Hutbe

Hutba 04. septembar 2009. – Veličanstveni Kur’an


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je prouèio ajet 186 iz sure Al Bakara i u svojoj hudbi petkom
dao izlaganje o njegovom poèetnom dijelu. Prevod ovog ajeta glasi:
“Mjesec ramazan je onaj u kojem je Kur’an objavljen kao jedna
uzvišena Uputa za ljude, u kojem je jasno objašnjenje Upute i Furkan
(razlikovanje istine od neistine). Zato, ko god je od vas prisutan u
ovom mjesecu, neka posti. A ko god je bolestan ili je na putu, neka
ispuni broj drugih dana. Allah vam ‘eli olakšicu i ne ‘eli teškoæe za
vas, i ‘eli da upotpunite broj, i da velièate Allaha što vas je uputio,
i da budete zahvalni.”
• Mjesec ramazan je povezan sa Èasnim Kur’anom i Bog ka‘e u
gornjem ajetu da je znaèaj posta u toku ramazana zbog èinjenice da
je objava ove velièanstvene Knjige, sa savršenim Šerijatom, zapoèela
59
u toku ovog mjeseca. Ovaj ajet pokazuje da jednostavno post i
obo‘avanje u toku ramazana nije dovoljno, da pa‘nja treba biti
posveæena uèenju Kur’ana.
• U toku zadnjeg ramazana Èasnog Poslanika s.a.v.s. D‘ebrail a.s. je
dva puta ponovio Kur’an s njim. U slijeðenju njegovog sunneta
(prakse) mi treba da nastojimo i završimo dva uèenja Kur’ana u toku
ramazana. Ako nije moguæe da ga prouèite dva puta onda to treba
da bude uraðeno bar jedanput. Ostatak treba da slušate u toku dersa
i teravih namaza. Ljudi koji idu na posao mogu slušati audio snimke
Kur’ana dok putuju, u svojim autima itd. Treba da uèinite napor da
uèite i slušate Kur’an koliko god je moguæe.
• Osim uèenja Kur’ana treba da u detalje tra‘ite naredbe i kasnije, u
toku ostatka godine, ove naredbe trebaju biti stvaljene u praksu, uz
napor da postignete uvijek više standarde ovih naredbi. Samo onda
æete istinski cijeniti znaèenje ramazana.
• Jednostavno slušanje izlaganja o pridr‘avanju bogobojaznosti i
èinjenju dobrih djela je uobièajni stil bez stvarnog shvatanja i jednodimenzionalno
je. To osobu ne snabdijeva sa biti ove stvari. Bog ka‘e
da su istinski vjernici: ’Oni kojima smo Mi dali Knjigu (koji) je slijede
kako treba da je slijede…’
• Kur’an treba da se uèi s razmišljanjem nad njegovim rijeèima,
redovito i s naporom da njegove naredbe stavimo u praksu radije
nego nemarno, kao na naèin odbaèene stvari.
• Ajet 2:186 ka‘e da je Kur’an bio poslan kao ’uputa’ za ljude. Ukoliko
i sve dok se on ne èita sa promišljanjem, ne mo‘e se postiæi uputa, i
razlikovanje izmeðu pravog i krivog ne mo‘e biti utvrðeno. S ciljem
da odamo du‘no poštovanje postu u stvarnom smislu, svaki vjernik
treba uèiti Kur’an na takav naèin.
• Istinska pokornost Bogu zahtijeva da se osoba zavjetuje da æe, u
toku ramazana, sa redovitošæu, odati poštovanje koje pripada uèenju
savršenog Šerijata, da se zavjetuje da æe nastaviti ovu praksu poslije
ramazana i takoðer nastojati što je najviše moguæe da njegova uèenja
stavi u praksu. Jedino ovo æe nam pokloniti blizinu Bogu i bit æe
povod primanja našeg posta.
• Obeæani Mesija a.s. je rekao da æe onaj ko oda poèast Èasnom
Kur’anu biti poèašæen u D‘ennetu. On je takoðer rekao da spas nije
60
nešto što æe biti dato poslije smrti. Zapravo, istinski spas pokazuje
svoje svjetlo u samom ovom ‘ivotu.
