Hutbe 2010.

Hutba 11. 06. 2010. – Biografija nekih od šehida 28. maja 2010.;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U hudbi petkom, danas je hazreti Halifatul Mesih V a.t. spomenuo
neke od šehida koji su prije dvije sedmice bili nemislosrdno napadnuti
u toku masakra u Lahoru i rekao je da su ovo bili oni Ahmadi muslimani
koji su bili neustrašivi èak gledajuæi smrti u lice, koji nisu molili za ‘ivot
pred napadaèima, nego su umjesto toga ostali zauzeti u spominjanju
Allaha i nastojali da pomognu drugima i spase ‘ivote drugih. Oni nisu
panièili nego su èinili dove ped Allahom i nastojali da savladaju
napadaèe, ako mognu. Nekima od ovih vjernika je poklonjen polo‘aj
šehida, što je vjeèni ‘ivot, i njihova imena æe svjetliti svijetla u historiji
Ahmadijjata kao zvijezde na nebesima, inšaAllah. Da Allah d‘.š. uzdigne
njihove polo‘aje u D‘ennetu. Amin.
4
Prije spominjanja šehida Huzur a.t. je usmjerio pa‘nju èlanova
D‘emata na èinjenicu da postoji Sejidina Bilal fond, koji je osnovan
1986. godine, i uveo ga je hazreti Halifatul Mesih IV r.h. da skupi fondove
za pomoæ porodicama šehida. Huzur je rekao da je kroz ovaj program
D‘emat omoguæavao pomoæ, no odgovornost je D‘emata Ahmadija da
omoguæi bilo koju vrstu pomoæi ovim porodicama bez obzira jesu li na
raspologanju fondovi kroz Sejidina Bilal fondaciju ili ne.
Huzur a.t. je onda zapoèeo kratku biografiju o nekim šehidima.
1. Munir Ahmad Šaik sahib, Amir d‘emata oblasti Lahor, ubijen
je u Dar-ul-zikr d‘amiji. Njegov otac, Šaik Taj Din sahib bio je šef stanice
i dao je bai’at 1927. On (otac) bio je prijatelj mufti Malik Saif-ur-Rahman
sahiba, koji su obojica bili ljuti neprijatelji D‘emata. Kad su proèitali
knjigu koju je napisao Obeæani Mesija a.s., bili su impresionirani
izra‘enom ljubavlju prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s. i poslije èitanja
nekoliko knjiga primili su Ahmadijat. Munir Ahmad Šeik sahib je
diplomirao u LLB (pravnik) i bio postavljen za sudiju na raznim
mjestima. U Lahoru je bio postavljen kao posebni sudija protiv korupcije;
onda za posebnog sudiju carinarnice i radio je za NAB kad je bio
penzionisan 2000. godine. Bio je popularan po tome što je bio pravedan
èovjek, i bio je neustrašiv. U Ravalpindiju, bio je odreðen za sudiju da
odluèi izmeðu dviju strana; jednu stranu je saèinjavala grupa ‘ena koje
su pripadale Ahmadija d‘ematu Lahor i predstavljao ih je Mujeeb-urRahman
sahib, a u drugoj strani je bio maulvi. Munir Ahmad Shaik
sahib je rekao objema stranama da je bio Ahmadi musliman. Maulvi
izgleda nije imao nikakvog problema s tim što je on bio Ahmadi. Zapravo
je Mujib-ur-Rahma sahib bio taj koji je bio u brizi (u strahu, zabrinut)
da æe sudija mo‘da donijeti odluku protiv njegovih klijenata u svojoj
revnosti da izrazi svoju pravednost. Munir Ahmad Šaik sahib je bio
hrabar èovjek, dobrodušan prema svakome i imao je ogromno znanje.
Vodio je jednostavan ‘ivot. Slu‘io je D‘emat u raznim svojstvima (bio
je direktor Fazl-e-Umar fondacije, i sadr Model Town oblasti, itd). Uvijek
je pazio na svoju porodicu najbolje koliko je mogao. Govorio bi da je
bio roðen u kuæi siromašnog šefa stanice, ali da pazi na svoju porodicu
jer njegova djeca znaju da im je otac predsjedavajuæi sudija. On je bio
Mussi. Samo dan prije ubistva, njegova sestra je odr‘ala govor èlanovima
‘enske organizacije (Leðna) o tome kako je sistem ’Oporuke’ sredstvo
za postizanje D‘enneta, i kad je on došao kuæi, ona ga je pitala je li ono
5
što je rekla bilo ispravno. U odgovoru je Šaik sahib rekao da je to taèno,
ali da je istinska garancija za postizanje D‘enneta kroz šehida. Šaik
sahib je pozvao iz d‘amije prije nego što je bio ubijen i rekao svojoj
‘eni da je bio ranjen u nogu i u glavu, ali je rekao da je u redu. Kad mu
je bilo reèeno da ide u podrum, on je odbio. Kad je napadaè poèeo
pucati, on je od svih èlanova tra‘io da ostanu sjedeæi i da uèe salavat.
