Hutbe

Hutba 13. 11. 2009. – Allahovi prijatelji


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Nakon uèenja sure Al Fatiha, Huzur a.t. je prouèio slijedeæe ajete:
“Slušajte! Zaista, Allahovi prijatelji neæe imati straha, i neæe tugovati
– oni koji su vjerovali i postupali bogobojazno. Za njih su radosne
vijesti u ovom ‘ivotu i na ahiretu – nema mijenjanja Allahovih rijeèi;
ovo je zaista veliki uspjeh.” (10:63-65)
Huzur a.t. je cijelu hudbu bazirao na tumaèenju ovih ajeta koji
osvjetljavaju karakteristike Vali (prijatelja Allahovih). Huzur je rekao
15
da za Evlija (mno‘ina od Vali) zajamèeno da oni neæe imati razloga za
strah ili ‘alost sve dotle dok nastavljaju da napreduju u svom vjerovanju
u Boga u takvi (bogobojaznosti), i za takve vjernike je obeæanje da æe
Allah Lièno postati njihov prijatelj, i oni su primaoci Bo‘ijih blagoslova
na ovom svijetu i na ahiretu. Huzur a.t. je dalje obrazlo‘io da je istinski
vjernik onaj ko ostaje ustrajan u svom vjerovanju èak i ako trpi svjetski
gubitak zato što ima èvrstu vjeru u nagrade koje æe ubrati na buduæem
svijetu, obeæane od Boga. Ali prvi i najistaknutiji preduvjet da èovjek
postane vrijedan ovog obeæanja je da mora ispuniti obaveze da bi postao
Allahov prijatelj. Èesto vidimo da neko nudi jako mnogo na putu naših
svjetskih prijatelja, no s ciljem da postane Bo‘iji prijatelj, osoba mora
biti spremna da slijedi Njegove naredbe i da ‘ivi svoj ‘ivot u stanju
straha da ne izgubi Bo‘ije zadovoljstvo. Zaista nije lahko postiæi polo‘aj
Vali. Huzur a.t. je onda prouèio slijedeæe ajete:
“U Naše znakove vjeruju samo oni koji, kad se ovim (ajetima)
savjetuju, padaju èineèi sed‘du i velièaju Gospodara svoga
zahvaljujuæi Mu se, i ne ohole se. Njihovi bokovi se odvajaju od
postelja; (i) oni pozivaju Gospodara svoga u strahu i nadi, i troše
od onog što smo im Mi dali.” (32: 16-17)
Ovi ajeti nas ponovo podsjeæaju o onim vjernicima koji ispunjavaju
prava prema svom Stvaraocu s ciljem da postignu Njegovu blizinu. Kad
Allah takve ljude uèini Svojim prijateljima, On oprašta njihove grijehe,
i oni postanu slobodni od grijeha (prošlih i buduæih). Allah nam pokazuje
ovaj put prijateljstva s Njim koji je krasan odnos da ga imamo, a ipak je
èovjek u odreðenim sluèajevima nezahvalan i posvaja put neposlušnosti
i nijekanja Bo‘ijeg postojanja, rezultat èega je da on postaje odreðen za
D‘ehennem.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je Allah Neovisan i Davalac svega;
On ne treba nikoga da bude prijatelj s njim. Èovjek je taj ko se okoristi
iz ovog prijateljstva s Allahom – kakav prijatelj da Ga imamo, Onaj Koji
nikada ne napušta Svog miljenika na ovom svijetu ili na buduæem i Koji
oprašta njegove nedostatke (mahane).
“I reci: ’Sva hvala pripada Allahu koji nikad nije uzeo sina, i u èijem
kraljevstvu niko nije partner bio, Njemu nikad nije potrebno da ima
druga koji bi bio Njegov pomagaè u stanju slabosti.’ I ti, mnogo
hvaleæi, velièaj Njegovu velièanstvenost.” (17:112)
16
Treba da uèinimo svaki napor da oèistimo svoje srce, tako da kad
Allah pogleda u njega, da tamo ne bude èak ni truna grijeha. Na ovom
putu èišæenja svoje duše, èovjek æe se suèiti sa mnogim uspjesima u
svijetu i morat æe do kraja voditi dobar ‘ivot.
