Hutbe

Hutba 31. 07. 2009. – Zahvalnost na blagoslovljenom završetku Đelsa salane Velike Britanije


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je rekao da se prošle nedelje, Bo‘ijom milošæu, završila ðelsa
salana VB sred velikih blagoslova. Ne samo da je njen završetak duhovno
zadovoljio one koji su bili prisutni nego su takoðer svi Ahmadi muslimani
širom svijeta ovo osjeæali preko MTA. Mi ne mo‘emo dovoljno zahvaliti
Bogu za ovo. On je Ahmadija zajednicu širom svijeta uèinio jednom;
ovo je ono što je Obeæani Mesija a.s. imao za cilj. Da danas opæenita
muslimanska populacija ovo razumije i doðu u zavjet Obeæanog Mesije
a.s. oni bi postali istinske sluge Èasnog Poslanika s.a.v.s. Kao rezultat,
svaki neprijateljski pogled i zla namjera uperena na svijet islama ne
samo da bi se pokazala beskorisnom protiv djelokruga ovog utoèišta
nego bi takoðer došli pod Bo‘iju kaznu. Ovo je ono što je naše iskustvo
zadnjih 120 godina.
29
Huzur je rekao da kad on spominje blagoslove ðelse ili u jednom od
svojih govora na ðelsi kad je naveo Bo‘ije blagoslove na Zajednici,
zapravo je spomenuto samo mali broj brojnih blagoslova. U svakom
sluèaju, ovi blagoslovi æe biti predstavljeni na razlièite naèine u toku
godine, ali danas, u skladu sa tradicijom, Huzur æe spomenuti blagoslove
ðelse u duhu zahvalnosti. Huzur je rekao da je ova zahvalnost za ono
što je za sviju oèigledno. Tu je bezbroj blagoslova u toku ðelse koje
veæina ne vidi ili do‘ivi. Èasni Kur’an ka‘e:
“A ako nabrajate Allahove blagodati, neæete ih obuhvatiti. Zaista,
Allah najviše prašta (i) milostiv je.” (16:19)
Huzur je rekao da ovo našu pa‘nju usmjerava na èinjenicu da
neprestalno treba da zahvaljujemo Bogu; da mu zahvaljujemo za ono
što vidimo i takoðer za ono što ne znamo.
Huzur je rekao da je prvog dana ðelse padala kiša. To je bilo za našu
korist. Kad je kiša stala što je takoðer bilo s Bo‘ijom milošæu. On nas je
spasio od svakog zla. Sa tako ogromnim brojem prisutnih na ðelsi, bila
je velika zabrinutost o svinjskoj groznici koja vlada. Zarazne bolesti se
opæenito šire gdje se okuplja veliki broj ljudi i sa sadašnjim širenjem
svinjske groznice ova zabrinutost je bila veoma stvarna. S Bo‘ijom
milošæu, ja sam obaviješten samo o tri ili èetiri sluèaja. Ovo je veliki
blagoslov meðu mnogim Bo‘ijim blagoslovima. Mi smo zaista
najzahvalniji Bogu i obraæamo se Njemu s velikim ‘arom tako da se
Njegovi blagoslovi na nas uveæaju. Bog ka‘e:
“… sigurno je Allah blagodaran i ima trajno znanje..” (2:159)
Ako je vaša zahvalnost iskrena, Bog je blagodaran; On ka‘e:
“…Ako budete zahvalni, Ja æu vam, sigurno, poveæati;” (14:8).
Huzur je rekao stvarna zahvalnost je kad smo dosljedni u zahvalnosti.
Huzur je rekao da se zahvaljuje muškarcima i ‘enama radnicima na
ðelsi. Svi oni koji su prisustvovali ðelsi i oni koji su je gledali preko MTA
bilo gdje u svijetu treba da budu zahvalni volonterima radnicima zato
što jedan dio ovih radnika igra va‘an dio u prenošenju programa. Nama
je takoðer nareðeno da se zahvalimo ljudima i da ova zahvalnost takoðer
vodi zahvalnosti Bogu.
30
Huzur je rekao da su mu ljudi rekli da je ove godine organizacija
ðelse bila mnogo bolja nego prethodnih godina. Svi muškarci i ‘ene
radnici su slu‘ili na bolji naèin i svako odjeljenje je nastojalo najviše što
mo‘e da slu‘i na lijep naèin. Za ovo gosti takoðer treba da budu zahvalni.
