Hutbe 2010.

Hutba 16. 04. 2010. – Ahmadija muslimanska zajednica u Italiji;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju hudbu petkom danas odr‘ao u Baitul Teuheed u Pietro
de Castel u Bolonji, Italija, i rekao je da se Allahovom milošæu danas
prvi put hudba u‘ivo prenosi iz Italije širom svijeta. Uprkos toga što
26
prilièan broj èlanova Zajednice dugo vremena ‘ivi u ovoj zemlji mi
ovdje nemamo centra ili misionarske kuæe. Prije dvije godine bio je
kupljen komad zemlje (odakle se odr‘ava hudba), da Allah omoguæi
gradnju d‘amije ovdje i ukloni prepreke u ovoj stvari. Lokalno
stanovništvo se suprotstavlja gradnji zbog svojih antiislamskih osjeæaja
koji su bili pospješeni postupcima odreðenih muslimanskih grupa. Oni
koji imaju mr‘nju prema islamu naæi æe bilo kakav izgovor da ga iznesu
na zao glas; to im daje priliku da raspiruju plamenove neprijateljstva.
Huzur je rekao da treba da èinimo dove da ove prepreke budu uklonjene
ne samo u ovoj oblasti nego da takoðer budemo u moguænosti da
izgradimo misionarsku kuæu u Rimu.
Huzur je rekao da Allah omoguæava Ahmadija zajednici da gradi
d‘amije u Evropi. Mi nailazimo na zapreke i takoðer se suoèavamo sa
odbijanjem u kupovini terena. Meðutim, Allah nam pronalazi
nevjerovatne naèine da ostvarimo svoju namjeru. Ovaj polet za gradnju
d‘amija u Evropi je od Allaha. To nije ni zbog kakve naše oštroumnosti
ili èak našeg teškog rada. Ovaj centar je takoðer naišao na suprotstavljanje.
Kad je lokalnim ljudima i èlanovima vijeæa bila predstavljena
Zajednica i istinska uèenja islama, mnogi vijeænici, ukljuèujuæi i gradonaèelnika
oblasti, su nas podr‘ali. Huzur je rekao da je gradonaèelnik
rekao na prijemu da ne treba biti nikakvih prepreka u gradnji
misionarske kuæe ovdje.
Huzur je rekao da su sva ova mjesta ogromna du‘nost na Ahmadi
muslimanima koji ‘ive u Italiji. Oni trebaju voditi raèuna o tome da
‘ive u zemlji u èijem dijelu je centar katolicizma i gdje je utemeljena
Papina uprava (Vatikan), i, premda je ona svedena na primjer
svjetovništva ogromna veæina Evropljana su katolici koji vjeruju u Papu.
Sada, u skladu sa Allahovom odredbom, Mesija Muhammeda s.a.v.s.
treba da uzdigne zastavu islama u cijelom svijetu i treba da okupi
pobo‘ne duše na stopama Èasnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je rekao da
je ovo zadatak Ahmadi muslimana. Mi èak nemamo misionara u Italiji
nego misionar iz Švicarske dolazi povremeno ovdje. Mi radimo na tome
da ovdje imamo stalnog misionara. Ovo još više poveæava du‘nost
svakog Ahmadi muslimana u Italiji da u sebi proizvedu takvu promjenu
da predstavljaju visoki moral i duhovne uzore obiènih ljudi, tako
prenoseæi nagovještaj da æe misionar takoðer imati visok moral i duhovne
standarde svoje vjere. Huzur je rekao da treba biti jasno da kad misionar
27
doðe ovdje nivo odgovornosti za Ahmadi muslimane se neæe smanjiti.
Oni æe zapravo trebati podiæi svoj moral i duhovne stepene do takve
mjere da cijela zemlja ima osnovanu mre‘u naših misionara i d‘amija.
