Hutbe 2010.

Hutba 21. 05. 2010. – Suprotstavljanje Božijim zajednicama i njihovo proganjanje


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je prouèio ajet 23 iz sure Al Furkan, èiji prijevod glasi:
“Tako smo Mi za svakog poslanika grješnike za neprijatelje dali; a
dovoljan je tvoj Gospodar kao Upuæivaè i kao Pomagaè.” (25:23)
i dao izlaganje o opoziciji i proganjanju s kojim su se Bo‘ije zajednice
morale suoèiti od samog poèetka. Huzur je rekao da u naprijed
spomenutom ajetu Èasni Kur’an razjašnjava ismijavanje, ruganje i
suprostavljanje s kojima su se poslanici i njihovi sljedbenici suoèili. Ljudi
koji se suprotstavljaju poslanicima skloni su zloèinu i u svom
suprotstavljanju Allahovim miljenicima koje, u svom pretpostavljanju,
provode u ime Allaha, prelaze sve granice vlastite okrutnosti.
Kad su se Èasnom Poslaniku s.a.v.s. suprotstavljali i kad su ga
proganjali, Allah je proglasio da je to ono što neprijatelji rade, oni uvijek
nastoje sve što mogu da stvore zapreke i èine okrutnosti. Meðutim,
ovim postupcima nikada nije dozvoljeno da budu uspješni, konaèna
pobjeda je uvijek pobjeda Bo‘ijih poslanika i protivnici doèekaju kaznu.
Na svaku okrutnost poèinjenu protiv Èasnog Poslanika s.a.v.s. i na
njegove sljedbenike on je ostao èvrst i uvijek savjetovao druge da ostanu
10
èvrsti. Historija je puna bolnih dogaðaja i jedan takav dogaðaj je u vezi
Ammara, njegovog oca Jasira i majke Samije koji su bili strašno
proganjani. Jedanput su bili fizièki maltretirani kad je Èasni Poslanik
s.a.v.s. prolazio pored. Krajnje bolnim tonom je rekao: ’O porodicu Jasira,
nastavite biti èvrsti. Sigurno je za vas, zbog ove èvrstine, pripremljen
D‘ennet.’ Jasir je podlegao ovom fizièkom muèenju i bio je ubijen. Samija
se dr‘ala ali joj je Ebu D‘ehel kopljem probio donji dio stomaka i tako
je i ona bila ubijena. Takva je bila neèovjeènost neprijatelja islama. Ovo
proganjanje je svratilo pozornost duša pobo‘ne prirode prema islamu i
videæi vjerne sljedbenike Èasnog Poslanika s.a.v.s. ljudi su još više bili
privuèeni prema njemu. Poruka islama je stigla do Medine i do Etiopije.
Kad su poglavice Meke prešli sve granice u svojoj neèovjeènosti, umjesto
da suzbije širenje poruke islama, njihovo proganjanje je postalo povod
njenog širenja.
Allah ka‘e da nema potrebe da budemo uzrujani nad takvom
okrutnošæu; to za mnoge postaje povod upute. Allah je naš Pomagaè i
naš Vodiè, On æe nam zasigurno pomoæi, i samo æe Njegov imenovani
pobjediti. Za ovo Allah mo‘e, ako hoæe, pokazati nebeske znakove.
Okrutni, moæni, nalik faraonu upravljaèi ne mogu zaustaviti posao
Bo‘ijih poslanika. Obeæani Mesija a.s. je rekao da, baš kao što ðubrivo
izaziva rast za usjeve, zlobna opozicija djeluje kao gnojivo za rast Bo‘ijih
zajednica. Uvijek je bio put zloèinaèki naklonjenih ljudi da se
suprotstavljaju Allahovim miljenicima. Zato je bilo prirodno da poslije
tvrdnje Obeæanog Mesije a.s. ovo se mora pojaviti i pojavilo se.