U toku ðelse je Huzur primijetio lica mladiæa radnika da pokazuju
znakove iscrpljenosti i nedovoljnog spavanja, ali oni su radili na
efikasnosti. Huzur je rekao da su brat i sestra koji su bili u upravi
odjeljenja bez prestanka obavljali du‘nost. Kao rezultat pali su u
nesvijest. Izgleda da su došli odluèni da ispitaju svoj stepen izdr‘ljivosti.
Huzur je rekao da ovo nije ispravno. Rezultat toga je bio da im po nalogu
doktora nije mogla biti data du‘nost zadnji dan. Oni na du‘nosti trebaju
takoðer voditi raèuna da ljudi dobiju dovoljno odmora i da su nahranjeni.
Zajednica Obeæanog Mesije a.s. je bila blagoslovljena izvanrednim
dušama. Meðu prisutnim na ðelsi bili su Azijci, roðeni Britanci i
stanovnici VB koji su Afrikanci. Oni koji su obavljali du‘nosti bili su
jednako razlièiti. Djeca su na lijep naèin obavljala du‘nost djeljenja vode.
Mladiæi, djevojke, ‘ene; svi su svoje du‘nosti obavili vrlo dobro.
Ove ðelse je bilo osnovano novo odjeljenje Zdravlja i sigurnosti.
Vladini predstavnici su redovito vršili inspekciju raznih dijelova ðelse.
Zdravlje i sigirnost pokrivaju sve aspekte ðelse i brinuli smo se da mo‘da
bilo kakav nedostatka ne postane izgovor za inspektore. Meðutim,
Bo‘ijom milošæu svi aran‘mani su zadovoljili njihov standard. Huzur je
rekao da je u svojoj hudbi u petak skrenuo pa‘nju na èistoæu. Ljudi su
pisali da ka‘u da je poslije Huzurovog savjeta o tome da se na odreðena
mjesta stave komadi æilima i brisaèi radi blata, opa‘eno da su poslije
d‘ume tamo veæ bili postavljeni brisaèi. Zahodi su takoðer, po
Huzurovom savjetu dr‘ani èistim od strane radnika i gostiju. Da ih Allah
nagradi. Takoðer je Bo‘iji blagoslov da su ljudi u stanju da poslušaju
svaku rijeè Halife vremena.
Huzur je rekao da je dao nalog da bude podijeljen homeopatik lijek
protiv svinjske groznice svim prisutnim na ðelsi. S Bo‘ijom milošæu,
ovo je bilo u cjelosti provedeno. Odjeljenje za homeopatik lijekove je
ovo uredilo i svaki dan je bilo podijeljeno petnaest do dvadeset kila
ovog lijeka. Miješanje ove kolièine lijeka nije lahko. On se našalio i rekao
da ne zna da li je ovo odjeljenje miješalo ovaj lijek kako treba ili su
jednostavno davali slatke kuglice, ali je Bog stavio lijek u ove slatke
kuglice. Huzuru je bilo izviješteno da je jedan ‘ena odbila da uzme ove
31
kuglice. Volonter na du‘nosti je odgovorio da je to u redu ako ona ne
‘eli da posluša Halifu vremena. Na ovo je ova ‘ena bez oklijevanja pru‘ila
ruku da uzme kuglice. Huzur je rekao da su ovo mali blagoslovi, oni
izgledaju mali ali ih je bezbroj.
