Hutbe 2010.

Hutba 28. 05. 2010. – Fenomen šejtanskih sila i od Boga odabranih ljudi;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je prouèio ajete 72-75 iz sure Sad, èiji prijevod glasi:
“Kad je tvog Gospodar rekao melekima: Ja æu stvoriti èovjeka od
zemlje, i kad ga Ja usavršim, i udahnem u njega nešto od Svog
duha, padnite na sed‘du radi njega (njemu).’Pa su meleki svi zajedno
uèinili sed‘du. Osim Iblisa. On se oholio i bio je od nevjernika.”
(38:72-75)
Huzur je rekao da su se od poèetka vremena šejtan i èovjek borili
jedan s drugim. U religijskom prikazu je Bo‘ija ljubav prema Ademu
a.s. uzrokovala da šejtan objavi rat s njim sa mnogo okrutnosti. Ovo
4
neprijateljstvo se ponovilo u doba svakog Bo‘ijeg poslanika i zaista se
još ponavlja. Allahovi poslanici upuæuju putevima koji vode Allahu a
šejtan je uvijek nastojao da pokvari ovaj proces, i nastavlja da tako èini.
On prepada i zavodi ljude svakim naèinon izgovora, pohlepe i terora.
Èasni Kur’an na mnogim mjestima navodi da je od stvaranja Adema
šejtan poèeo koristiti varke. Od sure Al-Fatiha do sure An-Nas, Allah je
spomenuo šejtana da bi alarmirao vjernike protiv njegovih napada, i
naredio je da se kroz molitvu zaštitimo od njega.
Naprijed spomenuti ajeti najavljuju stvaranje Allahovog miljenika i
Njegovu naredbu melecima da se pokore èovjeku, te oholost šejtana u
odbijanju da se pokori onome koji je, po njegovom mišljenju, bio stvoren
od manje vrijedne materije. Kad je Allah stvorio èovjeka, On je u njega
stavio moguænost da se nadahne bo‘anskim odlikama i tako postigne
blizinu Allahu, te da ide dalje da stekne visoku taèku u ovoj blizini gdje
æe meleci biti opunomoæeni da mu slu‘e. Allah šalje Svoje poslanike
koji stièu najveæu blizinu Njemu i kao rezultat toga cijeli sistem meleka
dolazi da im pomogne i daju im potporu. Za ovu svrhu Allahova posebna
potpora stupa na djelovanje. Allah je stvorio èovjeka kao najuglednijeg
i najsavršenijeg od sveg stvaranja i prinudio cijelo stvaranje njemu u
slu‘bu. Kad èovjeku bude dato poslanstvo on postaje Adem svog doba;
zamislite kakvu pomoæ i potporu æe on primiti u takvom primjeru.
U toku vremena Èasnog Poslanika s.a.v.s. on i vjernici su bili okrutno
proganjani i pagani Meke su uveli agresiju s ciljem da ukinu islam. U
Bici na Bedru Allahovi meleci su pomogli da se struja okrene u korist
muslimana. Ima još nkoliko primjera iz vremena Èasnog Poslanika s.a.v.s.
koji pokazuju da je armija meleka uvijek bila s njim i sa vjernicima.
Muslimani su gubili ‘ivote i takoðer su podnijeli gubitak imetka itd.
Meðutim, zloèinaèka dru‘ina Iblisa (šejtana) nikada neæe postiæi svoj
cilj. Oni koji slijede šejtana nastoje sve što mogu da u srcima ljudi, kroz
ubistva, divljaèki nered i pustošenje, finansijki gubitak, i javnim i tajnim
ulivanjem terora stvore dvojbe i sumnje u njihovim srcima. Protivnici
dobra padaju pod kontrolu šejtana zbog svoje oholosti. Njihov argument
je da su oni koji za sebe tvrde poslanstvo i koji pozivaju Allahu
zapravo siromašni i ponizni a da su oni ti koji su obrazovani i dobro
upuæeni; kako onda oni mogu dati svoj bai’at njima? Opet je oholost
onih koji ne prihvataju Imama doba to što ih spreèava da ga prihvate.