U ajetu koji prethodi ajetu koji je prouèen na poèetku, Allah ka‘e:
“A Poslanik æe reæi: ’O Gospodaru, zaista je moj narod napustio
ovaj Kur’an.” (25:31)
Spominjanje Mekanlija ovdje takoðer ukazuje na dolazak Obeæanog
Mesije a.s., njegovo pozivanje istinskom uèenju Èasnog Kur’ana i njegov
savjet da to stavimo u praksu. Muslimani su zaboravili uèenje Kur’ana
no, kad ih Imama doba poziva tome, oni mu se suprotstavljaju. Ovaj
ajet takoðer uvjerava Obeæanog Mesiju a.s. i njegove sljedbenike da
opozicija stavljena u pogon protiv njih u ime Boga i Kur’ana zapravo je
zbog nedostatka svjesnosti o Èasnom Kur’anu. Zbog toga se nemoj bojati,
ovako je bilo sa Allahovim poslanicima i njhovim sljedbenicima; Allah
je tvoj Pomagaè i Vodiè. Huzur je rekao da vjerske voðe koji dra‘e mase
11
nikada ne mogu uspjeti i sigurno æe uspjeh jedino biti dat Zajednici
Obeæanog Mesije a.s. Nije va‘no koliko oni nastoje, ni jedan od njihovih
planova neæe biti ostvaren i jednog dana æe se njihova opozicija odbiti
natrag o njih.
Obraèajuæi se našim protivnicima, Huzur je rekao: da se oni boje
Allaha, bojali bi se Njegove nijeme pravde. Umjesto što slijede takozvane
vjerske voðe, oni treba da slušaju onoga ko ih poziva sa samilošæu i
saosjeæajem, i tako èini s Allahovom naredbom. No, oni njemu nadivaju
pogrdna imena. Obeæani Mesija a.s. je rekao da nije bilo Rahmanijjata
(Bo‘ije odlike milostivosti) bilo bi nemoguæe za progonitelje da ostanu
zaštiæeni od Bo‘ije kazne. Huzur je rekao da, slijedeæi uèenje Obeæanog
Mesije a.s. koje je dobio od Èasnog Poslanika s.a.v.s., mi ka‘emo onima
koji smatraju hvalevrijednim djelom da proganjaju Zajednicu Obeæanog
Mesije a.s., da je za nas va‘na njihova dobrobit i njihovo jadno stanje
nas zabrinjava. Oni treba da napuste ruganje i ismijavanje onoga ko je
bio poslan od Allaha.
Obeæani Mesija a.s. se obratio onima koji ga nisu prihvatili i rekao
da treba da se probude i budu oprezni jer je vrijeme za veliku revoluciju.
On ih je savjetovao protiv ismijavanja i prezira (i omalova‘avanja) i
molio Allaha da im dadne pronicljivost da se osvjedoèe u (duhovni)
mrak i prepoznaju duhovno svjetlo. On im je nalo‘io da ustanu noæu i
u punoj poniznosti mole Allaha. Huzur je molio Allaha da dadne da
protivnici imadnu razuma i da shvate milosrdnu poruku Obeæanog
Mesije a.s..
U Pakistanu nam je zloglasni zakon zabranio da izgovaramo ili
napišemo Kelimei šehadet (potvrdu vjere islama) i vlasti jednako koriste
ovaj zakon da nas proganjaju. Nedavno je u selu blizu grada Sargode,
policija noæu stigla do Ahmadi d‘amije i tra‘ila od Ahmadi djeteta da
skine ploèu sa Kelimei šehadetom na njoj. Premda je D‘emat opet stavio
ploèu oni su tra‘ili od djeteta da uradi ono što su oni htjeli. Huzur je
rekao da još nije imao detalje o tome jesu li oni prepali dijete ili su to
uradi kroz druga sredstva, no primorali su ga da ukloni ploèu, ali to se
nije trebalo dogoditi. Obraèajuæi se Ahmadi djeci, Huzur je rekao da u
svakom takvom primjeru ubuduæe oni trebaju reæi policiji da sami skinu
Kelimei šehadet ako ‘ele, ali im treba reæi da Ahmadi to nikada neæe
uraditi. Oni mogu iskaliti svaku okrutnost koju ‘ele, ali svaki Ahmadi
muškarac, ‘ena i dijete treba da zaštite Kelimei šehadet. Huzur je rekao
12
da, ako zakon ovo dozvoljava, dobro mi neæemo osporavati zakon, ali
svaki Ahmadi musliman treba da zapamti da mi neæemo biti njihovi
pomagaèi u ovome ni pod kakvim okolnostima, tako da æe na Sudnjem
danu Kelimei šehadet biti svjedok za nas i njih æe proglasiti zloèincima.
