Hutbe

Hutba 07. 08. 2009. – Božiji znakovi da označe (istaknu) visoki položaj Obećanog Mesije


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Citirajuæi ajet 16 iz sure Al Mu’min, èiji prijevod glasi:
“On posjeduje (i daje) visoke polo`aje – Gospodar Arša. On šalje
duha sa Svojom naredbom da se spusti onome kome On od Svojih
robova hoæe, da upozori o Danu susreta,” (40:16)
Huzur je dao izlaganje o Bo‘ijim znakovima da oznaèe (istaknu)
visoki polo‘aj Obeæanog Mesije a.s.
Rafi-ud-derad‘at (Koji uzvisuje polo‘aje), Koji posjeduje izvanredne
atribute proglašava da On šalje Svoje odabrane ljude da o‘ive duhovno
bolesne. Oni koji su od Njega opunomoæeni obavještavaju ljude o
prolaznoj prirodi ovog svijeta i o trajnom ahiretu. Oni govore ljudima
da èine ona djela u ovom ‘ivotu koja se Bog dopadaju. Baš kao što je
Bog poslao Svoje poslanike svakom narodu u svakoj eri, On je u sadašnje
doba poslao Obeæanog Mesiju. Njegov dolazak je bio u skladu sa
pretskazanjem Èasnog Poslanika s.a.v.s. i bio je roðen iz strastvene ljubavi
za Poslanika. Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da æe Mehdi biti upuæen od
Boga i da æe doæi da dovede u red uzmuæeni svijet islama, upuæujuæi
ljude Ispravnom putu.
Obeæani Mesija a.s. je od Boga primio mnoge objave, meðu njima su
bile slijedeæe:
’On spušta Duha na koga god On hoæe od Svojih robova.’
(Tadhkirah, izdanje ’07, str. 883).
Zaista Bog uzdi`e koga god On hoæe, izmeðu Svojih odabranih ljudi.
Kao što Kur’an ka`e u suri Al An’am:
35
“… Mi uzdi`emo u polo`aju koga Mi hoæemo. Tvoj Gospodar je doista
mudar (i) Sveznajuæi.” (6:84)
S ciljem da provodi Svoj duhovni sistem Bog šalje poslanike i svete
ljude. U ovo doba, Mudri, Sveznajuæi Bog je poslao hazreti Mirzu Ghulam
Ahmada iz Kadiana. Njegov dolazak je bio naveden u Èasnom Kur’anu
u pogledu kasnijeg doba i hadis o njemu govori kao znaèajnom znaku
za ummet, tako da se njima nala‘e da ga prihvate. Huzur je rekao da
muslimani proèitaju ovu poruku s iskrenim srcem ni na koji naèin oni
ne bi odbili Obeæanog Mesiju a.s. Zaista, Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao
da ko god ‘ivi u doba Mehdija treba da mu prenese njegove selame. U
jednom predanju je navedeno od unuka hazreti Imama Huseina, da je
Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao: ’Za našeg Mehdija bit æe oèevidna dva znaka,
nalik kojima se nikada prije nisu pojavili.’ Ovo se naravno odnosi na
pomraèenje Sunca i Mjeseca. Huzur je rekao da, dok spominjanje
neobiènih znakova ovdje oznaèava polo‘aj Mesije i Mehdija, upotreba
termina ’naš Mehdi’ od Èasnog Poslanika s.a.v.s. oznaèava ljubav i visoko
poštovanje koje je on imao za njega.
Huzur je rekao da æe sada govoriti o polo‘aju Mehdija koji je bio
obeæan da æe doæi, i znakovima koje mi opa‘amo u potporu Hazreti
Mirze Ghulam Ahmada iz Kadiana. Bog je obeæao da æe pokazati Svoje
znakove potvrde i da æe uzdiæi Mehdija. Ovo obeæanje je bilo ispunjeno
kad je Obeæani Mesija a.s. iznio svoju tvrdnju i oni se zaista još
ispunjavaju. Bo‘ijim poslanicima se uvijek suprotstavljalo i tako je bilo
i sa Obeæanim Mesijom. Suprotstavljanje njemu se nastavlja do danas.
Njemu je Boga poklonio visok polo‘aj i onda On nastavlja da ga uzdi‘e
do danas. Bog je njemu objavio:
“Milost teèe sa tvojih usana. O Ahmade. Ti si pod Mojom brigom.
Allah æe uzdiæi tvoje ime i usavršiti Svoje blagodati prema tebi na
ovom svijetu i na Ahiretu.” (Tadhkirah, izdanje ’07, strana 72).
