Hutbe 2010.

Hutba 22. 01. 2010. – Nur (svjetlo) Časnog Poslanika s.a.v.s.;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je danas u svojoj hudbi petkom dao izlaganje o nuru Èasnog
Poslanika s.a.v.s. Huzur je poèeo objašnjavati ovaj predmet èitanjem
isjeèaka iz uzvišenog pisanja Obeæanog Mesije a.s., koji je rekao da su
mudrost i krajnje izvrstan moral ovog Bo‘ijeg Poslanika bili takvi da su
svijetlili èak i prije nego se Bo‘ija objava spustila na njega (prije
poslanstva). Objašnjavajuæi kur’anski ajet:
“… svjetlost nad svjetlošæu…” (24:36)
on je napisao da je ovaj Peèat poslanika s.a.v.s. veæ bio sjedinjenje svjetla,
povrh kojeg se spustilo svjetlo Bo‘ije objave i tako postalo skup svjetla.
Èasni Kur’an ga naziva ’Siiraðum Muniira’ (lampom koja daje sjajno
svjetlo) (33:47) i Obeæani Mesija a.s. objašnjava da je izrièita mudrost
da je on tako nazvan u tome što jedna lampa mo‘e zapaliti stotine
hiljada lampi. U slijeðenju Poslanika s.a.v.s. stotine hiljada ljudi æe postiæi
polo‘aj i opæu milost prije nego što æe biti poklonjena iskljuèiva milost.
Citirajuæi hadis Huzur je objasnio da je Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao
da je prva stvar koja je ikada bila stvorena bio njegov nur. To jest,
Allah je odluèio na samom poèetku da æe nur koji æe biti podaren ovom
Poslaniku s.a.v.s. neæe biti u ranijim ili kasnijim poslanicima.
Blagoslovljena majka Èasnog Poslanika s.a.v.s. vidjela je u snu da je
svjetlo izašlo iz nje koje je osvijetlilo palaèe Sirije. Tako je Allah dao
radosne vijesti majci koja je rodila sina kao hudovica i koja nije ‘ivjela
21
da vidi cijelo djetinjstvo svog uzvišenog sina. Njoj je data utjeha da
njen sin siroèe neæe imati ‘ivot uskraæenosti; zapravo æe njegovo biæe
biti izvor svjetla za cijelo èovjeèanstvo.
Blagoslovljeno lice Poslanika s.a.v.s. je u jednom hadisu opisano kao
’dostojanstveno i pristalo’ i da je imalo ’blistav sjaj punog mjeseca’. Drugi
hadis navodi da ga je jedan ashab vidio u toku noæi punog mjeseca
odjevenog u crvenu odjeæu, on bi gledao na mjesec i onda na Poslanika
s.a.v.s. Po njemu je Poslanik bio privlaèniji od mjeseca. Navedeno je da
je poslanik s.a.v.s. bio svjetle puti, kao da je bio stvoren od srebra. Oèito
svjetlo Èasnog Poslanika s.a.v.s. svi su mogli vidjeti. Kad su ga ashabi
vidjeli prije primanja islama, oni su znali da ovo nije lice la`ova. Kao
što je Obeæani Mesija a.s. rekao, Poslanik s.a.v.s. je bio nazvan lampom,
zato što lampa ima sposobnost da upali hiljade lampi. Ovaj fenomen je
bio ispunjen u `ivotnom dobu Poslanika s.a.v.s.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da æe prepoznati one koji æe steæi ovo
svjetlo zato što æe im na Sudnjem danu biti data njihova knjiga obraèuna
u desnu ruku. Njihova lica æe pokazivati da su u obilju èinili sed‘du
(pred Allahom) i nur æe biti ispred njih. Allah je ovo dao kao pokaz
nasljednika D‘enneta da æe oni imati svjetlo ispred njih. O onima koji
èine sed‘de i èija su lica osvjetljena, Èasni Kur’an ka‘e:
“Ti ih vidiš da se saginju i padaju na sed‘du, tra‘eæi blagodat i
zadovoljstvo od Allaha. Njihov znak je na licima njihovim – trag
njihovog padanja na sed‘du.” (48:30)
Huzur je objasnio da æe svjetlo biti ispred ovih ljudi zbog njihove
spremnosti da tra‘e Allahovo zadovoljstvo i njihovog nastojanja da to
postignu. On je rekao da Ahmadi muslimani treba da do kraja vode
raèuna o ovome.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da onaj ko ide u d‘amiju kad je mrak
data je radosna vijest o savršenom svjetlu na Sudnjem danu. Oprost i
posredovanje su tijesno vezani sa blagoslovljenom liènošæu Poslanika
s.a.v.s. Hadis navodi da æe na Sudnjem danu kad Allah, nakon što okupi
ranije i kasnije ljude, donijeti Svoju sud, i vjernici æe reæi: Ko je taj ko æe
posredovati kod našeg Gospodara u naše ime? Oni æe otiæi Ademu a.s.