Pozajmio je mobilni telefon od jednog mladiæa i nazvao policiju, i tra‘io
da doðu. Policija je rekla da su veæ stigli do mjesta, na što je Shaik sahib
ljutito odgovorio da onda uðu unutra. Prema oèevicu (mladiæu èiji je
telefon pozajmio), zadnje rijeèi koje je Šaik sahib izgovorio bile su
šehadet. Njegova ‘ena je rekla da joj je, prije nego što je otišao na
d‘umu, dao novac koji je dugovao za èlanarinu, a da to nikada prije
nije uradio. Takoðer joj je rekao o jednom sudskom postupku, koji je
bio odgoðen, i dao joj novac da stavi uz zapisnik ovog sluèaja i vrati
osobi koja je uplatila za sudski postupak. Prije ovoga on nikada nije
diskutovao sa svojom ‘enom o bilo kojem susdkom sluèaju. On je izrazio
svoju ‘elju hazreti Halifatul Mesihu IV r.h. da ‘eli posvetiti svoj ‘ivot da
slu‘i D‘ematu. Halifatul Mesih IV r.h. mu je predlo‘io da nastavi sa
svojim poslom gdje je bio, jer je ovo bio djelotvoran naèin propagairanja
Ahmadijata. Jedan od njegovih sinova mu je predlo‘io da uzme
sigurnosnu stra‘u, na što je on odgovorio da to ne bi slu‘ilo nièemu.
Ako budem pogoðen metkom, bit æu meðu šehidima. Mubeshir Majeed
sahib, murrabi silsila, o njemu je napisao kako je 1997-1998, kad je bio
u Gulbergu, primo telefonski poziv od oblasnog imama koji je rekao da
je jedan uèenjak tra‘io da se sretne s njima obojicom. Ovaj uèeni èovjek
je bio protivnik D‘emata, koji je po navici bio umiješan u krive sudske
procese. Njegov prigovor je bio da je sudija odreðen za ovaj proces bio
neobièan èovjek koji prvo lupio svoju šaku na sto i obznani da je Ahmadi,
i onda zapoène proces. Ovaj èovjek se bojao da je sudijin proglas da je
Ahmadi znaèio da æe odluka biti donesena protiv njega. Murabi sahib
je uvjerio ovog èovjeka da je jedini razlog zbog kojeg je sudija to èinio
bio da svakom da do znanja da, pošto je on Ahmadi musliman, on
nema namjeru da vas zastraši, on je mislio da ka‘e da on neæe primiti
nikakvo mito niti prihvatiti ikakvo posredovanje u ime bilo koga, i da
se on ne boji nikoga osim Allaha. On je takoðer utješio ovog èovjeka
da, ako je nevin, sudija æe donijeti poštenu odluku. Poslije nekoliko
mjeseci, sekretar tog èovjeka je, popto je bio osloboðen, nazvao da se
zahvali murabi sahibu, koji je na to rekao da nije bilo potrebe da njemu
6
zahvaljuje; umjesto toga on treba da se zahvali Imamu Mehdiju kasnijeg
doba a.s. koji je osnovao D‘emat èlanova koji su bezuvjetno pravedni u
svojim odnosima bez obzira na njihovo vjerovanje, itd. On je zaista bio
odva‘an èovjek.
Prošle godine, kad je bio odreðen za Amira oblasti Lahor, ja sam mu
napisao pismo i predlo‘io da je ovlašten na direktan pristup Halifatul
Mesihu radi konsulatovanja u bilo kojoj stvari i odr‘avanju kontakta.
Koristeæi ovu moguænost, on je nazvao Huzura a.t. radi upute i naloga,
iako je sve išlo kako treba. On je bio èovjek koji je konsultovao svakoga
u svojim sudskim procesima i bio veoma iskusan. Sadr Leðna Imaillah,
nakon što je radila pod njegovim direktivama, rekla je da je on ispunio
svoje du‘nosti koliko je najbolje mogao. On je bio èovjek s mnogo vrlina.
Da Allah d‘.š. uzdigne njegov polo‘aj u D‘ennetu i uvrsti ga meðu
Svoje miljenike. Amin.
2. Major penzionisani general Nasir Èaudhry sahib, sin
Èaudhri Safdar Ali sahiba, stanovnika oblasti Sialkot. Njegov otac je
bio inspektor i bio je ubijen dok je bio na du‘nosti, kad je njegov sin
imao samo 10 godina. Njegova nena po ocu bila je pomajka Èaudhri
Zafrullah Khan sahiba. U 1945. godini, u toku Drugog svjetskog rata,
on je bio na du‘nosti graniènog odreda u Burmi. U 1943. godini Sejid
Sarwar Šah sahib je uèio nikah za njega (vjersko vjenèanje), kojem su
prisustvovali Sahibzada Mirza Bešir Ahmad sahib r.z. i sahibzada Mirza
Šarif Ahmad sahib r.z. (sinovi Imama Mehdija). U 1971. godini, u toku
njegovog zapovjedništva divizijom u Rajastanu, metak ga je ranio u
koljeno, i ostao mu je u tijelu. Doktori su rekli da æe biti èudo ako opet
bude mogao hodati. On je bio èovjek jake volje, nastavio je s odreðenim
vje‘bama, i njegova noga se oporavila tako da je mogao ponovo hodati.
Bilo mu je doznaèeno zvanje dr‘avnog slu‘benika u armiji. Za 20 godina
on je slu‘io kao sekrater Islaah-o-Iršaad (propagiranja), a od 1987.
godine do dana kad je bio ubijen slu‘io je kao predsjednik Model Town
oblasti. Bilo mu je 91 godina. Njegova ‘ena je rekla da je bio iskren
èovjek, mehkog srca, i imao ogromnu ljubav prema Halifatu,
bogobojazan èovjek, redovan u obavljanju namaza. Jedanput kad nije
imao vozaèa, njegova ‘ena je predlo‘ila da treba tra‘iti nekog iz svog
voda, ali je on rekao da je Allah za njega obezbjedio u izobilju i da æe
sam urediti za vozaèa. On je pristupio sistemu Oporuke u 1943. godini.
