Hutbe 2010.

Hutba 05. 03. 2010. – Za nas je dovoljan Allah, a On je izvanredan Staratelj;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Ljudi koji pripadaju zajednicama stvorenim od Boga imaju iste
odgovornosti kao Bo‘iji Poslanici koji su osnovali te zajednice, to jest
da ljude sazivaju Bogu i da im, nakon što su im pokazali pogrešna
mišljenja i prakse koji su se uvukli tokom vremena, poka‘u put istine.
Historija religije nam govori da su sljedbenici Poslanika, svaki put kad
su ovo èinili naišli na silno protivljenje (i otpor), pogotovu u vrijeme
kad su bili maliobrojni. Ljudi nalik faraonima nastojali su sve što su
mogli da zatru Bo‘ije poslanike i njihove sljedbenike. Ovo se dogodilo
sa svakom religijom sve dok su èvrsto stajale na izvornoj poruci. Isto
tako je i Èasni Poslanik s.a.v.s. bio tretiran na slièan naèin iako je bio
naomiljeniji Bogu. Nevolje, teškoæe, ratovi itd., koje je morao podnijeti
zaista su bili više nego oni ranijih poslanika. Meðutim, njegova ustrajnost
je bila èvrsta i on je ovaj duh isto tako usadio i u svoje ashabe. Nedostatak
u broju, oru‘ju itd., nikada nije uzdrmalo odluènost njegovih ashaba.
Èasni Kur’an ka‘e:
’A oni koji su odgovorili na Allahov i Poslanikov poziv nakon
zadobijenih rana, oni od njih koji èine dobro i koji su bogobojazni,
imat æe veliku nagradu;’ (3:173)
’oni kojima su ljudi rekli: “Narod se okupio protiv vas, zato ih se
bojte,” ali je ovo samo poveæalo njihovo vjerovanje, i oni su rekli:
“Za nas je dovoljan Allah, a kako je On dobar staratelj.” (3:174)
Ovo ojaèava vjeru i duh ‘rtvovanja ‘ivota na Allahovom putu koji se
mo‘e vidjeti u izvještaju o Bitci na Uhudu. Zbog greške male grupe
muslimana, bitka koja je jasno bila dobivena preobrnula se, i pagani
Meke su ponovo napali nanoseæi teški gubitak muslimanskoj strani.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je izgubio zub, ali ashabi su se okupili oko njega
na naèin da ih nikakva sila nije mogla pokrenuti i svaki napad neprijatelja
je naišao na neuspjeh. Izgledalo je da pagani Meke imaju nadmoæ, iako
ne vojno. Arapi su im se rugali da su zamišljali da se osvete za Bedr, ali
kakva je ovo vrsta pobjede bila gdje nije bilo nikakve ratne nagrade niti
zatvorenika. Ovo je potaklo pagane da se vrate na bojno polje i napadnu
ratom izmorene i povrijeðene muslimane. Èasni Poslanik s.a.v.s. je ovo
slutio. On je okupio ashabe i pripremio ih da gone pagane ali je rekao
da æe samo oni uèestvovati koji su bili na Uhudu. Zamislite izmorene i
ranjene ashabe, 250 njih koji su krenuli sa strašæu pobjednièke vojske.
Kad su se utaborili Èasni Poslanik s.a.v.s. je naredio da se na 500 mjesta
24
zapali vatra. Sa daljine je to bio krajnje dojmljiv prizor. Pagani Meke su
mislili da je bolje da se vrate. Muslimani su se takoðer vratili poslije
dva-tri dana; Allah je u pagane ulio strah. Znaèajno je primjetiti da je
po povratku sa Uhuda Abu Sufijan proglasio i izazivao da æe se još
jednom boriti protiv muslimana na Bedru. Poslanik s.a.v.s. je prihvatio
ovaj izazov. U èetvrtoj godini po Hid‘ri muslimani su pripremili vojsku
od 1500 ljudi dok je Abu Sufijan pripremio vojsku od 2000 ljudi. Njegov
špijun ga je obavijestio o broju muslimana i on je tajno bio uznemiren
da broj njegovih ljudi nije bio dovoljan. Poslao je jednog èovjeka u
Medinu da prestraši muslimane da povjeruju da je bila na putu velika
Mekanska armija. Meðutim, Allah ka‘e da je ovakva propaganda od
strane neprijatelja zapravo uveæala vjeru kod muslimana. Njihov
odgovor je bio: ’Za nas je dovoljan Allah, a kako je On izvrstan Staratelj.’
