Hutbe

Hutba 03. 07. 2009. – Al Rafi (onaj Koji uzdiže)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Arapska rijeè ’Rafi’ znaèi uzdiæi ili uzvisiti. Ona se takoðer
upotrebljava za uzdizanje kod fizièkih stvari. U skladu s našom vjerom
jedino je Bo`ije Biæe koje je istinski Al Rafi (koji Uzdi`e) i od Njega
dolazi svo uzdizanje. Bog je Al Rafi; Njegov polo`aj je na uzvišenim
visinama koje ljudska savjest ne mo`e obuhvatiti. A opet, On je takoðer
vrlo blizu i prisutan je svuda, pa ipak je daleko i za Sebe je naveo rijeèi:
’Rafi ud dered`aat’ (Posjednik/uzdizivaè polo`aja)
“On posjeduje visoke polo`aje – Gospodar Arša.” (40:16).
4
Ne postoji viši polo‘aj od Njegovog, zato je On takoðer Gospodar
Prijestolja.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je Bo‘iji Prijesto naudaljenije stvaranje
i ravno je nebesima, Zemlji i svemu prividnom. Ne da je, Bo‘e saèuvaj,
Bo‘iji Prijesto bli‘e nebesima a dalje od Zemlje. U suri Al Hadid reèeno
je:
“… I On je s vama gdje god da ste…” (57:5).
U suri Al Mud‘adila je reèeno:
“…Ne savjetuju se tajno trojica, a da On nije èetvrti…” (58:8)
U suri Qaf reèeno je:
“…i Mi smo njemu bli`i od `ile kucavice…” (50:17).
Huzur je rekao da, baš ako što Bo‘ija Rijeè objašnjava da uprkos
toga što zauzima Svoj Prijesto, On je izuzetno blizu. Njegovi atributi su
više manifestovani u onima koji su bli‘e Njemu. On ih uvjerava o Svojoj
blizini i spašava ih i zaštiæuje od njihovih protivnika, i uzdi‘e ih.
Na drugom mjestu je Obeæani Mesija napisao pozivajuæi se na ajet 3
iz sure Al Rad:
“Allah je Onaj koji je uzdigao nebesa bez ikakvih stubova koje vi
mo`ete vidjeti. Onda se uèvrstio na Aršu…” (13:3)
i objasnio da ovaj ajet mo‘da podigne sumnju da Bog prije nije bio
“smješten” na Svoj Prijesto. Odgovor na ovo je da Bo‘iji Prijesto nije
fizièka bit, to je stanje Njegove najveæe udaljenosti. On je sve stvorio i
dao svjetlo Suncu, Mjesecu i zvijezdama. On je stvorio èovjeka po Svom
vlastitom ugledu i u njega ulio Svoje plemenite vrline. Odatle je za
Sebe stvorio alegoriju ali izjavljujuæi da Se smjestio na Svoj Prijesto, On
je oèitovao da je naj Uzvišeniji.
Huzur je rekao tako je naš Bog, Koji je Gospodar nebesa i uprkos
Njegovog krajnje uzdignutog, visokog polo‘aja On je bli‘e od ‘ile
kucavice. Iako je On bli‘e od ‘ile kucavice, èovjekovo oko Ga ne mo‘e
doseæi. On Sebe manifestuje onima koji su bliski Njemu. On izjavljuje:
“Oèi Ga ne mogu doseæi, ali On dosti`e oèi…” (6:104)
Bog je Nevidljiv i uopæe ne mo‘e biti nikakvog pojma o Njegovom
fizièkom biæu u bilo kojem smislu. Pogrešna kršæanska vjera daje Isau
a.s. (Isusu) polo‘aj bo‘anstva. Bog nema potreba, a Isa a.s. i njegova
majka su jeli hranu, njihova je smrt zabilje‘ena i prema tome je oèito
da onaj ko ima potrebu da jede hranu ne mo‘e biti Bog.