Naib Amir oblasti Lahor, penzionisani major Latif Ahmad sahib bi se
7
šalio s njim govoreæi da èak general radi za njega, na što je general
sahib odgovarao da je njegov posao da se pokorava; u radu D‘emata,
ovosvjetski polo‘aji ne igraju nikakvu ulogu. U d‘amiji Nur, on bi
opeænito sjedio na stolicama izvan d‘amije. Kad su napadaèi poèeli
pucati, jedan èlan D‘emata je tra‘io od njega da uðe unutra u d‘amiju,
a on je rekao da drugi prvo bezbjedno uðu, i on je zadnji otišao i sjeo
unutra. Ljudi su poèeli iæi u podrum, ali on je ostao sjedeæi. Granata je
eksplodirala blizu njegove stope, ali ga je metak jednog od napadaèa
pogodio u vrat, i bio je ubijen u stanju dok je èinio sed‘du na stolici. On
je slu‘io D‘emat sa velikom poniznošæu i odanošæu. U toku perioda
slu‘enja u armiji, mogao mu je biti poklonjen polo‘aj šehida, ali mu je
umjesto toga Allah d‘.š. dao ovaj uzvišeni polo‘aj kao slugi Obeæanog
Mesije a.s. i u toku namaza. Da mu Allah d‘.š. pokloni uzvišeni polo‘aj
u D‘ennetu.
3. Aslam Bharvana sahib, sin uva‘enog Raja Khan Bharvana
sahiba, koji je dao zavjet bai’ata u toku halifata hazreti Halifatul Mesiha
II r.z., ‘ivio je u Jhangu. Aslam Bharvana sahib je diplomirao na
mašinskom fakultetu u Taksila univerzitetu i od 1981. godine bio
zaposlen na pakistanskoj ‘eljeznici. On je bio predan èlan Majlis
Ansarulah. Petkom bi opæenito davao najave prije d‘ume. Na dan ovog
dogaðaja takoðer je upravo završio najave u Bait-ul Zikr d‘amiji. Bilo
mu je 59 godina. On je bio šef in‘enjera na pakistanskoj ‘eljeznici.
Oèekivao je još jedno unapreðenje polo‘aja u ovom zaposlenju, ali mu
je Allah d‘.š. dao tako visoki polo‘aj šehida nasuprot kojeg ni jedan
ovosvjetski polo‘aj nema nikakve vrijednosti. Omladinac na du‘nosti
je rekao da je on odbio da ide u podrum i tra‘io je od drugih da idu
prema sigurnom mjestu. On je otišao napolje da izvidi o sigurnosti
drugih, ali kad je otvorio vrata da iskoraci napolje, napadaè je pucao u
njega. On je slu‘io D‘emat u raznim svojstvima sa krajnjom predanošæu.
Bio je hrabar i odva‘an èovjek. Prilikom Kueta, bilo mu je dato sjedište
u prvom redu. U to vrijeme sna‘nog suprotstavljanja prema Ahmadi
muslimanima, on je nosio znaèku sa šehadetom ispisanim na njoj.
Guverner je tra‘io od njega da ili skine znaèku ili da sjedne u zadnje
redove. On je bio odluèan da neæe ni skinuti znaèku niti sjesti u zadnje
redove, ali ako governer ‘eli mo‘e ga poslati kuæi. Bio je uslu‘an èovjek
predan slu‘enju ljudima. Bio je jako predan Halifatu. Poslije
penzionisanja je svoj ‘ivot posvetio slu‘enju D‘emata i bio vrlo sretan
8
da to uradi. On je pazio na svoje zdravlje da bi bolje slu‘io D‘ematu.
Bio je iskren èovjek i zbog te vrline je stekao poštovanje meðu drugima.
On bi pravio aran‘man za obavljanje namaza u d‘ematu. U toku
obrazovanja, primio je stipendiju kao siroèe; zbog toga je redovno davao
doprinos za ovaj program koji vodi brigu o siroèadima. Redovito je
uèestvovao u finansijskim programima. Jedna od njegovih bliskih rodica
je nekoliko dana prije ovog dogaðaja imala san u kojem je èula: ’budi
spremna da izabereš šehida’. On je visoko cijenio slu‘benike D‘emata i
bio ponizan èovjek. Da mu Allah d‘.š. pokloni uzvišeni polo‘aj u
D‘ennetu. Amin.
4. Ašraf Bilal sahib, sin Abdullah Latif sahiba. Djed po majci,
Khuda Bakš sahib je dao zavjet bai’ata na rukama halifatul Mesiha II
r.z. Veæina šire porodice nisu bili Ahmadi muslimani. On je ‘ivio u
Engleskoj i bio je u posjeti Pakistanu. Imao je 56 godina. Uvijek je
uèestvovao u finansijskim programima sa velikim ‘arom. Po profesiji je
bio in‘enjer i posjedovao je vlastitu radnju. Bio je ubijen u d‘amiji Darul-Zikr
i bio je Muusi. Slu‘io je kao sekretar tahrik-e-d‘edidi programa.
Metak mu je prošao kroz lijevo rame i izašao kroz srce. On je èrsto
stavio ruku na tijelo i pozvao svog vozaèa, govoreæi mu da je bio ranjen
ali da ne ka‘e nikom drugom. Drugi metak mu je prošao kroz vrat.
