Hutbe

Hutba 26. 06. 2009. – Istinsko značenje namaza


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U nastavku predmeta svoje posljednje hudbe u petak u kojoj je Huzur
zakljuèio da samo ona kuæanstva budu uzvišena od Boga koja u‘ivaju
svjetlo Èasnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je danas objasnio ovaj predmet
u svjetlu poduèavanja i uputa Obeæanog Mesije a.s.
Kao predgovor Huzur je rekao da je svrha stvaranja Obo‘avanje Boga.
Imam ovog doba, koji ima udjela u svjetlu Èasnog Poslanika s.a.v.s. više
od bilo koga drugog, i nas je prema tome uputio. Velika je blagonaklonost
Bo‘ija da smo bili u stanju da prihvatimo Imama ovog doba. Zbog
ovoga smo neprekidno upuæeni u svakoj stvari. Poslije Imama, odlikom
utemeljenja halifata nama je dat redovan savjet. Posebna veza izmeðu
Halife i Zajednice dalje je ojaèana s bai’atom (zavjetom odanosti). Uputa
Halifata proizvodi preobra‘aj. Zaista, ostali muslimani su toga lišeni.
Huzur je rekao da je prije nekoliko dana imao susret sa predsjednikom
omladinske organizacije D‘emata (Khudamul Ahmadija) VB. U toku
sastanka, Huzur im je u jednom trenutku rekao da nisu stavili u praksu
Huzurov savjet. Huzur je rekao da je kasnije njihov predsjednik došao
Huzuru sa pisanim izvinjenjem. On je bio savladan emocijama kad je
došao da vidi Huzura. Slièno tome su èlanovi amile (upravnog tijela)
napisali Huzuru pisma izvinjenja. Takva je veza Halife vremena i
Zajednice da èovjeka ispunjava hvalom i zahvalnošæu Bogu. U ovo
materijalistièko doba i u ovom materijalistièkom dijelu svijeta postoje
ljudi koji su opremljeni ovosvjetskim obrazovanjem i zauzeti su u
ovosvjetskim zaposlenjima ali pokazuju potpunu iskrenost halifatu. Ovo
je samo zbog toga što nas je Obeæani Mesija a.s. uèio putevima da
razvijemo vezu s Bogom. Naše obo‘avanje je – i zaista treba da bude –
èisto radi Boga. Drugi muslimani su lišeni ovoga. Huzur je rekao da je
prije nekog vremena jedan ne-Ahmadi iz obrazovanog kruga, koji je
takoðer dobro poznat u sredstvima informisanja, došao da vidi Huzura.
62
On je izrazio svoje iznenaðenje da uprkos što su d‘amije (u Pakistanu)
napunjene klanjaèima kao nikada prije, uprkos neèuvenog broja ljudi
koji idu na had‘ i mnogih drugih brojnih pobo‘nih poslova, zašto se ne
mo‘e vidjeti nikakav dobar ishod (rezultat). On je dodao da oni nemaju
èistu savjest; èim napuste d‘amiju, uslijedi nepovjerenje u predmete.