Huzur je rekao da je obaviješten da se program ðelse mogao dobro
èuti u ‘enskom šatoru. Jedna gošæa iz Amerike je otišla Huzuru i rekla
da nije mogla kako treba slušati govore zbog uznemiravanja. Huzur je
rekao da mo‘e biti da je takva situacija bila u nekim dijelovima ali
opæeniti izvještaj je da je vladala tišina. Jedna studentica iz Amerike,
koja je prvi put prisustvovala ðelsi rekla je Huzuru da u ‘enskom šatoru
nije bilo uznemirenja. Ona je rekla da je imala priliku da sjedi u raznim
dijelovima šatora i da je bila krajnje impresionirana svime. Huzur je
rekao da je raniji prigovor koji je došao iz Amerije takoðer imao svoju
protuprimjedbu iz Amerike. Huzur je rekao da on ne vjeruje da propusti
ne trebaju biti spomenuti, ali je primjetio da je veæinom gdje su se
propusti pojavili da je gost bio taj ko je pogriješio. Njemaèka ðelsa dolazi,
ona je takoðer organizovana na slièan naèin kao i ðelsa VB. Huzur je
rekao da kad Huzur daje savjet, on je manijenjen za sve. Dogodila se
kraða u šatorima gdje su neki ljudi bili smješteni u Islamabadu. Ljudi
trebaju biti pa‘ljivi o svojim vrijednim stvarima i da ih ne ostavljaju iza
sebe. Uprkos ponavljanih najava njihova je greška ako ostave svoje
vrijedne stvari iza sebe. Na svakom mjestu takoðer doðe pogrešna vrsta
ljudi. Nebriga je ostaviti svoje vrijedne stvari u šatoru na otvorenom
mjestu. Ljudi treba ili da ponesu sa sobom sve što je vrijedno ili da ih
pohrane u našem odjelu za èuvanje. Zadatak je slu‘benika ðelsa salane
da neprestalno ovo najavljuju. Šatori treba da budu potpuno ograðeni
sa osiguranjem na ulazu. Ovo treba imati na umu na ðelsi u Njemaèkoj
koja predstoji. Huzur je rekao da je va‘no da spomene sluèajne propuste
da podigne budnost na drugim mjestima.
Opæenito, aran‘mani za saobraæaj su bili vrlo dobri. Prije dvije godine
prigovor koji je imala policija o saobraæaju, sada je potpuno uklonjen.
Ove godine oni su napisali da mo‘emo otiæi u štampu i objaviti da da se
krajnje dobro pridr‘avalo saobraæajnih pravila i da se ovaj stepen discipline
ne mo‘e vidjeti negdje drugo. Huzur je rekao da je jedan gost
primijetio da iako su neki policajci prisutni vani, zaista nije bilo potrebe
za njima. Gradonaèelnik Altona je takoðer rekao da on nema straha od
nas. Huzur je rekao s Bo‘ijom milošæu volonteri su radili s krajnjim
32
entuzijazmom, gosti su takoðer saraðivali, pogotovu izabiruæi javni
prijevoz. Voz je jako mnogo korišten i ljudi su u‘ivali u tome da su
osloboðeni stresa vo‘nje. Gosti su rekli da Amir sahibu i menad‘mentu
treba zahvaliti pošto su redovito posjeæivali i ispitivali o ureðenju
smještaju. Huzur je rekao da ovaj uzor treba da se ponavlja širom svijeta.
Huzur je primio bezbrojna pisma zahvalnica MTA za njihovo prenošenje
koje je svima omoguæilo da gledaju programe ðelse, ukljuèujuæi i
internacionalni bai’at. Cijeli svijet zahvaljuje muškarcima i ‘enama
volonterima MTA. Huzur je rekao da on takoðer ‘eli da lièno zahvali
svima onima koji su u bilo kojem svojstvu uopæe slu‘ili u toku ðelse i
koji su slu‘ili goste. Huzur je rekao da je to uèinio u duhu onoga što je
reèeno u hadisu: Bog ka‘e da onaj ko ne zahvaljuje osobi kroz èiju je
ruku primio Bo‘iju naklonost, kao da ne zahvaljuje Bogu.
Zatim je Huzur predstavio neka osjeæanja gostiju ðelsa salane koji
su došli izvan Zajednice. Dr‘avni predsjednik iz Švedske je pisao da je
prisustvovao kao i organizovao mnoge konferencije u svojoj zemlji.
Meðutim, atmosfera razlièitosti koju je do‘ivio na ðelsi bila je
jedinstvena. Nije bilo nikakvih znakova umora poslije sjedenja tokom
dugog uobièajenog toka jer su svi pozdravljali jedan drugog tako toplo.
Jedan Švedski politièar je rekao da ono èemu je bio svjedok tokom tri
dana ðelse je bilo bez premca. Ljudi su ustajali i sjedali na jedan glas.