• Huzur je rekao da je naša dobra sreæa da nakon što smo se prikljuèili
Zajednici Obeæanog Mesije a.s. mi smo dali zavjet da æemo shvatiti
polo‘aj savršenog Šerijata i imati razumijevanje u polo‘aj Èasnog
Poslanika s.a.v.s. kao Khatamun Nebijjin (Peèata Poslanika) dok su
drugi lišeni toga. Ova èast nas razlikuje od drugih i našu pa‘nju
usmjerava ka tome da istinski razumijemo uèenje Kur’ana i da njegovu
istinsku èast usadimo u svoja srca i da svaku svoju rijeè i djelo uèinimo
predstavljanjem ovoga. Ako ovo nije tako, to æe biti sluèaj da ga
tretiramo kao ’odbaèenu stvar’.
• Ajet iz sure Al Furkan:
“A Poslanik æe reæi: O Gospodaru moj, zaista je moj narod napustio
ovaj Kur’an (kao odbaèenu stvar)” (25:31)
je ozbiljna stvar za razmišljanje za svakog Ahmadi muslimana. Da
nas Allah osposobi da utemeljimo kraljevstvo Kur’ana na Zemlji i
nastojimo da ‘ivimo u skladu s tim. Jedino æe nas stavljanjem njegovih
uèenja u praksu spasiti od toga da ovu Knjigu tretiramo kao ’odbaèenu
stvar’.
• Obeæani Mesija a.s. je rekao da je Kur’an vrelo istinskog spasa.
Meðu onima koji ga se ne pridr‘avaju su oni koji ne vjeruju u njega.
Meðutim, naj‘alosnije je kad ga se oni koji vjeruju u njega takoðer
ne pridr‘avaju. Ima nekih koji ga nikada nisu proèitali. Njihov primjer
je kao primjer osobe koja zna o izvoru vode da je slatka, èista i
ljekovita. On potpuno dobro zna o ovom izvoru vode, pa ipak ne ide
tom izvoru i ostaje ‘edan. Ovo je krajnja neukost. Muslimani treba
da cijene ovo velièanstveno vrelo kao milost Bo‘iju i onda da
prakticiraju ono što on pouèava. Onda æe oni vidjeti kako æe Bog
olakšati njihove probleme.
• Huzur je rekao da je naša odgovornost – da provodimo uèenja
Kur’ana – poveæana u svjetlu stanovišta koje je Obeæani Mesija a.s.
iznio o stanju muslimana. Mi treba da se dr‘imo njegovih uèenja do
te mjere da bezoènost koju nemuslimani izra‘avaju prema islamu
zbog postupaka nekoliko muslimana bude zaustavljeno. Praksa
Ahmadi muslimana treba da ih prinudi da promijene svoja mišljenja.
61
Zaista, mnogi Ahmadi muslimani prave prezentacije itd. na
seminarima i ovi rezultiraju u tome da se nemuslimani izjasne da
prije nisu èuli ove aspekte o islamu.
• Huzur je rekao da kad ove naredbe uèinimo dijelom svog
svakodnevnog ‘ivota onda one neæe biti tek teoretske ili akademske,
zapravo æe biti pokazan praktièni primjer. Mi treba da ka‘emo
muslimanima svijeta da ako ‘ele da se razlikuju od nas, oni to mogu
tako èiniti, ali da u ime islama ne treba da sramote islam. Da treba
da se zamisle na uèenjima Kur’ana. Ilustracija stanja muslimana koju
je Obeæani Mesija a.s. ocrtao nastavlja se danas. Zapravo, na odreðene
naèine, njihovo stanje je gore. Ukoliko, i sve dok oni ne uèine da
Kur’an bude njihov naèin postupanja neæe biti osloboðeni svojih
problema. Osoba ne uèi islam jednostavnim izgovarajem njegovog
imena, zapravo njegova ljepota govori u njegovim uèenjima. Ni jedan
uèenjak ne mo‘e razjasniti rijeèi Kur’ana ukoliko ga Bog ne pouèi
ovim putevima i sredstvima. U ovo doba Bog je ovim putevima i
sredstvima pouèio osobu koju su oni nazvali la‘ovom i daððalom
(anti-Kristom). Da Allah ima milosti na njih i da nas osposobi da
njegova uèenja (uèenja Kur’ana) praktikujemo više nego ikada.
