Hutbe

Hutba 18. 12. 2009. – Svrha džamija i džamija Nur, Frankfurt


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je na poèetku hudbe petkom prouèio slijedeæe ajete:
14
“Ti reci: ’Moj Gospodar nareðuje pravednost. I koncentrišite svu svoju
pa`nju (na Allaha) u svakoj d`amiji, i pozivajte Njega, pokazujuæi
se iskrenim prema Njemu u vjeri. Kako vas je On prvi put stvorio,
tako æete se (poslije smrti) vratiti. (7:30)
Oni koji se kaju, koji se mole, koji (Njega) hvale, koji putuju (na
Bo‘ijem putu), koji se saginju (radi Allaha), koji padaju na sed‘du,
koji nareðuju dobro i zabranjuju zlo, i koji èuvaju Allahove granice,
(svi su oni istinski vjernici). I podaj radosne vijesti onima koji
vjeruju.” (9:112)
Huzur je rekao da je ovo njegova prva hudba u mesd‘id Nuru, Frankfurt.
Ove godine se navršilo pedeset godina od otvaranja ove d‘amije.
U vrijeme njene konstrukcije ona je bila izgraðena prema sredstvima i
potrebama Zajednice ali je sada Zajednica prerasla njenu velièinu i zato
je od mnogih ljudi iz drugih oblasti zatra‘eno da danas ne doðu ovdje
na d‘umu. Naša prva d‘amija izgraðena u Njemaèkoj je bila u Hamburgu
a ovo je bila druga. D‘emat Njemaèke je ‘elio da obilje‘i ovaj dogaðaj
navršavanja pedeset godina ove d‘amije i pozvali su neke ugledne goste.
Amir sahib Njemaèke je zamolio Huzura da prisustvuje ovom dogaðaju
na što je Huzur pristao u pogledu izgleda da ovom zgodom ka‘e nešto
o islamu ovim uglednicima koji su pozvani. Iako su ljudi koji su pozvani
donekle upoznati sa islamom ali na ovaj naèin æe Huzur moæi da im
lièno saopæi poruku.
Ima mnogo drugih d‘amija naše Zajednice koje su izgraðene prije
75 ili 100 godina. Meðutim, znaèaj d‘amije nije u tome da je izgraðena
prije 50 ili 75 godina. Znaèaj d‘amije i njena ljepota je s ljudima koji
dolaze u nju pet puta dnevno dr‘eæi se bogobojaznosti.
Èasni Kur’an i hadisi pru‘aju mnoge upute o znaèaju i dostojanstvu
d‘amije i osobnost je Ahmadi muslimana da prepoznaju ovaj znaèaj
d‘amije; Huzur æe dati izlaganje danas obzirom na ovo.
Ime ove d‘amije, odakle je Huzur odr‘ao svoju hudbu, kao što
Ahmadi širom svijeta dosada znaju, je mesd‘id Nur. Sluèajno je Huzur
u zadnje dvije hudbe govorio o Bo‘ijem atributu An Nur.
Ova d‘amija i svaka druga naša d‘amija je izgraðena da utemelji
Bo‘iji Nur (Svjetlo) u srcima i raširi ga oko nas, bez obzira kako se
d‘amija zove.
15
Ovo je nur koji je Allah spustio Èasnom Poslaniku s.a.v.s. kroz Èasni
Kur’an i u ovo doba uèinio Obeæanog Mesiju a.s. njegovim odrazom
tako da ono mo‘e biti rašireno svuda širom svijeta.
Huzur je rekao da je nesreæa Švicarske vlade da su popustili pogledu
anti-islamske politièke partije i odr‘ali referendum protiv gradnje
minareta na d‘amijama.
Prema izvještaju samo je 32% ljudi glasalo u prilog ove zabrane.
Veæina drugih se uzdr‘alo ili nisu bili u prilog ove zabrane.
Dok je ostatak muslimana ravnodušan i nemaran o ovome, Zajednica
Obeæanog Mesije a.s. je ta koja je iznijela zabrinutost na ovu zabranu,
sazvali smo javni sastanak i susreli se sa politièarima da bi oni izrazili
svoju zabrinutost, i oni zaista nastavljaju s tim. Neki politièari si iskazali
svoje izvinjenje u ovom pogledu.
