Hutbe 2010.

Hutba 07. 05. 2010. – Božiji atribut Al Halik (Stvaraoc)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu petkom odr‘ao na temu Bo‘ijeg
atributa Al Halik (Stvaraoc) i zapoèeo uèenjem ajeta 4 iz sure Al Fatir:
“O ljudi, sjetite se Allahove blagodati prema vama. Da li ima ikakav
drugi stvoritelj osim Allaha koji vas opskrbljuje s neba i iz zemlje?
Nema boga osim Njega. Kud ste onda okrenuti?” (35:4)
Objašnjavajuæi znaèenja rijeèi ’halik’ Huzur je rekao da prema
leksikonu ’halik’ znaèi onaj ko nešto pravi, i da stvori nešto bez materije,
kao što Kur’an ka`e:
“Allah je stvorio nebesa i Zemlju…” (29:45)
47
I on takoðer ka`e: “(On je) Zaèetnik nebesa i Zemlje…” (2:118)
i “…Koji vas je stvorio od jedne duše…” (4:2)
i “Zaista, Mi smo stvorili èovjeka od suštine mokre zemlje;” (23:13)
Stvaranje neèega novog je svojstveno za Allaha, kao što Kur’an ka‘e:
“Je li onda On, koji stvara, kao onaj koji ne stvara…?” (16:18)
Huzur je dodao da kad je upotrebljena zajedno sa rijeèi ’Al’ rijeè
’Halik’ jedino oznaèava Allaha. Osnovno znaèenje rijeèi ’Halik’ je
ustanoviti stvari. U terminima stvaranja Allah se u Kur’anu takoðer
oslovljava i drugim imenima. Naprimjer: Al Bari (Tvorac) ili Al Badi
(Zaèetnik). On stvara bez ogranièenja vremena i mjesta. Bo`iji atribut
Al Fattah (Otvaraè, Kljuèar) oznaèava onoga Koji zapoèinje stvaranje.
Meðutim, Huzur je rekao da æe danas govoriti o atributu Al Halik.
Objašnjavajuæi ajet prouèen na poèetku Huzur je rekao da je Allah
uèinio ljude najuglednijim meðu stvorenjima i namjestio sve vrste
blagoslova za njegovu ishranu. Sve ove opskrbe je Allah stvorio, bilo da
su opskrbe nebesa ili zemlje. On omoguæava opskrbe iz zemlje kroz
opskrbe s neba, naprimjer kroz kišu. Kur’an ka‘e:
“Ti reci: ’Ako vam voda ode u dubinu, ko je taj ko æe vam donijeti
izvorsku vodu?’ ” (67:31)
Sve što je na nebesima Allahovo je stvaranje. Baš kao što je Allah
Stvaraoc svega što postoji u fizièkom svijetu, On je takoðer prinudio
duhovni svijet u slu‘bu; sve ovo zahtijeva da trebamo obo‘avati Jednog
Boga. Treba da uvijek zapamtimo da je stvarna opskrba ona na Drugom
svijetu i da se ona posti‘e samo kad osoba obo‘ava Allaha. Mi ovo
trebamo istinski shvatiti i takoðer trebamo uèiniti da svijet to razumije.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je bio savršen uzor Allahovog stvaranja. Zato,
da bi istinski cijenili Allahove blagoslove, bilo da su materijalni ili
duhovni, mi trebamo slijediti njegov blagoslovljeni uzor, dr‘ati na oku
sebe i takoðer reæi svijetu o tome. Ovo je najznaèajnije, da nas Allah
osposobi da tako èinimo.