• Bog Sam upuæuje na to kako da podr‘avamo èast Kur’ana i kako da
mu dadnemo prednost. Kur’an ka‘e: ’A kad uèite Kur’an, tra‘ite
utoèište kod Allaha od šejtana, odbaèenog.’ Šejtan je prkosio da èovjeka
skreæe sa bogobojaznosti dok svaka rijeè Kur’ana vodi uputi. Zato
Bog nareðuje da ako neko ‘eli da postigne visok stepen blizine Njemu,
onda prije uèenja Njegovog uèenja treba da krajnje iskreno moli da
bude zaštiæen od napada šejtana i da mu bude data sposobnost da
praktikuje njegova uèenja. Šejtan æe napraviti mnoge prepreke i ako
ne uèinimo napor da se èuvamo od njega, on æe nas zaustaviti od
razumijevanja Kur’ana jer æemo biti pod njegovom kontrolom. Zato
treba da Kur’an uèimo nakon što doðemo u Bo‘ije utoèište – inaèe,
Kur’an ne mo‘e biti shvaæen ispravno.
• U suri Al Muzzammil je reèeno:
“…A Allah poveæava i smanjuje noæ i dan. On je znao da vi ne mo`ete
izdr`ati (ovaj naèin), pa je primio vaše pokajanje. Iz Kur’ana uèi
koliko mo`eš. On je znao da æe meðu vama biti bolesnih i onih koji
æe Zemljom putovati tra`eæi Allahove blagodati, i onih koji æe se
62
boriti na Allahovom putu. Zato, uèite od onoga što vam je lahko, i
obavljajte namaz…!” (73:21)
Huzur je rekao poèetni dio ovog ajeta nareðuje tahad‘ud namaz.
Bog ovdje ka‘e, uèite šta god znate. Meðutim: ’Iz Kur’ana (onda) uèi
koliko mo‘eš (koliko je lahko za tebe)’ ne prenosi da šta god osoba
zna od Kur’ana da je dovoljno, zapravo treba da uèini napor da nauèi
što je moguæe više. Najva‘nije je da uèimo, razumijemo i razmišljamo
nad Kur’anom. Bog je Obeæanom Mesiji a.s. objavio: ’… svo dobro je u
Kur’anu.’ (Tadhkirah, izdanje 2007, str. 444).
· Sura Muzzammil takoðer ka‘e:
“ili na ovo (malo) poveæaj – i uèi Kur’an lijepim glasom (polahko) i
pa`ljivo.” (73:5)
Huzur je rekao da uèenje Kur’ana treba biti takvo da je svaka rijeè
jasna i razumljiva. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je melodièno uèenje
Kur’ana takoðer obo‘avanje. Hadis navodi da onaj ko Kur’an ne uèi
melodièno nije od nas.
• U suri Al Bakara reèeno je: ’…i sjetite se Allahove blagonaklonosti
prema vama i Knjige i mudrosti koju vam je On poslao, èime vas On
opominje…’ Huzur je rekao da ukoliko se Kur’an ne uèi kako treba
niko neæe imati razumijevanje u ‘blagonaklonost’ na koju se poziva
u gornjem ajetu. Uèenje Kur’ana je u sebi blagoslov za vjernika.
• U suri Sad reèeno je: ’Ovo je Knjiga koju smo Mi tebi objavili, puna
blagoslova, da se oni zamisle nad njenim ajetima, i da se oni nadareni
razumijevanjem obazru.’ Huzur je rekao da su oni koji vjeruju u njega
i uèe ga odatle nadareni razumijevanjem zato što Kur’an sadr`i sporna
pitanja prethodnih poslanika koje je Bog `elio da saèuva kao i pitanja
vremena kad je on bio objavljen i vremena koje æe doæi. Zadatak je
ljudi od razumijevanja da svijetu objave da se zamisle nad ovom
Knjigom i da povedu raèuna o njenim naredbama. Huzur je rekao da
oni tako mogu proglasiti ako oni sami praktikuju ova uèenja.