U Cirihu su zborovi (lokalnih) ljudi izašli na ulice u protestu protiv
ove besmislene zabrane. U meðuvremenu je jedan politièar otišao dalje
i rekao da treba da isto tako zabrane pokrivanje. Meðutim, èlanovi
njegove politièke partije su podigli prigovor na ovaj proglas svog
nacionalnog voðe i on je morao da izrazi izvinjenje na televiziji.
Privremeni voða partije je pisao s naklonošæu Amir sahibu Švicarske u
pogledu ovog dogaðaja. Huzur je rekao da se zaista èasni ljudi nalaze
svuda.
Huzur je rekao da Ahmadija zajednica brani islam svuda širom svijeta
dok takozvani nadzornici islama ili verbalno vrijeðaju jedan drugog ili
se igraju sa ‘ivotima nevinih ljudi. Pa ipak oni stavljaju pod pitanje
potrebu za dolaskom Mesije. Oni ka‘u da imaju nur u formi zadnjeg
Poslanika s.a.v.s. i jasne Knjige-Kur’ana. Zaista, mi takoðer ispovjedamo
isto i imamo veæe vjerovanje u to. Meðutim, s ciljem da imamo udjela u
ovom nuru, u skladu sa Bo‘ijim pretskazanjem i pretskazanjem Èasnog
Poslanika s.a.v.s. bila je potrebna osoba u ovo doba da ovaj nur odnese
još dalje.
Španski satelitski kanal je prenio program protiv Švicarske zabrane
minareta. Ovaj kanal je pokazao sliku naše d‘amije u Pedro Abad
(Španija) i intervijuisao mnoge lokalne ljude koji su govorili protiv
zakona o zabrani i govorili su vrlo pohvalno o našoj d‘amiji i rekli da
ova d‘amija daje poruku mira i harmonije. Jedna osoba je otišla tako
daleko da je rekla da su ovo stvarno miroljubivi ljudi i da treba da se
ugledamo na njih, da ih oponašamo.
16
Takva je revolucionarna promjena koju je Zajednica Obeæanog Mesije
a.s. proizvela, nakon što je primila vjersku obuku od njega, da su se ovi
ljudi prije samo nekoliko decenija mo‘da osjeæali neugodno da pozdrave
muslimane a danas oni otvoreno ka‘u na televiziji da što se tièe mira
ove ljude treba oponašati.
Krajnje je protivno zdravom razumu staviti zabranu na gradnju
minareta. Èak i ako pretpostavimo da su svi muslimani ekstremisti, hoæe
li zabrana na minarete zaustaviti ekstremizam? Rijeè minar (minaret)
je izvedena iz korijena rijeèi nur. Svrha minareta je da sa uzvišenja poziva
ljude obo‘avanju jednog Allaha. U vrijeme prije struje ovo je slu‘ilo toj
svrhi. Sada je minaret simbolièan i u muslimanskim zemljama je tamo
stavljen zvuènik da prenosi ezan. Huzur je rekao da ako trebaju biti
podignuti prigovori, onda treba prigovarati i na zvonike crkava.
Meðutim, to nije naš cilj. Svrha minareta je da prenese ezan, koji je
proglašavanje Bo‘ijeg Jedinstva, proglašavanje da je Muhammed s.a.v.s.
Bo‘iji poslanik, ezan poziva obo‘avanju zato što je to svrha našeg
postojanja, on poziva blagostanju (i napretku) da ljudi tako mogu ispuniti
svoj ‘ivot na ovom svijetu i na ahiretu. Kako prelijepu i zdravu poruku
minareti objavljuju.
Uprkos èinjenice da mi mo‘emo podiæi prigovore o crkvama
(zvonicima) mi to ne èinimo, jer mi ne ‘elimo da se igramo sa religijskim
osjeæajima drugih. Mi poštujemo crkve i sinagoge. Èasni Kur’an od nas
tra‘i da ih ne samo poštujemo nego da ih takoðer zaštitimo.