Mladi djeèak koji je s njim ‘ivio od djetinjstva, po imenu Nisar Ahmad,
dr‘ao ga je kad je pao. Nisar sahib je pokušao da sluša otkucaje njegovog
srca vukuæi ranjenog Bilal sahiba prema sebi, kad je napadaè ponovo
otvorio vatru i ubio takoðer i Nisar Ahmada, dokazujuæi svu svoju
odanost ovoj porodici. Ašraf Bilal sahib je uvijek ostao zauzet u zikr-eilahi
i istighfaru i plakao bi u toku namaza, i kad bi njegova ‘ena upitala
zašto toliko plaèe njegov odgovor je bio da su ovo bile suze zahvalnosti
Allahu d‘.š. koji ga je blagoslovio sa toliko mnogo uprkos njegovih
slabosti. On je s velikim zanosom uèestvovao u finansijskim davanjima
i humanitarnim slu‘bama. Stotine hiljada je trošio na putu slu‘enja
drugih ljudi. Takoðer je dr‘ao besplatanu kliniku. Takoðer je
omoguæavao mjeseène troškove za mnoge porodice. Ko god bi mu došao
radi finansijske pomoæi, on bi mu je omoguæio i govorio da ubuduæe
uvijek doðe k njemu za pomoæ, i neide nikome drugom. Njegova ‘ena
je primjetila promjenu u njegovom vladanju u zadnjih dva mjeseca,
tako da je nastojao da nadoknadi neobavljeno i završi neke projekte
velikom brzinom. On je svojoj ‘eni dao nalog u pogledu odreðenih
9
projekata na što je ona rekla da neæe biti u stanju da završi ove zadatke,
ali je on insistirao i ohrabrio je. Da Allah d‘.š. uzdigne njegov polo‘aj u
D‘ennetu. Amin.
5. Kapetan penzionisani Mirza Naeemudin sahib, sin
Mirza Siraj Din sahiba. On je ‘ivio u Fatehpur oblasti guðurat. Bilo mu
je 56 godina i bio je ubijen u d‘amiji Dar-ul-zikr. On bi èesto petkom
išao na ruèak kod svoje kæerke. Nazvao je kuæu oko 14 sati kad je bio
ranjen i rekao svojoj kæeri da pazi na majku. Kad je njegovoj ‘eni bio
dat telefon, ranjeni Naeemudin sahib ju je pitao je li bila u redu, i ona
je rekla da jeste. Onda je rekao: ’Khuda Hafiz’ (Da te Allah zaštiti).
Raspitivao se o sigurnosti svog sina Amira. Takoðer je dao neke savjete
drugima kako da se zaštite, zbog kojih su ostali bezbjedni i zaštiæeni.
On je bio ubijen blizu mihraba naslanjajuæi se na zid, s metkom u
stomaku. Njegov sin Amir Naeem je takoðer bio ranjen u toku ovih
napada. Da ga Allah blagoslovi potpunim zdravljem, Amin. Njegova
‘ena ka‘e da je njihov braèni ‘ivot bio idealan. Allah ih je blagoslovio
sa pet kæeri; po roðenju svake od kæeri on bi rekao da je stigao blagoslov.
(Ovo je pouka za one koji svoje ‘ene kore nad roðenjem kæeri i Huzur
a.t. prima prilièan broj prigovora o ovome). Po roðenju svake od kæeri,
on je bio unapreðen na poslu, i tako postepeno postao kapetan. Stekao
je poštovanje drugih zbog svoje iskrenosti i odanosti i bio vrlo hrabar i
odva‘an èovjek. Uèestvovao je u ratu 1971. godine, i u Kargil sukobu.
Imao je veliku ‘elju da bude šehid. Svemoguæi Allah mu je podario
njegovu ‘elju i dao mu polo‘aj šehida dok je bio na namazu.
6. Kamran Rasheed, sin Muhammed Aršad Kamar sahiba.
Njegov djed po ocu, hafiz Muhammed Abdullah sahib, bio je prvi u
svojoj porodici koji je ušao u okrilje Ahmadijjata, kad je dao bai’at 1918.
On je iselio iz oblasti Jalandar u vrijeme odvajanja (Indije i Pakistana).
Kamran sahib je imao 38 godina i bio je ubijen u d‘amiji Dar-ul-Zikr.
Diplomirao je umjetnost, i radio na polju uredništva, i bio je aktivan
èlan Khudam-ul-Ahmadija. Trenutno je slu‘io kao sekretar Talim (MKA),
i takoðer je radio za MTA; prije ovoga je takoðer radio u odjeljenju za
knjige u Dar-ul-Zikr d‘amiji. Bio je muusi. U vrijeme napada, on je
hrabro otišao napolje da obavi neko snimanje za MTA ali je bio ubijen
metcima koje su ispalili napdaèi. Njegova ‘ena je rekla da je bio vrlo
strpljiv èovjek; uvijek je pazio na to da njegova djeca obavljaju namaz
i bio je zauzet nekim projektima u Dar-ul-Zikr d‘amiji. Suprotno
10
uobièajenom ponašanju, èetiri ili pet dana prije ubistva, postao je vrlo
miran i tih, i ne bi napuštao kuæu bez uèenja Kur’ana. Huzur a.t. je
naveo neke snove koji su ukazivali na neki poseban dogaðaj u porodici,
koji sada ukazuje na ovaj dogaðaj ubistva. Kamran sahibov amid‘a,
Muzafar Ahmad, takoðer je bio ubijen u toku ovih napada. Da Svemoguæi
Allha uzdigne njihove polo‘aje u D‘ennetu. Amin.
7. Ejaz Ahmad Baig sahib, sin Muhammed Anvar Baiga.
Njegova porodica je bila iz sela blizu Kadiana, i s majèine strane je bio
familija Muhammedi Begum. Bilo mu je 39 godina i ubijen je u Dar-ulZikr
d‘amiji. Njegova ‘ena je rekla da je imao upalu mokraænih kanala
i bio bolestan dvije godine. Ovo je bio prvi put da je otišao na d‘umu
poslije dva mjeseca i napravio poseban aran‘man da bude na d‘umi.
