Hutbe

Hutba 12. 06. 2009. – Proširi svoju kuću


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Bog ima neobièan naèin sa Svojim izabranim ljudima i poslanicima.
Dok oni više vole anonimnost i izabiru da svoje vrijeme troše privatno u
obo‘avanju Njega, On im nareðuje da se pojave pred svijetom.
Najsavršeniji primjer ovoga je bio Èasni Poslanik s.a.v.s. koji bi trošio
dane do kraja obo‘avajuæi Boga u osami brda Hira. On je bio ravnodušan
prema ovosvjetskim stvarima iako je u potpunosti preduzimao svoje
kuæne odgovornosti. Suštinski element u njegovom ‘ivotu je bila ljubav
prema Bogu i Njegovom obo‘avanju. Kad mu je Bog naredio da izaðe iz
brda Hira i pozove ljude Jednom Bogu, Poslanik s.a.v.s. je bio najviši
izvanredni uzor pozivanja Bogu. Iako je bio jako proganjan zbog
upuæivanja ove poruke ljudima, njegova samilost za Bo‘ije stvaranje je
bila takva da je nastavio da se usredsreðuje na ovaj zadatak. Svakog
dana se njegova poruka širila dalje izvan i sve više ljudi je poèelo da je
prihvata. I zaista, u toku njegovog ‘ivota poruka islama se proširila
izvan Arabije. Kasnije, islam je stigao u Aziju, Afriku i Evropu. U skladu
sa njegovim pretskazanjem i Bo‘ijom odredbom duhovno stanje
muslimana pogodilo je krajnje nisku taèku i oni su izgubili upravljanje
50
u nekim zemljama. Meðutim, baš kao što je Bog obeæao da æe ova
savršena religija ponovo o‘ivjeti, ona je o‘ivjela kroz istinskog i revnog
poklonika Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Bog je poslao Hazreti Mirzu Ghulam Ahmada a.s. iz Kadiana radi
širenja Njegove zadnje religije kao Mesiju i Mehdija u savršenoj
podreðenosti Èasnom Poslaniku s.a.v.s. kao poslanika koji nije donio
zakon. Od njegovog ranog ‘ivota pa do kraja mi u ‘ivotu Obeæanog
Mesije a.s. vidimo veliku ljubav prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s.. On
nije bio zainteresovan za svijet i samo je bio oduševljen obo‘avanjem
Boga i prizivanjem selama i blagoslova na svog uèitelja, Poslanika islama.
Kao posljedica njegove duboke ljubavi prema Bogu i Poslaniku on je bio
uznemiren o strašnim škripcima u kojima su se muslimani nalazili. Molio
je Boga sa dubokom poniznošæu i strašæu u njihovo ime. Opet, odlikom
njegove strasti da utemelji Bo‘ije jedinstvo i iz svoje ljubavi prema
Poslaniku on je Èasni Kur’an prouèavao u dubinu i takoðer je napravio
uporedno prouèavanje drugih religija. On je predstavio mnoga
zapovjednièka poreðenja da doka‘e nadmoænost islama nad drugim
religijama.
Bog, Znalac nevidljivog bio je potpuno upoznat o ozbiljnoj samilosti
Obeæanog Mesije a.s. za religiju islam, tako mu je naredio da izaðe iz
skrivanja. On mu je naredio ne da jednostavno nastoji i popravi strašnu
situaciju muslimana unutar svoje vlastite sfere, ne samo da nastoji i
riješi problem sa svojim pisanjima, nego da proglasi da je zaista on bio
oèekivani i Obeæani Mesija i da mu je Bog ovo objavio. Ovo je stvorilo
takvu neprijateljsku situaciju u Kadianu da je Obeæani Mesija a.s.
namjeravao da se iseli. Njegovih nekoliko sljedbenika su imali veliku
‘elju da mu pomognu u ovome i takoðer su preuzeli odgovornost da ga
zaštite, ali situacija nije došla do ovoga. Ranije, kad je Obeæani Mesija
a.s. pisao svoje remek djelo ‘Brahiin i Ahmadija’ Bog ga je utješio da æe
okoknosti biti njemu naklonjene. On je ovo napisao u svojoj knjizi ’Sirað
e Munir’:
“Ja æu te uzdignuti prema sebi i Ja æu ti dati ljubav od Mene. To jest,
nakon što ljudi poka`u neprijateljstvo i zlobu (mr`nju) one æe biti
uzvraæene s ljubavlju pošto je to meðu znakovima Obeæanog Mehdija.
