Hutbe

Hutba 23. 10. 2009. – Božiji atribut Al Wali (Prijatelj)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur a.t. je dao izlaganje o Bo‘ije atributu Al Metin (Jak, Sna‘an).
Huzur je rekao da je rijeè Metin bila spomenuta u Èasnom Kur’anu tri
puta: u suri Al A’raf, suri Az-Zarijjat i suri Al Qalam. U svakom primjeru
ova rijeè opisuje Bo‘iju odliku i navodi bijedan kraj onih koji odbijaju
Istinu. Objašnjavajuæi znaèenja rijeèi Metin, Huzur je rekao da je ona
upotrebljena u opæim terminima i takoðer za Boga, ukljuèujuæi slièna
znaèenja iako (premda) je, kad je upotrebljena za Allaha njen opseg
obuhvatan i širok. Za osobu sa jakim leðima se ka‘e da je metin, takoðer
mišiæi koji okru‘uju kièmu takoðer su spomenuti kao metin. Ova rijeè
takoðer znaèi nešto èvrsto, isto tako, fizièki sna‘na osoba sa jakim leðima.
Za Boga ova rijeè oznaèava Biæe Koje ima moæ i Koje je Jako, ona
oznaèava Biæe koje je tako Jako, da su Mu te‘ak posao i umor nepoznati.
Odlikom Svog atributa Al Metin Allah zgrabi one koji èine prijestup
protiv Njegovih omiljenih poslanika. Bo‘iji poslanici ne znaju o tome
kako æe On zgrabiti njihove protivnike osim da ih On, ako On tako
hoæe, obavještava o tom posebnom naèinu baš kao što je Allah obavijestio
Èasnog Poslanika s.a.v.s. u toku bitke na Bedru o specifiènim mjestima
gdje æe neki od poglavica neprijatelja pasti.
“A one koji odbijaju Naše znakove, Mi æemo uhvatiti korak po korak,
onako kako oni ne znaju.A Ja æu im dati vremena; zaista je moj
plan moæan.” (7:183-184)
“Zato ostavi Mene i onog koji porièe ovu Rijeè. Mi æemo ih uhvatiti
postepeno odakle i ne znaju.A Ja im dajem odgodu, jer Moj plan
zaista je moæan.” (68:45-46)
Huzur je rekao da Mekanlije koji su odbili Bo‘ije znakove i koji su
nemilosrdno i ustrajno proganjali Èasnog Poslanika s.a.v.s. i njegove
drugove nisu znali da ih oèekuje oštra kazna. Njena prva manifestacija
je bila u toku Bitke na Bedru. Oba naprijed spomenuta ajeta bila su
objavljena u Meki. Ka‘e se da je sura Al Kalam bila èetvrta ili peta sura
koja je bila objavljena. Gotovo beznadno stanje muslimana u to vrijeme
bilo je krajnje muèno. Na tom stepenu Allah je utješio Èasnog Poslanika
s.a.v.s. da je On Metin, Njegova kazna je nepopustiva i da je neprijatelji
neæe izbjeæi. Historija ne daje ni jedan takav primjer na koji je oholost
Mekanlija bila skršena u toku Bitke na Bedru. Naprijed spomenuti ajeti
objašnjavaju da æe oni koji odbijaju Bo‘ije znakove biti ka‘njeni na naèin
koji æe ih iznenaditi. Poslanik s.a.v.s. je tako bio ohrabren da ne bude
zabrinut njihovim odbijanjem. Allah mu je rekao da ne treba da misli
26
da æe oni biti uspješni ili da æe uspjeti u tome da otjeraju vjernike, njihova
stvar je trebala biti prepuštena Allah Koji je Gospodar svih moæi, da æe
Njegova kazna biti tako sna‘na da æe slu‘iti kao sredstvo za zastrašivanje.