Njegova ‘ena je posebno primjetila da je izgledao mnogo zdravije tog
dana. Bio je jednostavan èovjek sa potpunom vjerom u Allaha. Bio je
strpljiv èovjek i nikada nije imao nikakvog negativnog stava o drugim
ljudima. Bio je zaposlen kao privatni vozaè generala Nasir sahib Shahida.
Da Allah d‘.š. uzdigne njegov polo‘aj u D‘ennetu. Amin.
8. Mirza Akram Baig sahib, sin Mirze Munever Baig sahiba.
Njegov djed po ocu je bio Mirza Umar Baig sahib, koji je dao svoj bai’at
na rukama hazreti Halifatul Mesiha II r.z. U vrijeme odvajanja (Indije i
Pakistana), oni su iselili iz Kadiana. Njegov amid‘a je bio ubijen u Wah
Cantt u 1974-75. godini. Ahram Baig sahib je imao 58 godina i bio je
ubijen u Dar-ul-Zikr d‘amiji. Bio je èlan Majlis Ansarullah. Ubijen je
kad je zadobio smrtne povrede od dijelova granate. Pozvao je svog sina
i rekao mu da je bio ranjen i da uèi dove za njega. Bio je bogobojazan i
pobo‘an èovjek, vrlo hrabar, svake godine je boravio u itikafu,
disciplinovan i taèan, poštovao je svoje starije i volio je djecu. Imao je
ogromnu ‘elju da postigne posebno zajedništvo s Allahom u svojim
namazima, za koje je osjeæao da nedostaje. On je nedavno imao san
koji je pokazivao na to da æe se njegov ‘ivot uskoro završiti. U nekoliko
prilika je izrazio ‘elju da bude šehid. Takoðer je vidio Obeæanog Mesiju
a.s. u jednom snu, i imao priliku da posjeti Kabu u drugom snu. Takoðer
je sanjao da jede bijelu ri‘u, što se interpretira kao ispunjenje ‘elje ili
postizanje visokog polo‘aja. Da Allah d‘.š. uzdigne njegov polo‘aj u
D‘ennetu. Amin.
9. Munavar Ahmad Khan sahib, sin Muhammed Ejub sahiba,
‘ivio je u Dairiyaanu, oblast Naroval. Imao je biznis sa æilimima. Bilo
11
mu je 61 godina i ubijen je u Dar-ul-Zikr d‘amiji. On je s velikom
revnošæu uèestvovao u finansijskim programima i bio vrlo redovan u
plaæanju èlanarine. Pokopan je u Lahoru. Poticao je svoju djecu da
uèestvuju u nastavi odgoja. Bio je pobo‘an i bogobojazan èovjek sa
posebnim odnosom sa Allahom. Prethodno je, kad se situacija pogoršala,
rekao svojoj ‘eni da èuva ljubav prema Halifatu u njihovoj djeci. Da
Allah d‘.š. uzdigne njegov polo‘aj u D‘ennetu i primi njegove dove i
‘elje u pogledu njegove djece. Amin.
10. Irfan Ahmad Nasir sahib, sin Abdul Malik sahiba. Njegov
djed po ocu je dao bai’at u 1938. godini. ‘ivio je u oblasti Naroval. Bilo
mu je 31 godina i bio je aktivan èlan Majlis Khudam ul Ahmadija. Bio je
ubijen u Dar-ul-Zikr d‘amiji. Njegov brat je rekao da mu je èesto bila
data du‘nost da kontroliše saobraæaj, i da je, zato, mo‘da bio meðu
prvima ubijenim. Bio je muusi. Bio je poslušan èovjek i nikada nije
rekao ’ne’ na bilo koji zadatak koji mu bio dat. Bio je uvijek spreman da
slu‘i.
11. Sajjid Bharvana sahib, sin Yar Bharvana sahiba, ‘ivio je u
Jhangu i radio kao slu‘benik na ‘eljeznici. Bilo mu je 30 godina. Bio je
aktivan èlan majlis Khudam-ul Ahmadija. Ubijen je u Dar-ul-zikr d‘amiji
i bio je muusi. Uvijek je tra‘io priliku da slu‘i D‘emat i bio je predan
Ahmadi musliman. Ubijen je dok je davao svjedoèenje na telefon.
Planirao je da se vrati u svoje selo i vjerovatno je ovo bila njegova
zadnja d‘uma u Dar-ul-zikr d‘amiji i tra‘io je da obavi du‘nost s kojom
je bio zadu‘en. Da mu Svemoguæi Allah podari uzvišeni polo‘aj šehida.
On bi ostao u d‘amiji do kasno u noæ poslije posla. Njegova ‘ena je
sanjala da ga je vidjela ranjenog i da krvari iz stomaka. Zaista, Sajjid
sahib je zadobio rane metkom u stomak. Da Allah uzdigne njegov polo‘aj
u D‘ennetu. Amin.
12. Masood Ahmad Akhtar Bajva sahib, sin Muhammed Hayat
Bajva sahiba. Njegov otac je primio Ahmadijat i pripadao oblasti
Bahavalnagar. Školovao se u Bahavalnagaru i bio zaposlen kod Vapda
(elektro-distribucija) odakle je i penzionisan. Bio je aktivan èlan Majlis
Ansarullah. Imao je 72 godine, bio je muusi i ubijen u Dar-ul-Zikr
d‘amiji. Njegov sin dr. Hamid sahib je rekao da zbog toga što nije imao
dovoljno novca nije mogao aplicirati za zeleni karton u SAD, ali mu je
otac poslao 1.000 dolara i nalo‘io mu da odmah aplicira za zeleni karton,
što je on uradio i za 25 dana je primio zeleni karton (za što normalno
12
treba oko 6 mjeseci). Zbog ovoga je bio u stanju da prisustvuje njegovoj
d‘enazi. Prije nego što je bio ubijen, dok su mu rane krvarile, brinuo se
za druge ranjene, i štitio jednog mladog èovjeka do svog zadnjeg daha.
