Hutbe

Hutba 27. 11. 2009. – Božija manifestacija da je Vali (Prijatelj) pobožnih i predanih sljedbenika Božijih poslanika


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas dao izlaganje o Bo‘ijoj
manifestaciji da je Vali pobo‘nih i predanih sljedbenika Bo‘ijih poslanika.
22
Huzur je rekao da je u nekoliko zadnjih hudbi dao izlaganje na
temu Al Vali u svjetlu Kur’anskih ajeta, objašnjavajuæi kako Allah
manifestuje da je Prijatelj i Maula (Zaštitnik) i kako osoba treba da
nastoji i postane Bo‘iji prijatelj. Najviši polo‘aj Bo‘ijeg prijatelja je
naravno bio poklnonjen Èasnom Poslaniku s.a.v.s.
“Mi smo vaši prijatelji u ovom `ivotu i na ahiretu. Vi æete u njemu
imati sve što vaše duše po`ele, i u njemu æete imati sve što budete
tra`ili.”
Huzur je rekao da je najistaknutiji primaoc ovog oèitovanja Èasni
Poslanik s.a.v.s., Bo‘iji najveæi miljenik, onaj zbog koga je svijet bio
stvoren i za kojeg se Allah manifestovao kao Al Vali (Prijatelj) od
njegovog roðenja do smrti. Allah ga je zato uvjerio: ’… A Allah æe te
zaštititi od ljudi…’ (5:68) i zaštito ga od svake štete. U toku njegovog
preseljenja u Medinu dok se skrivao u peæini sa hazreti Abu Bekrom r.a.
on je utješio svog druga: ’… Ne tuguj, zaista, Allah je s nama.’ (9:40)
Zbog duhovne moæi uzvišenosti Poslanika s.a.v.s. Bo‘ija manifestacija
da je Vali vjernika mogla se vidjeti meðu njegovim vjernicima. Kad je
Allah poslao Obeæanog Mesiju a.s. on je takoðer bio svjedok mnogih
primjera da je Allah bio njegov Vali.
Hazreti Zubairov sin Abdullah bin Zubair prenosi da mu je njegov
otac rekao u vrijeme jedne bitke da æe njegov ‘ivot biti uzet u toku tog
dogaðaja i savjetovao je svog sina da otplati njegove dugove prodajom
imanja i takoðer mu dao posebne druge upute. On je rekao svom sinu
da ako se u bilo koje vrijeme suoèi sa problemom u otplaæivanju duga,
tra‘i pomoæ od njegovog Maula (Zaštitnika). Abdullah bin Zubair je
pitao ko je njegov Maula? Otac je odgovorio: ’Allah’. Preneseno je da
kad god je sin bio suoèen sa bilo kakvom teškoæom u otplaæivanju duga,
on je èinio dovu: ’O Maula Zubeira, otplati njegov dug’, i situacija bi bila
rješena.
Jedanput je neko pleme s namjerom prevare tra‘ilo od nekih drugova
Èasnog Poslanika s.a.v.s. da doðu kod njih i omoguæe im vjersku obuku,
ali su ih oni umjesto toga ubili. Jedan od ubijenih je bio Ahsan bin
Sabit. Nakon što su mu oduzeli ‘ivot neprijatelji su nastojali da uzmu
njegovu glavu pošto se jedna ‘ena neprijatelja zaklela da æe piti alkohol
u njegovoj lobanji – jer je on ubio njezina dva sina u Bitci na Uhudu.
Meðutim, roj pèela je došao izmeðu neprijatelja i mjesta gdje je le‘alo
23
Ahsanovo tijelo. Neprijatelji su odluèili da ponovo doðu noæu i uzmu
tijelo. Ali je u toku noæi pala jaka kiša i bila je poplava koja je odnijela
Ahasanovo tijelo. Nakon primanja islama Ahsan se zavjetovao da nikada
neæe dotaæi tijelo idolopoklonika i da neæe dozvoliti da idilopoklonik
njega dotakne. Kad je hazreti Omer r.a. bio obaviješten o ovom dogaðaju,
rekao je: ’Bog štiti vjernike.’ Tako je Bog zaštitio Ahsana èak i poslije
smrti.
Jedanput je Èasni Poslanik s.a.v.s. poslao neke od svojih ashaba na
ekspediciju sa samo jednom vreæom hurmi za jelo. U toku ekspedicije
oni su jeli samo jednu hurmu dnevno i cuclali su je jer nisu imali ništa
drugo za jesti. Natapali su lišæe s drveta u vodi i jeli ga. Onda su našli
veliku ribu uz more, ali pošto je bila mrtva oni su odluèili da to ne jedu.
Onda su mislili o tome da su bili poslani od Èasnog Poslanika s.a.v.s., i
da su bili u teškoj situaciji tako da su odluèili da jedu meso ove ribe.
