Hutbe

Hutba 04. 12. 2009. – Božiji atribut An Nur (Svjetlo)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur a.t. je svoju današnju hudbu petkom zapoèeo uèenjem ajeta
258 iz sure Al Bakara i dao izlaganje o Bo‘ijem atributu An Nur (svjetlo).
Prijevod ovoga jeta glasi:
“Allah je prijatelj onih koji vjeruju; On ih izvodi iz tmine na svjetlo.
A onima koji ne vjeruju, prijatelji su šejtani koji ih odvode od svjetla
u mrak. Oni su stanovnici Vatre; u njoj æe dugo boraviti.” (2:258)
Huzur je rekao da je prema leksikonu Nur jedan od Bo‘ijih atributa
i oznaèava takvo Biæe kroz èije svjetlo fizièki slijepa osoba vidi i osoba
4
koja je skrenula s Pravog puta nalazi uputu iz mudrosti koju mu je On
dao. To je takvo Biæe koje je oèito i kroz koje su sve stvari manifestovane.
Njegovo biæe je u Sebi oèito i èini stvari oèevidnim za druge. U
objašnjenju dijela ajeta 36 sure An Nur reèeno je: ’Allah je svjetlo nebesa
i Zemlje…’ da je Allah jedini taj koji upuæuje one na nebesima i na Zemlji.
Nur je svjetlo koje je u stanju da bude rašireno i poma‘e u opa‘anju
stvari; dvije su vrste ovog svjetla: ovosvjetsko i ahiretsko. Ovosvjetski
Nur je takoðer dvostruk; onaj što se shvata kroz pronicljivost i mo‘e se
naæi u Bo‘ijem svjetlu. U objašnjavanju znaèenja leksikon upuæuje na
neke kur’anske ajete. ’… Uistinu vam je od Allaha došlo svjetlo i jasna
Knjiga.’ (5:16) kao i: ’…Mi ga o‘ivjeli i dali za njega svjetlo s kojim on ide,
meðu ljudima biti isti kao onaj koji je zapao u potpuni mrak iz kojeg
nikako da izaðe?…’ (6:123)
Huzur je zatim prouèio ajet 36 iz sure An Nur:
’Allah je svjetlo nebesa i Zemlje. Primjer svjetla njegovog je udubina
u kojoj je svjetiljka. Ta svjetiljka je u staklenoj kugli. Staklo je kao
jedna sjajna i blistava zvijezda. Ova (svjetiljka) je upaljena od
blagoslovljenog drveta masline, koje nije ni istoèno ni zapadno, èije
ulje gotovo da zasvijetli iako ga vatra nije dotakla. Ovo je svjetlost
nad svjetlošæu! Allah upuæuje Svome svjetlu koga On hoæe. I Allah
ljudima objašnjava primjere, i Allah ima vjeèno znanje o svakoj
stvari’ (24:36)
i rekao da je nedavno objasnio ovaj ajet u svjetlu pisanja Obeæanog
Mesije a.s. ali to je bilo vezano za drugi predmet, i da æe danas predstaviti
sa‘etak ovog pisanja. Mo‘da neki misle da je svjetlo spomenuto u
gornjem ajetu ogranièeno na osobu Èasnog Poslanika s.a.v.s. Bez sumnje,
Bo‘ije svjetlo je to koje prevladava nad svim. Prvi aspekt koji ovaj ajet
iskazuje je da zbog toga što je Allah Svjetlo nebesa i Zemlje, sve dobiva
dobrotvornost od toga. On dijeli ovo svjetlo kako On hoæe. Kako to da
je Allah Svjetlo? To je zato što je On taj Koji je stvorio nebesa i Zemlju i
jedini On daje svjetlo, bilo da je to fizièko ili duhovno. Kao što je reèeno
u Èasnom Kur’anu: ’Allah je Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju…’ (14:33).
Huzur je rekao da je Allah istinsko Svjetlo koje oni koji imaju
pronicljivost mogu opaziti u svemu.
