izvlaèe korist od duhovne vode i
upuæuju je drugima i tako omoguæavaju krepkost i `ivotnost. Duhovni
22
vjetrovi su takoðer prinuðeni u djelovanje za one koji su odreðeni od
Boga, i oni su spašeni i zaštiæeni od suprotstavljenih vjetrova. Zaista je
historija Ahmadija zajednice oporuka ovome. Huzur je rekao da u svojoj
svakodnevnoj pošti prima pisma koja izra`avaju da je ’svje`i povjetarac’
Ahmadijata to što ljude privlaèi. Pogotovu pisma napisana na izra`ajnom
arapskom jeziku su najizra`ajnija u ovom primjeru. Tako naš An Nafi
Bog nama poklanja korist svake sekonde u danu.
Huzur je rekao: naši protivnici nas pozivaju da odbijemo Hazreti
Mirzu Ghulam Ahmada iz Qadiana, Obeæanog Mesiju a.s. i ka‘u da æe
nas prigrliti ako tako uèinimo. Kao da æemo mi napustiti potporu An
Nafi Boga i otiæi njima, gdje nema ništa osim nereda. Huzur je rekao ne
samo da je nas Bog uputio nego On zaista iznosi u Èasnom Kur’anu:
“Ti pitaj: ’Zar da pozivamo, mimo Allaha, ono što nam niti mo`e
donijeti korist niti nam mo`e nanijeti štetu, i zar da se okrenemo
natrag nakon što nas je On uputio – kao onaj koga šejtani zavedu
ostavljajuæi ga izgubljenog na Zemlji: za njega budu takvi prijatelji
koji ga pozivaju uputi, (govoreæi): ’Doði k nama?’ Ti reci: ’Sigurno
je Allahova (podarena) uputa stvarna uputa i nama je nareðeno da
se pokorimo Gospodaru svih svjetova” (6:72)
Huzur je objasnio da je stvarna uputa ona koja dolazi od Boga;
hoæemo li mi napustiti ovu uputu i iæi za njima koji su još upleteni u
stavljanju van snage Kur’anske ajete? I uprkos toga što vjeruju u jednog
Boga i jednu Knjigu oni o drugima donose presude nevjerovanja (kufra)?
Huzur je rekao da nam je Bog poklonio pronicljivost i On je poslao
Èasnog Poslanika s.a.v.s. kao zadnjeg poslanika koji je donio Zakon i
dao mu je Èasni Kur’an i da je nama bilo dato ovo shvatanje od Imama
ovog doba. Zaista, On nastavlja da pokazuje znakove potpore za nas,
baš kao što je i obeæao. Da je naša zajednica bila djelo ljudskog rada,
nastojanja naših neprijatelja za zadnjih 120 godina bi dovelo do
drugaèijih rezultata nego što su neprekidan napredak i širenje koje nam
je Bog podario. Mi smo uvijek vidjeli samo protivnike smetene i ovo je
ojaèalo našu vjeru. Mi njih pozivamo da doðu u okrilje zajednice Mehdija
i Mesije a.s. jer u tome le‘i njihovo trajanje i trajanje ovog svijeta. Da ih
Allah osposobi. Da nam Allah pokloni sposobnost da izvuèemo korist
od Njegovog atributa An Nafi i dadane nam spsoobnost da budemo
korisni drugima. Da imamo uèešæa u mjeri duhovne revolucije koja je
odreðena kroz Obeæanog Mesiju a.s.