Allah ka‘e u Kur’anu:
“Ili, ko je stvorio nebesa i Zemlju, i ko je za vas spustio vodu s neba,
èime Mi dajemo da rastu divni vrtovi? Vi ne mo`ete uèiniti da njihova
stabla rastu. Postoji li neki (drugi) bog uz Allaha? (Ne, ne), oni su
nepravedni ljudi.” (27: 61)
48
Ovdje je naša pa‘nja pozvana da razmislimo o upravljanju nebesima
i Zemljom i ako se zamislimo pošteno i s mudrošæu, ne mo‘emo ne
priznati da svo ovo stvaranje ima Stvaraoca; zaista Stvaraoca koji sve
to nije napustio nakon stvaranja, nego zapravo Stvaraoca koji ’…za vas
dole spušta vodu…’ tako da se odr‘ava ‘ivot i tako daje dokaz Svog
postojanja. Huzur je rekao da je voda najva‘nja za ‘ivot na Zemlji.
Prije ‘ivota kakav mi poznajemo da postoji na Zemlji, temperature su
bile tako visoke da ‘ive stvari tu ne bi mogle pre‘ivjeti. Kroz vodu je
Allah stvorio aran‘aman za ‘ivot, tako da je to bio Njegov plan. On je
stvorio prelijepe bašèe i hranu i to je stvorio kroz vodu koju je poslao iz
vasione. Treba da se zamislimo nad neprestalnim ’kru‘nim tokom vode’
gdje se voda isparava i onda se iz vasione spušta kao èista kišna voda –
i to treba da nas navede da se okrenemo Allahu.
Ako je Allah obezbjedio aran‘mane za odr‘avanje fizièkog svijeta
kroz Svoj Rububijjat (odlika da odr‘ava/hrani) zašto da On ne napravi
aran‘mane da omoguæi i pomogne samu svrhu stvaranja, to jest,
obo‘avanje Allaha? Radi podsjeæanja èovjeèanstva o ovoj svrhi Allah je
uspostavio sistem poslanika i ovi poslanici donose duhovnu vodu sa
sobom. Huzur je objasnio da, dok s vodom rastu urod i vegetacija, ona
takoðer uzrokuje da i korov klija. Na nekim mjestima korov preraste
namjenjenu vegetaciju. S nauènim otkriæima sada se koriste mnoga
sredstva za kontrolu korova, meðutim, na mjestima on mo‘e uništiti
ljetinu. Tako, dok je kiša od koristi vegetaciji u tome da poma‘e da
napreduje ona takoðer mo‘e biti uzrok štete jer uzrokuje da raste i
korov. Isto je takoðer i stanje duhovnog ‘ivota. Duhovna voda koristi
pobo‘nim i vrijednim ljudima, meðutim, oni koji su protivnici ostaju
lišeni i štete svom kraju.
U vrijeme Èasnog Poslanika s.a.v.s. siromašni i oni u nu‘di u cjelosti
su se okoristili duhovnim pljuskom i postigli statuse (zaslu‘ujuæi
pozdrav) raziAllah (da Allah bude zadovoljan); no, kroz svoje odbijanje,
poglavice Meke su se suoèili sa lošim krajem. Slièno tome, u ovo doba
istinski i revni poklonik Èasnog Poslanika – Obeæani Mesija, i duhovna
voda koju je on donio koristila je mnogima i oni su svjedoci da Allah s
njima postupa s ljubavlju i dobrotom i do‘ivjeli su prekrasan ‘ivot
duhovnog napretka. Meðutim, protivnici su bili lišeni svega ovoga.
Duhovna voda Obeæanog Mesije a.s. uzrokovala je da mnoge bašèe i
ljetine vjere napreduju kao što je uzrokovala da izbije i mnogi korov.
49
Kroz posredstvo Èasnog Poslanika s.a.v.s., vrijeme Obeæanog Mesije a.s.
æe sada trajati do Sudnjeg dana i Allah je skrenuo našu pa‘nju da, sada
kad nas je ova duhovna voda zasitila, mi uvijek treba da izvlaèimo
ispravnu korist iz toga i trebamo je cijeniti i nastaviti da navodnjavamo
svoju bogobojaznost i prakse s tim; da nastojimo i da uspijemo uèiniti
uèenja Kur’ana dijelom svojih ‘ivota i nastavimo tra‘iti pomoæ od Allaha.