Huzur mu je rekao da æe naše obo‘avanje, naš namaz, i naše vrline biti
od bilo kakve koristi ako se zamišljamo nad sobom. Izra‘avajuæi islamski
stav tek kroz nastup (spoljašnjost) i obièaj nije pobo‘nost. Huzur je
rekao da se sjetio opaske Muslih Mauda r.a.: Na ljudima je da opa‘aju
vaša djela ali je na vama da ispitujete svoje srce.’ Huzur je rekao da je
duh pobo‘nosti samo stvoren sa spoznajom (shvatanjem) da šta god
osoba radi bude radi Boga. Za ovo, Huzur je rekao, èovjek treba da
prouèava (ispituje) svoje srce. Huzur je rekao da je druga stvar koju je
rekao ovom gospodinu bila -da se mo‘da neæe slo‘iti, ali da ostaje
èinjenica da bez prihvatanja Imama ovog doba, vrline ne mogu biti
ispravno usmjerene. Razlog zašto savjesti i stvari nisu jasne je da bez
prihvatanja Obeæanog Mesije i bez prihvatanja halifata Ahmadija njihovo
poštovanje ne mo‘e biti precizno (taèno). Naš Kur’an i Šerijat su isti ali
njihovo ispravno shvatanje i uvid su bili poklonjeni istinskom i revnom
pokloniku Èasnog Poslanika s.a.v.s. On je jedan koji je razvio ljubav i
poniznost prema Bogu i ljubav prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s. u našim
srcima. Naše obo‘avanje æe biti blagotvorno (korisno) za nas dotle dok
ovo vrednujemo (cijenimo) i kao rezultat nastavimo da ispitujemo svoje
srce. Svaki Ahmadi musliman je obavezan da se zamisli nad rijeèima
Obeæanog Mesije a.s. – oni koji mogu, treba da ih èitaju a drugi mogu
da slušaju.
Obeæani Mesija a.s. je rekao:
“U frazi: Tebe jedino mi obo`avamo i Tebe jedino molimo za pomoæ;
Allah Najviši nala`e Svojim robovima da u svojoj pokornosti Njemu
koriste najdjelotvorniji napor, imaju èestito (pošteno, iskreno)
dr`anje, neprestalno odgovarajuæi Njegovom pozivu sa: Gospodaru
mi ne štedimo bola u našem nastojanju (te`nji, borbi) i u
ispunjavanju Tvojih naredbi i u tra`enju Tvog zadovoljstva; ali mi
tra`imo Tvoju pomoæ i Tvoju zaštitu protiv ponosa i samopoštovanja,
i molimo Tebe da nam pokloniš snagu koja æe nas voditi Tvojoj uputi
i da steknemo Tvoje zadovoljstvo. Mi smo èvrsti u pokornosti Tebi i
u Tvom obo`avanju zato nas upiši meðu one koji se Tebi pokoravaju.
Tu je još jedna taèka koju treba da primite na znanje u ovom
kontekstu. Klanjaè proglašava: Gospodaru mi smo posvojili samo
Tebe za obo`avanje, dajuæi prednost Tebi nad svemu drugom i mi se
ne klanjamo nièemu drugom osim Tvom licu i mi vjerujemo u Tvoje
jedinstvo.”
63
U ovom ajetu Allah, Gospodar Slave i Velièine, nas je uputio na
upotrebu prvog lica jednine, prenoseæi time da je ova molitva za korist
sve braæe a ne samo za korist onog koji je èini. Tako Allah bodri
muslimane ka uzajamnom skladu, jedinstvu i ljubavi, i zahtijeva da onaj
ko podnosi molitvu treba sebe staviti u teškoæu radi unapreðivanja svog
vlastitog blagostanja i treba da se zanima za i bori da zadovolji potrebe
svoje braæe kao što se zanima za i bori da zadovolji svoje vlastite potrebe,
ne praveæi nikakve razlike izmeðu sebe i svoga brata, i treba biti zaštitnik
(prijatelj) svoga brata, sa svim svojim srcem kako je Allah, Uzvišeni
naredio: ’O Moji robovi, dajite jedan drugom dar molitve kao što braæa i
prijatelji izmijenjuju darove, i proširite opseg (djelokrug) svojih molitvi i
svojih motiva i ciljeva, praveæi prostora u njima za svoju braæu i postanite
kao braæa, i oèevi, i sinovi u uzajamnoj ljubavi.’
