Hutbe 2010.

Hutba 26. 03. 2010. – Allahovo davanje bez mjere i Njegov brz obračun;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas odr‘ao predavanje o
Allahovom davanju bez mjere i Njegovom brzom obraèunu. Huzur je
objasnio ovaj predmet citirajuæi primjere iz hadisa kao i dogaðaje ashaba
Obeæanog Mesije a.s.
Huzur je rekao da je veliki broj dogaðaja iz ‘ivota Halifatul Mesiha
I r.a. koji ilustruju kako Allah daje bez mjere i iz krajnje neoèekivanih
sredstava. Jedanput je hazreti Halifatul Mesih I r.a. putovao iz Kašmira
preko Ravalpindija kad je ostao bez para. On je rekao svom drugu da
æe prodati konja. Kratko poslije toga, konj se razbolio i kad su stigli u
Ravalpindi krepao je. Èovjek koji je upravljao koèijom tra‘io je novac i
izgledalo je da nema izlaza kad se hazreti Halifatul Mesih I r.a. obratio
Allahu. Upravo tada je došao jedan èovjek i doveo svog bolesnog oca
Halifatul Mesihu I r.a. da ga lijeèi. On mu je prepisao neke lijekove i
ovaj mu je platio dovoljan honorar da su bili u stanju nastaviti putovanje.
Jednom prilikom na dan Had‘i bajrama hazreti Halifatul Mesih I
r.a. je imao samo jedan komad iznošene odjeæe koju je mogao obuæi.
Skup je èekao na bajram namaz i poslali su nekoga da ga zovne nekoliko
puta dok je on kod kuæe razmišljao šta æe sa svojom iznošenom odjeæom
9
za bajram. Onda je neko pokucao na vrata i kad su otvorili tamo je
stajao èovjek koji je doputovao iz drugog grada i donio neku odjeæu
kao dar za Halifatul Mesiha I r.a. i njegovu porodicu. Tako je Allah
uvijek pribavljao za njega.
Maulana Ghulam Rasool Rajiki je jedanput sanjao da su on i njegova
‘ena ‘ivjeli u kuæi Obeæanog Mesije a.s. i da su mu bliska rodbina.
Sanjao je da njegov sin masira stopala Obeæanog Mesije a.s., kad mu je
Obeæani Mesija a.s. rekao na punjd‘abi jeziku: ’(Da Allah dadne) da sve
tvoje potrebe budu ispunjene.’ Maulana Rajiki je rekao da je poslije ovog
sna Allah d‘.š. ispunio sve njegove potrebe i potrebe njegove porodice
i da su komšije bili svjedoci ove radosne vijesti.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je stvarni Opskrbljivaè Allah. Onaj
ko se osloni na Allaha nikada nije lišen opskrbe. Allah ka‘e da prosipa
kišu sa nebesa i ispod stopa onoga ko se oslanja na Njega.
Huzur je rekao da su Allahovi poslanici izuzetno dobro poprimili
Bo‘ije atribute i da je naizvanredniji primjer ovoga bio Èasni Poslanik
s.a.v.s. On je jedanput rekao da, èak da ima zlata velièine planine Uhud,
on bi bio sretniji da poslije tri dana nema ništa preostalog, osim malog
iznosa da plati dugove. Kad god je od Èasnog Poslanika s.a.v.s. bilo
tra‘eno u ime islama on je velikodušno davao. Jedanput je jednom
èovjeku dao cijelo stado koza koje su pasle u dolini izmeðu dva brda.
Ovaj èovjek je otišao svom narodu i rekao im da prime islam zato što
Poslanik islama daje toliko da nikada ne mo‘e postojati rizik gladi.
