Hutbe

Hutba 10. juli 2009. – Rafa: Uzdizanje


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Danas je Huzur u svojoj hudbi petkom dao izlaganje o rijeèi Rafa
(uzdizanje) kako je za poslanike upotrijebljena u Èasnom Kur’anu pored
njenog korištenja za Isaa (Isusa) a.s.. Huzur je objasnio da li ova rijeè
mo‘e biti upotrebljena da za njih znaèi tjelesno uzdizanje na nebesa
kao što je – pogrešno upotrebljena – za Isaa (Isusa) a.s.
Kur’an iznosi u suri Merjem:
“I navedi (prièu) o Idrizu (u ovoj Knjizi). On je bio istinoljubiv i
poslanik. I Mi smo ga uzdigli na visoko mjesto.” (19:57-58).
Ovi ajeti navode viši polo‘aj dat hazerti Idrizu a.s. od onog koji
je bio dat Isau a.s. za kojeg je u Kur’anu samo upotrebljena rijeè:
“… uzdignut æu te Sebi.” (3:56). Muslimani treba da obrate pa‘nju na
ovu èinjenicu pogotovu sada, nakon što je Imam ovog doba u potpunosti
objasnio ovaj predmet o tijelesnom uzdizanju na nebesa. On je objasnio
da su se svi Bo‘iji poslanici uzdigli /uzvisili u duhovnom smislu.
Spominjanje Isaa (Isusa) a.s. u Èasnom Kur’anu da je uzdignut/uzvišen
je da ga oslobodi optu‘bi podignutih protiv njega od strane Jevreja tog
doba: da on nije umro da kri‘u, što bi – Bo‘e saèuvaj – bila prokleta
smrt u oèima Jevreja. Kršæani nisu imali nikakvog dokaza o ovome i u
svakom sluèaju, u kršæanstvo su uvedene mnoge promjene i bio je
razvijen koncept trojstva. Smrti na kri‘u dato je znaèenje pokore i bilo
je izneseno da se Isa (Isus) a.s. tjelesno uzdigao na nebesa; da æe se
vratiti u kasnijem dobu i da æe bilo ko ko ne bude vjerovao u ovo trojstvo
biti ka‘njen. Ovo je sadašnje kršæansko vjerovanje po èemu oni Isau
(Isusu) a.s. pripisuju bo‘anstvo.
9
Muslimani takoðer zastupaju koncept Isaovog a.s. tjelesnog uzdizanja
na nebesa i povratku krvavog Mehdija na Zemlju da svijet uèini
muslimanima. Huzur je rekao da je prošlog petka spomenuo mišljenje
Iranskog predsjednika o ovom predmetu. Rekao je da je njegov navod
bio uzet iz urdu novinama i da je bio neispravan. Kad je bio uzet
originalni engleski tekst on je spomenuo Isaov a.s. povratak na zemlju
radi reforme. Urdu novine su to netaèno prevele. Mi, Ahmadi muslimani
smo sretni da smo prihvatili Imama ovog doba i tako smo zaštiæeni od
toga da budemo dio ovog strašnog koncepta krvave revolucije.
Citirajuæi Bibliju Huzur je objasnio da ona odvojeno od iznošenja
uzdizanja na nebo Isa (Isusa) a.s. u Luka 24.51, takoðer govori o hazreti
Idrizu a.s.u sliènom tonu: ’Idriz je išao s Bogom; onda njega nije više bilo,
zato što ga je Bog uzeo’ (Genezis 5:24). Ako je standard bo‘anstva to da
je neko uzdignut na nebesa onda hazreti Idriz takoðer ispunjava ovaj
kriterij. Ako nije, onda bo‘anstvo Isaa (Isusa) takoðer nije dokazano.
Huzur je rekao da muslimani treba da tra‘e uputu iz naprijed spomenutih
Kur’anskih ajeta o hazreti Idrizu a.s. Ovi ajeti dokazuju da Isa (Isus) a.s.
nije dr‘ao viši polo‘aj, da je uzdizanje drugog Poslanika na isti naèin
citirano u Kur’anu. Uèenja Èasnog Kur’ana nikada ne mogu biti
iskrivljena. Nakon dolaska Imama ovog doba ne mo‘e biti izgovora za
ovo pogrešno tumaèenje. Jevrejska pisanja sadr‘e detaljno spominjanje
o ’Idrizu’ da je on bio poslan svijetu radi reforme, ali kad se svijet napunio
grijehom Bog ga je uzdigao na nebesa.
Kad Bog odreðuje Svoje poslanike On ih uzdi‘e na ovom svijetu.