I takoðer:
“Allah æe ti dati potporu i pomoæi te. Allah je uzdigao dokaz islama.
Tamo je Allahova ljepota. On je taj Koji je tebe oèistio u svakoj
situaciji. Tajanstvenosti Allahovih prijatelja se ne mogu nabrojati.”
(Tadhkirah, izdanje ’07, str. 127).
Huzur je rekao, danas, ako neko ‘eli da spozna Boga, i ‘eli da ugleda
Njegovu ljepotu, onda je put za ovo taj da ostane uz istinskog i revnog
36
poklonika Èasnog Poslanika s.a.v.s. Mo‘e li onaj ko (Bo‘e saèuvaj)
pripisuje neistinu Bogu, uveæati svoju slavu time što je neistinit? Sigurno
bi, onaj ko je Bogu pripisivao neistinu do sada bio poni‘en. Meðutim,
ovo su rijeèi Bo‘ijeg istinskog sluge i zato mi opa‘amo da se sa svakim
danom koji prolazi njegova slava još više uveæava. Bog ka‘e u Èasnom
Kur’anu u suri Al Inširah:
“…i skinuli s tebe tvoj teret koji je (skoro) slomio tvoja leða, i Mi
radi tebe uzdigli tvoj spomen?” (94:3-5)
Bog je objavio Obeæanom Mesiji a.s.:
“O robe onog Koji uzvisuje, Ja æu tebe uzdiæi prema Sebi. Ja æu tebi
dati èast. Niko ne mo`e zaustaviti ono što Ja dadnem.” (Tadhkirah,
izdanje ’07, str. 159)
i
“Ja sam s tobom, o Imamu visokog ugleda.” (Tadhkirah, izdanje
’07, str. 624)
Huzur je rekao da je svrha spominjanja objava Obeæanog Mesije a.s.
ovdje da, koliko god ga je Bog utješio kroz ove objave, On je takoðer
manifestovao zemaljske i nebeske znakove potpore. Svaka osoba Njegove
Zajednice, nije va‘no gdje je u svijetu, došla je u ovo okrilje odlikom
njegovog visokog polo‘aja. Bog je pokazao bezbroj znakova da oznaèi
njegov visok polo‘aj i nije ih moguæe sve navesti. Obeæani Mesija a.s. je
spomenuo nekoliko ovih znakova u svojoj knjizi ’Anjam e Atham’ – knjizi
koju je napisao o smrti Abdullah Athama. Njegova smrt je bila znak koji
zastrašuje i taj znak je svijetu uèinio oèitim velièanstvenost islama i
Èasnog Poslanika s.a.v.s. Atham je bio kršæanski sveštenik i mnogi
religijski uèenjaci i ’èuvari svetinja’ nisu prihvatili njegovu smrt kao znak
istinitosti Obeæanog Mesije a.s.. On im je, zato, dao poziv Mubahila
(duhovni duel ili duel dovom) i napisao dvije stotine stranica, iza kojih
je slijedio dodatak i takoðer podbilješka. U detaljnoj podbilješki on je
spomenuo Bo‘iju potporu i èast koji su mu bili dati poslije Mubahile.
On je pisao da u skladu sa Kur’anskom frazom: ’kraj (korist) je za
bogobojazne’ jedan broj aspekata su bili povod njegove èasti.
Prvo, pretskazanje koje je dao Abdullah Atham bilo je doslovno
ispunjeno. Ovo je bilo ispunjenje pretskazanja objavljenog na stranici
241 knjige Braheen e Ahmadija (epsko knji‘evno djelo Obeæanog Mesije)
37
petnaest godina ranije. Drugo, njegova zbirka èasopisa koje je napisao
na arapskom, ukljuèujuæi i Anjam e Atham. Ni na jedno od ovih nije
odgovoreno od strane suprotstavljenih hod‘a ili sveštenika i svijet je
vidio da je èast arapskog jezika prikladna jedino za Obeæanog Mesiju
a.s., kojeg su oni imali drskosti nazvati kafirom (nevjernikom). Postalo
je oèito njihovo vlastito neznanje arapskog jezika. Treæe, prije mubahile,
Obeæani Mesija a.s. je imao tek tri do èetiri stotine sljedbenika. Poslije
mubahile, ovaj broj se kretao oko osam hiljada predanih. Ljudi pobo‘nog
duha došli su ‘ureæi u okrilje Ahmadijata. Najdirljivije prihvatanje je
uslijedilo poslije mubahile. On je pisao da su meleki stavljali duhovno
svjetlo u srca i da je mubahila bila povod ogromne èasti. Èetvrto, kao
što je bilo pretskazano stotinama godina, uz dolazak Mesije je trebalo
biti pomraèenje Sunca i Mjeseca u mjesecu ramazanu. Nikada ranije,
onome ko je tvrdio Mesijanstvo nisu bili poklonjeni takvi nebeski znakovi.
