Hutbe

Hutba 30. 10. 2009. – Božiji atribut Al Wali (Prijatelj)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je danas u svojoj hudbi petkom nastavio na temu Bo‘ijeg
atributa Al Vali (Prijatelj). U Èasnom Kur’anu Allah skreæe pa‘nju vjernika
kao i nevjernika i takoðer upozorava pagane:
“Za njega su ispred i iza (odreðeni) èuvari; oni njega èuvaju po
Allahovoj naredbi. Zaista, Allah ne mijenja stanje jednog naroda
dok oni ne promijene ono što je u njihovim srcima. A kad Allah
odluèi zao kraj za neki narod, oni ga ni na koji naèin ne mogu
izbjeæi, niti imaju ikakvog pomagaèa mimo Njega.” (13: 12)
4
Huzur je objasnio da je Allah obrazlo‘io èetiri aspekta u ovom
ajetu;
a) Allah je uzeo zaštitu svakog pojedinca u Svoje ruke,
b) On odluèuje o jednom narodu u skladu s njegovom praksom,
c) kad Allah smatra nekog da podlije‘e da bude ka‘njen, ta stvar
ne mo‘e biti odvraæena, i
d) jedini On je istinski Pomagaè i Prijatelj.
Tumaèeæi prvi dio ajeta: “Za njega (Poslanika) su ispred i iza (odreðeni)
èuvari (meleki u nizu); oni njega èuvaju po Allahovoj naredbi…” Obeæani
Mesija a.s. je napisao da je Allah odredio stra`are za vanjsku ili oèitu,
kao i za tajnu ili skrivenu zaštitu Svojih ljudi. Ovi stra`ari prije svega
štite Bo`ije poslanike meðu kojima je Èasni Poslanik najistaknutiji. Poslije
svog roðenja on je postao Allahu najdra`e biæe i od vremena njegovog
roðenja do smrti, Allah je za njega, na neuporediv naèin ispunio ovo
naprijed spomenuto. Svima je poznat njegov `ivot u Meki i kako mu je
Allah na svakom koraku pomogao na najsjajniji naèin. Sura iz koje je
uzet ovaj ajet, sura Al Rad, bila je objavljena u toku Mekanskog perioda
kad je mr`nja neprijatelja prešla sve granice. Takoðer imamo velièanstven
primjer Bitke na Bedru kad je Allah omoguæio oèiglednu kao i skrivenu
pomoæ za Poslanika s.a.v.s.
Amir ibn Tufai bio je poglavica pagana koji je došao Èasnom Poslaniku
s.a.v.s. i pitao da li on mo‘e, ako postane musliman biti nasljednik
(Halifa) Poslanika poslije njega? Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da Halifat
nikada neæe iæi onome ko postavlja takav uvjet ili takvom narodu. Ovaj
èovjek je postao uzrujan i otišao govoreæi da æe dovesti konjanike takve
vrste koji æe, Bo‘e saèuvaj, grubo sprijeèiti Poslanika. Poslanik je rekao
da mu Allah nikada neæe dozvoliti da ovo uradi. Ovaj èovjek je otišao sa
jednim od svojih drugova koji ga je usput ubijedio da se vrati s planom
da ubije Poslanika. Oni su se vratili i Amir ibn Tufai je stajao iza Poslanika
dok ga je njegov drug uznemiravao, i izvukao je sablju da poèini ovo
djelo; meðutim, bio je pogoðen strahom i nije se mogao pokrenuti.
Poslanik se okrenuo unaokolo i vidio sve ovo. Ovoj dvojici je bilo
dozvoljeno da odu i oni su otišli. Meðutim na putu Amirov drug je bio
pogoðen munjom i umro je a o njemu se govorilo da je umro od èira.
Veliki je broj takvih dogaðaja koji pokazuju kako jeAllah pomogao
Èasnom Poslaniku s.a.v..s Svojom posebnom zaštitom preko meleka.
