Hutbe

Hutba 06. 11. 2009. – Opis kur’anskog termina ’Haira ummah’ (najbolji narod)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Citirajuæi ajet 111 iz sure Al Imran, Huzur je u svojoj današnjoj hudbi
petkom dao izlaganje o opisu kur’anskog termina ’Haira ummah’ (najbolji
narod). Prijevod ovog ajeta glasi:
“Vi ste najbolji ummet izveden za dobrobit èovjeèanstva; vi nareðujete
dobra djela i zaustavljate zlo i vjerujete u Allaha. A kad bi sljedbenici
Knjige vjerovali, to bi bilo bolje za njih. Meðu njima su vjernici, ali
veæina njih su neposlušni.” (3:111)
Huzur je rekao da ovaj ajet skreæe pa‘nju na znaèenje i ciljeve toga
što smo muslimani. Nema sumnje da je poslije vjerovanja u Èasnog
Poslanika s.a.v.s. i u zadnji potpuni Šerijat o kojem je Allah proglasio
da: ’Zaista smo Mi objavili ovu opomenu i zaista æemo je Mi èuvati.’
(15:10), najznaèajnije biti musliman. Do danas smo svjedoci da se ovo
Bo‘ije obeæanje ispunilo s punim sjajem. Jedino islam ima ovu posebnu
èast i do Sudnjeg dana æe samo islam biti taj koji æe zadr‘ati ovu èast.
Istinski vjernik treba da se zamisli je li dovoljno jednostavno imati osjeæaj
ponosa nad ovim Bo‘ijim proglasom kao i nad tim šta je taèno uloga
muslimana u ovom zadnjem i konaènom Šerijatu? Ako je Allah proglasio
muslimanski ummet kao ’Haira ummah’ šta je bio doprinos
(sudjelovanje) ummeta u ovom povjerenju? Allah oèekuje i zaista
nareðuje vjerniku da poslije vjerovanja èini dobra djela. On odreðuje
odreðene du‘nosti. Prvi dio ajeta (3:111) kazuje ove odgovornosti i
povezuje ispunjavanje ovih obaveza sa tim što smo ’Haira ummah’. Huzur
je objasnio da du‘nost da slu‘imo ne tra‘i da slu‘imo bilo koji poseban
narod ili tijelo ljudi; to je za cijelo èovjeèanstvo.
10
Historija je svjedok da su muslimani za prvih nekoliko stoljeæa
(islama) dokazali svijetu da su ’Haira ummah.’ Oni su neprestalno vladali
ljudima svih religija, njhova vladavina je bila èvrsto na pravdi i oni su
širili svjetlo znanja svuda širom svijeta. Oni su promovisali dobro i èinili
napor da istrijebe zlo. Oni su uèinili sve što su mogli za dobro
èovjeèanstva. Kasnije su materijalistièki ljudi sa drugim skrivenim
motivima prodrijeli unutar ummeta i uprkos Bo`ijeg obeæanja o èuvanju
uèenja Kur’ana, ovi ljudi su napustili dobro i takoðer uticali na ogroman
dio ljudi, lišavajæi sviju da budu ’Haira ummah’. Bo`ije obeæanje da æe
èuvati Èasni Kur’an nije bilo obeæanje da æe tek saèuvati dogaðaje koji
su u njemu navedeni; zapravo je to obeæanje bilo da æe on proizvesti
ljude koji æe staviti njegova uèenja u praksu. Kroz njihovu praksu æe biti
o`ivljena slava islama, poruka islama æe biti upuæena do krajeva svijeta
i odigrat æe se nepristrano slu`enje èovjeèanstva opæenito. Za ovu svrhu
je Allah, prema Svom obeæanju poslao revnog poklonika Èasnog
Poslanika s.a.vs., to jest Obeæanog Mesiju a.s., koji je doveo natrag vjeru
islam sa udaljenog stanja i još jednom je ponovo odlika muslimana da
su ‘Haira ummah’ bila s dikom utemeljena.
Danas, Zajednica Obeæanog Mesije a.s. je ta koja dr‘i ovu odliku.
Nema sumnje da ima drugih muslimana koji èine dobra djela i mora da
takoðer ima onih koji zabranjuju ono što je zlo. Meðutim, ljudi ne mogu
biti kolektivno smatrani takvim ukoliko se ne okupe u jedno.