Izviještavanje štampe prije pedeset godina, kad je ova d‘amija
izgraðena, odrazila je pristojnost novinara tog vremena. U to vrijeme
više od sedamdeset novina su izvjestile o izgradnji ove d‘amije i dale
ovakve iskaze: ’U Frankfurtu je izgraðena bijela d‘amija sa visokim i
krasnim minaretima.’ ’Kuæa Bo‘ija u Frankfurtu.”Islam ide prema Evropi:
sljedbenici Muhammeda a.s. su ranije stigli do ju‘ne Francuske uz pomoæ
sablje. Ovaj zadatak je u sadašnjem dobu obavljen duhovnim oru‘jem…
pokret koji je pogotovu izgradio d‘amije u raznim oblastima je pokret
Mirze Ghulam Ahmada iz Kadiana (a.s.)…’
Treba da zabilje‘ite da u vrijeme kad je tamo bio samo mali broj
Ahmadi muslimana u Njemaèkoj da je, zbog toga što je prava poruka
dolazila iz ove d‘amije, štampa predstavila ovu poruku Èasnog Poslanika
s.a.v.s. i Obeæanog Mesije a.s. s velikim poštovanjem. Sada kad je broj
Ahmadi muslimana u Njemaèkoj znatno porastao, oni treba da nastoje
upornije nego prije da predstave istinsku sliku islama.
17
Minareti su prelijepi danas kao što su bili i u prošlosti ali su ljudi
izgubili svoju sklonost poštenju. Islam je prikazan u negativnom svjetlu
i neki dijelovi štampe igraju nekonstruktivnu ulogu u ovome.
Juèe je bilo na vijestima da je jedan Britanac ubio svoju
petnaestogodišnju kæerku. Ova vijest je bila predstavljena ovako:
’Musliman ubio svoju kæerku’. Zapadnjaci èine prijestupe nalik ovome i
još gore ali nikada se ne daju vijesti da je kršæanin ili Jevrej poèinio ovaj
kriminal. Meðutim, ako je poèinilac musliman, on se uvijek predstavlja
s pozivanjem na njegovu vjeru. Ovo pokazuje da postoji pokret protiv
islama.
Du‘nost je svih muslimana koji ‘ive na zapadu da se poprave i ustanu
protiv ovog pokreta. Meðutim, danas ovo nije za svakoga da radi. To je
samo u sudbini Zajednice Obeæanog Mesije a.s. To je zadatak onih koji
doðu u zavjet istinskog poklonika Èasnog Poslanika s.a.v.s. da ovo
smatraju svojom odgovornošæu.
Bo‘iji nur treba kroz posredstvo d‘amija biti upuèen do svake
pojedine osobe u Evropi. Ovo æe se dogoditi kad budete povezani s
d‘amijama dr‘eæi se bogobojaznosti. Polo‘aj i znaèaj d‘amija treba uvijek
biti naše stajalište.
Huzur je rekao da prvi ajet koji je prouèio (7:30) daje prekrasno
uèenje. Ljudi prigovaraju da su d‘amije središte ekstremizma, ali prva
naredba koju ovaj ajet daje je da utemeljimo pravdu i jedino onda skreæe
pa‘nju na obo‘avanje Allaha. Zaista, s ciljem da ispuni du‘nosti prema
Allahu (oda poštovanje prema onome što pripada Allahu) èovjek treba
da oèisti svoje srce. Èasni Kur’an ka‘e: kad vladate meðu ljudima, vladate
s pravdom (4:59). On ne nareðuje da s pravdom sudimo samo meðu
muslimanima jer je njegovo uèenje za cijelo èovjeèanstvo, kao što je
reèeno:
’… nemojte da vas neprijateljstvo nekog naroda navede da ne
postupate pravedno…’ (5:9)
Huzur je rekao da je d‘amija mjesto gdje èovjek dolazi da se moli
(saginje) pred Allahom stojeæi èvrsto na bogobojaznosti i ispunjavajuæi
zahtjeve pravde. Rijeè ’mesd‘id’ je izvedena iz rijeèi ’sed‘da’, to jest
ekstremna forma poslušnosti i pokornosti. Ovo je ono što ovaj kur’anski
ajet nareðuje; kad vrijeme namaza dolazi, prizivajte Allaha u d‘amiji,
jer jedini On upuæuje na Ispravan put. Jedini On mo‘e stvoriti istinski
18
duh ’sed‘de’ u nama, jedini On nam poklanja iskrenost vjere da ostajemo
na njenim naredbama, jedini On nas osposobljava da ispunimo sve
zahtjeve pravde i jedni Allah je taj koji skreæe našu pa‘nju na obaveze
prema Njemu i naše obaveze prema ljudima. Mi se danas saginjemo
pred Tobom, saginjemo se da nas osposobiš da ispunimo svoje du‘nosti.