Allah je dao obeæanje da æe zaštititi Poslanika dok je bio u Meki ali ga je
jedanput u Medini, Allah dalje utješio sa:
5
“… A Allah æe te zaštititi od ljudi…” (5:68)
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je veliko èudo da Èasni Poslanik s.a.v.s.
nije bio ubijen ni od koga. On je rekao da je zaista u starim skriptama
bilo zapisano da Poslanik koji æe doæi u kasnijem dobu neæe biti ubijen
bilo od èiji ruku. Huzur je rekao da rijeèi ’Allahovom naredbom’ u ajetu
(13:12) znaèe da osim toga što je bio pomognut kroz posredovanje
meleka, Allah je takoðer uèinio da srca vjernika budu naklonjena da za
njega uèine bilo koju i svaku `rtvu. Ovaj osjeæaj `rtvovanja je bio roðen
iz vjere koju su oni prihvatili kroz Poslanika. Ponekad se ljudi udru`uju
s drugima radi neke upornosti ili zbog uzajamnog neprijateljstva ili
uzajamnog straha za neki put. Poslanikovi drugovi nisu bili takvi. Njihov
osjeæaj da zaštite Poslanika bio je zbog vjere koju je Allah stvorio u
njihovim srcima i oni su ovo uèinili da postignu Bo`ije zadovoljstvo.
Allah je napravio aran`man da zaštiti Èasnog Poslanika s.a.v.s. više nego
bilo koga drugog. Meðutim, ovo je takoðer primjenjivo za svaku osobu.
Èak ako i nema zarazne bolesti okolo, ljudi udišu mnoge klice iz
atmosfere, ali je Allah stvorio odbrambeni sistem u ljudskom tijelu da
se ovom odupre. Ponekad Allah, za Svoje posebne prijatelje i za Svoje
poslanike kao i za sljedbenike poslanika manifestuje Svoju posebnu
zaštitu i èuvanje preko Svojih èuvara.
U sadašnjem dobu opa‘amo da je Allah pokazao kugu kao znak
istinitosti Obeæanog Mesije a.s. i uèinio je jasnim da æe njegovi sljedbenici
biti spašeni od toga. Obeæani Mesija a.s. je u svojoj knjizi ’Nuhova laða’
napisao da je s krajnjim poštovanjem ‘elio reæi vladi (Britancima) da
bi, da nije imao od Boga nareðeno ogranièenje od vakcinisanja protiv
kuge, njegovi ljudi bili prvi meðu onima koji su se podvrgli vakcinaciji.
On je objasnio da je ovo Bo‘ije ogranièenje bilo što je Allah ‘elio da
poka‘e znakove Svoje milosti spašavanjem svih njegovih sljedbenika
od kuge. Svijet se osvjedoèio da su uprkos velike raširenosti ove bolesti
u toku perioda od pet do šest godina, Bo‘ijom milošæu Ahmadi
muslimani bili spašeni od toga.
Bo‘ija zaštita je to što osposobljava ljude da izdr‘e tragedije kao što
su gubitak imanja, djece i èasti. Inaèe, èovjek mo‘e izgubiti osjeæaj
te‘inom nekih gubitaka; zbog toga je ovo takoðer naèin kroz koji Allah
štiti ljude. Neki ljudi se ne mogu nositi sa nesreæom ili gubitkom i to ih
oštro pogaða. Neki izgube svoje vjerovanje u Boga. Ovi primjeri su za
nas tu da cijenimo da ako Bo‘ija milost i blagoslovi nisu bili na radu,
6
èovjekov ‘ivot se ne bi mogao nastaviti. Kad nesreæa zadesi pobo‘ne
ljude oni ka‘u:
“Zaista, mi Allahu pripadamo i Njemu æemo se vratiti”(2:157)
i kao rezultat ovoga oni prime Bo‘ije blagoslove i zaštiæeni su protiv
zlih efekata svih teškoæa i teških situacija. Prema zakonu prirode, svako
je ukljuèen u Bo‘iju zaštitu, oni koji vjeruju kao i oni koji ne vjeruju. U
ovome je pouka za one koji ne vjeruju da ako nastave da prekoraèuju u
svom nedjelu, Allah mo‘e oduzeti Svoju zaštitu i takva situacija æe voditi
konaènom uništenju. Allah ka‘e u ajetu 13:12 :
“Zaista Allah neæe promijeniti stanje naroda dok oni ne promijene ono
što je u njihovim srcima”, ovo znaèi da Allah ne mijenja svoj put o
pobo`nim i oni nastavljaju da budu primaoci Njegovih blagoslova. Sve
dotle dok su pobo`ni i ispunjavaju du`nosti prema Bogu i du`nosti prema
ljudima, i dok su pobo`ni pojedinaèno kao i zajednièki, oni æe biti
primaoci Bo`ije milosti.