Huzur je rekao da je ovo centar Papine uprave, i nije obièan koncept
koji veæina muslimana ovdje predoèava. To je ogroman zadatak. Ako
Ahmadi muslimani u Italiji ispune svoj zavjet bai’ata i ostanu povezani
sa halifatom Ahmadijja onda æe prije ili kasnije vidjeti veæinu sljedbenika
Mesiha Muhammeda s.a.v.s. u ovoj zemlji. Ako ne oni koji su prisutni,
njihovi potomci æe to sigurno do‘ivjeti. Kad se kršæanstvo proširilo u
Italiji poslije patnje kršæana – vjernika u Bo‘ije Jedinstvo – u toku mnogih
stoljeæa, to je bilo sa konceptom trojstva. Sada Ahmadi muslimani treba
da u ovoj zemlji rašire Ahmadijjat, istinski islam i promijene koncept
trojstva natrag Bo‘ijem Jedinstvu.
Inšallah, sluge Mesiha Muhammeda s.a.v.s. nastavit æe da daju ‘rtve
da šire ovu poruku u svijetu. Ove ‘rtve æe se dogoditi kad se budemo
pridr‘avali bogobojaznosti, kad shvatimo svrhu našeg raðanja, kad
budemo pazili na svoje stanje, kad dadnemo prednost vjeri nad
ovosvjetskim stvarima, kad budemo imali primjerne uzajamne odnose,
kad budemo imali sna‘nu vezu sa sistemom D‘emata, kad budemo
odr‘avali vezu poslušnosti i iskrenosti sa Halifatom Ahmadija, kad
budemo èuvali zavjet bai’ata sa Obeæanim Mesijom a.s. i nastojali da se
dr‘imo Allahovog kraljevstva i kraljevstva Njegovog Poslanika s.a.v.s.
Huzur je rekao da je Allah dao priliku Ahmadi muslimanima
pakistanskog porijekla da napuste svoju zemlju zbog situacije tamo i
da doðu ovdje. Ovdje je sloboda vjere i veæina je popravila svoje ‘ivote
u finansijskom smislu. Oni trebaju biti zahvalni za ovo a naèin da izraze
zahvalnost je da imaju u vidu sve naprijed reèeno. Neki Ahmadi u Italiji
su takoðer iz afrièkih zemalja, veæinom iz Gane a neki su iz Maroka i
Al‘ira. Allah je svima njima dao priliku za boljitak u finansijskim
terminima. Izmeðu afrièkih Ahmadi muslimana mnogi su ili sami bili u
stanju da napuste trojstvo i prihvate islam ili njihovi roditelji. Oni sada
treba da šire ovu poruku kršæanima. Njihova odgovornost je uveæana
pošto im je Allah takoðer dao finansijki boljitak. Huzur je rekao da je
ovo takoðer odgovornost Arapa Ahmadi muslimana; oni trebaju
omoguæiti da drugima upute dobrotvornost duhovne hrane koju su
primili od Obeæanog Mesije a.s. U svjetlu govora Èasnog Poslanika s.a.v.s.
da istinski musliman ‘eli za svog brata ono što ‘eli za sebe, oni treba da
28
ovu poruku istinskog i revnog poklonika Èasnog Poslanika s.a.v.s. upute
svojim bli‘njima i svojim zemljacima. Samo onda æe ispuniti du‘nosti
kao Ahmadi muslimani. Huzur je rekao da su mu neki Ahmadi muslimani
iz Maroka i Al‘ira rekli da je do njihovog primanja Ahmadijata došlo
kad su u snu vidjeli blagoslovljeno lice Obeæanog Mesije ili neke druge
znakove. Allah je odredio da se ovo dogodi zbog nekih njihovih vrlina
i oni ne mogu uzvratiti ovu Allahovu naklonost za svoj cijeli ‘ivot.
Allah ka‘e:
“Da li nagrada za dobrotu mo`e biti nešto drugo osim dobrote?”
(55:61)
Kur’an nam nareðuje da uvijek budemo dobrostivi prema svojim
roditeljima zbog dobrote koju su oni nama iskazali u našem djetinjstvu.