pošto je njega Allah stvorio Svojim rukama i pitat æe njega. Adem æe ih
poslati Nuhu a.s. Nuh æe ih poslati Ibrahimu a.s. koji æe ih uputiti Muau
a.s. Musa æe ih poslati Isau a.s. Isa æe reæi. “Ja vas upuæujem vašem
22
nepismenom Poslaniku s.a.v.s.’ Vjernici æe onda otiæi Èasnom Poslaniku
s.a.v.s. Allah æe dozvoliti Poslaniku s.a.v.s. da stane ispred Njega i
posreduje. Allah æe onda ispuniti nurom cijelu osobu Poslanika s.a.v.s.
Nevjernici æe onda tra‘iti od Iblisa da posreduje u njihovo ime jer on je
bio taj koji ih je zaveo. Ali on æe biti gurnut prema D‘ehennemu i reæi
æe da vam je zaista Allah dao istinsko obeæanje a da je on bio nevjeran
svojim obeæanjima. Takav je polo‘aj našeg Poslanika s.a.v.s. da æe njegov
nur biti blistaviji od svih poslanika i jedini je on kome æe biti dato
ovlaštenje posredovanja. Neka je hiljade salavata na Èasnog Poslanika
s.a.v.s., slijeðem kojeg su obogaæeni i èovjekov ‘ivot i ahiret.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da kad je jutro svako treba da se
moli: “Mi smo dosegli jutro i tako je i sva Allahova vlast, Koji je Gospodar
svih svjetova. O Allahu, ja od Tebe tra`im dobre stvari ovog dana. Ja
tra`im njegov uspjeh i pomoæ od Tebe. Ja tra`im njegovo svjetlo, blagoslov
i uputu. Ja tra`im utoèište u Tebi od zla ovog dana i zla onog što ga
slijedi.” On je rekao da ovo treba ponoviti i uveèe.
Huzur je objasnio da su, s ciljem da postignemo nur, Bo‘ije
zadovoljstvo, i unaprijedimo svoj ‘ivot i ahiret, potrebne dove. Najbolji
naèin je noæno obo‘avanje Allaha i propisani namazi u toku
dana.Poslanik s.a.v.s. je rekao da ko god bude uèio ajete na poèetku i
na kraju sure Al-Kahf, ovi ajeti æe postati svjetlo za njega izmeðu nebesa
i Zemlje. Huzur je rekao da drugi hadis preporuèuje uèenje i poèetnih i
završnih ajeta sure Al-Kahf kao zaštitu protiv Deðala. Zlo Deðala je u
odbijanju Bo‘ijeg jedinstva. Ogromna je potreba za uèenjem ovih ajeta
u sadašnje doba kad Deðal ima premoæ. Samo verbalno uèenje ovih
ajeta nije dovoljno. Osoba se takoðer mora pridr‘avati blagoslovljenog
uzora Èasnog Poslanika s.a.vs.