Istinski vjernik, koji ima èvrstu vjeru u ahiret, ne mo‘e raditi nešto
što æe ga lišiti blagoslova ahireta. Ako neko nije privuèen da uèini da
svaki njegov postupak bude valjan, onda æe nam takoðer izmaæi polo‘aji
duhovnog napredovanja.
Nema nikakve sumnje da se negdje dogaða da, s jedne strane vjernik
dolazi u d‘amiju da obo‘ava Allaha s ciljem da tra‘i Njegovo zadovoljstvo
a s druge strane iz d‘amije proizilazi glas mr‘nje koji mo‘e stvoriti
nered u svijetu.
D‘amije su simboli razvijanja odavanja poštovanja onome što pripada
Allahu i onome što pripada èovjeèanstvu, i minareti su izvor postizanja
ovoga i korišteni su da pozivaju ljude.
Danas je obaveza nas, Ahmadi muslimana, da ka‘emo svijetu o
stvarnosti islama. Trajanje ovog svijeta le‘i u prihvatanju jednog Allaha
i traganju za Njegovim Nurom. Ako se ovo svjetlo mo‘e naæi na ovom
svijetu, to je Èasni Poslanik s.a.v.s. i zadnji Šerijat. Ova Knjiga je jedini
izvor stalnosti ovog svijeta i njeno uèenje je garancija svjetskog mira,
kao što Kur’an ka‘e u 9:112 (koji je Huzur prouèio na poèetku hudbe).
Huzur je rekao da su takve karakteristike istinskih vjernika (kao što
je spomenuto u 9:112).
Prva karakteristika koja je navedena je da se oni odvoje od poroka.
Druga karakteristika je da obo‘avaju Allaha. Oèito ako je neko
naklonjen Allahu takoðer æe biti privuèen Njegovom obo‘avanju. Istinski
vjernik koji ima savršenu vjeru uvijek nastoji najviše što mo‘e i shvata
da bez obo‘avanja njegov ‘ivot nije potpun. Huzur je rekao da je saznao
da prisustvo u ovoj d‘amiji nije redovito i takoðer je izviješteno u
lokalnim novinama da se nekada obavljalo pet dnevnih namaza u ovoj
d‘amiji ali da se sada koristi samo za d‘umu namaz. Huzur je naredio
da se ovo popravi. Huzur je rekao da u vrijeme polaganja kamena
temeljca za d‘amije, drugi èesto pitaju zašto mi gradimo d‘amije. Neki
dan je takoðer jedna osoba iz medija postavila ovo pitanje Huzuru.
Jednostavan odgovor na ovo je da skupni namaz ima veæi znaèaj u našoj
religiji i mi gradimo d‘amije za ovu svrhu. Iskren namaz skreæe pa‘nju
19
prema onome što pripada Allahu i onome što pripada èovjeèanstvu. Što
se tièe onih koji svoj namaz ne obavljaju s ovim razmišljanjem, Kur’an
ka‘e:
“Teško onim klanjaèima.” (107:5)
Istinski vjernik je onaj ko hvali Allaha i samo ona osoba mo‘e istinski
hvaliti Allaha koja vjeruje da je Allah Posjednik svih izvanrednih atributa
i onda se pokorava Allahu u stavljanju Njegovih naredbi u praksu.
Ovo su ljudi koji nareðuju dobro i zabranjuju zlo i paze na granice
koje je Allah postavio. Šta su granice koje je Allah postavio? To su sve
naredbe date u Èasnom Kur’anu. Zadatak bogobojazne osobe je da ostane
unutar ovih granica.
Ovim ljudima Allah daje radosne vijesti da ih sva vika opzicije ni
najmanje ne mo‘e oštetiti.
Huzur je rekao da ‘eli da ovdje doda da Allah takoðer daje radosne
vijesti onima koji ’idu okolo zemljom slu‘eæi Njega’. Ovo znaèi oni koji
izlaze da šire poruku istine, radi tabliga (prenesena poruka islama).
Ovo takoðer ukljuèuje one èija je situacija u njihovoj zemlji tako
stiješnjena za njih da su prisiljeni da se isele u druge zemlje, kao što
Allah nareðuje.