(Objavljen prijevod isjeèka koji je Huzur naveo uzet je iz ’Komentar
Èasnog Kur’ana’, tom I, str. 191)
Huzur je rekao s ciljem da postignemo pobo‘an rezultat svog
obo‘avanja èovjek treba da proširi svoje namjere i podigne ih izvan
svojih vlastitih potreba. Ako nema uzajamne skladnosti kad se završi
namaz klanjanje je beznaèajno. Èuje se mnogo negativnog u d‘amijama
drugih. Kakvu posljedicu to mora da ima na klanjaèe koji svoj namaz
obavljaju iza onih tako neèistih usta? Huzur je rekao da je Obeæani
Mesija a.s. uvijek nareðivao svojoj Zajednici da budu ustrajni i strpljivi.
Nedavno su Indiji bile neke nezgode i Huzur je primio neka razdra‘ljiva
pisma. Huzur je rekao da je Obeæani Mesija a.s. rekao da ne budemo
grubi sa protivnicima, da ne budemo verbalno uvredljivi zauzvrat na
verbalnu uvredu. On je rekao da je naša vjera da èinimo dobro onome
ko èini zlo i stvar njihovog lošeg tretmana treba biti ostavljena kod
Boga. Huzur je rekao da je ovo to šta proizilazi iz shvatanja molitvi i
ovo je to što svaki Ahmadi musliman treba da usadi. Samo prihvatanje
Mesije neæe biti korisno – s ciljem da steknemo visoki moralni polo‘aj
ovo uèenje se mora staviti u praksu.
Huzur je rekao namaz je temelj muslimanske vjere i bilo ko ko sebe
naziva muslimanom èak oni koji ga ne obavljaju – u potpunosti ovo
razumiju. Na‘alost ogroman sloj ljudi, uprkos toga što shvataju da je to
znaèajna religijska obaveza, ne koriste se time. Ovo je zato što ga oni ne
obavljaju a razumiju njegovu bit i èine to za razloge pokazivanja
(hvalisanja). Èak oni koji nastoje da se usredsrede, ne uspiju to zato
što su ih njihove takozvane vjerske voðe dr‘ale daleko od dobrotvornosti
duhovne fontane koju je Bog stvorio u ovo doba. Bog je odredio
Obeæanog Mesiju a.s. u ovo doba da preobrazi duhovno stanje ljudi i
ponovo uspostavi Bo‘iji konaèni Šerijat.
64
Obeæani Mesija a.s. je rekao da uprkos toga što obavljaju namaz i
slijede druge temelje vjere neki ljudi ne dobivaju Bo‘iju pomoæ i potporu
i nema vidljive razlike u njihovom moralnom razvoju. Ovo je zbog toga
što oni namaz obavljaju tek kao obred. Stvarni namaz je onaj koji utièe
i na um i na dušu. Ako neko posije sjeme, njeguje to dobro, i poslije par
mjeseci nema rasta mora zakljuèiti da je sjeme bilo s mahanom. Ako
osoba praktikuje sve temelje vjere ali tu nema posebnog znaka Bo‘ije
potpore mora zakljuèiti da je ’sjeme’ koje baca da zasadi ošteæeno
(pokvareno). Huzur je rekao da je standard obo‘avanja Boga, koji je
Obeæani Mesija a.s. za nas postavio, da to treba uveæati našu vezu s
Bogom i njegovo djelovanje treba takoðer da bude vidljivo u društvenim
vezama. Neki ljudi samo mole za liènu korist i onda ka‘u da njihove
molitve nisu primljene. Oni liènu dobit postavljaju kao standard veze s
Bogom. Dok nam je Bog rekao da æe nas iskušavati sa gubitkom ‘ivota,
imetka i djece. Naše obo‘avanje treba biti da postignemo blizinu Bogu
i za naš mir. Èineæi tako, ako koraèamo prema popravljanju
(poboljšavanju), ako se, da postignemo Bo‘ije zadovoljstvo trudimo za
mir i skladnost u društvu onda je ovo pobo‘an rezultat našeg klanjanja,
bilo da su naše pojedinaène molitve ispunjene ili ne. Uprkos tome naša
lièna vezanost s Bogom se poveæava (raste) i upravo iz ovog razloga se
dogodio dolazak Obeæanog Mesije. Obeæani Mesija a.s. je rekao da namaz
ne znaèi ono što je obavljeno kao obred, zapravo je to obo‘avanje koje
ispunjava èovjekovo srce sa samilošæu i topi ga. On je rekao da iskren
namaz stavlja u red (ureðuje) naš ovosvjetski ‘ivot kao i ahiret.