Kad je Allah naredio melecima da se poklone èovjeku to nije bila
doslovna naredba jer je samo Allah vrijedan klanjanja. Ova naredba je
5
znaèila da se onom ko je opunomoæen od Allaha treba savršeno
pokoravati i šejtanu ne treba dozvoliti da uspije u svojim planovima
protiv njega. To je znaèilo da Poslaniku treba pomoæi u tome da šejtan
bude neuspješan i da svijest o Poslanikovoj poruci i Bo‘ija pomoæ i
potpora za njega budu nadahnuti u ljude pobo‘ne prirode tako da oni
prepoznaju istinu i pridru‘e se zajednici Poslanika. Ovi ljudi æe onda iæi
kroz duhovno uzdizanje i do‘ivjeti Allahovu pomoæ i potporu, kao
rezultat toga njihov ‘ivot na ovom svijetu i njihov Ahiret su ispunjeni i
oni postaju primaoci Allahovog D‘enneta. Srca ljudi pobo‘ne prirode
budu zanesena i tada meleci proglase: ’Tako su se meleci poklonili, svi od
njih zajedno…’ U meðuvremenu je posao poslanika blagoslovljen na
izvanredne naèine i mo‘e se opaziti ’pokornost’ ljudi pobo‘ne prirode
(naravi), i njihova pokornost i podlo‘nost je ’sed‘da’ koja dalje provodi
misiju poslanika. Postajuæi najizvanredniji pomagaèi oni dalje nastavljaju
ovaj posao.
Huzur je rekao da je u ovo doba istinski i revni poklonik Èasnog
Poslanika s.a.v.s., Obeæani Mesija taj kome se Allah obratio kao ’Ademu’.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je usprotiviti se onome ko je opunomoæen
od Allaha znaèi usprotiviti se Allahu. Huzur je rekao danas oni koji se
suprotstavljaju Zajednici Obeæanog Mesije a.s. zapravo se bore sa
Allahom. Obeæanom Mesiji a.s. je bilo objavljeno: ’Ja sam se odluèio da
imenujem zastupnika (namjesnika) i zato sam stvorio Adema, zastupnika
Allahovog, Sultana.’ (Tadhkirah, str. 369). Huzur je rekao da je naš
halifat duhovni prije nego zemaljski (svjetovni) i da je ovaj polo`aj bio
dat Obeæanom Mesiji a.s. zbog njegove podlo`nosti Èasnom Poslaniku
s.a.v.s. Nakon što mu je poklonio ovaj polo`aj, Allah je naredio melecima
da mu se pokore, to jest, da se pokore posebnim ljudima koji su bili
odabrani za vjeru. U drugoj objavi Allah je ovako uvjerio Obeæanog
Mesiju a.s.: ’…Ja æu stajati uz Mog Vjerovjesnika i meleci æe mu
pomoæi…’ (Tadhkirah, str. 453). Huzur je objasnio da ova ’Allahova
pomoæ’ nije prièa iz davnina. Mi smo svjedoci da je do dan danas šejtan
na radu a tako su i meleci. Naši protivnici nas ugnjetavaju svojim
proganjanjem na jednom mjestu a Zajednica raste na mnogim novim
mjestima.
Huzur je rekao da je nedavno proèitao u Al Fazl (novinama) kako je
Hilmi Shafi sahib primio Ahmadijat i kako ga je Allah naklonio tome.