Riba je bila toliko velika da im je trajala cijeli mjesec. Takoðer su koristili
i njeno ulje. Bog je napravio ovaj aran‘man za njih. Nakon što su se
vratili rekli su Poslaniku s.a.v.s. i on je rekao da su uradili ispravnu
stvar. Huzur je rekao da je ovo bio Bo‘iji naèin da pomogne ovim
ashabima. Bog ka‘e o onima koji imaju savršeno vjerovanje u Njega,
koji se dr‘e bogobojaznosti i oslanjaju se na Njega: ’…i opskrbit æe ga
odakle on ni ne pomišlja…’ (65:4). Huzur je rekao da Allah ispunjava
Svoja obeæanja vjernicima na ovom svijetu i ojaèava njihovu vjeru da æe
On zaista ispuniti ova obeæanja takoðer na ahiretu.
U ispunjavanju Svog obeæanja:
“… i drugima (je njega poslao) meðu njima koji im se još nisu
prikljuèili…” (62:4)
Allah je poslao Obeæanog Mesiju a.s. i blagoslovio njegove sljedbenike
Svojom manifestacijom da je njihov Vali.
Dr. Idr Deen sahib je èuo od nekoga da ako neko ‘eli da postane
prijatelj Boga (vali’ullah) treba da ide u Kadian. Zato je dr. Idr Deen
sahib napisao pismo bai’ata Obeæanom Mesiji a.s. Maulana Rad‘iki sahib
prenosi da je èesto govorio sa svojim prijateljem Chaudhary Navab
Khanom o duhovnim velièanstvenostima Obeæanog Mesije a.s.. Jedanput
su diskutovali da, kad je hazreti Maulana Nur-ud-din bio zapitan da je
veæ bio posve izuzetna osoba šta je postigao od bai’ata Obeæanog Mesije
a.s.? Odgovor je bio da je postigao mnoge dobiti ali je jedna bila da,
24
dok je prethodno mogao vidjeti blagoslovljeni lik Èasnog Poslanika
s.a.v.s. dok je spavao, poslije bai’ata je to takoðer mogao do‘ivjeti dok
je bio budan. On je rekao da je jedna ogromna korist društva Obeæanog
Mesije a.s. bila da se ljubav prema ovom svijetu potpuno ohladila iz
srca hazreti Maulana Nur-ud-dina.
Chaudhary Daad sahib je prenio da je jedanput neko pitao Maulana
Rajjiki da li je istina da neke osobite dove uzrokuju novèanu pomoæ?
On je odgovorio da je taèno da specifièan trenutak posebne duhovnosti
mo‘e ovo uèiniti moguæim. On je rekao ako on do‘ivi takav trenutak i
bude mu data takva dova da æe reæi Chaudhary Daad sahibu o ovoj
posebnoj dovi. Maulana Rajjiki je do‘ivio takav trenutak i zapisao je
dovu koja mu je došla i to dao Chaudhary Daad sahibu savjetujuæi mu
da to èuva uza se. On je to odmah stavio u omot svog turbana. Allah je
primio ovu dovu na naèin da se on okoristio od toga za cijelu godinu.
Nekako, on je onda izgubio ovu dovu i poslije toga je ovaj blagoslov
prestao.
Hakeem Muhammed Ismail sahib navodi da je u toku suneæenja
njegovog sina greškom bila prerezana krvna ‘ila i beba je bila vrlo
bolesna. U panici on je otišao da uzme neke lijekove. Dogodilo se da je
Maulvi Sher Ali sahib prolazio tuda i Hakeem Ismail sahib mu je rekao
o ovom dogaðaju i tra‘io da èini dove. On je odmah podigao ruke da
uèi dovu. Kad se otac vratio kuæi predlo‘io je da djetetu daju mlijeka.
Dijete je uzelo mlijeko kao najzdravije dijete zbog prouèenih dova za
njegovo zdravlje.
Muhammed Husein Jhelumi sahib prenosi da kad je jedna ne Ahmadi
‘ena, koja nije imala djece a veæ je dugo godina bila udata, èula da
Maulvi Sher Ali sahib dolazi u posjetu pitala je da li joj mo‘e dati
hamajliju. Muhammed Husein Jhelumi sahib je rekao da neæe biti
hamajlije ali da æe od Maulvi sahiba sigurno tra‘iti da uèi dove. Godinu
nakon ovih dova ova ‘ena je bila blagoslovljena sinom.
Maulana Rajjiki je prenio da mu je zbog rada na prenošenju poruke
islama bilo podareno duhovno stanje da su njegove dove bile odmah
primljene. Jedanput je, Chaudhary Daad sahib, koji još nije primio
Ahmadijjat patio od hroniène asme i govorio je o svojoj bespomoænosti
nad bolešæu. On je rekao da je probao svaki moguæi lijek ali da su doktori
smatrali da je njegovo stanje neizljeèivo. Maulana Rajjiki mu je rekao
da oèajanje i vjera ne mogu iæi zajedno. Tra‘io je da mu se donese malo
25
vode i molio Boga za pomoæ kroz Njegov atribut Al Šafi (Izljeèitelj);
uèio je dove na vodu sa dubokom koncentracijom. Chaudhary Daad
sahib je bio savršeno izlijeèen i nikada više nije ponovo patio od asme.