Poslije pobjede nad Mekom i bitke na Huneinu koja je slijedila, Èasni
Poslanik s.a.v.s. je dao Sufijanu bin Umajja tri stotine kamila. Sufjan je
rekao da prije ovoga nije trpio Èasnog Poslanika ali da mu je kasnije
postao najomiljeniji od svih. Huzur je rekao da ponekad ovosvjetsko
bogatstvo ljude suskrene vjeri. Naime, kad je Sufjan bin Umajja prolazio
kroz polje sa Èasnim Poslanikom s.a.v.s. po‘udno je posmatrao stado
koza. Poslanik ga je pitao je li mnogo voli stado i on je na to odgovorio
potvrdno. Poslanik s.a.v.s. mu je rekao da mo‘e uzeti cijelo stado.
Svladan ovom velikodušnošæu Sufjan je pao na stope Èasnog Poslanika
s.a.v.s. i primio islam govoreæi da samo Bo‘iji Poslanik mo‘e dati tako
ogroman dar. Ranije je Sufjan bin Umajja bio zakleti neprijatelj islama
i poslije pobjede nad Mekom se pitao da li æe biti pošteðen. I ne samo
da mu je bilo oprošteno nego mu je Poslanik islama s.a.v.s. dao u obilju
i savjetovao je svoje ashabe da nikada ne budu škrti u pitanju vjere i da
10
nikada ne budu neprimjereni u ispunjavanju onoga što pripada ljudima.
Èasni Poslanik s.a.v..s je nareðivao da ne budemo škrtice kad dajemo u
ime Allaha, inaèe æe Allah takoðer nama dati oskudno.
Huzur je rekao da je moæ davanja svake osobe u skladu sa njegovom
moguænošæu i u skladu s drugim obavezama. Historija ashaba Èasnog
Poslanika s.a.v.s. je svjedoèenje njihovog oslanjanja na Allaha. Ovi ljudi
koji su bili neobrazovani i neuki postali su velièanstveni uzori dobrote.
Èasni Poslanik s.a.v.s. se uvijek brinuo o tome da njegov ummet ostane
pobo‘an. Jedanput je poslao Abu Ubaidu da skupi porez iz Bahreina,
mjesta s kojim je napravio mirovni ugovor. Kad se Abu Ubaida vratio
okupilo se mnogo ljudi; Poslanik s.a.v.s. se nasmijao i rekao da izgleda
da su ljudi znali da se Abu Ubaida vratio s neèim. On je dao ljudima
radosne vijesti ali je rekao da se nije brinuo o njihovom siromaštvu
nego se brinuo da ne budu naklonjeni materijalizmu kao raniji narod i
ovaj materijalizam je bio uzrok njihovog uništenja kao i prastarim
narodima. Huzur je rekao da je ‘alosno da je uprkos ovog strogog savjeta
Èasnog Poslanika s.a.v.s. veæina njegovog ummeta danas upletena baš
u to. Meðutim, Ahmadi muslimani treba da ispune svoj zavjet bai’ata i
da daju prednost vjeri nad ovosvjetskim stvarima.
Huzur je rekao da je Obeæani Mesija a.s. slijedio ovaj blagoslovljeni
uzor Èasnog Poslanika s.a.v.s. u svom ophoðenju sa svojim sljedbenicima.
Jedanput je zamolio Sejid Ghulam Husein sahiba, koji je u to vrijeme
bio mlad èovjek od 15 godina i ‘eljan da slu‘i, da uzme neki paket iz
Batale i dao mu je 5 rupija za troškove koje mo‘da bude imao na putu.
Pošto naokolo nije bilo nikakve nosiljke, mladi Sejid sahib je pješaèio
do Batala. Kad je uzeo paket, nije trebao ništa platiti jer je veæ bilo
plaæeno. Na putu natrag nosaè nosiljke je tra‘io previše para tako da je
Sejid sahib uredio da paket bude odnešen a on je pješaèio natrag do
Kadiana. On je dao 4 penija (aana) portiru koji je nosio paket i otišao
Obeæanom Mesiji a.s. Obeæani Mesija a.s. je uzeo paket, otvorio vrh,
stavio ruku unutra i izvadio gro‘ðe i dao ga mladiæu govoreæi da je to
bio njegov udio. On ga je brzo uzeo u svoju tuniku i vratio kusur
Obeæanom Mesiji a.s. koji je vrlo nje‘no rekao: ’Mi ne vodimo raèun s
prijateljima.’