Meðutim, onaj ko je lišen duhovnog vida ne mo‘e to vidjeti. Vjernik
je èvrst u vjerovanju da je Allah stvorio svemir koji se mo‘e opaziti kao
5
i svemir koji se ne mo‘e opaziti. S ciljem da saopæi ovo Svjetlo Allah
šalje Svoje odabrane ljude koji šire nur, koji se s nebesa spušta na svijet.
Huzur je rekao da ajet 24:36 objašnjava takvo svjetlo. Èasni Poslanik
s.a.v.s. je postavio najizvanredniji primjer i najviši uzor nura, koji æe
trajati do Sudnjeg dana i koje je bilo utemeljeno do Sudnjeg dana zato
što je on bio jedini koji je proglašen savršenim èovjekom i do Sudnjeg
dana niko drugi ne mo‘e biti kao on. Navod da nur u ovom ajetu ne
pripada ni istoku ni zapadu oznaèava uèenje islama koje nije naklonjeno
nièijoj strani. Niti komunizmu, ni socijalizmu niti kapitalizmu, radije,
to je uèenje umjerenosti koje utemeljuje ljudska prava i svjetski mir.
Upuæivanje na ’èije ulje gotovo da zasvijetli’ oznaèava izvanrednu
mudrost Poslanika i sve njegove uzvišene morale. Svjetlo nad svjetlom
podrazumijeva da kad je Allah izlio Svoje Svjetlo, to jest objavu na
savršenog èovjeka, to je stvorilo neusporedivi nur u duhovnom svijetu.
Istinski nur je samo kroz Šerijat koji je bio objavljen Èasnom Poslaniku
s.a.v.s. i njegov blagoslovljeni uzor. Jedino ovo uèenje je nur koji mo‘e
podstaknuti dobrotvornost Bo‘ijeg Nura. Obeæani Mesija a.s. je ovo
objasnio ovako:
“To uzvišeno svjetlo koje je dato èovjeku, tj. najsavršenijem meðu
njima, nije postojalo ni meðu melecima ni meðu zvijezdama; niti je
postojalo u mjesecu niti u suncu, niti u morima niti rijekama; ono
se ne mo‘e naæi u rubinima ili smaragdima, niti u safirima, ni u
biserima; ono nije postojalo ni u kakvom zemaljskom ili nebeskom
predmetu. Njega je posjedovao samo èovjek, znaèi postojalo je u
najsavršenijem èovjeku, èija je potpuna i završena i vrhovna i najviša
osoba naš uèitelj i poglavar, Muhammed, odabrani, poglavica svih
poslanika, voða onih koji su ‘ivi. Tako, ovo svjetlo je bilo dato tom
èovjeku i isto tako, do nekog stepena, svima koji su na svoje
pojedinaène naèine bili slièni njemu. Ovu vrlinu je u savršenoj i
potpunoj manifestaciji imao naš Uèitelj i Poglavar, nepismeni
Poslanik, istinski, onaj èija je istina posvjedoèena, Muhammed,
odabrani, s.a.vs..”
(Roohani Khazain, tom 5: Ayena-e-Kamalat-e-Islam, str. 160-162)
Uzvišeni polo‘aj nura koji je bio pokolonjen Èasnom Pslaniku s.a.v.s.
bio je od Bo‘ijeg Svjetla i prenesen na njegove ashabe, i u tolikoj mjeri
je utemeljio izvanredne morale meðu njima da ih je on uporedio sa
zvjezdama. Blagoslovljeni drugovi su sudjelovali u dijelu Bo‘ijeg svjetla
6
do te mjere da su stekli èast pozdrava raziAllah-u-anho (da Allah bude
zadovoljan s njima). Obeæani Mesija a.s. je napisao da su ashabi bili
tako zaokupljeni Poslanikom s.a.v.s. da se njegov nur prenio na njih
kroz njihovu potpunu pokornost njemu i to je iz njihovih srca uništilo
sve drugo osim Allaha. Jedan hadis navodi: ’Moji drugovi imaju Allaha
i samo Allaha u svojim srcima.’