Bo‘ija milost je uklonjena kad ljudi radije nego da Njega uèine svojim
Prijateljem, oni slijede šejtana. Kao rezultat toga pojave se poroci; i zli,
bezbo‘ni putevi su u praksi u tolikoj mjeri da su ljudi ubijani u ime
religije. Ovo je vrijeme kad Allah uklanja Svoju zaštitu i utoèište. Ovaj
dio ajeta ne znaèi jednostavno da Allah ne tretira dobro one koji èine
zlo. Nego da zapravo Allah ne mijenja svoje naèina prema pobo‘nim,
ukoliko oni sebe ne liše Njegovih blagoslova èinjenjem bezbo‘nih djela.
Historija, kad se gleda sa religijskom perspektivom jasna je o ovome:
Èasni Kur’an proglašava da Bo‘ije utoèište i zaštita takoðer budu
ukolonjeni kad se pojave zla. Nije da jednostavnim izgovaranjem Kelime
(proglas vjere) osoba dolazi u trajnu sferu Bo‘ije posebne zaštite. Stvarni
uvjet je da poslije vjerovanja praktikujemo dobra djela. Ovo je predmet
za razmišljanje za muslimanski ummet, pogotovu one zemlje gdje
proganjanje raste. Slijedeæa stvar koju ovaj ajet spominje je nešto nad
èim Pakistan pogotovo treba da se zamisli i nad èim treba da tra‘i
oprost: “A kad Allah ‘eli da kazni jedan narod, nema odvraæanja toga…”
Ono što je potrebno je reforma prije nego što doðe Bo‘ija konaèna
presuda. Kad bi samo ljudi ove zemlje (Pakistana) imali èulo da ovo
razumiju!
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je prva obaveza onoga ko ‘eli da
bude osloboðen teškog jada i nesreæe je da napravi pobo‘ne promjene
7
u sebi. Kad je ovo postignuto slijede Bo‘iji blagoslovi u skladu s Njegovim
obeæanjem. Huzur je rekao da je strašna potreba da se zamislimo nad
ovim kao i da tra‘imo Bo‘iji oprost i Ahmadi muslimani treba da nastoje
i da uèine da muslimani u njihovom krugu razumiju u pogledu ovoga.
Spomenuti ajet zakljuèuje: “… niti oni imaju ikakvog pomagaèa mimo
Njega.” Tako, ako nema niko drugi osim Boga Koji nam mo‘e pomoæi,
Koji nas mo‘e èuvati protiv zla, onda, Njega trebamo tra‘iti. Ako, uprkos
obavljanja namaza i posta i desetina hiljada koji obavljaju had‘ nema
nikakvih znakova popravljanja i tu je nacionalni slom, onda negdje
sigurno nešto nedostaje u svom ovom ibadetu. Da Allah uèini da Ummet
ovo shvati i da se iskreno okrenu Njemu.
Allah opisuje ovaj predmet u suri Al Anfal:
“Ovo je zato što Allah ne bi nikada promijenio blagodat koju je
podario nekom narodu dok oni ne promijene svoje stanje, i (znaj)
da Allah sve èuje (i) ima trajno znanje.” (8:54)
Allah ne otme natrag bilo koji od Svojih blagoslova, nego èovjek
gubi blagoslove kroz svoju vlastitu odvratnost i nesreæu. Kur’an ne iznosi
tek dogaðaje iz prošlosti, nego je to takoðer velika pouka za muslimane
da budu budni i da cijene ogromni blagoslov koji im je bio dat. Allah
ka‘e u Kur’anu: “… upotpunio sam Svoju blagodat prema vama…” (5:4).
Ova naklonost i ovaj blagoslov nam je bio dat u formi Èasnog Kur’ana i
nama je nareðeno da ova uèenja stavimo u praksu. Ako ovo budemo
slijedili, samo onda mo‘emo utemeljiti pobo‘nost, i kao što je reèeno,
Allah æe nas uzeti u Svoju zaštitu i manifestovat æe da je On naš Maula
(Zaštitnik).