Huzur navodi da mi nikada ne mo‘emo naknaditi ovu dobrotu roditelja.
Allahove naklonosti prema ljudima su neizmjerljive i tako i naša obaveza
da nastojimo i uzvratimo Njegove naklonosti treba biti prikladna.
Huzur je rekao da je Allahova opæenita dobrotvornost podijeljena
kroz Njegovu odliku Rahmanijata (da je Samilostan). Povrh toga, ako
On èovjeka takoðer upuæuje duhovno, to postaje ogromna naklonost i
èovjek ne mo‘e, bez obzira koliko ‘elio, nikada naknaditi ovu naklonost.
I Abd Rahman (rob Milostivog Boga) ima samo jedan naèin da posvoji a
to je da se cijeli ‘ivot sjeæa Allahovih blagoslova i da bude zahvalan
rob. Zadatak Ahmadi muslimana je da ovu poruku rašire u svom
okru‘enju. Marokanskim i al‘irskim Ahmadi muslimanima Huzur je
rekao da, premda Allahova naklonost ne mo‘e biti uzvraæena, osoba
mo‘e izraziti svoju zahvalnost širenjem ove poruke. Huzur je rekao da
ovo nije bilo specifièno za pakistanske, afrièke i arapske Ahmadi
muslimane. Takoðer je bilo i Bengali Ahmadi muslimana koji ‘ive u
ovoj zemlji i ovaj zadatak je za svakog Ahmadi muslimana svakog
etnièkog porijekla. Naši ‘ivoti æe se završiti ali nikada neæemo biti u
stanju da uzvratimo Allahovu naklonost. Zaista, mi mo‘emo nastojati i
postiæi Njegovo zadovoljstvo, pod uvjetom da je naša svaka rijeè i djelo
samo da steknemo Njegovo zadovoljstvo.
Huzur je rekao da nam je Allah omoguæio da budemo dio onih koji
su poslušali naredbu Èasnog Poslanika s.a.v.s. i baš kao što je Allah
obdario one ranije, On je blagoslovio i one kasnije.
Allah Ka‘e: “… Nego je Allah vama ukazao dobroèinstvo što vas je
uputio u vjeru, ako ste istiniti (u svojoj tvdnji da ste vjernici) (49:18)
29
Huzur je rekao da je zahvalnost ove naklonosti u tome da ojaèamo
svoju vjeru i da radi ovoga osoba treba da (u svoje srce) usadi
bogobojaznost i ima u vidu Allahovo zadovoljstvo.
Allah ka‘e: “A Ja nisam stvorio d‘inove i ljude osim da Mene
obo‘avaju.” (51:57)
Huzur je rekao da samo obo‘avaè Allaha mo‘e biti istinski nazvan
Abd Rahman. Uz pet dnevnih namaza, spominjanje Allah je takoðer
forma obo‘avanja, kao i poduzimanje bilo kojeg zadatka radi Allahovog
zadovoljstva. Meðutim, namaz je jezgra svih formi obo‘avanja. Zato,
prva stvar koju treba èiniti je da èuvamo svoj namaz. Centar æe biti
izgraðen i onda æe tu biti nastojanje da izgradimo d‘amiju, onda su
neki Ahmadi muslimani iz Rima tra‘ili od Huzura da èini dove da budu
u stanju da izgrade d‘amiju u Rimu. Veliki povod da postignemo
primanje dova za sve ovo, da steknemo primanje za bilo koji dobar cilj
je da se okrenemo Allahu, da svoju pa‘nju usmjerimo na obo‘avanje
Allaha, obo‘avanje koje je sr‘ svih formi obo‘avanja. Bilo koji centar ili
d‘amija neæe usjajiti vjeru ako ovo nedostaje. Obeæani Mesija a.s. je
rekao da æe se naša pobjeda ostvariti s molitvama.
Huzur je rekao da je Allah rekao na samom poèetku Èasnog Kur’ana
da poslije vjere u nevidljivo osoba mora obavljati namaz.
