Hutbe 2010.

Hutba 19. 02. 2010. – Allahov atribut Al Hasiab (onaj koji Svodi račun);


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je danas u svojoj hudbi petkom odr‘ao govor o Bo‘ijem
atributu Al Hasib (onaj koji Svodi raèun). Objašnjavajuæi znaèenje rijeèi
Hasib, Huzur je rekao da ona oznaèava nekog ko razraèunava (svodi
raèun) i uzima obraèun ili ko je uzvišen, dovoljan, onaj ko odgovara s
pravom mjerom. Sve ove odlike se ne mogu naæi do savršenstva kod
ljudskih biæa i ako one mogu postojati u Savršenom Biæu onda je to
Biæe Allah i zato je jedan od njegovih atributa Al Hasib.
Huzur je objasnio ovaj predmet citiranjem ajeta 87 iz sure An-Nisa:
“A ako vam neko dadne poklon (i kad vas pozdravi s dovom),
uzvratite boljim od toga ili bar istim. Sigurno, Allah uzima obraèun
za sve stvari.” (4:87)
i objasnio vrijednost uvoðenja pozdrava asselamualeikum i odgovaranja
na njega na još bolji naèin. Huzur je rekao da ova osnovna islamska
naredba nije samo garancija njegovanja naših vlastitih dobrih
unutrašnjih odnosa nego je to takoðer jedinstvena formula za poticanje
i unapreðivanje dobrih odnosa sa ljudima izvana. Muslimanima je u
tom pogledu nareðeno da promovišu osjeæanja uzajamnu
dobronamjernost i od njih se tra‘i da na dobronamjernost odgovore na
još bolji naèin. Ovo je njihova moralna i društvena obaveza i ako je oni
ne budu slijedili bit æe odgovorni za to. Huzur je rekao da samo religija
islam ima ovaj izvanredan i sadr‘ajan izraz pozdravljanja prilikom
uzajamnih susreta. On znaèi slanje mira drugom i da im ‘elimo sigurnost
od svih vrsta teškoæa. Kad je ovaj pozdrav uruèen iskreno i srdaèno, on
promoviše osjeæanja ljubavi, naklonosti i bratstva. Nareðeno je da na
njega odgovorimo na još bolji naèin, zato zauzvrat na asselamualeikum
treba da ka‘emo veleikumassalam verahmetullahi veberekatuhu, to jest
11
neka je i mir nad vama takoðer i neka Allahova milost i blagoslovi
budu s vama.
Huzur je rekao da je temeljna misao ovog pozdravljanja takva da
promoviše društveni mir. Èasni Poslanik s.a.v.s. je strogo naglašavao
potrebu promovisanja nazivanja asselamualeikum i njegovi ashabi su
se nadmetali jedan s drugim u ovoj stvari. Jedan mladi ashab po imenu
Qalda bin Hanbal bio je poslan s nekom hranom Èasnom Poslaniku
s.a.v.s.; ušao je u kuæu bez tra‘enja odobrenja ili bilo kakvog pozdrava.
Poslanik mu je rekao da se vrati napolje, ka‘e asselamualeikum i tra‘i
odobrenje da uðe. Huzur je rekao da je ulazak u neèiju kuæu bez
odobrenja pogrešno i da je najbolji naèin tra‘enja odobrenja da glasno
ka‘emo asselamualeikum, tako da ovaj niz dova mo‘e zapoèeti susret.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je dozvolio ashabima da na pijaci sjede radi potrebe
ali im je objasnio da je meðu ’pravilima na cesti’ da pozdrave bilo koga
ko prolazi. Zato što je vjernik jamac mira drugog vjernika. Huzur je
rekao da je vrlo ‘alosno da su danas muslimani zaboravili Bo‘iju naredbu
i ubijaju jedan drugog.
Jedanput je ashab Èasnog Poslanika s.a.v.s. došao drugom i pitao ga
da s njim poðe na pijacu. Oni su prohodali oko pijace i vratili se. Poslije
nekoliko dana ovaj ashab je ponovo pitao svog druga da idu napolje.