Sve je ovo bilo zbog ljubavi jednog pojedinca. On je rekao da je ovo bilo
jedinstveno iskustvo u njegovih 74 godine ‘ivota. Jedan profesor iz
Kazahstana je napisao da je ovo okupljanje bilo svjedok uspjeha prelijepih
ideologija. Drugi profesor iz Kazahstana je rekao da je ova ðelsa bila
prvi korak u predstavljanju Ahmadija zajednice za njega ali on mo‘e
reæi o njenoj miroljubivoj prirodi. Iskustvo prisustvovanja na ðelsi uèinila
je da shvati da je za Ahmadi muslimane Bo‘ije stvaranje bilo
najdragocjenije jer zauzvrat za njihovo gostoprimstvo oni su samo ‘eljeli
Bo‘ije zadovoljstvo. Jedan ministar iz Benina je rekao da je Ahmadijat
zaista istinski islam i vjerovatno buduænost islama u svijetu. On je rekao
da je Ahmadijat predstavio visoke vrijednosti duhovnosti i praktièno je
manifestacija ’ljubav svakome mr‘nja nikome’. On je rekao da je izgledalo
da su ljudi ovdje bili neka druga stvorenja i da nisu imali pojma o
sebiènosti svijeta. On je opazio nesebiène slu‘be koje su djeca obavljala,
govoreæi da je izgledalo da su ovu obuku dobili dok su još bili u utrobama
svojih majki. Huzur je rekao, iako je kršæanin, ovaj ministar je rekao da
33
su internacionalni bai’at i Huzurov završni govor promijenili njegov
‘ivot. On je rekao da kad god se Bo‘iji ljudi kreæu naprijed s Istinom,
svijet im se suprotstavlja. On je rekao Huzuru da Huzur treba da smatra
da ima dijete u Beninu.
Guvrener iz Burkine Faso je rekao da iako su ljudi iz raznih nacija
prisustvovali ðelsi, svi su izgledali da su voðe za ljudski rod. On je rekao
da je prošlih dvadeset godina Ahmadijat pridobio srca ljudi Burkine
Faso. Ahmadija zajednica je prošle godine bila nagraðena nagradom
graðana ove zemlje od strane poglavara dr‘ave. Jedna ‘ena muslimanka
koja je èlan parlamenta u Belgiji, po porijeklu iz Maroka, rekla je da je
prisustvo na ðelsi za nju bilo veliko iskustvo. U toku jednog obroka
imala je priliku da sjedi do Begum Sahibe koja joj je objasnila o polo‘aju
Èasnog Poslanika s.a.v.s., polo‘aju Isa a.s. kao i dolasku Obeæanog Mesije
a.s.. One su govorile oko pola sata. Kasnije, ona se obratila našem
misionaru i rekla da joj je sve objasnila na takav naèin da je njeno
razmišljanje promijenjeno. Ostala je zadugo u noæi tra‘eæi dalje
informacije. Rekla je da joj je Begom Sahiba objasnila stvari na takav
naèin da nije mogla biti mirna dok ne dobije dalje informacije. Ona je
takoðer rekla da, ako Bog da, ako doðe u Ahmadijat, neæe biti sama
nego æe i njeni prijatelji i njeni dragi biti s njom. Ona je rekla da kad se
Huzur posebno obratio Arapima u svom završnom govoru, potièuæi
njihovu vjeru ona je jako jecala zato što pripada Arapskom narodu.
Samo jedan dan prije joj je Begum sahiba objasnila o Obeæanom Mesiji
a.s. Rekla je da æe iduæe godine s njom na ðelsi biti i drugi èlanovi
Parlamenta. Huzur je rekao da su ovi Bo‘iji blagoslovi ubrani kroz nijemo
prenošenje poruke. Jedan od vozaèa na ðelsi je bio Iranac i jedan
omladinac mu je objasnio o Ahmadijatu. Huzur je rekao da ovi napori
rezultiraju u izvanrednim ishodima.
Huzur je rekao da prima poruke odasvuda diljem svijeta, pogotovu
iz Arapskih nacija. Dok je svijet opæenito upleten u pohlepu, sluge
Obeæanog Mesije a.s. se kreæu naprijed s obnovljenom ljubavi. Bio
je izra‘en sna‘an ‘ar koji je najte‘e, ako ne i nemoguæe, izraziti. U
skladu sa Bo‘ijim obeæanjem, u srca ljudi je bila ulivena ogromna
ljubav prema Obeæanom Mesiji a.s. nalik kojoj se ne mo‘e vidjeti u
ovom svijetu. Ova ljubav se takoðer prevodi na ljubav za Halifat. Da
Allah poveæa iskrenost svakog Ahmadi muslimana. Da On takoðer
poveæa njihov duh zahvalnosti. Da osovina svih naših ‘ivota bude
Biæe Bo‘ije. Da nas Allah osposobi za to.