Podaj radosne vijesti onima koji su povjerovali da oni imaju polo`aj
istinitosti kod svog Gospodara. Kazuj im ono što je tebi bilo objavljeno
od vašeg Gospodara. Nemoj biti arogantan prema Allahovim
51
stvorenjima i ne budi umoran od primanja posjetilaca. Ovo je slijedila
objava: Proširi svoju kuæu. Ovo jasno znaèi da dolazi dan kad
æe se broj posjetilaca toliko umno`iti da æe biti teško sresti se sa
svakim pojedincem i ja sam bio upozoren da tada ne treba da budem
naljuæen ili umoran od toga da se sreæem s njima. Svet je Allah,
kako je veliko ovo pretskazanje koje je meni bilo preneseno prije
sedamnaest godina kad je samo dvoje ili troje ljudi došlo da me
posjeti i to takoðer neredovno. Kako krasan dokaz ovoga je Bo`ije
znanje o onome što je skriveno.” (Dio prijevoda uzetog iz Tadhkirah,
str. 77 i 791).
Huzur je rekao da nekoliko godina prije ovoga Obeæani Mesija a.s.
nije imao mnogo u smislu ovosvjetskog imetka i njegovi ‘ivotni troškovi
su bili zadovoljeni od strane njegovog oca. Njegov bi ga otac savjeovao
da pronaðe sredstva za ‘ivot da bi pomagao svoju buduæu porodicu ali
je Obeæani Mesija a.s. uvijek s poštovanjem odgovarao da je bio u slu‘bi
Sudije najboljeg meðu svim sudijama. Njegov otac ne bi rekao ništa u
odgovoru; on nije imao pojma da je Bog Lièno preuzeo odgovornost
Obeæanog Mesije – da æe ne samo imati sredstva za ‘ivot da poma‘e
porodicu nego da æe doæi vrijeme kad æe hiljade ljudi jesti s njegove
sofre. Kad je Bog obavijestio Obeæanog Mesiju a.s. o bliskoj smrti
njegovog oca, on se osjeæao zabrinut o svojim buduæim finansijama.
Meðutim, Bog mu je odmah poslao objavu: ’Zar Allah nije dovoljan Svome
robu?’, (39:37) koja je rastjerala svaku brigu iz njegovog srca. Nakon
što je njegov otac umro Bog je Obeæanom Mesiji dao èast i slavu meðu
desetinama hiljada i i za onoga koji nije imao nikakvog finansijskog
uticaja u toku ‘ivota svog oca, primio je nevjerovatnu Bo‘iju pomoæ
poslije toga. Ne samo da je bio dare‘ljivo (lijepo) obezbjeðen nego je
takoðer, poslije, kad mu je nareðeno ’Proširi svoju kuæu’ Bog Lièno
u svakoj prilici olakšao aran‘mane. Ova objava mu je došla mnogo puta
i svaki put je sjaj njenog širenja rastao.
Prvi put kad je ova objava došla bilo je prije njegove tvrdnje o
Mesijanstvu kad nije imao ništa u ovosvjetskom smislu. Meðutim, to je
bila Bo‘ija naredba i morala je biti ispunjena. On je shvatio da nije
imao sredstava da proširi svoju kuæu, tako da je odluèio da napravi
nekoliko slamnatih natkrovlja podignutih uz kuæu. Bila su izgraðena tri
slamnata krova koji su tu ostali nekoliko godina. Obeæani Mesija a.s. je
èvrsto vjerovao da mu je Bog poslao ovu objavu, i da æe zato On takoðer
52
omoguæiti pomoæ. Meðutim, za njega je takoðer bilo neophodno da ovu
naredbu izravno stavi u praksu u skladu sa svojim sredstvima.
U 1907. godini Bog je Obeæanom Mesiji a.s. objavio: ’Dobra vijest za
tebe u ovom `ivotu. Dobro i pomoæ i pobjeda, ako Bog da. Mi smo te
oslobodili tvog tereta, koji je skoro slomio tvoja leða i uzdigli smo tvoje
ime. Ja sam s tobom. Ja se sjeæam tebe, onda se i ti sjeæaj Mene. Proširi
svoju kuæu. Blizu je vrijeme kad æeš biti pomognut i tvoje ime æe biti
uzdignuto meðu ljudima. Ja sam s tobom, o Ibrahime. Ja sam s tobom i
èlanovima tvoje porodice. I ti i èlanovi tvoje porodice su saMnom. Ja sam
Jedan Najmilostiviji, onda èekaj. Reci mu (svom neprijatelju): Allah æe
vas zgrabiti. Ja æu produ`iti tvoje dane.’ (Prijevod uzet iz Tadhkirah, str.