Zakon Pakistana ka‘e da prema njihovoj lièno skovanoj definiciji mi
nismo muslimani i zbog toga nismo ovlašteni da izgovaramo Kelimei
šehadet. Mi im ka‘emo: mi ne trebamo njihovu definiciju, Allah i Njegov
Poslanik s.a.v.s. su rekli da je musliman onaj ko uèi Kelimei šehadet.
Èasni Kur’an ka‘e:
“…i ne recite nikome ko vam uputi selam: ’ti nisi vjernik.” (4:95)
Allahovom milošæu Ahmadi muslimani imaju savršeno vjerovanje u
Allaha, Njegovog Poslanika s.a.v.s. i u Èasni Kur’an. Oni su ne samo
muslimani, oni su istinski vjernici jer Ahmadi muslimani su ti koji su, u
svjetlu predskazanja Èasnog Poslanika s.a.v.s. uputili selame Mesiji.
Huzur je rekao da se brisanje Kelimei šehadeta takoðer dogodilo u
još jednom selu u Pakistanu. Lokalni predsjednik je zatvorio vrata
d‘amije i rekao da samo uniformisana policija mo‘e uæi unutra, ako
bilo ko drugi bude pokušao da uðe morat æe uæi preko njegovog mrtovg
tijela. Njegovo ime je bilo Ata Muhammed sahib, on je bio stariji èovjek
i srèani bolesnik. Dok je sjedio u d‘amiji bez prestanka je uèio Kelimei
šehadet. Na kraju je policija otišla. Amir sahib ove oblasti je napisao
Huzuru da se poslije ovog dogaðaja stanje njegovog srca pogoršalo,
imao je srèani udar i umro. Da Allah uzdigne njegov polo‘aj. Huzur je
rekao da je juèe klanjao d‘enazu za njega. Trenutno je opozicija u
Pakistanu vrlo jaka i Ahmadi muslimani koji ‘ive vani treba da èine
dove za Pakistan. Huzur je podsjetio pakistanske Ahmadi muslimane
da je pre‘ivljavanje Pakistana u njihovim rukama, da treba da obilato
èine dove. Takozvani vjerski uèenjaci su mase istjerali iz pameti. Neki
od njih su skloni zloèinu, kao što Kur’an ukazuje, i oni su desna ruka
takozvanih vjerskih voða, a neki slušaju hod‘e zbog nedostatka vlastitog
znanja; da im Allah dane razum. Onda ima mnogih koji su pobo‘ne
prirode, koji izra‘avaju gaðenje nad trenutnom situacijom. Ovi ljudi
treba da napuste kukavièluk i podignu svoj glas. Ekonomski pad je
dostigao ‘estinu u Pakistanu, terorizam je raširen, ljudi su ubijani
svakodnevno ali nikoga nije briga. Nebeske nevolje su progutale zemlju
13
ali niko nije spreman da se zamisli. Huzur je iznio detalje poplave u
Hunza, u sjevernom Pakistanu gdje je voda preplavila mnoga sela.
Dijelovi Karakoram autoputa su potopljeni i najzadnje vijesti su da
postaje teško èak helikopterom spašavati ljude. Razaranje koje mo‘e
uslijediti ako propusni otvor u brani za suvišnu vodu takoðer bude
ošteæen nezamislivo je, ali izgleda da se niko ne uznemirava. Jedina
stvar oko koje se oni uznemiravaju je kako da stalno napadaju Ahmadi
muslimane i ubijaju ih. Èasni Poslanik s.a.v.s. je ispitivao svoje ashabe
kako da oni znaju je li taj i taj izgovorio Kelimei šehadet iskrenog srca,
jesu li oni razderali njegovo srce i vidjeli? Tako da, kad ashabi i Èasni
Poslanik s.a.v.s., koji je bio direktno upuæen od Allaha nisu znali takvu
stvar, današnje hod‘e izgleda znaju stanje ljudskih srca. Prije nekoliko
dana je jedan Ahmadi, hafiz Ahmad Šakir sahib bio ubijen u Karaèiju.