“… koji vjeruju u nevidljivo i obavljaju namaz.” (2:4)
Neophodno je da obavljamo namaz s ciljem da prolazimo kroz
polo‘aje bogobojaznosti. Huzur je rekao da je u toku mulakata sreo
mnoge ljude koji su dali velike ‘rtve ali su slabi u obavljanju namaza.
Oni su to shvatili i tra‘ili su dove. Huzur je rekao da u ovom primjeru
dova djeluje samo kad osoba takoðer èini praktièan napor; inaèe, varljivo
je tra‘iti dove, varljivo i za osobu od koje se tra‘i dova i prema Allahu.
Ono što je potrebno je da izaðemo iz varljivost i èinimo d‘ihad sa
šejtanom svog nafsa (svog ’ja’). Kad bude uèinjen iskren napor, namaz
æe postati prvi prioritet.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je stvarna svrha snage i sposobnosti
koje su èovjeku date da tra‘i Allahovo znanje i ljubav, i da Ga obo‘ava.
Nije va‘no koliko je osoba bogata, koliko visok polo‘aj ima, koliko je
kraljevstvo stekla, ili bilo da je veliki filozof, na kraju napušta ova svjetska
zatoèenja u stanju èe‘nje i njegova savjest se nikada ne sla‘e s njim u
30
trikovima i prevarama ovog svijeta. Huzur je rekao da ako se osoba
zmislimo o sebi i preispituje se onda æe je savjest uèiniti nespokojnom.
Ahmadi musliman je bio u stanju prihvatiti Imama ovog doba, i zbog
nekih naših vrlina Allah nas je povezao s ovim D‘ematom, tako nas
naša savjest stalno podsjeæa. Huzur je rekao da je ovo razlog što mu
neki pišu krajnje iskreno u pogledu ovoga.
Huzur je rekao da, ako poslije prihvatanja Obeæanog Mesije a.s. naša
pa‘nja nije privuèena duhovnom napretku onda negiramo Allahovu
naklonost koju nam je dao.
Allah ka‘e: “… i bili ste na rubu vatrene provalije i On vas je od
toga spaiso…” (3:104)
Huzur je rekao da je Allahova dobrostivost prema nama da nas je
povezao sa Zajednicom Obeæanog Mesije a.s. Danas muslimani krajnje
gorivo ka‘u da se ummet samo mo‘e nadgledati ako postoji sistem
halifata. Meðutim, oni nisu voljni prihvatiti sistem halifata koji je na
mjestu prema Allahovom obeæanju, Oni ne razumiju da je dugi period
mraka u islamu u periodu poslije ispravno upuæenih halifa došao zbog
nepokoravanja kur’anskoj tvrdnji:
“I dr`ite se èvrsto, svi, Allahovog u`eta i ne razilazite se;” (3:104)
Kad nastanu podjele bogobojaznost postane daleka i neva‘na.
Meðutim, Allah dr‘i svoja istinska obeæanja i On je uredio za konaènu
pobjedu islama povezujuæi kasnije vjernike s onim ranijim. Blagoslovi
Mesije o kojem je Èasni Poslanik s.a.v.s. predskazao ne mogu se sada
postiæi bez povezivanja sa halifatom. Huzur je rekao da poziva na
prakticiranje bogobojaznosti i da se dr‘imo ’Allahovog u‘eta’ jer nas je
Allah spasio od vatrene provalije. Meðutim, samo jedna pobo‘nost neæe
biti od koristi da ovo postignemo, još je potrebna Allahova pomoæ i za
Njegovu pomoæ osoba treba da se okrene Njemu. Uvjetovano je da se
dr‘imo bogobojaznosti s ciljem da budemo dio ove Zajednice i imamo
korist od blagoslova halifata. Allah je blagoslov halifata uèinio
uvjetovanim vjerovanjem i dobrim djelima.