Muslimanske zemlje imaju svoje vjerske uèenjake i svoje voðe koji slijede
svoje puteve. Koliko muslimanskih zemalja se skupe zajedno da šire
poruku islama? Ko ima vremena da širi krasnu poruku islama u svijetu?
Huzur je rekao da se prije nekoliko dana dogodilo da na TV-u na
muslimanskom kanalu vidi kraj diskusije izmeðu sunni i šija uèenjaka.
Oni su obojica bili u saglasnosti u svojoj taèki gledišta o Obeæanom
Mesiji a.s.. Meðutim, da je sunni uèenjak predstavio svoju vjeru, šija
uèenjak bi ga korio i obratno. Ovo predstavljanje je definitivno imalo za
cilj da prenese zlonamjernost o nama ali oni su upleteni (i zavaðeni) u
svoje vlastite zabune i predstavili su strašan primjer. Takvi primjeri
provociraju jednostavnog muslimana – koji je samo zainteresiran za
velièanstvenost islama – u razmišljanje ko je taj ko je ukljuèen u termin
’Haira ummah”? Rješenje za ovo je u onome šta je Èasni Poslanik s.a.v.s.
objasnio. On je rekao da æe Allah, kad se pojavi zbunjujuæa situacija,
poslati Obeæanog Mesiju a.s.; prihvatite ga. Idite da ga vidite èak ako
treba da pu‘ete na koljenima kroz ledenjake. Idite da ga vidite i uruèite
11
mu moje selame. Jedini on æe dokazati superiornost islama nad drugim
religijama svijeta. Huzur je rekao da, dok je ovo nešto nad èim ljudi
izvan naše Zajednice stvarno treba da se duboko zamisle i da razmisle
o tome, to takoðer stavlja veliku odgovornost na nas da iska‘emo poèast
da smo ’Haira ummah’. Obeæanom Mesiji a.s. je bilo nareðeno od Boga
da okupi èovjeèanstvo na ovoj religiji.
Sada nikakva religija više neæe doæi. Imam ovog doba je došao u
savršenoj potèinjenosti i pokornosti Èasnom Poslaniku islama s.a.v.s.
On je bio poslan od Boga da podijeli pravdu i jedini on je precizno
objasnio i protumaèio Èasni Kur’an. Samo se oni komntari iz svih djela
i svi komentari svih muslimanskih pravnika i reformatora prošlih trinaest
stotina godina mogu smatrati ispravnim koje je on potvrdio; Khatamtul
Hulafa (peèat svih halifa). Obeæani Mesija a.s. je do svih svojih odluka
dolazio Bo‘ijom naredbom i prema tome ne treba više biti bilo kakve
zabune o nekoj stvari pravosuða itd. Religja koju je on pouèavao je bila
religija Èasnog Poslanika s.a.v.s. i sada je ‘ivot cijelog muslimanskog
ummeta u okupljanju na njegovoj ruci. Ahmadi mslimani su ’Haira
ummah’ odlikom okupljanja na jednoj ruci.