Huzur je rekao da je ovo samo mali dio onoga što nam je naredio
Obeæani Mesija a.s.. Kad dokazujemo svijetu da, kad nas oni pitaju zašto
je, uprkos toga što klanjaèi pune d‘amije tu ipak nered okolo, treba
takoðer da budemo potpuno svjesni sami sebe da ne bi zaboravili svrhu
našeg stvaranja radi postizanja kojeg smo došli u bai’at (zavjet) Mesije.
Huzur je rekao dok je ovaj savjet bio za Zajednicu opæenito, vršioci
du‘nosti, radnici i oni koji su ‘ivot posvetili vjeri (derviši) pogotovu
treba da prime na znanje. Ako vršioci du‘nosti i derviši paze na to, opæe
duhovno stanje Zajednice æe se popraviti skupa s tim da æe naše d‘amije
biti nastanjene. Sa primjerenim vršiocima du‘nosti, ljudi opæenito æe
razviti pobo‘nost. Lièno znanje, razboritost ili izvanredne organizacione
vještine ne mogu koristiti pojedincu kao Ahmadi muslimanu niti mo‘e
Zajednica izvuèi bilo kakvu trajnu korist iz njih ako im nedostaje strah
od Boga i ako njihovo klanjanje nije iskreno. Da nas Bog osposobi da
postignemo oèekivanja Obeæanog Mesije a.s.
Zatim je Huzur spomenuo Sahibzadu Amatul Qayyum sahibu koja je
umrla prije nekoliko dana. Ona je bila kæerka hazreti Musleh Mauda
65
r.a. i supruga rahmetli Sahibzade Mirze Muzaffar Ahmad sahiba. Bila je
roðena 1916. i dobila je mualvi fazl (diplomu islamske naobrazbe) i
takoðer je polo‘ila F.A. ispite. Nekoliko godina je slu‘ila kao predsjednica
‘enske organizacije (Leðna) Vašingtona, USA. Hazreti Khalifatul Mesih
III r.a. ju je odredio kao honorarnog èlana USA Majlis e Mashawarat.
Huzur je rekao da je s Bo‘ijom milošæu ona bila mentalno svjesna do
kraja. Ona bi navodila ranije dogaðaje i o hazreti Muslih Maudu r.a.
Bila je krajnje dare‘ljiva i redovito je pomagala hudovice i siroèad.
Takoðer je davala meðunarodnim dobrotovrnim organizacijama. Namaz
je obavljala sa dubokom predanošæu. Huzur je rekao da je mnogo puta
imao priliku da bude svjedok njenog obavljanja namaza. Imala je
posebnu vezu s Bogom. Uprkos visokom polo‘aju njenog mu‘a ona je
bila krajnje ponizna i skromna. U pismima izraza saosjeæanja Huzuru
mnoge su se ‘ene izrazile o njenoj poniznosti. Imala je veliki osjeæaj
èasti za religiju i za Halifat. Bila je vrlo precizna o svom pokrivanju i
ako ne bi prepoznala mlaðe posjetioce ostala bi pokrivena dok ne bi
bila data uputa.