Odgoda koja im je data bila je u sluèaju da se oni poprave, ne zato što
Bo‘e saèuvaj, što je Allah pokazivao slabost. Sve je u Bo‘ijoj moæi i zato
On ne ‘uri. On æe ih uništiti kad On bude htio. Da oni nisu odustali on
bi ih pretvorio u prašinu. Ovo je bila utjeha data Èasnom Poslaniku
s.a.v.s. kad je bio proganjan u Meki i kad je neprijatelj bio na vlasti.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je bio najomiljeniji Bogu. Bo‘iji atribut Metin je
stupio na snagu u toku Bitke na Bedru kao velièanstvena manifestacija
Njegova kazne za one koji su proganjali i loše tretirali Njegovog
miljenika. Dvojica zakletih neprijatelja, Atba i Abu D‘ehel, koji su sebe
smatrali vrlo moænim, do‘ivjeli su svoj zao kraj u ovoj bitci. Abu D‘ehel
je nadmašio sve druge u svom samoljublju i bio je kao slika faraona. On
je bio ubijen u ovoj bitci od dvojice Ansari mladiæa. Njegove zadnje
rijeèi su bile: da samo nisam bio ubijen od strane zemljoradnika. Huzur
je objasnio da su stanovnici Medine bili zemljoradnici i Mekanlije su na
njih gledali sa poni‘enjem zbog ovoga i na njih se pozivali kao na
zemljoradnike a on je bio ubijen od strane mladiæa zemljoradnika!
Dvadesetèetiri Mekanske poglavice su bili ubijeni u Bitci na Bedru.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je nalo‘io da budu ukopani zajedno. U toku
sahrane, on je došao na to mjesto, stao pored i glasno pitao jesu li oni
našli ispunjenje obeæanja koje im je Allah dao preko njega; da je on
zaista primio ispunjenje obeæanja koje je njemu Allah dao. Na ovo je
hazreti Omer r.a. pitao zašto se Poslanik obraæa mrtvim ljudima. Poslanik
je odgovorio da ga zaista mrtvi ljudi mogu èuti odakle su bili.
Huzur je rekao da se Bo‘ija kazna nastavila do pobjede nad Mekom.
Kralj Perzije je nastojao da napadne Èasnog Poslanika s.a.v.s. i Allah ga
je kaznio kroz njegovog sina. Bo‘ija odmazda se nije završila ovdje.
Kratko poslije smrti Èasnog Poslanika s.a.v.s. kraljevstvo Perzije je došlo
u ruke muslimana. To je znak Bo‘ije moæi i snage da u odreðeno vrijeme
On uèini da slabi nadvladaju jake.
Allah omoguæava neprijateljima Istine priliku da se poprave. U toku
preseljavanja Èasnog Poslanika iz Meke u Medinu, bile su tri takve prilike,
da su neprijatelji zastali da razmisle o Moæi koja je pomagala Poslaniku
i mogli shvatiti da ih upravo ista Moæ mo‘e kazniti. Prvo, kad je uprkos
njihovog stra‘arenja Poslanik napustio svoju kuæu. Drugo, kad se sakrio
27
u špilji sa hezreti Abu Bekirom r.a. i progonitelji su došli toliko blizu da
su bili na ulazu špilje ali, vidjevši paukovu mre‘u tamo oni nisu ništa
uradili. Treæe, u toku putovanja u vrijeme selenja, Poslanik je, uprkos
naporima neprijatelja bezbjedno stigao u Meku. Uz to, tu su još mnogi
primjeri koje je Huzur ranije spomenuo.
“I neka nevjernici ne misle da je dobro za njih to što im Mi dajemo
odgodu. Mi njima dajemo odgodu samo zato da oni poveæaju svoje
grijehe; za njih je poni‘avajuæa kazna (odreðena).” (3:179)
Huzur je objasnio da dok Allah daje odgodu tako da ljudi pobo‘ne
prirode mogu biti prepoznati, a to takoðer nekima poveæava njihove zle
puteve. Tada dolazi kazna Najmoænijeg i Jakog Boga i skrši zlotvore do
komadiæa. Allah daje primjer faraona i kako je njemu bila data odgoda
ali je on onda pao pod Bo‘iju kaznu. Slièno, neprijatelji Èasnog Poslanika
s.a.v.s. su bili upozoreni od Allaha da æe ih On zgrabiti, i On ih je zgrabio.
Era Èasnog Poslanika s.a.v.s. je bila prenapeta; to je bilo vrijeme bitaka
jer su neprijatelji nastavljali da nameæu ratove. Bo‘ija kazna je takoðer
došla u skladu s tim. Oni su bili poni‘eni upravo istim planom s kojim
su proganjali muslimane.
Bo‘iji atribut Metin je takoðer i danas na djelovanju. Danas On
takoðer pokazuje znakove: ’I Ja im dajem odgodu; jer Moj plan je moæan.’