1500 muslimana je stiglo na Bedr ali su pagani Meke otišli natrag sa
male daljine Meke. Rekli su da je bila gladna godina i njihova priprema
nije bila odgovarajuæa, da æe doæi naredne godine. Pagani su bili na
smrt prestrašeni dok je to poveæalo vjeru vjernika. Huzur je rekao da je
historija islama puna dogaðaja gdje uznemirujuæe glasine neprijatelja
nisu djelovale. Danas, vjernici treba da odgovore na isti naèin. Danas
sljedbenici Obeæanog Mesije a.s. odgovaraju u istom smislu kad se èine
napori da ih se prestraši. Istinski vjernici se ne prepadnu od
uznemirujuæih glasina bilo koje grupe, bilo kojeg zakonodavnog tijela
ili bilo koje organizacije. Oni su uvijek ustrajni i èvrsti u vjeri. Oni bivaju
pretuèeni, zlostavljani i oduzimaju im se ‘ivoti, ali oni ne strahuju ni
od koga osim Allaha, njihov odgovor je uvijek: ’Za nas je dovoljan Allah,
a kako je On izvrstan staratelj.’ Što više neprijatelji pokušavaju, to se
oni više okreæu svom Gospodaru. Huzur je rekao da danas u nekim
zemljama postoji veliko protivljenje našoj Zajednici. Ovo je, zapravo,
svjedoèenje njene istinitosti. U svom protivljenju svih 72 sekte islama
nastojale su u Pakistanu sve što su mogle ali nisu bili u stanju da naškode
Ahmadi muslimanima, i zaista im ne mogu naškoditi. Prividan gubitak
nije ništa za istinskog vjernika; stvarna stvar je vjera. Huzur je rekao da
prima pisma od roditelja i porodica ubijenih Ahmadi muslimana koji
izra‘avaju još veæi duh vjere i iskrenosti. Sada protivljenje raste u
djelovima Indije takoðer i situacija u Bangladešu isto tako i dalje je
neprijateljska na bilo koju datu priliku. U nekim Arapskim zemljama,
bilo da je to Sirija ili Egipat, situacija je slièna kao i u Bugarskoj i nekim
bivšim Sovjetskim dr‘avama gdje muftije vrše pritisak na našu Zajednicu.
25
Opozicija Obeæanog Mesije a.s. u raznim dijelovima svijeta potvrðuje
njegov globalni znaèaj. Oni koji cijene i razumiju Bo‘iji atribut Al Hasib
uvijek æe odgovoriti da nije va‘no koliko je protivljenja, njihov odgovor
je: ’Za nas je dovoljan Allah, a kako je On izvanredan Staratelj.’ Ovo je
ono što smo nauèili od ashaba Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’Ovi ajeti razjašnjavaju da istinska
hrabrost dolazi iz ustrajnosti. Biti postojan protiv svake liène strasti ili
protiv bilo koje nevolje koja napada kao neprijatelj i ne pobjeæi zbog
kukavièluka, istinska je hrabrost.’ (’Filozofija uèenja islama’, str. 77).
Huzur je objasnio da Obeæani Mesija a.s. za nas ovdje objašnjava i
razotkriva drugaèije gledanje stvari, da osim od oèitog neprijatelja, strasti
svog ’ja’ takoðer mogu biti agresivne kao i neprijatelj. Savladavanje
strasti svog ’ja’ takoðer osposobljava osobu da se bori sa oèitim
neprijateljem. Zbog toga treba da se osoba potpuno pokori Allahu i
onda do`ivljava manifestaciju bo`anskog atributa Al Hasib kako nije
mogao ni zamisliti.
Obeæani Mesija a.s. je takoðer rekao da pridru‘ivanje njegovoj
Zajednici za sobom povlaèi i zahtijeva da slijedimo njena uèenja unatoè
sve opozicije. On je rekao da su se Èasni Poslanik s.a.v.s. i njegovi ashabi
izdr‘ali teško proganjanje koje je trajalo trinaest godina ali su na koncu
svi neprijatelji bili uništeni. Allah je htio da se ova Zajednica takoðer
raširi u svijetu i kad postane mnogobrojna, protivnici æe biti ušutkani.
Allah ‘eli da dadne obuku strpljenja kroz ove okolnosti. On je napisao
da su se mnogi koji su bili uvredljivi pokajali i dali bai’at. Strpljenje je
takoðer vrsta obo‘avanja i ima nebrojene blagoslove. Bol ojaèava vjeru.