Huzur je rekao da je veæina prisutnih došla na zapad iz ovog razloga
i ljubaznost je Njemaèke vlade da je ovo priznala i odobrila im da ovdje
‘ive. Uvijek treba da imamo na umu da ako ‘elimo da naš konaèni cilj
bude tra‘enje Bo‘ijeg zadovoljstva, i ‘elimo da budemo meðu onima
koji u praksi pokazuju vrline i šire ih u društvu, i koji spašavaju društvo
mi treba da sve Bo‘ije naredbe stavimo u praksu i takoðer da pouèimo
naše mlaðe generacije o njima. Inaèe æe neprijatelji islama biti opravdani
u tome da ka‘u da ne znaju šta je uèenje naše religije, oni nam prijete
na bazi naših postupaka.
Svaki èastan Ahmadi musliman treba biti krajnje oprezan da ne
donese loš ugled Ahmadijatu, istinskom islamu, bilo kakvim svojim
postupkom i uvijek treba da vodi raèuna da je Obeæani Mesija a.s. rekao:
’Nemojte nas dovoditi na zao glas nakon što se udru`ili s nama.’
Svaki Ahmadi musliman treba da shvati da je bio u stanju da podigne
svoj ‘ivotni standard i ima priliku da ‘ivi ‘ivotom slobode u ovoj zemlji
zbog Ahmadijata. Zato treba da svoje ‘ivote potrošite na naèin da vas
uèini primaocima Bo‘ijeg zadovoljstva.
20
Allah je muslimanima dao vrlo visok polo‘aj i Ahmadi, koji su dali
zavjet Obeæanog Mesije a.s. su tako usmjereni da èine najviše što mogu
da postignu ovaj polo‘aj i da ga èuvaju.
Allah je rekao:
’Vi ste najbolji ummet izveden za dobrobit èovjeèanstva…’ (3:111)
Bez obzira na religiju, danas je dobro èovjeèanstva povezano s vama.
Ovo je ogromna èast i nije bila data bez razloga. Zapravo, ona je
poklonjena zato što vi ’nareðujete dobro a zabranjujete zlo.’
Svaki Ahmadi treba da vodi raèuna da je naš zadatak da oborimo
zapreke mr‘nje. Ove zapreke trebaju biti oborene unapreðivanjem vrlina
i obo‘avanjem Allaha, nastanjivanjem d‘amija, da budemo zahvalni
Bo‘ijim robovima; zahvalni da smo, kad je zemlja bila skuèena za nas,
bili u stanju da se raširimo po zemlji. Ovo je bilo s Bo‘ijom milošæu.
Ovo je takoðer bilo zato što kad u kasnijem dobu, budu podignuti
zidovi ogorèenosti i nepovjerenja zbog postupaka nekoliko muslimana,
Ahmadi da budu prisutni da brane islam kroz praksu njegovih istinskih
uèenja.
Danas, mi treba da pozovemo svijet da doðe i vidi šta je stvarnost
d‘amija, šta je stvarnost minareta. Pozovite ih da doðu i vide šta su
istinski visoki morali, šta su vrline, kako se nareðuje dobro i kako se
zabranjuje zlo. Pozovite ih da ih obavijestite kako mir mo‘e biti utemeljen
u svijetu. Ovo je zaista ogromna odgovornost koja je stavljena na Ahmadi
muslimane koju oni trebaju ispuniti kroz svoju praksu Ahmadijjata,
istinskog islama.
Svaki Ahmadi muslimna, muškarac, ‘ena, dijete i omladina èvrsto
potvrðuju da æe ‘rtvovati svoj ‘ivot, imetak i èast za ovu svrhu. Ako mi
nismo u stanju da napravimo razliku izmeðu nas i drugih muslimana,
neæemo biti u stanju da branimo islam.
Obeæani Mesija a.s. je rekao, vi i drugi ste jednaki u pravljenju tvrdnji
ali Allah nije zadovoljan sa pukim tvrdnjama.
Huzur je rekao da, da bi bili ‘najbolji ummet’ mi moramo predstaviti
svoje praktiène primjere; da nas Allah osposobi za to.
Zatim je Huzur rekao da je u toku otvaranja d‘amija postalo obièaj
gdje su d‘amije male da se prijem odr‘ava unutar d‘amije tako da se
prostre neka prostirka preko poda. Ovo više neæe biti dozvoljeno. Ako
21
se odr‘ava prijem u toku otvaranja d‘amije, treba da vani u dvorištu
bude postavljen šator za ovu svrhu. Nikakav aran‘man za hranu ne
treba da bude u unutrašnjem prostoru d‘amije. Ovo treba da prime na
znanje svi d‘emati širom svijeta.