Jedanput je Hakim Abdur Rahman sahib otišao u Kadian i na
insistiranje Obeæanog Mesije a.s. ostao dva i po mjeseca. Kad je konaèno
htio da se vrati kuæi Obeæani Mesija a.s. mu je dao napisanu preporuku
11
da s tim ode u knji‘aru i za sebe besplatno uzme jednu njegovu knjigu.
Èovjek u knji‘ari je bio ljut i rekao da ljudi doðu i uzmu knjige besplatno,
a novac je potreban za štampanje drugih knjiga; tako da je Hakim sahib
tra‘io da mu knji‘ar vrati pismo s preporukom. Kad je Obeæani Mesija
a.s. pitao je li uzeo knjigu on je naveo šta se desilo. Nakon što je èuo šta
se dogodilo Obeæani Mesija a.s. je bez cipela otišao do knji‘are i rekao
osobi koja je tamo radila: ’Mir sahib, zašto se ti brineš? Zar se ti tako
brzo zabrineš? Tek æe ogroman broj ljudi doæi ovdje i blago æe biti
raspodijeljeno.’
Huzur je rekao da ljudi koji danas èine ‘rtve za izdavanje publikacija
islama i koji daju, njima takoðer Allah pokazuje takva iskustva. Jednom
novom Ahmadi muslimanu sa Obale slonovaèe, Jakub Ali sahibu je bilo
reèeno o propisanom procentu èlanarine, i o Tahrik-e-d‘edid i Vakf-ed‘edid
programu. Kad je po tome platio svoj doprinos, to je izašlo na
50 funti, što je za njega bila ogromna suma. Uskoro poslije toga njegov
prijatelj koji je prije par godina od njega pozajmio novac ali je on bio
izgubio nadu da æe mu to vratiti, nazvao ga je i rekao da je spreman da
vrati zajam. Ne samo da je dobio natrag pozajmljeni novac nego je
primio pismo od vlade u kojem je bio obaviješten da je bio unaprijeðen
na viši stepen i da se njegova zarada poveæala za 50%. Po primitku ove
uveæane zarade on je odmah uskladio iznos doprinosa za èlanarinu i
svima vrlo otvoreno ka‘e da je to zbog Allahove milosti.
Jedna neahmadi gospoða po imenu Halima iz Benina dala je doprinos
za Tahrik-e-d‘edid program. Njena zarada u poslu je bila udvostruèena.
Ona je slijedeæe godine opet dala doprinos i zarada u poslu je bila
èetvorostruka. Ona je nastavila davati, govoreæi da je njen posao
napravio izvanrednu zaradu, i takoðer je dala svoj zavjet bai’ata. Huzur
je rekao da je pravilo da mi ne uzimamo doprinos od ljudi izvan D‘emata
ali se u Africi ponekad stvore takve veze da smo primorani uzeti
doprinose. Huzur je rekao kad je bio u Gani mnogi (neahmadi)
zemljoradnici bi donosili svoj zekat govoreæi da su bili sigurni da æe
Ahmadi to ispravno usmjeriti, nasuprot njihovih hod‘a koji æe to
vjerovatno uzeti sebi.
U vrijeme Obeæanog Mesije a.s. jedanput je neko krenuo na put i
tra‘io od Obeæanog Mesije a.s. nešto novaca, koji mu je iznio kutiju u
kojoj je èuvao sav novac i rekao: ’Uzmi koliko god ‘eliš,’ i onda sa krajnjom
radošæu rekao: ’Uzmi sve ako ‘eliš.’
12
Zatim je Huzur citirao nekoliko primjera o Allahovom obraèunu.