No, on je rekao da æe mu se pridru‘iti ako treba da nešto kupe, ali da
ne vidi smisla da jednostavno hodaju po pijaci. Na ovo je ashab
odgovorio da je išao napolje tako da mo‘e izreæi selam drugima i tako
èiniti dovu za njih i dobiti neke dove zauzvrat i staviti u praksu ovu
naredbu promovisanja nazivanja selama. Takvo je bilo stanje ashaba
da su uzimali ozbiljno poruku stavljanja u praksu èak i najmanje
naredbe. Huzur je rekao da Ahmadi muslimani treba da posvete posebnu
pa‘nju u ovom pogledu.
Allah ka‘e da æe nagraditi osjeæanja dobronamjernosti. Ako neko
primi ispru‘enu ruku u dobronamjernosti bit æe nagraðen za to, ako to
odbije, bit æe smatran odgovornim. Huzur je rekao da je druga
perspektiva ovoga da je Obeæani Mesija a.s. došao u ovo doba kao jamac
mira i sigurnosti. On je s krajnjom samilošæu dao svoju poruku mira
kroz pisanja i knjige. Meðutim, ogroman dio muslimana svijeta ne samo
da nisu odgovorili na njegovu poruku, zapravo su suprotno ovoj naredbi
da odgovore boljim pozdravom, oni odgovorili uvredljivo. Uprkos
njegove tvrdnje da je od Boga i da je poslan za njihovo dobro, muslimani
12
su stali zajedno s ljudima drugih vjera i suprotstavili mu se. Ono što je
bilo potrebno bilo je da oni budu ti koji potvrðuju pretskazanje o Mesiji,
da mu pomognu u širenju poruke pobo‘nosti; poruke koju je prvobitno
donio Èasni Poslanik s.a.v.s. Meðutim, oni su uradili posve suprotno.
Oni su išli tragom takozvanih vjerskih uèenjaka i zaboravili su ovu
naredbu, i ne samo da su to zaboravili, oni su na mir i slogu odgovorili
ekstremizmom.
Huzur je proèitao slijedeæi isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. da
objasni samilost i poniznost s kojima je on izrazio svoju poruku svijetu
s ciljem da ga spasi od uništenja. On ka‘e:
“Danas, u svrhu prenošenja poruke na uvjerljiv naèin, ja sam odluèio
da objavim èetrdeset saopæenja koji pozivaju one koji su mi se suprotstavili
i negirali me, tako da na Sudnjem danu budem u stanju da se zauzimam
pred Allahom, Jedinim, da sam ispunio svrhu za koju sam bio poslan.
Tako, s punim poštovanjem i poniznošæu, ja šaljem ovo saopæenje
muslimanskoj ulemi i kršæanskim sveæenicima, i hindu i arja voðama,
koje ih obavještava da sam ja bio poslam svijetu radi reforme morala,
nauènih i duhovnih slabosti i grešaka. Ja slijedim stopama Isaa a.s., i, u
ovom smislu sam nazvan Obeæani Mesija. Meni je nareðeno da kroz èudesne
znakove i uzvišena uèenja širim istinu u svijetu. Ja sam protivan upotrebi
sablje u potporu vjere i protivan sam ubijanju Allahovih stvorenja u ime
religije. Ja sam odreðen da, koliko god je za mene moguæe, uklonim sve
ove greške iz umova muslimana i da ih pozovem èistom moralu, ustrajnosti,
blagosti, pravednosti i bogobojaznosti. Ja proglašavam svim muslimanima,
kršæanima, hindusima i arjasima da ja nemam neprijatelja u svijetu. Ja
volim ljude s ljubavlju kakvu draga majka ima za svoju djecu i èak veæom.
Ja sam neprijatelj samo la`nih naèela koja ubijaju istinu. Ljudsko
saosjeæanje je moja du`nost, i moj je princip odbacivanje neistine,
idolopokolnstva, svake vrste lošeg vladanja i prijestupa, nepravde i
nemoralnosti. Ono što je pobudilo moje suosjeæanje je da sam ja otkrio
zlatni rudnik i da sam bio obaviješten o pohranjenom dragom kamenju.