Huzur je rekao da Allah nije prestao da dijeli ovaj nur, zapravo nur
koji je Èasni Poslanik s.a.v.s. primio od Allaha je trajna, nepresušiva
fontana dobrotvornosti jer æe islamski Šerijat ostati do Sudnjeg dana. U
ovo doba je Allah poslao Obeæanog Mesiju a.s. kroz njegovu revnu i
istinsku ljubav prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s., sa nurom duhovnosti
koja se spušta s nebesa.
Obeæani Mesija a.s. je napisao da nije znao koji je njegov postupak
privukao ovo darovanje. On je rekao da je samo bio upoznat o svojoj
prirodnoj naklonosti prema Allahu koja je bila roðena iz ‘arke iskrenosti.
Jedanput je sanjao da mu je starija uva‘ena osoba dala znak da treba
da u ponavljanju sunneta Bo‘ijeg Poslanika da posti. Obeæani Mesija
a.s. je odluèio da posti a da nikom ne govori, tako da je prešao u vanjsku
sobu kuæe. Takoðer je jeo u toj sobi i veæinu svoje hrane bi podijelio
meðu siroèadima a sam je jeo vrlo malo. Kroz èuda takvog posta,
obeæanom Mesiji a.s. su bile otkrivene izvanredne vizije gdje se susreo
sa prošlim Bo‘ijim poslanicima i svecima visokog polo‘aja. Jedanput
kad je bio u posve budnom stanju vidio je Èasnog Poslanika s.a.v.s. i
njegove unuke, zatim hazreti Alija i hazreti Fatimu r.a. On je takoðer
do‘ivio Bo‘ija svjetla da su mu se metaforièki ukazala na najkrasniji
naèin. On je vidio stubove svjetla u crvenoj, zelenoj i sjajno bijeloj boji
koji su dostizali do neba; taj prizor mu je dao zadovoljstvo i zanos takvog
stepena da je rekao da to nije mogao iskazati. Obeæani Mesija a.s. je
objasnio da su neki od stubaca tog svjetla došli iz njegovog srca a neki
su došli sa nebesa i ova svjetla su zajedno formirali oblik stubaca. Huzur
je rekao da je ovaj blagoslov bio dat Obeæanom Mesiji a.s. zbog njegove
savršene pokornosti Èasnom Poslaniku s.a.v.s.
Obeæani Mesija a.s. je takoðer napisao: ‘Jedanput sam imao objavu
èije je znaèenje bilo da su viši meleki u uznemirenosti (mete`u). To jest,
da je Bo`ija volja bila potaknuta da o`ivi vjeru. Meðutim, meðu višim
melekima još nije bilo otkriveno imenovanje ’onoga ko æe dati `ivot
mrtvim’, to jest još im nije bilo otkriveno ko je taj koji o`ivljava. To je
7
bio razlog zašto je tamo bio sukob. U tom momentu ja sam vidio u snu
da ljudi onaokolo tra`e onog koji o`ivljava i jedna osoba je došla ispred
mene i signalizirala mi da je ovo èovjek koji voli Bo`ijeg Poslanika;
znaèenje ovih rijeèi je bilo da je najviši uvjet ove slu`be bio ljubav za
Poslanika i to je sigurno dokazano u ovoj osobi.’
Huzur je rekao da je poslije Èasnog Poslanika s.a.v.s. odraz Bo‘ijeg
svjetla bio Obeæani Mesija a.s. i da je ovo bilo u potpunoj potèinjenosti
njegovom uèitelju. Obeæanom Mesiji a.s. je bilo otkriveno duhovno
znanje i spoznaja objava koje su bile poslane Èasnom Poslaniku s.a.v.s.
tako da on mo‘e reæi svijetu. On zaista nije ‘elio slavu, ali kad je Bo‘ije
Svjetlo palo na njega, ovaj slavni ga je slijedio tako da je mogao širiti
ovu poruku u svijetu. Allah mu je objavio: ’Ti si stigao od Njega i On je
tebe odabrao od cijelog svijeta. Ti si svjetlo ovog svijeta. Ti si Bo‘ije
dostojanstvo i On te neæe napustiti… O ljudi, došlo vam je Bo‘ije svjetlo,
zato ga nemojte odbiti.’ (Tadhkirah izdanje 2007, stra. 379-380)
Huzur je rekao da je Allah ne samo napunio Obeæanog Mesiju a.s.