Huzur je rekao da je za današnju hudbu izabrao dva predmeta o
Bo‘ijem atributu Al Hasib. Jedan je bio da objasni jaèinu vjere vjernika
i da ih njihova ustrajnost osposobljava da se suoèe sa opozicijom. To je
izvor postizanja blizine Allahu i daje im pronicljivost i shvatanje da je
za Njih Allah dovoljan. Zatim je Huzur citirao ajete 41 i 42 iz sure Al
Rad i objasnio da su ciljevi Bo‘ijih pslanika i njihovih sljedbenika da
poruku istine upute ljudima bilo da je ljudi prihvate ili ne. Posljedice
njihovog ne prihvatanja su u Allahovim rukama, Koji je Al Hasib (onaj
koji Obraèunava). Ajet 41 ka‘e:
’A da ti Mi poka`emo obeæano upozorenje koje smo im dali ili te
usmrtimo, (u svakom sluèaju), tvoja obaveza je samo da preneseš
(Poruku), a na Nama je obraèun.’ (13:41)
26
’Zar oni ne razmisle da Mi, zaista, smanjujemo Zemlju sa njenih
krajeva? A Allah presuðuje; ne postoji niko da preokrene Njegovu
presudu. I On je brz na raèunu.’ (13:42)
Huzur je objasnio da Allah ima Svoj vlastiti naèin ka‘njavanja i dobro
zna kada i koga da kazni. Za Njega nije neophodno da izvrši ka‘njavanje
bez odlaganja. Ka‘njavanje mo‘e biti znak i cilj ka‘njavanja je reforma.
U Allahovom znanju je ko æe odustati u svom protivljenju Bo‘ijim
poslanicima i biti reformisan, i ko æe se popraviti poslije blage kazne, a
ko nikada neæe odustati. Ovi ljudi su ti koji budu ka‘njeni.
Huzur je objasnio da su neki neprijatelji Bo‘ijih poslnaika dovedeni
na obraèun u toku ‘ivota Poslanika dok drugi nisu. Èasni Poslanik s.a.v.s.
je precizno predskazao taèna mjesta gdje æe neki od njegovih neprijatelja
izgubiti svoje ‘ivote u Bici na Bedru. Bili su neki meðu neprijateljima
koji su kasnije primili islam i bili spašeni u raznim bitkama. Stvarni cilj
Poslanika i njihovih sljedbenika je da raznesu poruku, kazna nije njihov
cilj, umjesto toga, njihov cilj je da uèine da ljudi obo‘avaju Boga. Stvar
je principa da æe oni koji su bili upozoreni biti ka‘njeni, bilo na ovom
svijetu ili na buduæem. To samo Allah zna. Odgovornost je kod Allaha.
Huzur je rekao da neki ljudi prigovaraju da ovo ili ono predskazanje
nije bilo ispunjeno. Sve æe to biti oèevidno u Allahovm prisustvu. Ahmadi
muslimani su svjedoci èinjenici da su se zaista mnoga predskazanja
dogodila, druga æe se dogoditi i svaki novi dan èini oèitom istinitost
Obeæanog Mesije a.s. U ajetu 42 sure Ar-Rad Allah ka‘e kako protivnici
istine ne mogu vidjeti da Allah ’umanjuje Zemlju s njenih krajeva?’ Huzur
je rekao da se islam naglo raširio u ranim godinaa i mnogi su došli u
okrilje njegove zaštite i sigurnosti. Kad je Allah donio odredbu On je
takoðer kaznio. Allahova je presuda da ili veliki broj koji prihvataju
islam smanjuju Zemlju za neprijatelje islama ili prirodne nepogode
smanjuju Zemlju za njih. Ovo se dogodilo u prošlosti, sada se dogaða i
dogodit æe se u buduænosti. Kad je Allah uz Svog Poslanika ko je onda
taj ko mo‘e stati na ovaj put? Ne postoji niko ko mo‘e poništiti Allahovu
odredbu. U njoj je Allah dao nadu i hrabrost istinskim vjernicima da
sve dotle dok ostanu istinski Allahovi robovi, neæe imati straha. Allah je
brz u obraèunu.
Ajet 45 iz sure Al-Ambija govori o istom predmetu:
27
’A Mi smo dali neku korist ovima, i njihovim oèevima, pa im je `ivot
postao dug. Zar oni ne vide da Mi umanjujemo zemlju sa njenih
krajeva? Zar æe onda oni biti pobjednici?’ (21:45)
Huzur je rekao da, ako je jedan narod bio moæan za dugi period
vremena i osjeæa se uzvišenim o tome, sigurno takve situacije nisu trajne.