878-879)
Huzur je rekao da je Obeæanom Mesiji a.s. bila data objava: ’Proširi
svoju kuæu’ godinu prije njegove smrti i mi opa`amo istinitost ove
objave do danas. Od vremena kad je mogao podiæi samo slamnata
natkrovlja da ispuni Bo`iju naredbu i onda je u toku svog `ivota bio
svjedok prikladno podignutih graðevina Zajednice. U doba prvog i
drugog halifata su bile dalje graðevine. Poslije odvajanja od Indije
situacija u Kadianu se malo pogoršala ali je Zajednica zadr`ala ove
zgrade. Poslije posjete hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. Kadianu, poèeo
je novi period ’Proširi svoju kuæu’. Bile su izgraðene privatne kuæe
i zgrade Zajednice na velikoj skali. Onda, poslije Huzurovog putovanja
u Kadian 2005. godine u dodatku graðevinama Zajednice mnogi d`emati
širom svijeta su izgradili svoje kuæe za goste u Kadianu. Izgraðena je
prelijepa zgrada za MTA, kao i izlo`bena sala i biblioteka. Fazl e Umer
Press je bila proširena, izgraðena je zgrada za `ene (leðna) i kuhinja je
proširena. Slièno, tu je nekoliko drugih novih gradnji, Majlis Aksa je
takoðer proširen i sada ima kapacitet za 5000 klanjaèa. Huzur je rekao
sve su ove graðevine napravljene u zadnjih tri do èetiri godine. Pored u
Kadianu, uprkos protivnièke situacije u Pakistanu, Bog nam omoguæava
da ispunjavamo objavu ’Proširi svoju kuæu’.
Huzur je rekao da glas koji se digao iz Kadiana danas se, s Bo‘ijom
pomoæi, raširio svuda širom svijeta i mi smo svjedoci globalnog
ispunjenja objave ’Proširi svoju kuæu.’ Huzur je rekao ova d‘amija
– Baitul Futuh, odakle Huzur odr‘ava svoju hudbu – takoðer je dio tog
ispunjenja. Prije, to je bila mala Fazl d‘amija (u Londonu) a sada je
svako smješten u velikoj graðevini Baitul Futuh. Slièno, izgraðene su
53
druge d‘amije u VB koje su takoðer ostvarenje ’Proširi svoju kuæu’.
Danas Zajednica ima preko 14 000 d‘amija i misionarskih kuæa širom
svijeta. Broj izgleda ogroman ali kako je to bila Bo‘ija naredba ’Proširi
svoju kuæu’, Bog je Lièno omoguæio ove aran‘mane.
Navodeæi neke izvanredne dogaðaje izgradnje d‘amija Huzur je rekao
u oblasti Kangra, Indija, muslimani su podigli velike prigovore na gradnju
naše d‘amije, kasnije su im se hindu takoðer pridru‘ili. Policijac na
du‘nosti, takoðer hindu, bio je pristojna osoba koja je savjetovala Ahmadi
muslimanima da d‘amiju grade noæu da izbjegnu bilo kakvo
sukobljavanje. On je takoðer poslao svog èovjeka da pomogne. Ovako
je, uz pomoæ nemuslimana, naša d‘amija bila završena. U Haryana
oblasti Indije, opet su se muslimani i hindu zajedno suprotstavili gradnji
naše d‘amije. Lokalna omladinska organizacija d‘emata (Khudam) su
odr‘ali skup i donirali krv koja je bila dobro primljena od strane hindu
i oni su pomogli u izgradnji d‘amije i misionarske kuæe. U Chenaju,
Indija, uz veliku cijenu izgraðena je dvospratna d‘amija sa stanovima.
Huzur je rekao da ju je otvorio u toku svoje posjete Indiji u decembru
2008. Od tada je jedan lokalni hod‘a bio nešto zapanjen. Huzur je rekao
da sluèaj koji je on naveo prošle sedmice o iskopanom tijelu jedne
gospoðe Ahmadi muslimanke takoðer je dio zbunjenosti ovog hod‘e.
Meðutim, Bog je otvorio avenije za širenje poruke kroz ovaj dogaðaj i
ogroman broj lokalnih stanovnika su nas podr‘ali. Lokalna TV stanica
je snimila program diskusije i ako Bog da kad on bude pokazan rodit æe
se dalje prilike za prenošenje poruke. Huzur je rekao u Beninu, zapadna
Afrika, opet jedan hod‘a je bio pravo ratoboran od Huzurove posljednje
posjete. Kad je zapoèela gradnja naše d‘amije u selu tamo, neki protivnici
su se okupili da prepadnu novopridošle u Ahmadijat. Oni su im ponudili
novac itd. ali su novi Ahmadi ostali odluèni. Jedan Nigerijski
univerzitetski profesor je vidio otvaranje naše d‘amije u Parizu,
Francuska i zapazio da, ako je ime islama uzdignuto na ovaj naèin iz
VB i Francuske, ono æe jednog dana takoðer biti uzdignuto iz Jerusalema.