Huzur je rekao da je, s ciljem da postignemo visoke ciljeve potrebno
‘rtvovanje a novèana ‘rtva je dio ovoga. U islamu je isticano èišæenje
imetka. Reèeno je:
“One koji, ako ih Mi uèvrstimo na Zemlji, obavljaju namaz i daju
zekat i nareðuju dobro, a zabranjuju zlo. A kod Allaha je kraj svih
stvari.” (22:42)
Ovaj ajet spominje da su ovi ljudi koji su poèašæeni na zemlji, i
poštovani – duhovno zaštiæeni. Ako ovaj ajet èitamo zajedno sa ajetom
24:56 ili Ayat e Istakhlaf, vidimo da je Allah(u 24:56) obeæao utemeljiti
halifat meðu onim ljudima koji vjeruju i èine dobra djela, dok On ovdje
navodi èašæenje/utemeljenje onih koji klanjaju i daju zekat, nareðuju
dobro i zabranjuju zlo. Na prvom mjestu je radosna vijest za Ahmadi
muslimane da oni primaju poèast odlikom svog bai’ata i sistema halifata
i ovo je to što ih èini ’Haira ummah’. Gornji ajet vrlo lijepo opisuje uvjete
za ovo. Ako su Ahmadi spremni da ispune ove obaveze sa iskrenošæu
srca i uma, onda æe im Allah podariti sposobnost i moæ. Historijski je
dokazano da je ovo Bo`iji put. Kad su muslimani napustili svoje du`nosti
takoðer su bili lišeni dobrotvornosti – kao što ovaj ajet pokazuje:
12
“… Zaista Allah ne mijenja stanje jednog naroda dok oni ne promijene
ono što je u njihovim srcima…” (13:12)
Nazivanjem muslimana ’Haira ummah’ stavljena je kolektivna
odgovornost na njih da rade zajedno. Svaka osoba ne mo`e imati
potrebno znanje; neki imaju druga zauzeæa zbog kojih ne mogu dati
toliko vremena religijskim stvarima koliko bi htjeli. Prilièno je teško za
svakoga da lièno uèestvuje u programima da promovišu dobro i upute
poruku islama drugima. Tako je uvijek bilo i mo`da je u ovo doba još
više znaèajno da su potrebni fondovi da omoguæe ove zadatke. Oni koji
ne mogu uèestvovati u ovim programima mogu dati doprinose kroz
novèano davanje. Tako su planovi bili provedeni u doba Bo`ijih poslanika
i poslije njih u doba njihovih nasljednika ili halifa. U toku Halifat-e
Rašida (ispravno upuæenih halifa) muslimani su slijedili mnoge
programe novèanog davanja. Ovu praksu su takoðer slijedili drugi
muslimani. U doba Obeæanog Meisje a.s. ovi programi su se nastavili, i
poslije njega u toku perioda svakog halife Zajednica je pravila ogromne
novèane `rtve. Ova praksa æe se nastaviti do Sudnjeg dana. Neki misle
da æe u neko vrijeme Zajednica imati dovoljno fondova i neæe biti
zahtjeva (potrebe) za èlanarinama. Ovo nije ispravno. Allah je u Èasnom
Kur’anu objasnio da je davanje naèin da se oèisti imetak kao i da oèistimo
sebe.
Tahriqe d‘adid je jedno od novèanih programa Zajednice Obeæanog
Meisje a.s.. On je bio uveden od hazreti Musleh Mauda r.a. (2. halifa) s
glavnim ciljem širenja poruke islama izvan Indije i donio je krajnje
izvanredne rezultate. Danas je Zajednica ili osnovana ili cvjeta u 193
zemlje svijeta. Ahmadi muslimani u 193 zemlje do‘ivljavaju blagoslov
što su jedan ummet. Novèano davanje je bitni (sastavni) dio Zajednice
gdje god je u svijetu osnovana. Tempo ovog davanja je vrlo brz u nekim
zemljama i spor u drugim ali je davanje u porastu. Prije nekoliko godina
je islamski fakultet bio osnovan samo u Rabvi i svake godine se upisivalo
35 novih studenata. Pošto su sada vakf djeca (djeca koja su obeæali da
æe oni slu‘iti Islam èitav svoj ‘ivot) dostigla te godine, upis na fakultet
u Rabvi je porastao na 200 studenata. Ovo naravno za sobom povlaèi
poveæane troškove. Pakistanski d‘emat sam snosi ove troškove. Slièno,
fakulteti u VB, Kanadi i Indoneziji snose svoje troškove. Meðutim, u
zemljama kao što je Bangladeš, Kenija i Gana, Cenatar mora pomoæi s
troškovima ovih fakulteta. Centar takoðer poma‘e s gradnjom d‘amija
13
u nerazvijenim zemljama. Tahrike d‘adid igra centralnu ulogu u slanju
misionara širom svijeta. Tako bilo ko, ko daje doprinose za Tahrike d‘adid
mo‘e reæi da su meðu onima koji èine dobro i zabranjuju zlo. U dodatku
ovome, nije pretjerano reæi da ponizni doprinos jednog pojedinca u VB,
ili Njemaèkoj, USA, Kanadi, Australiji ili bilo gdje u Evropi, mo‘e postati
izvor za obuku neke sretne osobe u udaljenom dijelu Afrike.