5
Zbog nedostatka njihovog znanja ili u slijeðenju pogrešno upuæenih
vjerskih voða ogroman dio muslimana svijeta iz kur’anskih navoda rijeèi
rafi, upotrebljene za Isaa a.s. zakljuèuju kao da je njegovo fizièko
uzdizanje na nebo. Oni tvrde da æe se on vratiti na Zemlju da reformiše
svijet. Ranije, on je trebao doæi u èetrnaestom stoljeæu (muslimanskog
kalendara), ali sada ka‘u da æe doæi blizu Sudnjeg dana. Njihovo
pogrešno zakljuèivanje podr‘ava kršæansku vjeru. Neki iz obrazovanih
krugova muslimanskog svijeta sada nastoje da odbiju ovu ideju. Nedavno
je iranski predsjednik dao izjavu kršæanskom svijetu koja je takoðer
dala dojam da on vjeruje da je Isa a.s. umro. On je savjetovao kršæanski
svijet u svjetlu ovog uèenja o Isa a.s.. Huzur je rekao da je ovo posve
odvojeno od argumenta o tome koliko je iranski predsjednik lièno na
upuæenom putu. Huzur je rekao da mu je reèeno od našeg d‘emata u
Turskoj da mnogi novi prijevodi Èasnog Kur’ana interpretiraju relevantne
ajete tako da je Isa a.s. umro.
Huzur je rekao da je jedna ne Ahmadi osoba iz Pakistana došla
nedavno da ga posjeti. On je rekao da smrt Isaa nije dokazana iz Èasnog
Kur’ana. Huzur mu je dao navode. On je rekao da je vrijeme bilo
ogranièeno tako da æe ponovo doæi u posjetu da o ovom diskutuje. To je
bilo prije mnogo mjeseci ali on se nije vratio. Neispravni komentatori
su tako usadili pogrešan pojam pogotovu poslije dolaska Obeæanog
Mesije a.s. Meðutim, od Boga budu upuæeni oni koji su pobo‘ne prirode,
bez obzira na njihovo religijsko vjerovanje. Nedavno je jedan Englez
kršæanin koji je ili završio doktorat ili ga radi vrlo zainteresiran za
Ahmadijat. On je rekao Huzuru da nije prihvatio bo‘anstvo Isaa a.s.
(Isusa) ili koncept pokore i da je ovo razlog zašto se pribli‘io islamu.
Huzur je rekao da pobo‘ni izmeðu kršæana dolaze bli‘e istini dok oni
koji bi trebali da je brane potkrepljuju protivnike. Mnogo je kršæana
koji dolaze u okrilje islama premda Ahmadijat smatra da je Isa bio èovjek
i Bo‘iji poslanik koji je ‘ivio i poslije smrti otišao s ovog svijeta.
Muslimani svoju vjeru baziraju na slijedeæem ajetu Èasnog Kur’ana:
“Kad je Allah rekao: ’O Isa, Ja æu te usmrtiti i uzdignut æu te Sebi, i
oèistit æu te od onih koji ne vjeruju, i dat æu da oni koji tebe slijede
budu iznad onih koji ne vjeruju, do Sudnjeg dana; onda æete se
Meni vratiti i Ja æu odluèiti izmeðu vas o onom u èemu ste se razišli.”
(Sura Ali Imran 3: 56)
6
“i njihovog govora: ’Mi smo ubili Mesiha Isaa, sina Merjeminog,
Allahovog poslanika;’ a oni njega sigurno nisu ubili, niti razapeli
(ubili raspeæem), nego je za njih stvar bila sumnjiva; a oni koji se
razilaze sigurno su u sumnji o tome; kod njih nema nikakvog znanja
o tome, osim što jedino slijede sumnje;” (sura An Nisa 4:158)
U objašnjavanju prvog ajeta Obeæani Mesija a.s. je rekao da je Allah
ovdje iznio svoja èetiri postupka u pravom slijedu. To jest: On je
uzrokovao smrt Isaa. Uzdigao ga Sebi, oèistio ga optu‘bi nevjernika i
stavio one koji njega slijede iznad nevjernika. Huzur je rekao: “Oèito je
slijed dogaðaja bio citiran u ispravnom redu. Onaj ko je pozvan Bogu
prvo treba da do‘ivi smrt; poslije ovoga je on bio uzdignut. Kao što ajet
29 iz sure Al Fad‘r iznosi”:
“Vrati se Gospodaru svom zadovoljna, èineæi Njemu zadovoljstvo.”
(89:29)
Allah je dao smrt Isau a.s.i onda ga uzdigao. O pobo‘nim se ljudima
ka‘e da ih Allah uzdi‘e Sebi. Allah je svuda, zašto se onda uzima da su
ovi ljudi fizièki uzdignuti nebu? Allah je rekao Isau a.s. da æe ga oèistiti
od optu‘bi iznesenim protiv njega. Ovo se odnosi na Jevreje koji su
htjeli da on umre prokletom smræu (na kri‘u, prema njihovim knjigama).