Druga dova kojoj nas je Èasni Poslanik s.a.v.s. pouèio je: “O Allahu,
podari dobro našim srcima, napravi slogu izmeðu nas i uputi nas na puteve
mira. Spasi nas od mraka i izvedi nas na svjetlo. Spasi nas od onoga što je
loše i zlo bilo to otvoreno ili skriveno. Blagoslovi nas u našim ušima,
našim oèima, našim srcima, našim partnerima i djeci. Obrati nam se. Ti
se èesto obraæaš sa sa`aljenjem i uvijek si Milostiv. Uèini nas zahvalnim za
Tvoj blagoslov i uèini da budemo meðu onima koji iskazuju zahvalnost za
to, hvale to i prihvataju to. Usavrši Svoj blagoslov za nas.” Huzur je rekao
da je najveæi blagoslov za vjernika da bude èvrst u vjeri, da èini dobra
djela i dr`i se Allahovih naredbi.
23
Kad je Poslanik s.a.v.s. obavljao svoj Tahad‘ud namaz, govorio bi:
“O Allahu, Ti si jedini vrijedan hvale; jedini Ti si Èuvar nebesa i Zemlje i
svega što je u njima. Jedini Ti si vrijedan hvale, Tvoja je vrhovna vlast nad
svim što je na nebesima i na Zemlji. Ti si jedini vrijedan hvale. Ti si svjetlo
nebesa i Zemlje i svega što je u njima. Jedini Ti si vrijedan hvale, Gospodar
nebesa i Zemlje. Jedini Ti si vrijedan hvale, Ti si istina, Tvoje obeæanje je
istina, susret s Tobom je istina, i Tvoja rijeè je istina, i D‘ennet je istina, i
D‘ehennem je istina. Poslanici su istina i Muhammed s.a.v.s. je istina i
dogaðaj Sudnjeg dana je istina. O Allahu! Ja se Tebi okreæem, i vjerujem u
Tebe, i oslanjam se na Tebe i pokoravam se Tebi s Tvojom pomoæi ja se
borim. Ja tra‘im presudu jedino od Tebe. Oprosti mi moje grijehe koje
sam poèinio u prošlosti ili one koje budem poèinio u buduænosti, i takoðer
grijehe koje sam poèinio tajno ili javno. Ti si Prvi i Ti si Zadnji. Niko nije
vrijedan obo‘avanja osim Tebe.”
Dova Èasnog Poslanika s.a.v.s. je: “O Allahu, ja sam Tvoj rob, sin
Tvog roba i robinje. Ti mene dr`iš za kiku. Tvoja naredba je ono što me
kontroliše, i Tvoja odredba za mene je bazirana na pravdi. Ja Te molim
svakim od Tvojih imena, one koje Ti koristiš da pozivaš na Sebe, ili si
pouèio bilo koga od Tvojih stvorenja ili si objavio u Svojoj Knjizi, ili si
izabrao da èuvaš skrivenim kod Sebe u nevidljivom, da uèiniš da Kur’an
bude vrelo moga srca, svjetlo mojih grudi i izvor uklanjanja moje `alosti i
tuge.’ Poslanik s.a.v.s. je rekao da æe Allah ukloniti patnju i `alost onoga
ko ovo uèi i nadomjestiti to radošæu. Bio je zapitan: “O Bo`iji Poslanièe,
treba li da ovo nauèimo?” On je rekao: “Naravno; svako ko ovo èuje treba
da nauèi.” Huzur je rekao da je objasnio u jednoj od prethodnih hudbi
da su Èasni Poslanik s.a.v.s. i Èasni Kur’an svjetlo kroz koje se èovjek
mo`e zaštititi od napada šejtana. Uèiniti Kur’an vrelom svog srca znaèi
da ga uèimo, razumijemo i stavimo njegova uèenja u praksu.
Druga dova Èasnog Poslanika s.a.v.s. je: “O Allahu, ja tra`im onu
Tvoju posebnu milost da kroz nju uputiš moje srce i urediš moje stvari i
uèiniš dobrim moje zapletene stvari. Ujedini me s onima koji su bili odvojeni
od mene i uzdigni one koji su povezani samnom. Kroz Tvoju milost oèisti
moja djela i otkri mi uputu. Da oni koje volim budu ujedinjeni samnom.
Zaista, posebnu milost koja æe me zaštititi od svakog zla. O Allahu podaj
mi trajno vjerovanje i sigurnost poslije koje ne mo`e biti nevjerovanja.”