Zapravo Allah ka‘e da On velikodušno opskrbljuje generacije za
generacijama jednog naroda ali da uvijek treba imati u vidu da su u
prošlosti uzvišeni veliki narodi bili umanjeni. U nedavnoj prošlosti su
Evropski narodi izgubili mnogo od svoje moæi. Oni su kolonizirali
ogromne dijelove svijeta i sada su umanjeni. Rusija se takoðer raširila
preko ogromnog podruèja, ali su mnogi od njenih naroda stekli
nezavisnost. Upravo ova sudbina æe se jednog dana ponoviti u Americi.
Manje zemlje isto tako, mo‘da ne budu imale nikakvih pretpostavki i
nasluæivanja o tome, ali one takoðer mogu biti oslabljene. Meðutim, tu
je radosna vijest za islam, tu je radosna vijest za sljedbenike Obeæanog
Mesije a.s. da æe islam pobijediti. Naši napori u širenju poruke islama
su skromni, naš zadatak je da ovu poruku širimo s ljubavlju. Meðutim,
mi vidimo traèak onoga šta Allahova odredba mo‘e uraditi u formi
zemljotresa i drugih nevolja. Kad bi samo muslimani takoðer napustili
svoje protivljenje i postali dio sudbine koja æe se dogoditi kroz Obeæanog
Mesiju a.s. Huzur je rekao sadašnje nevolje i velike nesreæe i katastrofe
takoðer su znak potpore za Obeæanog Mesiju a.s. Mnogi ljudi ispituju o
tome kako ovo protivljenje dolazi od imama koji govore neistinu, zašto
su onda siromašni i oni u slabijem polo‘aju ubijeni u ovim nesreæama.
Objašnjavajuæi ovo, Obeæani Mesija a.s. je rekao da je Allahov naèin
da kad ljudi preðu sve granice u optu‘ivanju istinitih Bo‘ijih ljudi o
neistini i kad budu proganjani, sve vrste nevolja se pojavljuju u svijetu.
Sve Bo‘ije Knjige ovo ka‘u kao i Èasni Kur’an. Baš kao i vrijeme kad je
Musa a.s. bio optu‘en o neisitni, sve vrste nevolja su zadesile Egipat.
Iako ljudi iz daljine Egipta nisu èak ni èuli o Musau a.s. i prema tome
nisu ni zgriješili. Dok je faraon bio spašen, oni koji nisu bili svjesni bili
su ubijeni. Nadalje, u vrijeme Isa a.s. oni koji su ‘eljeli da ga ubiju kroz
raspeæe ostali su neozlijeðeni. Meðutim, èetrdeset godina kasnije hiljade
Jevreja je bilo ubijeno i izbila je kuga. Kur’an dokazuje da je ovo bilo
zbog Isaa a.s. Slièno tome, u vrijeme Èasnog Poslanika s.a.v.s. dogodila
se glad koja je trajala sedam godina i veæina siromašnih su umrli dok
su glavni veliki zlotvori bili za dugi period pošteðeni. Ukratko, Allahov
28
je naèin da kad neko doðe od Njega i bude optu‘en o neistini, dogaðaju
se sve vrste nevolja. Meðutim, ljudi koji nemaju ništa s ovom optu‘bom
o neisitni budu zahvaæeni nevoljama. Postepeno la‘ni imami budu
zgrabljeni i vrijeme zlobe i bezbo‘nosti se završi. Prirodne nevolje koje
slijede optu‘bu o neistini na ljude odreðene od Boga su opæenite a nisu
osobite.
Huzur je rekao da je prije nekoliko dana veliki zemljotres pogodio
Èile. Prije dva mjeseca zemljotres je zadesio Haiti. Èileanski zemljotres
je bio 64 puta jaèi od onog u Haitiju. Huzur je rekao da su ovo zankovi
u potporu Obeæanog Mesije a.s. Stotine hiljada domova je bilo ošteæeno.
Ka‘u da je Èileanski zemljotres sedmi najstrašniji potres odkad je poèelo
bilje‘enje. Ovaj zemljotres je progutao 1.26 milisekundi od du‘ine dana
Zemlje, koji je sada toliko kraæi. Nauènici su takoðer zabilje‘ili da je
sna‘an zemljotres premjestio oblik Zemljine ose za tri inèe (sedam i po
centimetara). Huzur je objasnio da je ovo osovina oko koje je Zemljina
masa uravnote‘ena. Tako se nastala situacija da ’umanji Zemlju s njenih
vanjskih granica’.