Huzur je naveo drugi dogaðaj primanja dova Maulana Rajjiki kad su
neki ne Ahmadi ljudi iz obli‘njeg sela èuli o primanju njegovih dova i
došli mu da tra‘e da uèi dove za jednog èlana njihove porodice koji je
bolovao od tuberkuloze. Maulana Rajjikiov otac mu je rekao da ide u
selo i uèi dove. Odmah nakon što je Maulana Rajjiki klanjao namaz
pacijent se osjeæao bolje. Iako su ovi ljudi imali dobru vjeru u Ahmadijat
oni ga nisu prihvatili. Allah je obavijestio Maulana Rajjiki da je toj osobi
bilo poklonjeno izljeèenje kao dokaz istinitosti Ahmadijata, meðutim,
ako oni to ne prime ova osoba æe umrijeti tog i tog dana. Allah je tako
htio da pacijent bude bolje, ali bolest ga je ponovo napala i upravo
odreðenog predskazanog dana on je umro. Zaèuðujuæe je da njegova
porodica nije primila Ahmadijat.
Jedanput je èovjek došao hazreti Maulana Nur-ud-dinu i dao mu
200 rupija da ih za neko vrijeme èuva za njega kao amanet. Uskoro
poslije toga je došao drugi èovjek i tra‘io od Maulana Nur-ud-dina zajam
od 100 rupija. On je ovom èovjeku dao novac od iznosa koji mu je bio
dat ranije i stavio potvrdu u vreæu sa ostatkom novca i poslao vreæu
kuæi. Kratko poslije toga, èovjek koji je bio ostavio novac vratio se i
rekao da je promijenio mišljenje i ‘elio je da uzme svoj novac. Rekao je
da æe doæi za jedan sat da ga uzme. Kad se vratio hazreti Maulana Nurud-din
mu je rekao da je pogrešno oslanjati se na ljude, ’Ja sam pogriješio
ali vidi kakoAllah, moj Maula poma‘e.’ Do vremena kad se èovjek vratio
hazret Maulana Nur-ud-din je odnekle imao 100 rupija koje mu je vratio.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da Allah proglašava da ko god ima
neprijateljstvo (i mr‘nju) prema Njegovom vali to je jednako pripremanju
rata protiv Boga. On je rekao da Bo‘iji prijatelji imaju znaèenje Bo‘ije
djece. Kad se neka osoba njima suprotstavlja Bo‘iji osjeæaj èasti bude
pobuðen. Prijatelji Bo‘iji su ljudi koji nijekaju svoju liènost na Bo‘ijem
putu i koji napuštaju sve liène ‘elje i samo slijede ono što je Bo‘ija
volja. Kad se neko suprotstavi vjerniku kao što je ovaj kako se on mo‘e
nazivati vjernikom? Vrijeðanje onoga ko je odreðen od Boga nikada ne
mo‘e donijeti dobar plod. Huzur je rekao da je Allah uvijek manifestovao
osjeæaj èasti za Obeæanog Mesiju a.s. i nastavlja da to èini ali oni koji ne
‘ele da ovo razumiju, neæe razumijeti. Bo‘ija veza sa Obeæanim Mesijom
26
i sa ovom Zajednicom prevladava do ovih dana. Allah pokazuje onima
koji se Njemu okreæu u potpunoj iskrenosti, da bilo ko mo‘e uzeti udjela
u Bo‘ijoj blizini i postati Njegov vali. Onaj ko iskreno tra‘i Boga nikada
nije uskraæen.
Huzur je proèitao dugaèku dovu Èasnog Poslanika s.a.v.s. i onda
najavio tu‘ne vijesti i smrti dvojice Ahmadi muslimana. Rana Salim
Ahmad sahib iz Sanghera u Pakistanu bio je ubijen juèer ispred d‘amije.
Neka bijedna osoba je pucala u njega izbliza. Umrli je bio obrazovana
osoba, muusi, bio je vrlo aktivan u Zajednici i upravljao je vrlo
popularnom školom u ovoj oblasti gdje su upisani preko 1000 djece.
Iza sebe je ostavio udovicu, dvije kæeri i sina. Da im Allah dadne
ustrajnost i uzdigne polo‘aj umrlog. Giani Abdul Latif sahib Derviš iz
Kadian (Indija), umro je prije nekoliko dana, imao je 82 godine. On je u
ovoj oblasti bio jedan od 313 derviša hazreti Musleh Mauda r.a. i meðu
raznim slu‘bama Zajednici bio je menad‘er Al Fazl. Uprkos ekonomske
skuæenosti on je uvijek bio vesela osoba i razveselio bi svakoga u svom
društvu. Jedna od njegovih kæeri je predsjednica ‘enske organizacije
Leðna u Kadianu i njegova djeca su bila osposobljena da slu‘e Zajednici
u raznim nadle‘nostima. Da ih Allah osposobi da slijede stopama svog
oca i da Allah uzdigne polo‘aj umrlih. Huzur je najavio da æe poslije
d‘ume klanjati d‘enazu namaz u odsustvu ove dvojice umrlih.