Ovaj kur’anski ajet daje Isau a.s. radosnu vijest da æe umrijeti fizièkom
smræu i biti uzdignut Allahu i biti osloboðen svih optu‘bi. Arapska rijeè
’tavaffi’ u ovom ajetu prevladavajuæe oznaèava prirodnu smrt sasvim
razlièitu od smrti zbog bilo kakve povrede itd.
Huzur je rekao da, ukoliko osoba ne èita komentar Kur’ana od
Obeæanog Mesije a.s. s èistim srcem neæe ga razumjeti.
Huzur je objasnio da je Obeæani Mesija a.s. isto tako objasnio da
vjerske voðe sadašnjeg vremena ispunjeni predrasudama, baš kao (stari)
Jevreji, umeæu Bo‘iju Rijeè u naprijed spomenutom ajetu da doka‘u da
je Isa ‘iv. Oni ka‘u da slijed po kojem su navedene ’prirodna smrt’ i ’bio
uzdignut’ (u 3:56) nije ispravan i da smrt trebala biti spomenuta poslije
’bio uzdignut.’ Krajnje je za ‘aljenje da su oni pokvarili najizra‘ajniju
Bo‘iju Rijeè. No, uprkos njihovom naporu nalik naporu Jevreja oni nisu
uspjeli.
7
Huzur je dalje naveo pisanja Obeæanog Mesije a.s. u pogledu na
Hazreti Ibn Abasa r.a. koji je bio komentator Èasnog Kur’ana prvog reda
da utemelji da je Isa a.s. umro prirodnom smræu. Obeæani Mesija a.s. je
pojasnio da svako citiranje rijeèi tavaffi u Èasnom Kur’anu oznaèava
smrt. On je rekao da se Isa a.s. uspeo na nebo onda bi naèin izra‘avanja
bio drugaèiji. Prvo bi bila nevedena smrt, onda vraæanje u ‘ivot, onda
da je bio uzdignut na nebesa. Meðutim, slijed kur’anskog ajeta nije takav.
To dokazuje da je Isa a.s. umro prirodnom smræu i rijeè ’rafi’ znaèi
uzdizanje njegove duše.
Huzur je rekao da je Obeæani Mesija a.s. iscrpno pisao na temu smrti
Isa a.s. Da Allah dadne muslimanima razbor da napuste shvatanje
’uzdizanja na nebo’ i slijede Mesiju Muhammeda i ispune rijeè Èasnog
Poslanika s.a.v.s. i upute svoje selame Mesiji. Ahmadi muslimani takoðer
treba da imaju na umu da æe kroz knjige Obeæanog Mesije a.s. naæi
argumente, dokaze i rasuðivanje da doka‘u smrt Isa a.s.
Neki ljudi koji su se asimilirali u okru‘enje ovdje mišljenja su da su
knjige Obeæanog Mesije teške za shvatanje (razumjevanje), tako da treba
biti pripremljena odvojena literatura. Huzur je rekao da se to mo‘e
uraditi ali to mora biti bazirano na pisanjima Obeæanog Mesije a.s.
Pogrešno je misliti da zato što su ove knjige teške za razumjeti omladina
ih ne mo‘e prouèavati i da su one namijenjene samo za ljude poluotoka.
Na Zajednici je i na pomoænim organizacijama da skreæu pa‘nju prema
ovim pisanjima inaèe se mo‘emo postepeno udaljiti od njih. Velièina
originalnih rijeèi Obeæanog Mesije a.s. ne mo‘e biti proizvedena u
kratkim sadr‘ajima itd. Njegova pisanja su bila prevedena i pet tomova
knjige ’Bit islama’ su spremni. Engleski dio Zajednice treba da ih èita.
Nije va‘no koliko je izgubljeno u prijevodu, ove knjiga treba da se èitaju.
Huzur je rekao da se nada da æe prijevod knjige ’Braheen e Ahmadiya’
(remek djelo Obeæanog Mesije) biti uskoro spremno. Oni koji èitaju
urdu treba da imaju cijeli set knjiga Obeæanog Mesije a.s. Štampana su
nova izdanja i nadati se je da æe neka biti na raspolaganju na ðelsa
salani. InšaAllah. Huzur je rekao da je neophodno da èitamo pisanja
Obeæanog Mesije a.s. da bi istinski razumjeli Èasni Kur’an. Da nas Allah
sve osposobi za ovo.