Obeæani Mesija a.s. je zaista predskazao zemljotrese kao jedan od
njegovih znakova. Zemljotres je pogodio Èile u 1906. godini koji je
Obeæani Mesija a.s. nazvao znakom njegove potpore. Od 1570. do 1835,
pet zemljotresa je pogodilo Èile. Naredni je pogodio u 1868. i onda
1906. Otada je Èile bio pogoðen sa devetnaest sna‘nih zemljotresa.
Obeæani Mesija a.s. je napisao u vrijeme Èileanskog zemljotresa 1906.
da je mnogo puta objavio svoja predskazanja o sna‘nim zemljotresima
kako pogaðaju svijet u tolikoj mjeri da æe se zemlja rastaviti. On je
napisao da je o zemljotresima u San Francisku i Formozi koji su došli
prema njegovom predskazanju svima bilo poznato, no nedavno je, 16.
augusta 1906. Èile zadesio zemljotres koji nije bio ništa manje sna‘an.
On je uništio petnaest gradova, hiljade su izgubili ‘ivote i stotine hiljada
su ostali bez domova. Neki æe mo‘da pitati kako ovo mo‘e biti znak,
pošto ovi zemljotresi nisu zadesili Pand‘ab. Oni nisu shvatili da je Allah
Bog cijelog svijeta a ne samo Pand‘aba i On je obavijestio Obeæanog
Mesiju a.s. o cijelom svijetu. Bilo je za ‘aljenje da su optu‘be o
neistinitosti bile podignute u Pand‘abu. Obeæani Mesija a.s. je upozorio
da upravo kako su se zemljotresi desili prema predskazanju u Americi i
Evropi, oni æe se tako desiti i u Aziji, od kojih æe neki biti slika Sudnjeg
dana, zatiruæi ‘ivot masa. To æe se dogaðati u tolikoj mjeri da æe oni
29
koji imaju mudrost uvidjeti da je ovo neobièno i nikakvo ovosvjetsko
znanje neæe biti u stanju da objasni ovaj fenomen. Ovo je vrijeme kad
æe ljudi biti uznemireni i mnogima æe biti dat spas, dok æe mnogi biti
uništeni. Ovo æe se dogoditi u ne tako dalekoj buduænosti i mnoge druge
strašne nevolje æe se desiti. Neke æe se pojaviti iz vasione, druge sa
zemlje. Ovo æe biti zato što su ljudi prestali da obo‘avaju Boga i sva
pa‘nja je usredsreðena na svijet. Obeæani Mesija a.s. je rekao da bi ove
nevolje bile malo odgoðene da on nije došao, ali s njegovim dolaskom
je skrivena Bo‘ija volja uèinjena oèevidnom, baš kao što je Allah
proglasio:
’Mi (nikad) ne ka`njavamo dok ne pošaljemo poslanika (da
upozorimo).’ (17:16)
Onima koji se pokaju bit æe podareno utoèište.
Popularni citat Obeæanog Mesije a.s. o ovome ka‘e: “O Evropo, ti
nisi mirno mjesto. I o Azijo, ti isto tako nisi sigurno mjesto. O ljudi,
stanovnici ostrva, ne postoji ni jedan vaš izmišljeni bog koji vam mo‘e
pomoæi. Ja gledam gradove kako padaju i uništena naselja. Jedini Bog je
šutio dugo vremena. A pred Njegovim oèima su poèinjena odvartna i gnusna
djela. I On je opet šutio. No, sada æe se On pokazati sa sa svim svojim
gnjevom i On æe pokazati Svoje moæno lice. Vrijeme za ovo nije daleko. Ko
ima uši, neka èuje da to vrijeme nije daleko. Ja sam se trudio da ujedinim
sve ljude pod Bo‘iji spas. Ali to je bila odredba koja se morala ispuniti. Ja
vam kazujem cijelu istinu da se bli‘i odreðeni rok ove zemlje. Vi æete svojim
oèima vidjeti Nuhovo vrijeme. I vidjet æete svojim oèima prièu o Lutu. A
Bog je spor u svojoj kazni. Tra‘ite oprost da dobijete Bo‘iju milost. Ko god
je napustio Boga on je kao mrav, a ne ljudsko bice. Ko god se ne boji
Njega, nije ‘iv nego mrtav.”
(Haqiqatul wahi, str. 256-257)
Huzur je dodao da je ovo upozorenje posebno za oblast Indije i
Pakistana.
Huzur je molio Allaha da dadne èulo i razumijevanje svijetu da
priznaju onoga ko je poslan od Boga i tako budu pošteðeni Allahove
kazne. Da nas Allah takoðer osposobi da istinsku poruku islama uputimo
drugima i da svaka teškoæa i nevolja na ovom putu ojaèaju našu vjeru i
da ne napustimo svoj zadatak iz straha. Da nas Allah osposobi da tako
èinimo.