Huzur je najavio poèetak nove godine za Tahrike d‘adid. On je rekao
da je srce vjernika ispunjeno velièanjem i zahvalnošæu Bo‘ijom da je –
iako je prošla godina bila strašna u terminima ekonomskih kriza, kad
su mnogi biznisi propali, mnogi ljudi su izgubili zaposlenje, inflacija je
preuzela maha, kao rezultat su kuæni troškovi porasli – s ovosvjetske
taèke gledišta doprinos Tahrike d‘adid trebao biti negativan. Meðutim,
Zajednica Obeæanog Mesije a.s. je pokazala da je ’Haira ummah’. To
puni èovjekovo srce Bo‘ijom hvalom, Èiji su blagoslovi na nama
beskrajni. Tahrike d‘adid navršava svojih 75 godina i Bo‘ijom milošæu
ovogodišnji doprinosi su iznosili 4.953.800,00 funti što je porast od
850,000 od prošlogodišnjeg zbira. Ovo godine je ponovo Pakistan, uprkos
siromaštva prvi u davanju najveæih doprinosa, druga je USA, onda
Njemaèka, VB, Kanada, Indonezija, Indija, Australija, Belgija i Švicarska.
Huzur je objasnio da je razlika izmeðu doprinosa VB i Njemaèke vrlo
mala, samo 1,500 funti. Huzur je rekao da je mislio da æe VB ponovo
uzeti treæe mjesto ali je Njemaèka radila vrlo naporno. U terminima
lokalne valute Indija je napravila najveæi skok u prošlogodišnjem
doprinosu, Njemaèka je takoðer napravima veliki skok. Broj novih
doprinosa za Tahrike d‘adid ove godiene je 90,000. Najveæi porast u
doprinosima je bio u Indiji. U Pakistanu prva tri velika doprinosa su iz
d‘emata u Lahoru, Rabvi i Karaèiju. U USA prva èetiri Majlisa su: Silicon
Valey, Los Anðeles West, Detroit i Èikago West. U USA se 80% djece
ispod pet godina pridru‘ilo Tahrike d‘adid programu. Na vrhu liste u
Kanadi su: Kalgari sjevero-zapad, Peace village East, Peace village Centre,
Surrey East i Vankuver. U VB prvi majlisi su: Londonska d‘amija,
Surbiton, Kembrid‘, D‘illingham, New Morden, Birmingham West,
Worcester Park, Purley, S.E. London i Oksford.
Huzur je rekao da, kad je (nedavnih godina) Zajednica bila naklonjena
prema programu Oporuke neki su mislili da æe drugi doprinosi biti
pogoðeni. Elhamdulillah, to se dokazalo pogrešnim. Èovjek je ispunjen
Bo‘ijom hvalom, i privuèen je èinjenici da æe Allah proširiti naše zadatke
14
i zbog toga nas naklanja prema daljoj novèanoj ‘rtvi. Naši zadaci æe se
poveæati. Uprkos svjerske ekonomske krize, mi æemo nastaviti ispunjavati
svoje obaveze i Allah æe nastaviti da poveæava naše moguænosti. Da
Allah dadne da poveæamo svoju vjeru, da poveæamo svoje davanje, da
se korak našeg napretka poveæa i da do‘ivimo pobjedu. Hazreti Musleh
Maud r.a. je Tahrike d‘adid nazvao temeljom Oporuke. Danas su naša
djeca pripremljena za novèano davanje i za program Oporuke
doprinoseæi za Tahrike d‘adid. Ekonomisti smatraju da su ekonomske
krize poèetak bjesomuènog vrtloga oskudice. Meðutim, za ’Haira ummah’
tu je porast novèanog davanja uprkos ekonomskih kriza i naš Milostivi
Bog nas tako obavija u Svoju milost. Sve dotle dok nastavljamo da
‘udimo da napredujemo u pobo‘nosti bit æemo ’Haira ummah’. Osoba
koja daje obièni doprinos i dijete koje daje svoje fenige bit æe ukljuèeni
u ovaj blagoslov. Da Allah èuva ovaj duh ‘rtvovanja ‘ivim u nama i
našoj buduæoj generaciji, i da nastavimo da budemo primaoci Njegovih
blagoslova.