• U suri Al A’raf reèeno je: ’A kad se uèi Kur’an, slušajte ga i šutite, da
vam bude pokazana milost.’ Huzur je rekao da svaki Ahmadi musliman
treba usaditi takvo poštovanje za Kur’an i takoðer to prenijeti na
djecu. Neki ljudi su malo nemarni kad se uèi Kur’an na TV oni
nastavljaju da govore. Oni treba da ili prestanu s govorom ili, ako je
taj govor tako va`an da ga nastavljaju, treba da ugase televizor.
63
• Sura Hud ka‘e: ’Zato ti budi èvrst (u tome), kako ti je nareðeno, a
(neka budu èvrsti) i oni koji se kaju (koji se okreæu Bogu) s tobom; i ne
prekoraèujte granice o vjernici); On doista vidi šta vi radite.’ Huzur je
rekao da ova naredba nije samo za Èasnog poslanika s.a.v.s. Sve
naredbe Èasnog Kur’ana su za vjernike, ovdje su pogotovu ukljuèeni
vjernici i oni koji se kaju. Oslanjanje na samo vršenje obo‘avanja ne
treba biti dovoljno, zapravo treba dostiæi njegovu bit a to je da tra‘imo
Bo‘ije zadovoljstvo. Sura Hud je ’ostarila’ Èasnog Poslanika s.a.v.s.,
u njoj je opomena (savjet) za nas, inaèe, Poslanik je bio savršena
uputa èiji je dolazak bio za cijeli svijet, èiji je ‘ivot bio praktièan
primjer i interpretacija Kur’ana. Huzur je rekao danas je ovo pouka
za nas da to ne ogranièimo na èaskanje, nego da radije sve to
razumijemo i onda praktikujemo, što je ono šta je ova naredba.
• Sura Al An’am ka‘e: ’A ovo je Knjiga koju smo Mi poslali. Zato je
slijedite, i èuvajte se protiv (grijeha) da vam bude pokazana milost.’
• U drugom ajetu sure Al An’am ka‘e se: ’A kad oni koji vjeruju u
Naše Znakove doðu tebi, reci: ’Mir vama! Vaš Gospodar je uzeo na Sebe
(da pokazuje) milost, tako da onaj meðu vama ko u neznanju èini zlo
i pokaje se poslije toga i popravi, onda je On Onaj koji najvipe prašta,
Milostiv.’ Huzur je rekao ovo prelijepo uèenje poveæava mir u društvu.
Ponekad u porodicama postoji nesloga. Mi tvrdimo da smo Ahmadi
muslimani koji nastoje da stave u praksu uèenja Kur’ana. Kur’an
nareðuje da jedan na drugog šaljemo mir, pa ipak ponekad vidimo
nesklad meðu braæom. Mi treba da se zamislimo nad ovim.
• Kur’an je velièanstvena Knjiga koja obuhvata sve. Krajnje je bitno
za duhovni razvoj i tra‘enje blizine Bogu da je uèimo i razmišljamo
nad njenim znaèenjima i zaista da praktikujemo njene upute i naloge.
• Huzur je rekao da nije bilo moguæe sve danas spomenuti tako da
æe on nastaviti na ovu temu slijedeæi put.
• Obeæani Mesija a.s. je rekao da nad Kur’anom treba razmišljati, jer
on sadr‘i sve. On je rekao da on ima lijek za svaku bolest i ima
protuotrov za nevaljalost koja je oèita.
• Huzur je molio Boga da nas osposobi da tra‘imo Njegovo
zadovoljstvo kroz Kur’an i da nas takoðer osposobi da usmjerimo
pa‘nju naše djece ka njegovoj ljepoti i u njima inspirišemo ljubav
prema Kur’anu.