Obeæani Mesija a.s. je pisao da, dok su ljudi molili (Boga) za njegovo
poni‘enje Bog je uèinio da se nebesa sagnu u potvrdu njemu. Peto,
aspekt koji je donio èast poslije mubahile je bilo to da je Obeæani Mesija
a.s. pozvao sve svoje popularne protivnike da diskutuju o znanju i
spoznaji Èasnog Kur’ana ali mu niko nije mogao odgovoriti. On je najavio
da mu je Bog dao jedinstvenu pronicljivost u Kur’an; šutnja drugih je
potvrdila njihovo neznanje.
Šesto, poslije mubahile, Abdul Haq je izdao liflet tvrdeæi da æe mu se
roditi sin. Obeæani Mesija a.s. je nakon što je bio obaviješten od Boga,
takoðer izdao liflet govoreæi da æe mu Bog pokloniti sina. Bo‘ijom
milošæu Obeæanom Mesiji a.s. se rodio sin po imenu Sharif Ahmad koji
je u vrijeme pisanja imao skoro dvije godine. S druge strane Abdul Haqu
se nije rodio nikakav sin. Sedmo, ono što se dokazalo znakom èasti
poslije mubahile bila je gorivost koju su pokazali sljedbenici Obeæanog
Mesije a.s. u slu‘enju njemu. On je rekao da nikada ne mo‘e zahvaliti
Bogu za duhovne i fizièke blagodati koje su bile prosute na njega poslije
mubahile. Meðu materijalnim blagodatima, Bog je u slu‘bu Obeæanog
Mesije prinudio iskrene i predane ljude koji su smatrali svojom èešæu
da svoj imetak troše na njegovom putu. Obeæani Mesija a.s. je dalje
spomenuo jedan broj ovih iskrenih sljedbenika. On je rekao da je to bila
puka Bo‘ija milost i, premda je Bog uvijek obezbjeðivao za Obeæanog
Mesiju, poslije mubahile, njemu su bile date izvanredne duhovne i fizièke
blagodati. Osmo, aspekt uveæanja èasti poslije mubahile bilo je pisanje
knjige ’Sat Baèan’. Bog je Obeæanom Mesiji a.s. za pisanje ove knjige
38
omoguæio ono što nije palo na pamet nikome tri stotine godina. Ova
knjiga je o Baba Guru Nanaku, osnivaèu sikh religije i ona dokazuje da
je Baba Nanak zapravo bio musliman i vjerovao u jednog Boga. On je
dva puta obavio had‘. Obeæani Mesija a.s. je otkrio da ostaci njegovog
ogrtaèa na sebi imaju ispisan kalima i mnoge kur’anske ajete. Huzur je
rekao da je ovaj ogrtaè sada u sigurnom posjedstvu jedne sikh porodice.
Bedi sahib te porodice, koji je prisustvovao ðelsi, potvrdio je ovo. Deveto,
aspekt koji je bio povod veæe èasti poslije mubahile bio je da je osam
hiljada ljudi ušlo u okrilje Zajednice. Obeæani Mesija a.s. je bio centar
privlaènosti za svu ovu humanost, ovo je bio jasan znak prihvatanja
koji se mo‘e postiæi jedino Bo‘ijom voljom. Njihova duhovnost je bila
jako uveæana i oni su svoje namaze obavljali sa savršenom predanošæu.
Obeæani Mesija a.s. je nastavio i spomenuo iskrene d‘emate koji su bili
osnovani u naseljima i gradovima Amristra, Lahora, Sialkota, Kapurtale
i drugih gradova Indije i citirao je njihovu sjajnu duhovnost. Huzur je
rekao da on ‘eli da ka‘e ljudima koji su vezani za ove oblasti da treba
da uvijek pamte iskrenost svojih predaka. Ovo æe nas èuvati vezanim za
Obeæanog Mesiju a.s. i donijeti nam dobrobit koju je Bog obeæao. Huzur
je dodao da je danas slièna iskrenost bila stvorena svuda širom svijeta,
bilo o u Evropi, Azili ili Africi. Deseto, izvor èasti za Obeæanog Mesiju
a.s., poslije mubahile, bilo je ’konferencija velikih svjetskih religija’ u
Lahoru. Ovdje je bio proèitan njegov govor ’Filozofija uèenja islama’.