Allah ka‘e: “O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha onako kako Ga se
treba bojati; i nemojte da umrete osim kad ste u potpunoj
pokornosti.” (3:103)
31
Ovdje je pa‘nja istinskog muslimana skrenuta na èinjenicu da se
svrha ‘ivota ne mo‘e postiæi bez bogobojaznosti. Dok se istinski vjernik
boji da neka od njegovih djela mo‘da ne izazovu kaznu, on se nada da
ako se sa iskrenošæu okrene Allahu, Allahova ogromna milost æe primiti
njegovu poniznost. Pozivanje na:
“… i nemojte da umrete osim kad ste u potpunoj pokornosti.” (3:103)
znaèi da uvijek treba da svoje ‘ivote trošimo da zaslu‘imo Allahovo
zadovoljstvo tako da kad nas smrt zatekne, èinimo napor u skladu sa
svojim pojedinaènim moguænostima da Njega zadovoljimo. Èovjek je
ipak stvoren s pogreškama i slabost nas mo‘e savladati, i zato treba da
uvijek tra‘imo Allahovu pomoæ da nam smrt ne doðe bez pokornosti.
Allah onda èini moguæim za nas da odemo sa ovog svijeta u stanju
vjerovanja i bogobojaznosti. Huzur je rekao da je najznaèajnije da
molimo Allaha za svoj dobar kraj.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da iako je zasigurno smrt najsigurnija
stvarnost niko ne zna kad ona mo‘e doæi. Zato mudra osoba treba uvijek
biti spremna za to. I zato èovjek treba uvijek dr‘ati svoje poslove u
redu i ukoliko ne ispunjava du‘nosti prema Allahu i du‘nosti prema
ljudima, on ne mo‘e uspjeti. Objašnjavajuæi koncept du‘nosti prema
ljudima, Obeæani Mesija a.s. je rekao da su dvije vrste ovih du‘nosti:
jedna je prema braæi u vjeri s kojima ima religijsku slogu, druga vrsta je
iskreno sa‘aljenje prema ljudskom rodu opæenito. Najveæa obaveza je
da obo‘avamo Allaha. Èak i da nema koncepta D‘enneta i D‘ehennema,
èovjekova lièna ljubav prema Allahu ne treba da se koleba. On je rekao
da je sa‘aljenje prema ljudima bila njegova religija i ukoliko osoba ne
moli Allaha za svog neprijatelja njegovo srce nije sasvim oèišæeno.
Huzur je rekao da, ako je ovo kriterij za neprijatelja, šta mi moramo
usaditi u svoja srca u pogledu jedan drugog? Bogobojaznost zahtijeva
od svakoga da saraðuje sa vršiocima du‘nosti i da svaki vršioc du‘nosti
saraðuje sa vršiocem du‘nosti iznad sebe. Iako su pomoæne organizacije
neovisne u svojoj vlastitoj sferi i rade pod Halifom vremena, ipak su
obvezane administrativnim i upravnim sistemom D‘emata. Ako hoæemo
da napravimo uspjeh u tablighu i tarbijatu posao mora biti poduzet
zajednièki, kao jedan.
Huzur je rekao da, ako na koncu postoji neki sukob o tome treba
izvjestiti Huzura, ali ne smije biti kolebanja u duhu pokornosti. On je
32
rekao da poslušnost treba provoditi na svakom nivou da to postane
povod zahvalnosti. Svaki Ahmadi musliman, pogotovu vršioci du‘nosti
treba da predstavljaju izvanredne uzore. Obaveza je i za muškarce i za
‘ene da izvedu pobo‘ne promjene u sebi i da ispune du‘nosti prema
Allahu i prema ljudima, i takoðer da svoju djecu uzdignu na islamskom
uzoru. Huzur je rekao da mora postojati razlika izmeðu Ahmadi djeteta
i drugog djeteta. Da nova generacija nastavi èiniti ogromne napore da
šire istinski islam i da se ova poruka nastavi širiti. Da nas Allah osposobi
da ovako èinimo.