Ovo znaèi njihovo duhovno uzdizanje tako da oni mogu reformisati
svijet. Kad oni umru i odu s ovog svijeta, oni takoðer budu uzdignuti na
ahiretu. Èitajuæi iz plemenitih pisanja Obeæanog Mesije a.s. Huzur je
objasnio da ajet 19:58 objašnjava da postoje mnogi polo‘aji poslije smrti
i da je ovaj Bo‘iji poslanik bio uzdignut do visokog polo‘aja poslije
smrti. Ovdje je uzdizanje u duhovnom smislu. Pozivajuæi se na kur’anski
ajet (3:56) koji navodi uzdizanje Isaa (Isusa) a.s., Obeæani Mesija a.s.
je rekao da je za ‘aljenje da ljudi ne obraæaju pa‘nju da u spomenutom
ajetu, rijeè koja podrazumijeva prirodnu smrt prethodi tome (prije je
toga) da je uzdignut ili uzvišen. Potpuno je ustanovljeno da se Isa (Isus)
a.s. nije tjelesno uzdigao na nebesa ali se uzdigao poslije svoje prirodne
smrti. Poslanici: Junuz, Adem, Idriz, Ibrahim i Jusuf a.s. su svi bili
uzdignuti na nebesa poslije smrti i zato ih je Èasni Poslanik s.a.v.s. vidio
10
u toku svog duhovnog putovanja (uzdizanja). Zašto je onda rijeè Rafa
podrazumijevana u drugaèijem smislu za Isa (Isusa) a.s.? Rijeè tavaffi
(kao u ajetu 3:56) potvrðuje prirodnu smrt i upotrebljena je za njih.
Sve reèeno i uæinjeno oni su bili uzdignuti i samo onda su dosegli nebesa.
Huzur je rekao da ovo nije tek intelektualno izlaganje Obeæanog Mesije
a.s. nego da je on ovo objasnio u svjetlu Kur’anskog zamjeæivanja i
pronicljivosti.
Huzur je rekao da jedna osoba koja se izjašnjava da je uèenjak religije,
o kojem je Huzur ranije govorio pozivajuæi se na MTA. On nije voljan da
prihvati da rijeè Rafa ima duhovno znaèenje. Kad je jedan mladi Ahmadi
musliman otišao da ga intervijuiše on je spomenuo da je uèeniji od
naših uèenjaka, da je takoðer proèitao knjige ’Mirze sahiba’ i da nije bio
ubijeðen. Huzur je rekao da je na Bogu dauputi ljude. U ranom islamu
ljudi kao Abu D‘ehel i drugi nisu mogli shvatiti duhovnu svjetlost Èasnog
Poslanika s.a.v.s. i nazvali su Èasni kur’an – Bo‘e saèuvaj – djelom poezije.
To je bio njihov nedostatak pronicljivosti i velika nesreæa; to nije
napravilo nikakve razlike slavi Kur’ana. Sada ni na koji naèin nije
iznenaðenje da je njegov poklonik tretiran na isti naèin.
Obeæani Mesija a.s. je kategorièki iznio da rijeè Rafa jedino znaèi
duhovno uzdizanje. Ajet 19:58 takoðer se odnosi da duhovno uzdizanje
Hazreti Idriza a.s. Premda je to Jevrejsko vjerovanje da podrazumijevaju
fizièko uzdizanje o hazreti Idrizu a.s. neki muslimani pogrešno, voðeni
loše (slabo) upuæenim vjerskim voðama, to takoðer vjeruju. Ajet 26 iz
sure Al A’raf jasno i kategorièki iznosi o ovom svijetu: “Na njoj (Zemlji)
æete `ivjeti, i na njoj æete umirati…” Ukrako, ako se uzdizanje hazreti
Idriza a.s. smatra fizièkim, zašto onda, njegov povratak na zemlju nije
dio vjere?
Zapanjujuæe je da muslimani izvlaèe pogrešna znaèenja Kur’anske
fraze Khataman Nebbijiin (Peèat svih poslanika) (33:41) i ne prihvataju
da poslanik mo‘e doæi iz ovog ummeta. I to uprkos jasnog Kur’anskog
ajeta: “I drugima (je njega poslao) meðu onima koji im se još nisu
prikljuèili…” (62:4) i hadisa Èasnog Poslanika s.a.v.s. koji jasno iznosi
da æe ’vaš Imam biti izmeðu vas.’ U svom neznanju oni misle da je
tvrdnja poslanstva od strane hazreti Mirze Ghulam Ahmada iz Kadiana,
Bo‘e saèuvaj, usprotivljenje Èasnom Poslaniku s.a.v.s. Mada je velièina
Èasnog Poslanika s.a.v.s. u tome da je Bog izmeðu njegovog ummeta
poslao poslanika u podlo‘nosti njemu. Za razliku od drugih poslanika
11
kojima je bilo dato poslanstvo iskljuèivo zbog njihove povezanosti s
Bogom, Obeæanom Mesiji a.s. je takoðer bio odobren ovaj plo‘aj zbog
njegove savršene i potpune predanosti Èasnom Poslaniku s.a.v.s.