Kad je zatvorio svoju radnju (apoteku) kasno noæu bio je pogoðen izbliza
i tako ubijen. Imao je 41 godinu i bio vrlo aktivan èlan D‘emata, predan
Ahmadi musliman, pogotovu odan uèenju Kur’ana. Iza sebe je ostavio
majku, hudovicu, dvije kæeri i sina. Da Allah pokoni èvrstinu njegovoj
majci i porodici i da uzdigne njegov polo‘aj. Huzur je rekao da ova
ubijanja šehida, brisanje Kelimei šehadeta itd., sve je uèinjeno po nalogu
hod‘a.
Huzur je rekao da je citirao definiciju muslimana od Boga i Njegovog
Poslanika s.a.v.s., a Kur’an o ovim ljudima ka‘e:
“A ko god namjerno ubije vjernika, njegova kazna æe biti D‘ehennem
u kojem æe zadugo boraviti. A Allah je srdit na njega i proklinje ga
i pripremit æe za njega kaznu veliku.” (4:94)
Oni u svom neprijateljstvu ne ubijaju samo Ahmadi muslimane nego
èak i one koji su, po njihovoj definiciji muslimani. Sigurno onaj ko
podstièe i planira zloèin je toliko zloèinac koliko i onaj ko zapravo poèini
ovo djelo. Mi smo uvijek bili strpljivi i nastavit æemo biti strpljivi. Allah
ka‘e o šehidima:
“I ne recite o onima koji su ubijeni na Allahovom putu da su mrtvi;
naprotiv, oni su ‘ivi, ali vi ne osjeæate.” (2:155)
Jer šehid je dobrotvornost Ahireta, a za neprijatelje Allah ka‘e:
“Da li od poricanja toga pravite svoja sredstva za ‘ivot?” (56:83)
14
Huzur je objasnio da zarada za ‘ivot hod‘a le‘i u odbijanju Obeæanog
Mesije a.s. i ova stvar je postala njihov izvor sredstava za ‘ivot a oni su
zaboravili Istinskog Skrbnika.
Huzur je rekao da, kako naša Zajednica napreduje, raste opozicija i
da se, kao što je Allah rekao, svakom poslaniku suprotstavljalo. Kao što
je Huzur spomenuo u svojoj zadnjoj hudbi petkom, opozicija u Egiptu
takoðer raste i da vlasti izgleda podr‘avaju hod‘e i kao rezultat toga je
nekoliko Ahmadi muslimana zatvoreno. Meðu optu‘bama protiv njih
jedna je da Ahmadi, Bo‘e saèuvaj, smatraju hazreti Mirzu Ghulam
Ahmada a.s. da je Khatamun Nebijjin (peèat poslanika). Inna lillahi ve
inna illejhi rad‘i’un. Mi vjerujemo da Èasni poslanik s.a.v.s. ima
nauzvišeniji polo‘aj i vjerujemo da ni jedan drugi poslanik koji donosi
zakon ne mo‘e doæi poslije njega jer ni jedna druga Knjiga zakona ne
mo‘e biti objavljena poslije Èasnog Kur’ana, i vjerujemo da je tvrdnja
Obeæanog Mesije a.s. u potpunoj podreðenosti (i ovisnosti) Èasnom
Poslaniku s.a.v.s.
Huzur je ‘elio reæi obrazovanim ljudima da ne treba da jednostavno
vjeruju ono što èuju. Oni treba da èitaju poruku Ahmadijjata i da vide
jesu li ove optu‘be dokazane. Barem trebaju prvo èuti naše gledište.
Oni treba da vide kakve je usluge Obeæani Mesija a.s. uèinio za islam i
treba da iskušaju osjeæaj èasti koju Ahmadi muslimani imaju za Èasnog
Poslanika s.a.v.s.
Obeæani Mesija a.s. je ove takozvane vjerske voðe opisao kao
èetverono‘ce koji nemaju pojma šta je istina i zasluga. Onog koji je bio
poslan od Boga oni smatraju bezbo‘nim, i vjernike proglašavaju
nevjernicima. Oni ne znaju šta zahtijeva slu‘enje religiji. Ogromna je
teškoæa unutar religije Poslanika s.a.v.s. da veæina vjerskih uèenjaka
ove religije nemaju sposobnost shvaæanja znanstvenog prouèavanja
religije. Oni nastoje da zadr‘e neistinu i nemaju osobitog poštovanja
prema Allahu i sebe su ubijedili da jedini oni slijede istinu.