Bio sam dovoljno sretan da u ovom rudniku naðem sjajni i neprocjenjivi
dijamant. Njegova vrijednost je tako velika da kad bih njegovu cijenu
razdijelio cijelom èovjeèanstvu, svaki bi postao bogatiji od osobe koja
posjeduje najveæu kolièinu zlata i srebra u svijetu. Šta je taj dijamant? To
je istinski Bog, i pribli`iti Mu se znaèi prepoznati Ga, vjerovati istinski u
Njega, osnovati odnos istinske ljubavi s Njim i primiti istinske blagoslove
13
od Njega. Nakon što sam našao tako veliko bogatstvo, bila bi velika
nepravda da ljude lišim toga i da umru od gladi dok sam ja u izobilju.
Ovo ja neæu uraditi. Moje srce izgara nad promatranjem (i razmišljanjem)
o njihovom siromaštvu i gladi. Moja duša je na muci videæi njihov mrak i
nevolju. Ja `elim da njihovi domovi budu ispunjeni nebeskim bogatstvom
i da steknu toliko ovih dragulja istine i sigurnosti da budu ispunjeni koliko
god je njihova moguænost.’
(Prijevod uzet iz knjige ’Suština islama’, tom IV, str. 164-166. Original
urdu iz Arba’in br. 1, Ruhani Khaza’in, tom 17).
Allah ka‘e: “…Zaista Allah uzima obraèun svega.” Meðutim, jedini
On zna kako æe uzeti obraèun. Ako muslimani zastanu i razmisle o
svom sadašnjem stanju to æe ih ispuniti strahom; mo‘e li biti da ih je
Allah poèeo privoditi obraèunu na samom ovom svijetu. Uprkos toga
što su ’najbolji narod’, oni su dovedeni do toga da prose od drugih i iz
ovog razloga, snage koje se suprotstavljaju islamu nastavljaju da ih
prisiljavaju da rade po svojoj glavi. Huzur je rekao da su Ahmadi
muslimani sigurni da æe islam pobjediti kroz istinskog i revnog poklonika
Èasnog Poslanika s.a.v.s. ali je takoðer njihova odgovornost da obavijeste
ostale muslimane da razumiju poruku Obeæanog Mesije a.s. i u savršenoj
pokornosti se pridru‘e njegovoj zajednici. Muslimani æe onda vidjeti
koliko æe mnogo moæi nakupiti, kako æe ponovo uspostaviti svoj
izgubljeni ugled i èast i kako brzo æe se raširiti miroljubiva poruka islama.
Ovo æe znaèiti da muslimani na velièanstven naèin odgovaraju na
velièanstvenu poruku dobronamjernosti Èasnog Poslanika s.a.v.s. Kad
bi samo muslimani shvatili ovu stvar. Što se tièe onih od nas koji smo
imali sreæu da doðemo u bai’at Èasnog Poslanika i Obeæanog Mesije,
mi treba da uèinimo ogroman napor da ovu poruku, za koju je naš
uèitelj s.a.v.s. imao ogromnu ljubav, uputimo drugima.
Huzur je naveo ajet 128 iz sure Teuba u pogledu ovoga:
“Uistinu vam je došao Poslanik od vas; njega `alosti to da æete upasti
u nevolju; on `udi za vama (tra`eæi dobrotu); (i) vjernicima (je)
samilostan, milostiv.” (9:128)
i objasnio nepokolebiv samilost i dobronamjernost Èasnog Poslanika
s.a.v.s. prema onima koji su ga slijedili kao i prema onima koji su ga
proganjali. Huzur je rekao da je stajalište Obeæanog Mesije a.s. vezano
14
za naprijed spomenuti isjeèak takoðer bilo potpuno u skladu sa njegovim
uèiteljem. Okrutnost i proganjanje koje su mu zadali idolopoklonici
Meke nisu uticali na samilost i saosjeæanje Èasnog Poslanika s.a.v.s.