Ona nije imala svoje djece ali je usvojila sina svoje sestre Sahibzade
Amatul Jameel Begum sahibe. Dala mu je mnogo ljubavi i uvijek se
bavila njegovim odgojem. On je pisao Huzuru da bi ona navodila kratke
prièe pozivajuæi se na Èasnog Poslanika s.a.v.s. i Obeæanog Mesiju a.s. u
njegovom djetinjstvu i takoðer njegovoj djeci. Huzur je rekao Zahir
Ahmad (njen usvojeni sin) je pisao da bi uèila Èasni Kur’an s velikim
razmišljanjem i pravila je bilješke stranicu za stranicom. Imala je posebnu
ljubav za hilafet. Hazreti Khalifatul Mesih III r.a. je bio njen stariji brat
ali je ona imala posebnu vezu s njim kao Halifom vremena. Hazreti
Halifatul Mesih IV r.a. je bio njen mlaði brat, pa ipak poslije njegovog
halifata ona mu je pokazala najveæe poštovanje. U toku prve ðelsa salane
u Islamabadu Tilford, bilo joj je reèeno da je Huzur pitao za nju. Ona je
bez oklijevanja ustala i poèela iæi i osoba koja je trebala biti uz nju
morala je trèati da ju stigne. Huzur je rekao da ovo podsjeæa na njenog
djeda po majci (Hazreti Halifatul Mesiha I) koji bi trèao kad bi bio dozvan
od Obeæanog Mesije a.s.
Huzur je rekao da je on bio njen tetiæ. Kad je bio odreðen za Nazir e
Ala Pakistana i ona je došla u posjetu iz USA Huzur je primjetio jasnu
razliku u njenom ponašanju prema Huzuru, takvo je bilo njeno
poštovanje za vršioce du‘nosti Zajednice. Huzur je rekao ovaj aspekt o
njoj mu se razotkrio u to vrijeme. Poslije Huzurovog halifata ova se
veza dalje razvila. Huzur je rekao da kad misli o tome nije bilo razlike
ni u kom sluèaju u poštovanju i pa‘nji koje je odala Hazreti Hailifatul
66
Mesihu III i onom koje je odala Huzuru. Njeno poštovanje je bilo tako
uzvišeno da bi Huzur ponekad bio postiðen. Huzur je rekao da kad je
otišao u Ameriku (prošle godine) njegov boravak je bio u misionarskoj
kuæi zbog stvari (pitanja) Zajednice. Ona je ‘eljela da Huzur boravi kod
nje. Kad je Huzur otišao da je posjeti ona je bila presretna. Huzur je
rekao zbog njene duboke povezanosti ona je uèinila da njena porodica
takoðer ima vrlo blisku vezu sa halifatom. Huzur je rekao da je ona
proèitala knjige obeæanog Mesije a.s. devet puta. Huzur je rekao u toku
njene bolesti imao je priliku da s njom govori nekoliko puta. Zahir Ahmad
je rekao Huzuru da je jednom pokušao da je nagovori da pojede obrok
prije telefoniranja Huzuru, što ona nije uèinila. Poslije telefonskog poziva
bilo je reèeno da sada kad je govorila sa Huzurom mo‘e jesti svoj obrok.
Poslije ovoga on je bio zauzet negdje. Kratko poslije toga opazio je da je
hrana pojedena. Huzur je reka da on misli da je ona mo‘da pogrešno
èula i pretpostavljala da je Huzur tra‘io od nje da jede i zato je jela
uprkos, zbog lošeg zdravlja, nije ‘eljela da jede. Huzur je rekao da je
takav bio nivo njene poslušnosti.
Huzur je rekao u toku njene bolesti pozvala je svog sestriæa/sina,
snahu i djecu i savjetovala ih tri sata i onda im zahvalila što je slu‘e
iako je to što su oni uradili za nju nije bilo ništa u poreðenju sa naèinom
na koji je ona slu‘ila njih. Da Allah osposobi njenu porodicu da nastave
sa pobo‘nošæu odgoja Sahibzade Mirze Muzaffer Ahmada i Sahibzade
Amatul Qayyum i da oni budu primaoci njihovih molitvi i ostanu èvrsti
na svojoj poniznosti.