Zar muslimani ne shvataju zašto su bili lišeni blagoslova vezanih za
ljude o kojima Kur’an ka‘e: “Vi ste najbolji ummet izveden za dobrobit
èovjeèanstva…” (3:111)? Oni su zaista lišeni toga jer ubijaju jedan
drugog. Prije nekoliko dana bila je bomba u Pešavaru koja je aktivirana
daljinskim upravljaèem. Onda, tu su samoubilaèke bombe i ubijanje
Ahmadi muslimana i drugih u ime religije. Kakva vrsta hajra (dobra) je
ovo? Ovo je naredba nad kojom je potrebno duboko ozbiljno
razmišljanje, potrebno je popraviti ove puteve, inaèe kad Bo‘ija konaèna
odredba stupi na djelovanje, niko je ne mo‘e odvratiti.
Ponašanje drugih je glavni povod popravljanja, i zaista to treba biti
tako. Ahmadi muslimani treba takoðer da nastave da se zamišljaju nad
8
sobom i preispituju se jesu li na ispravnom putu; treba da dr‘e oko na
svojim praksama i uvijek budu zahvalni Bogu za Njegove blagoslove.
Ako ovo bude odr‘avano, onda æe u skladu sa Bo‘ijim obeæanjem, On
biti naš Zaštitnik i Pomagaè. Niko ne mo‘e oštetiti našu Zajednicu. Allah
ka‘e:
“… Zato, obavljajte namaz i dajite zekat, i èvrsto se dr`ite Allaha.
On je vaš Gospodar. Kako dobar Gospodar i kako dobar Pomagaè!”
(22:79)
Obavezujuæe je za istinske vjernike da obavljaju namaz i kroz to
naprave pobo‘ne promjene u sebi, oèiste svoj imetak trošenjem nekog
njegovog dijela na Bo‘ijem putu i da se èvrsto dr‘e svih Bo‘ijih naredbi.
Samo onda mo‘e biti potkrijepljeno i dokazano da vjerujemo u Boga
kao svog Gospodara i Zaštitnika.
U suri Al Maida reèeno je:
“Vaš prijatelj je jedino Allah i Njegov poslanik i vjernici koji obavljaju
namaz i daju zekat saginjuæi se (jedino pred Bogom). A oni koji za
prijatelje uzimaju Allaha i Njegovog Poslanika, i one koji vjeruju u
njega – ovo je Allahova skupina koja sigurno pobjeðuje” (5:56-57)
Ovdje, ’saginju se jedino Bogu’ oznaèava one koji imaju iskrenu i
potpunu vjeru jedino u Boga i njihovo vjerovanje je osloboðeno od bilo
kakvog kvarenja. Oni su tijelo ljudi koji æe trijumfovati, koji su prijatelji
Bogu i Allah je njihov Prijatelj.
U hadisu Qudsi Allah ka‘e: ’Ko god bude posvojio neprijateljstvo prema
Mom prijatelju, ja æu proglasiti rat protiv njega. Ja volim da Moj rob
postigne blizinu Meni kroz ono što je za njega obavezujuæe. Moj rob
neprestalno Meni prilazi kroz èinjenje još više od du‘nih djela obo‘avanja
dok ga Ja ne zavolim, i kad ga Ja zavolim, Ja postajem njegove oèi s
kojima vidi, njegove ruke s kojima dr‘i, i njegove noge s kojima ide. Ako
on nešto tra‘i od Mene, Ja æu to sigurno podariti i ako on ‘eli Moje utoèište
Ja æu mu sigurno podariti Svoje utoèište. Ja nikada ne oklijevam u bilo
èemu kao u tome da uzmem ‘ivot vjernika. On ne voli smrt i Ja ne volim
da mu zadajem teškoæu.’ Takav je Bo‘iji bri‘an i obziran stav prema
vjernicima.
Ako osoba stavi u praksu sve naredbe sa potpunom iskrenošæu, Allah
postaje Maula. Da Allah uèini tako da slijedimo pobo‘nost i ostanemo
povezani s našim istinskim Maula tako da primimo Njegovu pomoæ i
potporu na svakom koraku ovog puta.