Baš kao što ponekad sjeme korova prodre u dobru, zdravu ljetinu i
oprezni privrednici ga se odmah oslobode, slièno tome i mi treba da
èuvamo svoja srca oplijevljena. Allah ka‘e da nije u našoj kontroli da
uèinimo da bašèe dobrih djela napreduju i cvjetaju, nego da je sve ovo
moguæe samo sa Allahovom milošæu. Zato Ga moramo cijeniti i moramo
Ga istinski smatrati svojim istinskim Bogom. Skreæuæi pa‘nju o Svom
obo‘avanju, Allah ka‘e:
“Ili, ko je Taj ko prihvata dovu uznemirene osobe kad Ga ona poziva,
i uklanja zlo, i èini vas nasljednicima na Zemlji? Postoji li neki
(drugi) bog uz Allaha? Veoma malo vi primate savjet.” (27:63)
Ovdje je Allah prikazao stanje onih koji se u velikoj nevolji okreæu
Njemu sa svom iskrenošæu i ponizno Ga mole da ih svijet, zbog njihovog
prihvatanja onoga koji je poslan od Allaha, koji je blagoslovljen,
proganja. Oni Njega mole da uklni njihove teškoæe. Huzur je rekao da
je zaista veæ dugo godina takvo stanje stvari u Pakistanu. Jedini naèin
na koji mi mo‘emo uklniti ovo proganjanje je da se nastavimo okretati
Allahu kao jedinom izvoru utoèišta. Sada su se neke druge zemlje
takoðer pridru‘ile u proganjanju Ahmadi muslimana, kao naprimjer
Egipat. Tu je zaista samo jedno rješenje za ovo: da se okrenemo Allahu
u vrijeme svoje nevolje. Allah nas nije napustio nakon što nas je stvorio.
Kroz Svoj Rahmanijjat (odliku samilosti) i Rahimijjat (odliku milosti)
On ne prestaje da nam udjeljuje. Ono što mi treba da radimo je da se
iskreno okrenemo Njemu. On æe ne samo ukloniti naše teškoæe nego æe
nas takoðer uèiniti nasljednicima na Zemlji. Danas su Ahmadi muslimani
proganjani zato što su prihvatili onoga ko je Allahov miljenik. Allah
ima moæ nad svim i On æe ih uèiniti nasljednicima na Zemlji i pokazat
æe svijetu da su oni stijesnili zemlju za one koje On voli, ali On je
Gospodar i pomoæi æe Svoje robove na izvanredne naèine.
Objašnjavajuæi naprijed spomenuti ajet (27:63) Obeæani Mesija a.s.
je rekao da navod ’uznemirena osoba’ oznaèava one koji su istinski
Allahovi robovi. Inaèe bi, tu`ne molitve griješnog naroda Nuha i Luta
50
a.s. i isto tako Faraona stekle prihvatanje. Gdje god su u svijetu Ahmadi
muslimani proganjani, treba da zapamte da jedino oni odgovaraju opisu
’uznemirene osobe’ kako je naprijed navedeno i molitve takvih ljudi
posti`u primanje kod Allaha. Teškoæe koje zadese ostale zapravo su
kazna.