Ovo je bilo krajnje dobro primljeno i ostavilo dubok dojam na sve. Bilo
je reèeno da je to spasilo dan za islam. Obeæani Mesija a.s. je rekao:
kako bi Bog mogao staviti uvu slast i blagoslov u rijeèi (nevodnog)
nevjernika? Tako su ovo deset blagoslova koje je citirao Obeæani Mesija
a.s., koje mu je Bog poklonio poslije mubahile.
Huzur je rekao da je Bog pokazao takve znakove u svakoj prilici. On
je proèitao još nekoliko isjeèaka iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. na temu
ispunjavanja znakova koji su mu bili dati.
Danas je fizièko kao i duhovno potomstvo Obeæanog Mesije a.s.
rašireno svuda širom svijeta. Bog je Obeæanom Mesiji a.s. poklonio visok
polo‘aj i pokazao znakove Svoje potpore u svakoj prilici. On poklanja
èast kome god On ‘eli. On do danas ispunjava Svoja obeæanja koja je
dao Obeæanom Mesiji. On æe, sigurno, takoðer ispuniti obeæanje da æe
39
do Sudnjeg dana poklonoti pobjedu njegovim sljedbenicima nad
drugima. Huzur je rekao mi treba da èinimo dove i molimo Boga i uvijek
nastojimo da ostanemo povezani za Zajednicu. S vremena na vrijeme,
naši protivnici pokazuju izljev svoje zlobe. U Pakistanu je takva opæenita
situacija da u ime islama, iako jasno uprkos uèenja islama, oni nastavljaju
da proganjaju i tlaèe. Kao rezultat toga zemlja je okaljana u cijelom
svijetu. Oni nisu uspjeli u svojim griješnim nastojanjima da zaustave
Ahmadi muslimane da proglašavaju svoju vjeru i obo‘avaju Boga, i ova
zemlja je progutana u neredu. Nedavno je u ime islama bio poèinjen
krajnje barbarski èin protiv nekih kršæana. Tamo je opæe stanje bezakonja.
Ahmadi muslimani opæenito a pogotovu Pakistanci Ahmadi treba da
èine dove za ovu zemlju koja je u strašnim neprilikama. Kako se situacija
tamo pogoršava i postaje kritièna, pogotovu Pakistanski Ahmadi treba
da mole Boga i obraæaju se Njemu, tra‘e Njegovo utoèište, da uèine da
njihovi postupci budu èisto radi Boga, da sa entuzijazmom daju
milostinju. Bo‘ije je obeæanje da æe nam On pokloniti napredak. Da
Allah èuva svakog Ahmadi muslimana sigurnim od svih zala i da
Zajednicu èuva sigurnom u Pakistanu i na drugim mjestima. Poslije ðelse
VB, vlasti u nekim Arapskim zemljama takoðer uznemiruju Ahmadi
muslimane. Da Allah èuva strogom vjeru svakog Ahmadi.
Zatim je Huzur rekao tu‘nu vijest o ubistvu koje se dogodilo juèe u
Multanu, Pakistan. Ata ul Karim Noon, 36 godina star, bio je pogoðen
od tri naoru‘ana napadaèa koji su ušli u njegovu kuæu. On je ostavio
otvorena vrata kad je na brzinu otišao u obli‘nju radnju i napadaèi su
ih iskoristili da uðu u kuæu. On je bio Musi i imao iskrenu vezu sa
Zajednicom. On je bio obrazovana i poslovna osoba. Iza sebe je ostavio
svoje roditelje, ‘enu i dvije kæeri, tri sestre i èetiri brata. Huzur je rekao
da æe klanjati d‘enazu u odsustvu poslije d‘ume. Takoðer æe se klanjati
d‘enaza za Chaudhary Inayat Ullah Tarik sahiba. On je uvakifio svoj
‘ivot prije više od pedeset godina i imao je vezu velike iskrenosti sa
Halifatom. Huzur je takoðer najavio nekoliko drugih d‘enaza u odsustvu.
Imena su. Muhammed Husein sahib, Chaudhary Khadim Husein Asad,
Ahmadi Sirijac, Sajjad Ahmad sahib, Amatul Baseer Mehreen sahiba i
Huma Hamed sahiba. Huzur je èinio dovu za oprost i uzvišen polo‘aj
svih umrlih i za èvrstinu za ucviljene.