Maulana Rajiki je naveo da je jedanput uèio nikah mladiæu koji je bio
sin druga Obeæanog Mesije a.s. i kasnije uvidio da su osim onog koji se
‘enio njegova sva ostala djeca bila gluha i nijema. Ovaj drug je isprièao
da se, kad je bilo mlad, rugao svojoj snahi koja je imala gluho i nijemo
dijete. Jedanput je prešao granice u uvredama i njegova snaha mu je
rekla da treba da se boji Allaha. Njegova bezoènost je izazvala Allahovo
nezadovoljstvo i sva njegova djeca su bila roðena gluha i nijema. On je
obilato èinio istighfar i pisao Obeæanom Mesiji a.s. da èini dove. Na
kraju je njegovo zadnje dijete bilo roðeno bez invalidnosti. Huzur je
rekao da ponekad bol nametnut nekome mo‘e pokrenuti nebesa.
Maulana Rajiki je takoðer naveo dogaðaj o dva kandidata koji su
bili na listi za izbore Zakonodavnog vijeæa u Pund‘abu i ‘eljeli su da
dobiju glasove Ahmadi muslimana. Hazreti halifatul Mesih II r.a. je dao
nalog Zajednici da glasaju za jednog od dvojice. Ovaj izbor nije bio
oèekivan i mnogi ljudi su se digli protiv ahmadi muslimana zbog ovoga.
No, Ahmadi muslimani su ostali strpljivi. Jedna imuæna osoba meðu
njima prešla je sve granice u uvredljivom jeziku prema Ahmadi
muslimanima opæenito a pogotovo prema hazreti Halifatul Mesihu II
r.a. Maulana Rajiki ga je upozorio da takav prijestup nije dobar i da
Allah ne daje mnogo odgode ljudima kao on. Vrlo brzo poslije ovoga
ovaj èovjek se razbolio i pored medicinske pomoæi iz najbolje bolnice,
poslije èetiri mjeseca je, uprkos svom bogatstvu umro.
Maulana Rajiki je naveo o jednom Maulviju koji je bio krajnje strog
o konceptu da je Isa a.s. ‘iv na nebesima. Kad mu je bio predstavljen
odreðeni kur’anski ajet:
”Kad je Allah rekao: ’O Isa, Ja æu te usmrtiti (prirodnom smræu) i
uzdignut æu te Sebi, i oèistit æu te (od optu`bi) onih koji ne vjeruju,
i dat æu da oni koji tebe slijede budu iznad onih koji ne vjeruju,
do Sudnjeg dana; onda æete se Meni vratiti, i Ja æu odluèiti izmeðu
vas o onom u èemu ste se razišli.’ ”(3:56)
on je drsko promijenio redosljed rijeèi u ajetu da odgovaraju njegoj
svrhi. On je èak otišao tako daleko da je predlo‘io da se prepravljeni
ajet štampa u kopiji Kur’ana ali se uèenjaci nisu slo‘ili govoreæi da æe to
izazvati haos. Kad su sve štamparije odbile da to štampaju on je otišao
do štamparije sikha i ponudio im veliku sumu novca, ali su oni takoðer
13
odbili zbog straha od odmazde muslimana. Ovaj Mualvi je onda odluèio
da sam to štampa da bi postigao svoj cilj. Meðutim, iznenada je postao
‘rtva kuge i za jednu noæ su i on i cijela njegova porodica umrli od
kuge.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da ako èovjek vodi raèuna o Allahovoj
uzvišenosti i svjestan je smrti onda vodi brigu o tome da ne bude o
nemaran. Allahova kazna je strašna. On prekriva propuste i mahane,
ali kad ka‘njava, Njegova kazna je oštra, osim prema onima koji Ga se
boje i smatraju Ga uzvišenim. Za takvu osobu Allah postaje štit.
Huzur je molio Allaha da ima milosti i zaštiti nas od kazne, èak od
najmanjeg prekora i da nam uvijek pokloni blagoslove i dadne nam
izvan naše zamisli, da On utemelji Svoj strah u našim srcima. Da budemo
meðu onima koji imaju savršeno oslanjanje na Allaha i da On postane
naš štit u svakoj prilici kao što je obeæao.
Huzur je rekao da ide na put i da æemo narednih nekoliko petaka
gledati hudbu preko MTA kao i ostatak svijeta. Huzur je tra‘io da èinimo
dove da ovo putovanje na svaki naèin bude blagoslovljeno.