Mustafa Sabit sahib, koji je bio Ahmadi musliman, ‘ivio je i radio u
pustinji Sinaj sa Hilmi Shafi sahibom. Hilmi sahib je gledao tada mladog
6
èovjeka da je drugaèiji od ostalih i da je redovan u namazu. Postepeno
su postali prijatelji i dok su diskutovali o islamu Sabit sahib je
predstavljao rasuðivanje i argumente na koje ni Hilmi sahib nije imao
odgovora niti su mu mogle pomoæi njegove vjerske voðe. Kad su se
rastali, Hilmi sahib je zadr‘ao neke knjige koje mu je Sabit sahib dao,
ukljuèujuæi pet tomova komentara o Èasnom Kur’anu. Nakon što je
proèitao ove knjige, on je, kao što je obièaj ljudi izvan naše Zajednice,
nastojao i pronašao neke prigovore u njima. Huzur je rekao da izgleda
da je ovih dana opæa sklonost u Pakistanu da se tra‘e prigovori u našim
knjigama dok to jasno pokazuje da je ’prigovor’ zapravo potekao iz
nedostatka znanja prigovaraèa. Tako je Hilmi sahib takoðer nastojao i
našao pogrešku i kad je tra‘io uvjerenje od vjerskih uèenjaka nije mogao
dobiti nikakvo. Kad je proèitao knjigu ’Filozofija uèenja islama’ ona ga
je dirnula. Pokazao je knjigu svom ocu i pitao ga kakva vrsta osobe je
ovo mogla napisati. Njegov otac je rekao: ’Sigurno evlija (Allahov
prijatelj)’. Hilmi sahib je pitao svog oca: ’Šta ako takva osoba tvrdi da je
Mesija?’ Njegov otac je odgovorio da mu on ne mo‘e prigovoriti, da je
to mogao napisati samo onaj ko je vrlo blizak Allahu. Meðutim, on je
dodao da je bio star i nije mogao da ga prihvati. Srce Hilmi sahiba se
promijenilo i on je prihvatio istinu i dao svoj zavjet bai’ata.
Huzur je rekao da se takvi dogaðaji i sada dešavaju. Mnogim ljudima
je poruka Ahmadijata data kroz san. Sve ovo je komešanje i uzrujanost
koju su stvorili meleci u pomoæ onome koji je bio opunomoæen od Allaha
što ljude pobo‘ne prirode vodi da se okrenu istini. Sa druge strane, oni
koji slijede šejtana, pretjeruju u svom suprotstavljanju i stvaraju prepreke
poduprte ohološæu. Njihova oholost ih navodi da se bune i da slijede
šejtana. Dok Bo‘iji ljudi nastoje i postaju odraz Bo‘ijih atributa i
poveæavaju svoju duhovnost.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je oholost zlo koje ne napušta da
progoni èovjeka. Oholost dolazi od šejtana i ukoliko se osoba ne odmakne
i ne udalji od šejtana, ne mo‘e prihvatiti poruku istine i ne mo‘e se
okoristiti od Allahove dobrotvornosti. Ukoliko i sve dotle dok èovjek
sebe ne oèisti od samoljublja on ne mo‘e zaraditi Allahovo zadovoljstvo.
Samoljublje je šejtana navelo da zamisli da je bio viši od Adema i tako
je bio proklet od Allaha. Meðutim, kad osoba stekne bo‘ansko znanje
dolazi u Allahovo starateljstvo. Huzur je objasnio da je Obeæani Mesija
a.s. rekao da njegovi protivnici mogu padati na sed‘du u svom
protivljenju, mogu èiniti sed‘de da proklinju i da oderu svoje noseve na
7
sed‘di i da im istruhnu a da Obeæani Mesija a.s. neæe imati nikakvog
gubitka.
Huzur je rekao da dolaze vijesti koje su mnogi veæ èuli i vidjeli na
televiziji, da su danas izvedeni teški napadi na dvije (naše) d‘amije u
Lahoru, jedna u Model Town a druga je Darul zikr. Slièno tome, odr‘ani
su skupovi u Kunri. Isto tako je na drugim mjestima u svijetu, u raznim
zemljama, po nalogu hod‘a pokazan otpor. Mo‘e li ova opozicija
dokrajèiti Ahmadijat? Je li ikada Ahmadijat bio dokrajèen posije ranije
opozicije? Zasigurno nije, i neæe nikada biti; naravno, to æe zasigurno
uèiniti metom Allahove kazne i ukora one koji se nama suprotstavljaju.
Savjetujuæi nas, Obeæani Mesija a.s. je rekao da je dova takva da kad
su se Adem i šejtan borili jedan s drugim, nikakav drugi plan nije bio od
pomoæi nego dova. U kasnijim danima æe, ponovo, do pobjede doæi
kroz dovu. Prvi Adem je bio pobjednik kroz dove i drugi æe Adem takoðer,
koji æe se boriti sa šejtanom u kasnijem dobu, biti pobjednik na ovaj
naèin.