Huzur je rekao da je ona bila vrlo bliska sa svojim ocem. Kad se
udala on je pisao Sahibzadi Mirzi Muzaffer sahibu (s molbom) da se
brine o njihovoj kæeri kao što se neko brine za kap vode na dlanu… da
ju je on sada njemu povjerio. Ako ona bude povrijeðena na bilo koji
naèin on neæe biti u stanju da to podnese. Ovo je naèin kako porodice
koje imaju sukobe treba da paze. Kad bi oni doveli neèiju drugu voljenu
kæer u svoju porodicu, bili su krajnje pa‘ljivi o njenim osjeæanjima, vodili
su raèuna da je ona neèija kæi.
Sahibzada Amatul Qayyum je jednom sanjala (u djetinjstvu) da joj
je jedna osoba rekla da je došao da uzme njenu majku. Ona se zauzimala
kod njega jecajuæi da je ne uzme. Osoba je onda rekla da æe uzeti njenog
oca. Ona se ponovo zauzimala kod njega da ga ne uzme. Onda joj je bio
dat izbor bilo da dadne da njena majka ode ili otac. Na insistiranje da ni
67
pod kakvim okolnostima ne mo‘e zadr‘ati oboje ona se slo‘ila da dopusti
da njena majka ode. Kao rezultat ovog sna postala je pripijena uz svoju
majku. Njena majka je umrla kad joj je bilo deset godina. Huzur je naveo
da bi joj ranije Hazreti Amaan Jan govorila da je uvijek grlila svoju
majku zašto nije grlila svog oca. Jedanput je na ovo odgovorila govoreæi:
Ja æu se priljubiti (uz svog oca) i tako æu raditi cijeli svoj ‘ivot. Hazreti
Amaan Jaan bi ovaj dogaðaj navodila sa suznim oèima.
Huzur je proèitao red urdu poetiènih strofa koje je Hazreti Muslih
Maud r.a. napisao prilikom udaje njegove æeri. One opæenito prevedene
glase:
Da Njegova ljubav nikada ne oslabi
Njegova se veza nikad ne slomi
Nije va‘no ko se drugi otkine
Njegova predanost nikad nije napuštena.
Huzur je rekao da mu je neko pisao iz USA da su prije dvadeset pet
godina sanjali da èuju glas da je rekao ’Bibi Amatul je veliullah’ (prijatelj
Bo`iji, dobri). Huzur je rekao da je ona zaista imala dubok odnos s
Bogom i bila je vrlo pobo`na. Ovo je bilo samo zato što je uvijek stavljala
uèenja svog djeda u praksu. Da Bog uzdigne njen polo`aj. Huzur je
rekao da æe klanjati njenu d`enazu u odsustvu poslije d`ume. Uz to,
takoðer æe klanjati d`enazu za slijedeæe:
Major Afzal Ahmada, koji je bio ubijen 19. juna u borbi protiv talibana
u Vaziristanu. Njegov djed je bio drug Obeæanog Mesije a.s.. On je bio
èlan Ravalpindi d‘emata, i bio je muusi. Iza sebe je ostavio suprugu,
sina i kæer. Bio je sahranjen u Rabvi sa punom vojnom poèasti. Huzur je
rekao ljudi tvrde da su Ahmadi neprijatelji dr‘ave, ali gdje god su
potrebne ‘rtve Ahmadi su na èelu.
Ahmad Jamal, koji je bio star devetnaest godina i bio je muusi. 19.
juna on je otišao do kanala blizu Rabve radi piknika kad su banditi
pucali na njega i on je izgubio ‘ivot. Pripadao je Vakf-i nau programu.
Juèe su Khalid Rasheed sahib i Zafar ikbal sahib bili ubijeni u Quetti.
Nikakve detalje još nismo primili. Njihovi ‘ivoti su oduzeti bilo zbog
Ahmadijata ili zbog sadašnjeg Pand‘ab/Baluchi sukoba.
Da Bog uzdigne polo‘aj svih umrlih i da im oprosti.