prema njima. Danas je ovo osjeæanje to što sljedbenici njegovog istinskog
i revnog poklonika trebaju te‘iti da oponašaju. Ne samo da trebamo sa
entuzijazmom uputiti ovu poruku drugima nego takoðer treba da
naèinimo usrdne dove za Allahovu pomoæ da naša nastojanja urode
plodom. Prema naredbama Èasnog Poslanika s.a.v.s., prihvatanjem
Imama ovog doba, mi smo odgovorili na poruku dobronamjernosti i
ukljuèeni smo meðu one vjernike koji slijede pismenu preporuku Èasnog
uèitelja s.a.v.s. i u saosjeæanju pokazuju svijetu naèine (puteve)
pobo‘nosti. Radi ovoga mi sebe takoðer stavljamo u teškoæe, kao što je
izra‘eno u našem zavjetu – da ‘rtvujemo svoje ‘ivote, imetak, vrijeme
itd. Huzur je dodao da ako je bilo ko prognan radi vjere to je Ahmadi
musliman. Objašnjavajuæi gornji ajet Huzur je rekao da Èasni Poslanik
s.a.v.s. nije samo bio samilostan i milostiv prema ljudima njegovog
vremena. Njegove znaèajne dove su bile za muslimane svakog doba do
Sudnjeg dana. S ciljem da imamo udjela u blagoslovima njegovih dova,
mi takoðer trebamo pokazivati uzore uzajamne ljubaznosti, oprosta i
samilosti. Mo‘da æemo onda biti u stanju da utemeljimo takav društveni
poredak èiji je temelj polo‘io Èasni Poslanik s.a.v.s. Huzur je rekao da u
skladu sa zavjetom ’…slijedite mene…’ (3:32) naša je obaveza da
nastojimo i usadimo ovo razmišljanje.
Citirajuæi ajet 129 iz sure Teuba:
“A ako se oni okrenu, ti reci: ‘Za mene je dovoljan Allah. Nema
boga osim Njega. U Njega se ja uzdam, i On je Gospodar uzvišenog
Arša.” (9:129)
Huzur je objasnio da pobjeda ljudi upuæenih od Boga i njihovih
zajednica nije ometena izdajnicima i takvih kao oni. Allah je proglasio
i historija religije je uèinila jasnim da oni koji se okrenu su ti koji idu ka
uništenju. Za Allahove poslanike On je dovoljan, baš kao što je bio za
Peèata svih poslanika s.a.v.s. za kojeg je Šerijat bio usavršen. U
objašnjenju ajeta 9:129 Huzur je rekao da, Bo‘e saèuvaj, ovo ne znaèi
da je Èasni Poslanik s.a.v.s. ‘elio da utemelji svoje vlastito kraljevstvo.
Allah je to ovdje izvijestio – da je On Gospodar moænog prijestolja i da
je Poslanik s.a.v.s. samo ‘elio da utemelji kraljevstvo Allahovog
prijestolja, on je bio najrevniji poklonik Gospodara svih svjetova, poslan
15
da utemelji Allahovo kraljevstvo a sa utemeljenjem Allahovog kraljevstva
bilo je ispunjenje kraljevstva Poslanika s.a.v.s. na srca i umove ljudi.
Huzur je rekao da danas Allah ispunjava Svoje obeæanje kroz
Obeæanog Mesiju a.s. jer njegovi sljedbenici nastoje da upute ovu poruku
do svih krajeva svijeta. Baš kao što je naš uèitelj s.a.v.s. rekao da je
Allah dovoljan za njega, mi takoðer, s njegovim blagoslovima,
pro‘ivljavamo mjeru ovoga zato što njegova uèenja upuæujemo dalje s
ciljem da utemeljimo mir i ljubav, ispunjavanje prava jedni drugih i da
stvorimo zrak sigurnosti – ciljeve za koje je Obeæani Mesija a.s. došao.
Huzur je rekao da ovo ne trebaju biti samo proglasi za nas. Kad mi
ovu poruku upuæujemo drugima, naše vlastito stanje treba da uèini
oèitim da èinimo napor da budemo istinski vjernici. Da nas Allah
osposobi da koristimo sve svoje sposobnosti i moguænosti za ovaj
znaèajan cilj, da budemo udaljeni od ovosvjetskih strahova i pohlepe i
da nastavimo da te‘imo za ciljem zbog kojeg je Obeæani Mesija a.s.
došao i da uvijek imamo u vidu. ’…Allah je dovoljan za mene…’ i ’…Ja se
u Njega uzdam…’.