Huzur je rekao da neprijateljstvo protiv nas uveliko raste. Za nas je
ogromna potreba da se okrenemo dovi. Zaista, naša Zajednica stalno
napreduje i raste uprkos tome što šejtan vreba na svakom æošku. Ljudi
pobo‘ne prirode nastavljaju ulaziti u našu Zajednicu.
Huzur je rekao da treba da posvetimo pa‘nju na Kur’ansku dovu:
“Gospodaru naš, mi smo svojim dušama uèinili nasilje; i ako nam
Ti ne oprostiš i ne budeš imao milosti prema nama, mi æemo sigurno
biti od izgubljenih” (7:24)
Da bi ubrali blagoslove i radi zaštite protiv šejtanskih napada, kako
na pojedinaènom tako i na zajednièkom nivou.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je u Svojoj mudrosti Allah stvorio
Adema sa dvije povezanosti (odnosa): jedna veza je s Allahom ’I kad ga
Ja usavršim, I udahnem u njega nešto od Svog duha, padnite na sed`du
radi njega (njemu)’ (38:73) Ovaj ajet dokazuje da je udahnjivanjem
Svog duha u Adema, Allah stvorio vezu s njim tako da ljudski rod takoðer
mo`e imati tu vezu. S druge strane, On je stvorio prirodnu vezu u èovjeku
sa ostatkom ljudskog roda. Huzur je rekao da je naša odgovornost i
du`nost da razvijemo ovu vezu. Ako je ova naša veza ispravna, priroda
Adema æe postati dio naše prirode. Bit æemo privuèeni izvršavanju
du`nosti prema èovjeèanstvu i odnijet æemo dalje poruku Obeæanog
Mesije a.s.
8
Situacija u pogledu napada na d‘amije u Lahoru još nije posve jasna,
meðutim, mnogo je ubijenih i mnogi su bili povrijeðeni, neki od njih su
u kritiènom stanju. Situacija u Darul zikr d‘amiji još nije jasna. Broj
ubijenih mo‘e porasti jer su ljudi došli tamo radi d‘ume; znat æemo
više kad stignu detalji. Da Allah uzdigne polo‘aje svih šehida. Èinite
dove za povrijeðene, neki su kritièno ranjeni. Cilj protivnika je bio da
nanesu zajednièki gubitak. Sigurno Allah ima moæ da uzvrati. Kroz koji
povod æe On pokazati Svoju odredbu, kako æe zgrabiti one koji stvaraju
nered i proganjaju, samo On zna. Meðutim, da Allah uèini upozoravajuæim
znakom one koji neprestalno izazivaju Allahov osjeæaj èasti i
prekoraèuju sve granice u ugnjetavanju; ako Bog da ovo æe se dogoditi.
Huzur je opet ponovio da Ahmadi muslimani treba da poveæaju
samilost u svojim dovama. Da Allah razori oholost i samoljublje naših
protivnika i njihovu pretpostavku o moæi pokazujuæi manifestaciju Svoje
moæi. Da stalno poveæavamo svoju vjeru i vjerovanje, i da ova kušnja
nikada ne postane uzrok slabosti za nas. Svi Ahmadi muslimani treba
da èine dove za pakistanske Ahmadi muslimane ovih dana. Okolnosti
su tamo krajnje nepovoljne. Slièno, èinite dove za Ahmadi muslimane
koji su zatvoreni u Egiptu, da Allah omoguæi njihovo skoro oslobaðanje.
U Kerali, Indiji, neki Ahmadi su takoðer bili nepravedno zatvoreni,
spomenite i njih u svojim dovama. Prema Svom obeæanju, Allah nikada
neæe dozvoliti da ‘rtve ovih koji su zatvoreni, povrijeðeni i ubijeni
budu uzaludne. InšaAllah. Šejtan i njegova banda nikada neæe uspjeti.
Da Allah ima milosti prema nama i èuva nas bezbjednim od svake kušnje
u buduænosti. Amin