Huzur a.t. je onda predstavio hadis da æe na Sudnjem danu biti tri
grupe Evlija (Allahovih prijatelja). Allah æe pitati voðe svake od ovih
grupa zašto su na svijetu obavljali ispravna djela. Jedan osoba æe u ime
prve grupe reæi da su to èinili da steknu obeæani D‘ennet. Allah æe onda
voditi ovu grupu u D‘ennet, dajuæi im Svoju blagonaklonost. Voða druge
grupe æe reæi da su tako èinili da se spase od Vatre D‘ehennema. Allah
æe ih onda uvesti u D‘ennet, dajuæi im takoðer Svoje naklonosti. Voða
treæe grupe æe reæi da su tako èinili da postignu Allahovu ljubav i da
steknu Njegovu blizinu. Allah æe onda ukloniti sve barijere izmeðu
Sebe i ove grupe, i vodit æe ih u D‘ennet; meleki æe biti s njima i oni æe
biti najbli‘i Bogu. Voða ove treæe grupe æe zaista biti najbolji od svih
ljudskih biæa, najbolji meðu Evlija – hazreti Muhammed Mustafa s.a.v.s.
Ono što je Poslanik do svoje smrti najviše ‘elio bila je Allahova ljubav.
On je zaista najizvanredniji primjer apsolutne vjere u Allaha i najbolji
meðu svim bogobojaznim ljudima.
U drugom hadisu navedeno je da osoba ne mo‘e postiæi blizinu
Svemoguæem Bogu dok ne voli nekoga radi Njega. Huzur a.t. je takoðer
predstavio drugi hadis od Ebu Hurejre r.a.: Allahov Vjerovjensik s.a.v.s.
je rekao: ’Zaista, Allah voli tri stvari za vas i ne voli tri stvari. On voli da
vi samo Njega obo‘avate, da ne pripisujete ništa s Njim (u obo‘avanju) i
da se èvrsto dr‘ite Allahovog U‘eta i ne budete podijeljeni meðu sobom; a
On ne voli za vas beskoristan govor, ustrajno ispitivanje i rasipanje imetka.’
(Sahih Muslim)
Huzur a.t. je predstavio drugi hadis od hazreti Omera Bin Khattaba
koji govori o ljubavi ljudi jednog prema drugom radi nagrade sticanja
Allahovih naklonosti. Ovo su ljudi koji neæe imati straha, niti æe se
‘alostiti, i njihova bogobojazna djela æe biti da postignu Bo‘ije
zadovoljstvo i Bo‘iji poslanici æe zaviditi njihovom odnosu s Bogom.
Svrha dolaska poslanika je da donesu revoluciju u duhovnim ‘ivotima
ljudi, i odatle je najviši polo‘aj Evlija rezervisan za poslanike, a najviši
od njih je Èasni Poslanik s.a.v.s. U sadašnje vrijeme, Bo‘iji prijatelji su
oni koji su iz ummeta Èasnog Poslanika islama, i oni koji vjeruju u
Obeæanog Mesiju kasnijeg doba, jer on je onaj koji æe ujediniti sve
17
vjernike na jednoj ruci i uklonit æe razlike meðu njima. Ahmadi
muslimani skupa sa ne-Ahmadi treba da se zamisle nad ovim i samo æe
im ljubav jednog prema drugom, pokornost upravi D‘emata, veza sa
Halifatom ubrati nagrade svijeta i ahireta. Kroz ovaj put osoba mo‘e
postiæi svrhu svog stvaranja. Huzur a.t. je proèitao isjeèak iz pisanja
Obeæanog Mesije a.s. o duhovnom napretku èovjeka na ovom svijetu i
na ahiretu. Kad neko stupi na ovaj pravac, onda Allah poma‘e takvu
osobu da dostigne visine u svom tra‘enju Bo‘ije ljubavi i mudrosti.
Da nas Svemoguæi Allah osposobi da postignemo ovaj polo‘aj i da
steknemo Njegovo prijateljstvo. Da nam On oprosti naše grijehe i prekrije
ih sjenkom Svoje neogranièene milosti. Amin.