Ostao je zauzet u zikr-e-ilahi i poticao je druge da i oni to èine. Njegova
‘ena je rekla da bi svakog pozdravljao toplo i podsticao svoje komšije
da doðu na d‘umu namaz. Bio je saosjeæajan èovjek sa velikim smislom
za šalu. Njegova zadnja ‘elja je bila da mu sin bude Murrabbi koji je
student na islamskom fakultetu. Bio je jednostavan èovjek i uvijek volio
da pozove i ima društvo starješina D‘emata. Da Allah d‘.š. uzdigne
njegov polo‘aj u D‘ennetu, i primi njeogve dove i dobre ‘elje u pogledu
njegove djece. Amin.
13. Asif Farook sahib, sin Liakuat Ali sahiba. Njegov otac je dao
zavjet bai’ata u 1995. godini bez postavljanja ikakvih pitanja; bio je
èovjek pobo‘ne prirode. Asif Farook sahib je imao 30 godina. Imao je
diplomu završenog fakulteta masovnih komunikacija. Bio je aktivan
èlan Majlis Khudam-ul Ahmadija i aktivno uèestvovao u MTA Lahora.
Takoðer je slu‘io u A/V odjeljenju. Bio je Muusi. Ubijen je u Dar-ul-zikr
d‘amiji. Tog smrtonosnog dana, on je ‘elio da napravi snimak dogaðaja
za MTA i zadobio je smrtonosni metak. Zadnje tri godine je ‘ivio u Darul-zikr
d‘amiji i radio odatle. Jedan dan prije ubistva, uzeo je dopust sa
redovnog posla i došao kuæi radi d‘ume namaza. Rekao je da je završio
sve tekuæe poslove i vratio se kuæi. Èesto bi govorio da su njegov ‘ivot
i smrt u Dar-ul-zikr d‘amiji. Njegovi roditelji i porodica su rekli da je za
njih njegovo ubistvo bilo velika nagrada. Da Svemoguæi Allah dadne
D‘ematu mnoge blagoslove namjesto ovih ‘rtava. Amin. On je bio
saosjeæajan i pobo‘an èovjek. Mogao se naæi samo na tri mjesta: u kuæi,
na poslu i u Dar-ul zikr d‘amiji. Nikad se nije ljutio. Jedanput, kad ga je
njegova majka pitala zašto nikada nije ljut, on je rekao: radnik kao ja
se nikada ne ljuti. Njegov otac je prije nekoliko godina sanjao da je
mecima bio ranjen u srce, što je interpretirao da znaèi æe umrijeti usljed
rana zadobijenih mecima u srce, no kad je njegov sin bio ubijen, on je
shvatio da je ovaj san trebao biti intrepretiran za njegovog sina. Dana
5. juna, njegova ‘ena je bila blagoslovljena drugim sinom. Da im Allah
d‘.š. podari bogobojazne i pobo‘ne potomke. Amin.
14. Šaik Šamim sahib, sin Shaik Naeem Ahmad sahiba. Njegovi
preci su bili meðu ashabima Obeæanog Mesije a.s. Bilo mu je 38 godina
i bio je jedini sin kod svojih roditelja. Bio je jedini hranitelj u kuæi.
13
Radio je u Al Falah banci. Bio je aktivan èlan Majlis Khudam-ul Ahmadija
i slu‘io je kao revizor. Bio je ubijen u Dar-ul-Zikr d‘amiji. Uvijek je bio
spreman na finansijske ‘rtve. Bio je èovjek pobo‘nih vrlina i vrlo ljubazan
i drag. Svoje du‘nosti je provodio s velikom mudrošæu. Uvijek je bio
nasmijan i druge nasmijavao. Slu‘io je svoje roditelje s velikom
odgovornošæu. Tog tragiènog dana nazvao je svog roðaka da ga obavijesti
o napadu. Stajao je ispred Amir sahiba da ga zaštiti i došao pod liniju
vatre od strane okrutnih napadaèa. Njegova majka ka‘e da je njen sin
bio vrlo nje‘an i pazio je na svaku njenu potrebu. Posjedovao je mnoge
vrline i brinuo se o svakome. Njegova ‘ena je rekla da je njen mu‘ bio
rezultat mnogih dova i finansijkih ‘rtava. Kao rezultat sna u kojem je
vidio hazreti Halifatul Mesiha IV r.h. koji je od njega tra‘io da mu dadne
svu svoju djecu, on je svu svoju djecu predao u slu‘enje vjeri (u vakif
program). Da Allah d‘.š. uzdigne njegov polo‘aj u D‘ennetu. Amin.
15. Muhammed Šahid sahib, sin Muhammed Shafi sahiba.
Njegov djed je primio Ahmadijat u 1935. godini i ‘ivio je u Kotli.
Muammed sahib je imao 28 godina u vrijeme ubistva. Bio je aktivan
èlan Majlis Khudam-ul Ahmadija i ubijen je u Dar-ul-zikr d‘amiji. U
vrijeme d‘ume bila mu je data du‘nost pored mihraba blizu Amir sahiba.
On je nazvao svog oca i prijatelje i rekao im da æe nastojati da uhvati
teroriste i rekao im da to ne ka‘u njegovoj majci jer æe se ona brinuti.
Na njegovom licu su bili tragovi ogrebotina nokata koji pokazuju da se
borio prije nego je bio ubijen. Samo nekoliko dana prije ubistva, tra‘io
je od svojih prijatelja da izmiri bilo koje dugove ako ikome išta duguje.