Huzur je rekao ova objava ’Proširi svoju kuæu’ sada je znak
istinitosti Zajednice svuda širom svijeta. To poveæava našu odgovornost
da budemo istinski Bo`iji robovi i budemo vrijedni druge objave
Obeæanog Mesije a.s.; ’A ti si saMnom baš kao što je tvoja porodica.’
Huzur je rekao s ciljem da budemo vrijedni da budemo njegova porodica
mi treba da utemeljimo praksu koju je on postavio za nas inaèe uprkos
54
krvnog srodstva sin hazreti Nuha a.s. nije bio smatran od Boga da je
njegova porodica. Da nas Allah osposobi da se neprestalno okreæemo
Njemu.
Zatim, na zahtjev Amir sahiba iz Kebabira, Huzur se obratio prisutnim
na godišnjem skupu u Kebabiru, koji je zapoèeo danas. Huzur je rekao
da je njegova kratka poruka bila da pošto je izlaganje bilo na temu
’Proširi svoju kuæu’, naša d`amija u Kebabiru je prelijepa i velika je
turistièka atrakcija. U toku godine stoljtnice halifata d`emat u Kebabiru
je `elio da imaju izgraðenu salu u susjednom dvorištu. Huzur im je dao
odobrenje za to, meðutim, oni su napravili pravo široke planove. Samo
Bo`ijom milošæu je njihov plan èudesno skoro dostigao završnu fazu.
Huzur je rekao da uvijek treba da vodimo raèuna da sa svakom Bo`ijom
milošæu toliko više budemo zahvalni i da mu se dalje okreæemo. Huzur
je rekao da je televizijska stanica Al Arabija uveliko poveæala prilike za
prenošenje poruke i d`emat Kebabira ima veliku ulogu u ovome. Drugi
Arapski d`emati takoðer uèestvuju, da ih Allah nagradi. Huzur je rekao
da svaki Ahmadi musliman treba da vodi raèuna da ovi napori nisu
zbog bilo èije liène sposobnosti nego da su zbog Bo`ije milosti i zbog
obeæanja datog Mesiji i molitvi Èasnog Poslanika s.a.v.s. za Mehdija
kasnijeg doba. Svi Ahmadi muslimani koji su prihvatili Imama ovog
doba, svi Arapi Ahmadi muslimani koji nisu dopustili da njihova
narodnost bude povod ponosa i koji su proglasili: ’mi èujemo i mi se
pokoravamo’ (2:286), treba da zapamte da svaki novi dan treba da
donese napredak u bogobojaznosti (takvi) i vjeri, i da takoðer zapamte
rijeèi Obeæanog Mesije a.s. da ’mi vidimo dan kroz strah (od Boga) i
trošimo noæ sa bogobojaznošæu.’
Huzur je rekao da se Ahmadi muslimani Kebabira trebaju svoje dane
u toku ovog skupa trošiti i vratiti se sa njega riješeni da æe napraviti
èiste/pobo‘ne promjene koje æe preuzeti (poprimiti) u toku ovog skupa
i uèiniti ih dijelom svojih ‘ivota. Vodite raèuna da naš napredak ovisi o
širenju poruke i o molitvi. Uèinite molitve dijelom svog ‘ivota i èinite
dove sa krajnjom iskrenošæu. Takve molitve æe proizvesti revolucionarnu
promjenu na nebesima. Doba Mehdija je doba molitvi. Bog je Arape
uèinio velikim govornicima, ako s pobo‘nošæu iskoriste ovu vještinu bit
æe svjedoci Bo‘ije milosti. Danas je naša odgovornost da poka‘emo
kršæanima izvor stvarnog spasa i ispravan put Jevrejima, i da ljudima
drugih vjera poka‘emo puteve Bo‘ijeg zadovoljstva kao i onima koji ne
vjeruju u Stvaraoca.
55
Obraæajuæi se ovom skupu Huzur je rekao danas su Ahmadi muslimani
Kebabira i Palestine najorganizovanija zajednica u Arapskom svijetu,
oni treba da ustanu ka izazovu upuæivanja ove poruke ostatku Arapskog
svijeta da je danas spas muslimana samo u prihvatanju Imama ovog
doba. Huzur je molio Boga za sve koji prisustvuju ovom godišnjem skupu.
Zatim je Huzur najavio da æe klanjati dvije d‘enaze poslije d‘ume za
Choudry Fazl Ahmad sahiba i dr. Ataul Rahman sahiba, obojicu iz
Pakistana.