Huzur je rekao imajuæi u vidu uzvišeni polo‘aj Poslanika s.a.v.s. i
èinjenicu da je on uèio ove dove treba da nas navede da spoznamo s
kojom koncentracijom mi treba da ih uèimo. Ova dova se nastavlja:
24
“Ja tra`im uspjeh od Tebe u svakoj odluci i `elji za `ivot sa prihvatanjem
i sticanjem šehida i pobjedom nad neprijateljima. Gospodaru, ja sam došao
Tebi sa svojom potrebom. Èak i ako je moje mišljenje s mahanom i
planiranje slabo, ja sam ipak u potrebi za Tvojom milošæu. O, Posrednièe
u svim stvarima! O, Ti koji poklanjaš spokoj srca, ja od Tebe tra`im da me
spasiš od kazne Vatre kao što spašavaš èovjeka iz nemirnog mora. Spasi
me od uništenja i od kazne groba. O, moj Gospodaru, ja Te molim dovom
koja mi i nije poznata i za stvari za koje nisam ni tra`io od Tebe. Da,
dobro za koju èak nisam ni bio u stanju da imam namjeru, ako si Ti to
obeæao bilo kome od Svog stvaranja ili æeš pokloniti to dobro bilo kome, ja
sam naklonjen svem tom dobru. O, Gospodaru svih svjetova, ja tra`im to
dobro od Tebe, kroz Tvoju milost. Gospodaru upute, ja tra`im mir od Tebe
na Sudnjem danu i `elim D`ennet u tom vjeènom periodu. Sigurno si Ti
naj Milostiviji i Drag u društvu onih koji su bliski Tebi i pokorni u Tvom
prisustvu, koji padaju na sed`du Tebi i oni koji ispunjavaju obeæanja.
Nema sumnje, Ti èiniš šta Ti hoæeš. O, Allahu uèini nas onim upuæenim
voðama koji niti idu na krivi put niti zavode druge.’
Huzur je rekao ako muslimani budu uèili ovu dovu sa iskrenom
namjerom bit æe u stanju da prihvate Imama ovog doba. Ova dova se
dalje nastavlja:
“Radi Tvoje ljubavi mi volimo svaku osobu koja Tebe voli i radi Tebe mi
imamo neprijateljstvo prema onima koji se Tebi suprotstavljaju i koji su
neprijatelji. O, Allahu naša je ponizna dova a njeno primanje ovisi o Tebi.
O, Allahu, ova dova je svo naše nastojanje i planiranje i sve uzdanje je u
Tebe. O, Allahu usadi svjetlo u moje srce za mene i takoðer osvijetli moj
grob. Uèini da svjetlo bude ispred mene i iza mene, na mojoj lijevoj strani
i na desnoj strani i iznad mene i ispod mene. Ispuni moj sluh svjetlom i
moj vid svjetlom, ispuni moju kosu svjetlom i uèini moju ko`u od svjetla,
usadi svjetlo u moje meso i moju krv, u moj mozak i moje kosti. O, Allahu
ulij uzvišenost svjetla u moje srce, uèini me utjelovljenjem svjetla. Uzvišen
je onaj koji je Visok i od èasti i sveti je onaj Èija èistoæa je jedina vrijedna
spomena. Sveti je onaj koji poklanja samilost i milost, Sveti je Gospodar
uzvišenosti. Sveti je Gospodar slave i èasti.”
Na kraju je Huzur molio Allaha da nas osposobi da razumijemo i
uèimo ovu dovu i tra‘imo njenu dobrotvornost; da budemo blagoslovljeni
sa onim svjetlom koje je Èasni Poslanik s.a.v.s. donio. @udnja s
kojom je on uèio ove dove bila je za nas da ih nauèimo. Da nas Allah
25
osposobi da uèinimo sve da tra‘imo Njegovo zadovoljstvo i da dadnemo
prednost ljubavi prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s. nad svim drugim
ljubavima ovog svijeta i da tako ispunimo sve ‘elje i oèekivanja njegovog
ummeta. Da nakon tra‘enja dobrotvornosti ’svjetla nad svjetlom’,
ispunimo du‘nosti ummeta