Prije nekoliko mjeseci je ostavio pušenje. Bio je redovan u obavljanju
namaza, i dao je sadaku prije d‘ume namaza. Poslije napada, u
njegovom d‘epu je naðena potvrda o uplati od 50 rupija. Stra‘ar je
rekao kako ga je uvijek pozdravljao sa uljudnošæu. Obojica braæe su
zajedno radili u radnji. Na dan napada, mlaði brat je izrazio ‘elju da
ide na d‘umu, ali je Šaik sahib rekao da on ‘eli da ide na d‘umu tog
dana a da on mo‘e iæi sljedeæe sedmice. On je bio neo‘enjen, i insistirao
je da se prvo njegova mlaða se setra uda. Da ga Allah d‘.š. uvije u
ogrtaè svoje milosti i oprosti mu. Amin.
16. Profesor Abdul Wudood sahib, sin Abdul Majeed sahiba,
bio je unuk ashaba Obeæanog Mesije a.s. On je bio profesor engleskog
na vladinom koled‘u u Lahoru i takoðer imao LLB (pravnik) diplomu.
Bio je aktivan èlan D‘emata i muusi. Zbog njegovih predanih napora, u
14
njegovoj halki je odr‘ana glavna ištema prilikom stoljetnice Halifata.
Bio je vrlo strpljiv i ponizan èovjek. Takoðer je bio zatvorenik na
Allahovom putu. Bilo mu je 55 godina. On je slu‘io D‘emat u raznim
nadle‘nostima. Ubijen je u Dar-ul-zikr d‘amiji. Pogodio ga je metak
dok je išao prema kuæi murrabbi sahiba. Bio je èovjek mehkog srca, i
nikada se nije obraæao grubo svojoj ‘eni za 35 godina braka. Bio je
strog prema svojoj djeci samo u dvije stvari: jedna je o namazu a druga
da prisustvuju èasovima uèenja Kur’ana. Odr‘avao je uèenje o hadisima
u svojoj kuæi. Bio je sidro kuæe i odr‘avao je jedinstvo meðu braæom i
davao utjehu kad god je bilo potrebno. Uvijek je bio spreman da slu‘i
D‘emat. Takoðer je finansijski pomagao svojoj braæi. Da Allah d‘.š.
nastavi prosipati Svoju milost na njega. Amin.
17. Valid Ahmad sahib, sin Èaudhri Munever Ahmad sahiba.
Njegov djed po ocu je bio ubijen u Mehrabpuru i njegov djed po majci
je takoðer bio ubijen u Navab Shahu. Njegov otac je aktivan èlan
d‘emata u Rabvi. U vrijeme ubistva, Valiid je imao 17,5 godina i bio
student na medicinskom koled‘u. Bio je u Vakf-e-Nau programu i takoðer
muusi. Ubijen je u Dar-ul-zikr d‘amiji i najmlaði je meðu ubijenim 28.
maja. Bio je prvi koji je došao na d‘umu namaz tog dana i kad su ga
kontaktirali preko telefona rekao je da je ranjen u nogu i da je mogao
vidjeti mnoga tijela da le‘e pred njim. Tra‘io je dove. U toku njegove
zadnje posjete Rabvi, otišao je da vidi svakog od svojih prijatelja i rekao
da ‘eli da ih sretne i rekao: ’ko zna hoæemo li se opet sresti mo‘da æu biti
ubijen.’ Bio je redovan u obavljanju pet dnevnih namaza, kulturan èovjek,
inteligentan i poslušan, i bio prvi da pozdravi druge. Kad je imao
jedanaest godina, uèiteljica ga pitala šta ‘eli biti kad odraste, rekao je
šehid kao njegov djed. Bio je popularan u svom institutu, tako da su
poslije njegovog ubistva, njegovi školski drugovi odr‘ali tri komemorativna
skupa u kojima veæina onih koji su prisustvovali bili su neahmadi.
Njegov uèitelj je rekao da su bili planirali da prisustvuju d‘enazi u Rabvi
ali su odgodili svoj plan iz straha da mo‘da neæe biti u stanju podnijeti
da vide umrlog. Da Svemoguæi Allah primi ovu ‘rtvu i zuazvrat
blagoslovi D‘emat sa hiljadama Valida. Amin.
18. Muhammed Anvar sahib, sin Muhammed Khan sahiba iz
Sheikhpura. On je dao bai’at na rukama hazreti Halifatul Mesiha III r.h.
U ranim godinama on se pridru‘io vojski. Bio je penzionisan prije oko
deset godina, i onda posvetio svoju slu‘bu D‘ematu kao èuvar u Biat-
15
ul-Noor d‘amiji, koju je obavljao do ubistva. Bilo mu je 45 godina, bio
je muusi, i ubijen u Model Town. Njegov sin je takoðer teško ranjen i u
bolnici je. On je bio na du‘nosti na ulazu kad je primjetio jednog od
terorista kao sumnjivog i uskoro se njegova sumnja pokazala istinitom.
Branio je ulaz, ali je jedan napadaè pucao u njega i ubio ga. On je bio
jako predan slu‘enju D‘emata. Èistio bi zahode i èuvao d‘amiju èistom.
Kad je da‘mija bila u gradnji, on je 24 sata bio na du‘nosti. Slu‘io je
svoje roditelje. Nije bio redovan u obavljanju Tahad‘ud (dobrovoljnog)
namaza, ali zadnjih nekoliko mjeseci nikada nije propustio tahad‘ud
namaz. Prva stvar o kojoj je pitao svoju djecu bila je jesu li obavili
namaz i uèili Kur’an. Da Svemoguæi Allah uzdigne njegov polo‘aj u
D‘ennetu. Amin.