Huzur je rekao da rastuæa drskost neupuæenih osoba protiv Èasnog
Poslanika s.a.v.s. je zato što oni znaju da muslimani nisu kao jedan i da
se mogu vrlo lahko ’kupiti’ i da ne `ele pomoæi Imama doba. Huzur je
spomenuo sadašnju bezoènost protiv Èasnog Poslanika s.a.v.s. koji je
facebook privremeno zabranio u Pakistanu.
Huzur je rekao da Obeæani Mesija a.s. nije jednostavno pisao
prigovore o ovim ljudima. Svi mi znamo o sveobuhvatnim knjigama
15
koje je on napisao – preko osamdeset njih – u odbrani islama. On je
pozivao svaku religiju da se takmièi sa islamom i dokazao superiornost
islama, i sebe iscrpio radi Bo‘ijeg jedinstva. Poslije njegove smrti mnogi
ljudi izvan Ahmadijata su mu odali poštovanje. Huzur je proèitao
detaljno iskazano poštovanje od Maulana Abdul Kalam Azada, uèenjaka
Indije u kojoj on priznaje znaèaj literature Obeæanog Mesije a.s. On je
napisao da se kršæanstvo spremalo da istrijebi islam sa svojim imetkom
i sredstvima. U odgovoru na njihovo topništvo, muslimani nisu imali
èak ni strijele da time zadaju udarac. To je bilo vrijeme kad se Obeæani
Mesija a.s. borio za islam. Maulana Abdul Kalam Azad je rekao da je
Obeæani Mesija a.s. bio veliki general islama koji je zaustavio kršæanstvo
na njegovim traènicama. Huzur je proèitao iskazano poštovanje od strane
jednog Amerièkog sveæenika – o usluzi Ahmadijata u Siera Leonu, i od
strane historièara S.G. Williamsona o napretku Ahmadijata u Africi koji
je zaustavio kršæanstvo.
Zatim je Huzur proèitao još jedan isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije
a.s. u kojem izra‘ava svoju duboku ‘elju da svoj cijeli ‘ivot potroši u
slu‘enju vjere i da sa svima dijeli ono što mu je Allah dao.
Huzur je rekao da su Ahmadi ti koji su razumjevajuæi uèenje
Obeæanog Mesije a.s. shvatili znaèaj Kelimei šehadeta. Jednako takozvani
uèenjaci prave optu‘be protiv nas i pobuðuju muslimane. Muslimani
treba da pronaðu èinjenice. Ahmadi muslimani mogu ‘rtvovati svoje
‘ivote ali nakon što su shvatili istinska znaèenja Kelimei šehadeta – Niko
nije vrijedan obo‘avanja osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik –
mi nikada neæemo okrenuti leða. Upravo æe taj Kelimei šehadet biti
svjedok za nas poslije smrti i upravo æe taj Kelimei šehadet dati
svjedoèenje o tlaèenju i proganjanju protiv Ahmadi muslimana. Svaki
od nas ko pokazuje èvrstinu, sigurno privlaèi Allahovu ljubav. Huzur je
rekao da nikada ne smijemo dozvoliti da ovaj duh umre, nikada ne
smijemo dozovliti da umre.
Huzur je rekao da æe klanjati d‘enazu namaz za Šehida (Šakir sahiba)
i za Atta Muhammed sahiba. Zatim je prenio tu‘ne vijesti o smrti mladog
Ahmadi muslimana u Egiptu, Ahmad Hilmi Šafia, unuka Hilmi Šafi
sahiba. On je bio u invalidskim kolicima i vrlo strpljiva osoba, i svoju je
bolest podnosio sa èvrstinom i uvijek tra‘io od svoje majke da bude
èvrsta. Njegova majka ka‘e da je bio najposlušniji od njene djece. Njegov
otac je jedan od Ahmadi muslimana koje su vlasti zatvorili. Huzur je
16
rekao da je Ahmad Hilmi Šafi sahib stekao diplomu u biznisu i planirao
da slu‘i D‘ematu u stopama svog djeda na polju literature. On je dva
puta prisustvovao ðelsa salani u toku Huzurovog halifata. Huzur je
èinio dove da Allah uzdigne njegov polo‘aj i podari èvrstinu njegovoj
rodbini i da Allah èuva svakog Ahmadi muslimana sigurnim od svakog
zla.