Meðutim, era Obeæanog Mesije a.s. nije era maèa. Allah je odredio
drugaèije naèine i sredstva Svoje kazne za razna doba. Danas, oni koji
prave strašne optu‘be na Poslanika s.a.v.s. bit æe ka‘njeni na naèin koji
je izvan njihove zamisli. Allah je zaista kaznio mnoge u doba Obeæanog
Mesije a.s. da ovo potvrdi. Meðutim, naš je zadatak da koristimo oru‘je
molitve. Mi vidimo da su upravo kroz ovo oru‘je Lekh Ram, Abdullah
Atham i Dovi do‘ivjeli svoj bijedan kraj. Danas, oni koji se rugaju (i
ismijavaju) Poslaniku i koji koriste uvredljiv jezik protiv njega nisu izvan
Bo‘ije kazne, bez obzira na njihovo religijsko ubjeðenje ili ne religijsku
sklonost.
Èasni Kur’an spominje dogaðaje drugih Bo‘ijih poslanika i kako su
ih njihovi narodi povredili i Allah je dao da se o njih obiju njihove vlastite
metode. Ljudska misao ne mo‘e doseæi naèine i sredstva kroz koja Allah
aran‘ira kaznu neprijatelja Njegovih miljenika. Allah je objavio
Obeæanom Mesiji a.s.: ’Oni planiraju i Allah planira a Allah je najbolji od
planera. Onda æe On napasti planere.’ (Tadhkirah, str. 326). Huzur je
objasnio da æe njih Allah napasti da ih zatre.
28
Èasni Poslanik s.a.v.s. je bio Allahu najmiliji, i najveæi dio njegovih
pretskazanja se ispunilo u toku njegovog ‘ivota. Allah je njemu rekao:
“Zato se klanjaj Gospodaru svome, i `rtvuj se,” (108:3)
Ova naredba takoðer vrijedi za njegove sljedbenike. Zaista visok
stepen ‘rtvovanja privlaèi Bo‘ije blagoslove i velika je potreba èiniti
‘rtve u sadašnje doba. Poslaniku s.a.v.s. je bila podarena sposobnost da
èini ‘rtve vrhunski izvanrednih stepena koji nadmašuju ljudsko
razmišljanje, no takav je izvanredan primjer koji je on za nas postavio.
Sinovi i nasljednici samih tih ljudi, koji su podigli optu‘bu da Poslanik
nije imao muškog potomka da nastavi njegovu porodiènu liniju, postali
su poklonici Èasnog Poslanika s.a.v.s. Radije nego da budu zdru‘eni sa
svojim oèevima plemenskim poglavicama ovi mladi ljudi su više voljeli
da budu zdru‘eni sa Poslanikom. Ikrama je bio sin Abu D‘ehela, Veliid
je bio jedan od najveæih neprijatelja Poslanika – ali je njegov sin, Halid
bin Valiid napravio herojska djela za islam. Otac Omera bin Aasa, drugog
sjajnog generala islama, bio je takoðer zakleti neprijatelj. Allah je
Najmoæniji i Najbolji Planer; On je stavio potomke najljuæih neprijatelja
islama u zagrljaj Poslanika s.a.v.s.
Obeæanom Mesiji a.s. je bila data objava:
“Sigurno æe neprijatelj tvoj bez potomstva ostati” (108:4)
i ovaj svijet se osvjedoèio kako je Allah satro njegove neprijatelje i mi
smo i dalje svjedoci istog. Zar sve ovo nije ispunjenje ovoga? Zasigurno
jeste. Ahmadi muslimani treba da se zamisle nad ovim i treba da se još
više zauzmu u molitvama za ispunjenje Bo‘ijih obeæanja.
Huzur je proèitao podu‘i isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s.
istièuæi kako Allah poma‘e svoje odabrane ljude kroz nevolje i teška
vremena, i kako Njegova obeæanja budu ispunjena u odreðeno vrijeme
u njihovu korist.
Huzur je molio Allaha da On nastavi da nam pokazuje manifestacije
Ahmadijjata, to jest, istinskog islama, sa molitvama, ‘rtvama i jaèinom
vjere. Huzur je rekao da ‘eli da tra‘i posebne dove za stabilnost
Pakistana. On je molio Allaha da spasi ovu zemlju radi Ahmadijata jer
smo mi igrali ogromnu ulogu u njenom stvaranju. Oni èak nisu bili u
prilog njenog stvaranja ali sada su razvili samilost za domovinu i u ime
islama i èasti zemlje su u te‘nji da je skrše. Da Allah uskoro uzrokuje
kaznu ovih neprijatelja zemlje i da spasi našu zemlju. Amin.