Allah ka‘e: “Ili, ko je Taj ko vas upuæuje u tminama kopna i mora,
i ko šalje vjetrove kao radosne vijesti prije svoje milosti? Postoji li
neki (drugi) bog uz Allaha? Allah je vrlo visoko iznad onog što oni
pridru‘uju (Njemu).” (27:64)
Huzur je objasnio da su ovdje navedene oèevidne teškoæe kao i
duhovni mrak. Prije nego što doðe osoba imenovana i odreðena od
Boga, ljudi su u duhovnom mraku i Allah šalje Svoje ljude radi
popravljanja Njegovog stvaranja. Dolazak Èasnog Poslanika s.a.v.s. se
dogodio u takvo vrijeme. Kur’an takvu situaciju ovako navodi:
“Nered (pokvarenost) je zavladao kopnom i morem…” (30:42)
Huzur je objasnio kad su oni koji su vjerovali u Boga i oni koji nisu,
dostigli najni‘e grane niskosti i pokvarenosti. Pobo‘ni ljudi tog vremena
opazili su i bili dirnuti ovom porukom. U sadašnje doba – doba istinskog
i revnog poklonika Èasnog Poslanika, duhovno stanje ljudi svih religija
takoðer je dostiglo vrlo nisku taèku; zapravo je još uvijek na vrlo niskom
nivou. Prije dolaska Obeæanog Mesije a.s. ljudi su oèekivali reformatora
jer je svijet dostigao najni‘e stepene. Ipak, kad je on došao, mnogi ga
nisu prihvatili. Obeæani Mesija a.s. je rekao da ljudi trebaju spoznati da
baš kako èak se bunarovi osuše na suši i kišna voda donese olakšanje,
slièno tome duhovna voda (koju Bo‘iji poslanici donesu) obnavlja i
o‘ivljava duše. On je rekao da nije on trebao i tra‘io svijet nego je
zapravo svijet trebao i tra‘io njega.
Citirajuæi ajet 65 iz sure An Naml:
“Ili, ko je Taj ko zapoèinje stvaranje, onda ga ponavlja, i ko vam
daje opskrbu s neba i iz zemlje? Postoji li neki (drugi) bog uz Allaha?
Ti reci: ’Iznesite svoj èvrst dokaz ako ste istiniti.” (27:65)
Hazreti Muslih Maud r.a. objasnio je da ovdje ’zapoèinje stvaranje’
naznaèava utvrðenu i priznatu èast jednog tijela ljudi, a da ’ponavlja
ga’ znaèi ponovo stvoriti (izazvati) duh budnosti u njima. Huzur je
rekao da je ovaj napredak jednog tijela ljudi samo Allahovom milošæu i
ne dogaða se sam od sebe. Ovdje je pa`nja muslimana skrenuta na to
51
da æe se njihova pobjeda ostvariti s Allahovom pomoæi, i da radi ovoga
nema potrebe ni za kakvom ekstremistièkom grupom. Pobjeda æe se
tra`iti privlaèenjem Allahove milosti i Obeæani Mesija a.s. je bio poslan
za ovu svrhu. Oruðe koje nam je on s Allahovom pomoæi dao da
izvedemo pobjedu je moæ rasuðivanja i Allah nam je rekao da æe se sve
ovo dogoditi kroz molitve. Ako muslimani `ele da budu svjedoci preporoda
oni trebaju prihvatiti Mesiju i okrenuti se Allahu, a ne ekstremizmu.
Obaveza Ahmadi muslimana je da zapamte princip da bez Allahove
pomoæi oni ne mogu postiæi ni materijalnu, ni duhovnu opskrbu.
Ponekad, izgleda da neki Ahmadi muslimani ovo zaborave. Zato Huzur
uvijek opominje da budemo redovni u namazu. Ponekad kad ljudi tra`e
od Huzura da èini dove za njih on mo`e reæi sa njihovih lica da oni to
tra`e samo kao obred. Nakon što ih upita oni odgovaraju da nisu redovni
u namazu. Huzur je rekao da je krajnje zastrašujuæe ako je èak jedna
takva osoba meðu nama. Huzur je rekao kako su otac i sin došli da ga
vide i otac je rekao da je sin bio nemaran prema svom namazu i bio
zauzet u svom poslu. Sin je došao da tra`i dove za svoj posao. Huzur
mu je rekao da izgleda da se on šali s Bogom. Zaista je va`no moliti
Allaha i za uspjeh ali cilj ne smije biti samo ovosvjetski. Èinjenica je da
su du`nosti prema Allahu prve; ako njegov posao bude uspješan to æe
biti samo Bo`ija milost.
Huzur je rekao da, s ciljem da postignemo Allahovu milost mi treba
da Ga obo‘avamo i zaista je ovo najveæi razlog za stvaranje èovjeèanstva.
Treba da zapamtimo da samo mo‘emo ispuniti du‘nosti prema svom
Stvaraocu i Gospodaru kad i ako se okrenemo Njemu.