Neki od njih tvrde da je ’Mirza sahib’ rekao da u smrti Isa (Isusa) a.s.
le‘i ‘ivot islama, ali u stvarnosti je on jednostavno ‘elio da svoju tvrdnju
èuva ‘ivom. Zaista, mi Ahmadi muslimani vjerujemo da je najuzvišeniji
polo‘aj polo‘aj Èasnog Poslanika s.a.v.s. Da je bilo moguæe unutar zakona
za bilo koga da se fizièki uzdigne na nebesa, to bi bila blagoslovljena
osoba Poslanika s.a.v.s. U toku njegovog duhovnog uzdizanja on je vidio
sve ranije poslanike. On je vidio Isaa na drugom nebu i hazreti Idriza
na èetvrtom dok je on lièno proputovao apsolutno najvišu taèku. On je
dosegao gornje šesto nebo gdje je sreo Musaa a.s. i Musa je rekao Bogu
da nije znao da æe biti poslanik koji æe biti uzvišen više od njega. Kao
što je objašnjeno u ajetu 24 sure Al Bakara svaki poslanik je uzdignut u
skladu sa svojim polo‘ajem.
Huzur je rekao da je Obeæani Mesija a.s. krajnje ispravno i precizno
objasnio termin Khataman Nebbijiin i na naèin koji odra‘ava njegovu
istinsku slavu. Da je Bog poslao Isaa (Isusa) a.s. na ovaj svijet po drugi
put to bi bilo u poricanju njegovog prvog poslanstva. Ako neko vjeruje
da æe se Isa (Isus) a.s. vratiti na ovaj svijet on odbija bit (prijeko potrebno
svojstvo) Khataman Nebbijiin. Èasni Poslanik s.a.v.s. je pretskazao
dolazak Mesije u vrlo jasnim rijeèima i nikada se iz njih ne mo‘e
pretpostaviti da je Izraelski poslanik bio namijenjen da se vrati na Zemlju.
Zaista je krajnje uvredljivo reæi da æe se Isa (Isus) a.s. vratiti nakon toga
da æe biti uèinjeno neva‘nim njegovo ranije poslanstvo.
Huzur je rekao da treba biti apsolutno jasno da je Mesija trebao doæi
iz muslimanskog ummeta i da mu je ovaj visoki polo‘aj bio dat od Boga.
Ovaj polo‘aj je prema tome bio poklonjen zbog njegove iskrene i potpune
predanosti Èasnom Poslaniku s.a.v.s. i iz ovog razloga jedino on je nazvan
poslanikom i vjerovjesnikom. Huzur je rekao da neki Ahmadi muslimani,
mo‘da zbog manjkavog znanja, ili necjelovitog odnosa sa Zajednicom
ili zato što su novopridošli pa nisu veoma sigurni o polo‘aju poslanstva
Obeæanog Mesije a.s., ili oni ka‘u da ga prihvataju kao poslanika, ali ne
kao vjerovjesnika. Ovo je protiv tvrdnje Obeæanog Mesije a.s. Huzur je
rekao da treba biti apsolutno jasno svakom pojedincu da je Mehdiju,
èiji je dolazak bio pretskazan, bio poklonjen polo‘aj poslanika i
vjerovjesnika u potèinjenosti Èasnog Poslanika s.a.v.s. i da je to ista
12
stvar biti poslanik i vjerovjesnik. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je osoba
koja je direktni primaoc Bo‘ije objave nazvana poslanikom i
vjerovjesnikom. On je rekao da, gdje god je u ranijim knjigama njegov
dolazak bio naveden, on je spomenut kao poslanik.
Huzur je rekao da polo‘aj Rafa nije uvjetovan poslanstvu. Istinski
vjernici su takoðer uzdignuti. Obeæani Mesija a.s. je objasnio da kad
vjernik smatra Boga prvim nad svim onda mu je poklonjeno Rafa. On
postaje izvan dosega (dohvata) šejtana i poklonjena mu je posebna moæ
i duhovno svjetlo da nadvlada šejtanske napasti. Vjernik treba
neprestalno da moli Boga da mu pokloni takvu snagu koja æe satrti
šejtana. Vjernik ne treba da se predaje (odustaje), na kraju æe uspjeti.
Onima koji se trude Bog daje uspjeh. Èovjekov visok polo‘aj je u
uništavanju šejtana u sebi. Da nas Allah osposobi da shvatimo istinska
znaèenja rijeèi Rafa tako da se jednostavno ne zauzimamo u
intelektualnoj diskusiji nad tim, nego da se radije okrenemo prema
reformi svojih djela i poveæanju svoje povezanosti s Bogom tako da uvijek
budemo ukljuèeni meðu one koji uništavaju šejtana u sebi.