nurom koji je bio spušten prije 1400 godina, nego mu je takoðer poklonio
polo‘aj da širi ovaj nur. Obeæani Mesija a.s. je napisao da niko nije znao
za njega i da ga je Allah primorao da izaðe iz osame i rekao mu da æe
mu dati èast i ugled svuda širom svijeta. To je Bo‘iji naèin da kad nekoga
ukrasi nurom, On to poka‘e svijetu. Kad ovosvjetsko svjetlo ima
moguænost da se širi, kako Bo‘ije svjetlo mo‘e ostati skriveno?
Ako se neko pove‘e sa Bo‘ijim posebnim ljudima On osvijetli njegovo
srce èak i ako je njegova ’udubina’ mala i ’staklena kugla’ mala. Pa ipak
æe onaj ko je povezan biti u stanju da dalje širi ovaj nur. Kad istinsko
Bo‘ije svjetlo dosti‘e vjernike i blagoslovi ih, ono stalno ide dalje da
blagoslovljava druge. S ciljem da maksimalno poveæamo svoje šanse da
uèestvujemo u ovom blagoslovu treba da nastojimo i da u potpunoj
pokornosti posvojimo blagoslovljeni uzor ovog Bo‘ijeg miljenika. Zaista
je Allah ovako proglasio:
“Ti reci: ’Ako volite Allaha, slijedite mene; Allah æe vas voljeti…’’’
(3:32)
To je bila takva ljubav koju su ashabi imali za Èasnog Poslanika s.a.v.s.
da je takoðer i njih osvijetlila i ista ta ljubav koju je Obeæani Mesija a.s.
imao za Poslanika u ovo doba mu je dala èast širenja tog svjetla u svijetu.
Ako osoba tvrdi da voli Allaha i Poslanika onda je za njih neophodno da
8
slijede Obeæanog Mesiju jer je ovo Bo‘ija naredba i naredba Njegovog
Poslanika. Zbog ove veze je naša Zajednica bila povezana s Halifatom, i
blagoslovljena nurom od kojeg je najveæa mjera bila data Èasnom
Poslaniku s.a.v.s. i u ovo doba je taj nur o‘ivio njegov revni poklonik i
sluga.
Mir u svijetu je takoðer povezan sa Obeæanim Mesijom koji je ispunio
izjavu (Poslanika) da æe on pozivati svijet ljubavi, naklonosti i miru,
utemeljit æe Bo‘ije du‘nosti i osvijetlit æe svijet Bo‘ijim svjetlom i bit æe
izvor mira svijeta. Bilo je predskazano da æe u ovo doba biti kraj ratova.
U svjetlu ovoga, vjeèni slijed halifata æe to dalje nositi. Hazreti Muslih
Maud r.a. (drugi halifa Obeæanog Mesije a.s.) je rekao da su tri aspekta
potrebna za širenje nura: Bo‘anstvo, poslanstvo i Halifat i sve dotle dok
vjernici dr‘e vjeru i èine dobra djela nastavit æe se napredovanje ovog
nura.
Da nas Allah osposobi da i dalje budemo blagoslovljeni ovim nurom
i da ga nikad ne budemo lišeni. Da muslimani, naša braæa, razumiju
ovu stvarnost – drugi se neæe usuditi da stvaraju huku i buku koje èešæe
di‘u protiv islama. U jedinstvu je snaga i radi ovoga je Obeæani Mesija
bio poslan. Nedavno je u Švicarskoj bila podignuta vika protiv minareta.
Njihove crkve takoðer imaju zvonike, kakvu štetu donose minareti? U
svakom sluèaju, vika je bila podignuta; to je dio protiv-islamskog stava
i izgleda da je stvarna zavjera, bit æe napravljeni dalji zahtjevi. Da nas
Allah, Svojom milošæu zaštiti od svakog zla. Mi treba da molimo Allaha
da svaku zavjeru neprijatelja islama uèini promašenom i neuspješnom.