19. Ansar-ul-Hak sahib, sin Anvar-ul-Hak sahiba. @ivio je u
Faizullahu blizu Kadiana. Imao je 63 godine i ubijen je u Dar-ul-Zikr
d‘amiji. Iz kuæe je izašao u 8.30 sati ujutro obuèen u novo odijelo radi
obavljanja odreðenih poslova i otišao na d‘umu namaz, i sebi stavio u
redovitu du‘nost da redovito prisustvuje. Sjedio je na stolici u proèelju,
gdje je zadobio rane od granate, i primio nekoliko metaka. Bio je odvezen
u Mayo bolnicu gdje je umro. Prema njegovoj snahi, on je bio ponizan
èovjek koji je zaslu‘io polo‘aj šehida. Bio je miroljubiv èovjek i uvijek
poduzimao prvi korak u promovisanju pomirenja. Primao je neznatnu
penziju i pomagao druge od toga. Bio je izuzetno odan upravi D‘emata
i slu‘io je svoje roditelje, i ranije se penzionisao da ih slu‘i. S ciljem da
stvori sklad u porodici, ponekad bi primorao èlanove svoje porodice da
se izvinu èak i ako nisu pogriješili. Neko vrijeme prije ubistva, napisao
je pismo od pet stranica porodici dajuæi im odreðene upute kako da
odr‘e jedinstvo meðu familijom. Takoðer je tra‘io oprost od svoje djece
što ih je primoravao da se izvinu èak i kad nisu pogriješili. Ljudi koji su
došli da izraze svoje sauèešæe poslije njegovog ubistva takoðer su rekli
da im je pomagao finansijski i sa kupovinom hrane. Da Svemoguæi
Allah omoguæi njegovu djecu da nastave njegova kreposna djela. Amin.
20. Nasir Mahmud Khan, sin Arif Naseem sahiba, dao je svoj
zavjet bai’ata u 1958. godini i preselio u Raivind. Bio je aktivan èlan
D‘emata a tako i njegovi roditelji. Bio je muusi i ubijen u Dar-ul-zikr
d‘amiji, sa 39 godina. Njegov brat ka‘e da kad je govorio s njima na
telefon, rekao je da je bio blizu stepenica i da je bio bezbjedan. Kad je
jedan od napadaèa bacio granatu prema njemu, on ju je uhvatio rukama
16
i zaštitio ‘ivote mnogih drugih dajuæi svoj ‘ivot. Bio je struènjak u
pravljenju kontakata i mre‘e. Kad je kupio auto, prilikom bajrama itd,
odvezao bi druge u d‘amiju prije nego što bi odvezao svoju porodicu.
Da Allah d‘.š. dadne D‘ematu nagrade u zamjenu ovih ‘rtava. Amin.
21. Umar Ahmad Malik sahib, sin Abdur Rahim sahiba, hafiz
Nabi Bakhsh je bio njegov djed, ashab Obeæanog Mesije a.s. koji je bio
uèitelj i pripadao gradu nazvanom Faizullah blizu Kadiana. Bio je aktivan
èlan Majlis Khudam-ul Ahmadija i bio revizor AACP i slu‘io D‘emat u
raznim nadle‘nostima. Njegova majka je takoðer aktivan radnik Leðna
(‘enske organizacije). Imao je 36 godina i bio je muusi. Zadobio je
rane od metaka u Model Town d‘amiji ali je umro u Jinnah bolnici i bio
šehid. On je obukao novo bijelo odijelo prije nego štoje otišao na d‘umu,
i sjeo u prvi red d‘amije. Bio je ranjen metkom i ostao le‘eæi na podu i
telefonirao je svom ocu i tra‘io njegov oprost i rekao: ’Ja sada odlazim,
Khuda Hafiz’ (Neka vas Allah èuva). Takoðer se raspitivao o svom bratu.
Tra‘io je vode, i bio odvezen u bolnicu, gdje mu je krvni pritisak stalno
opadao. Vidio je svoju majku, tra‘io je vode i ugrizao njen prst da joj
ka‘e da je ‘iv. Umro je u toku operacije zbog unutrašnjeg krvarenja. On
je imao brojne kontakte, i radio u graðevinskom sektoru. Imao je veliku
ljubav za slu‘enje ljudima. Da Svemoguæi Allah uzdigne njegov polo‘aj
u D‘ennetu. Amin. Ikbal Abid sahib ka‘e da ga je zvao iz d‘amije i
rekao slabim glasom: ’Murabi sahib, Khuda Hafiz, Khuda Hafiz’ kao da
je htio reæi da, iako mi odlazimo, vi ostajete; sada je na vama da nastavite
zadatak širenja istinskog islama. Da Allah d‘.š. omoguæi svakog Ahmadi
da širi poruku islama Ahmadijjata. Amin.
22. Sardar Iftikhar sahib, sin Sardar Abdus Shakoor sahiba,
bio je praunuk ashaba Obeæanog Mesije a.s. On je bio muusi i imao 43
godine. Bio je ubijen u Dar-ul-zikr d‘amiji, iako je redovno prisustvovao
d‘umi u Modal Town d‘amiji. Nazvao je svog amid‘u i tra‘io dove.
Njegova ‘ena ga je nazvala da mu ka‘e da ne ide u d‘amiju ali je
uvidjela da je on veæ bio tamo. On je nazvao prijatelja koji je bio u
armiji da tra‘i pomoæ pošto im policija nije pomagala. Pomagao je
drugima do zadnjeg daha. Pokušao je da uhvati jednog od napadaèa,
ali je drugi pucao u njega. On je mogao spasiti svoj ‘ivot ali je sprijeèio
napadaèa da ubije mnoge druge. Imao je veliku ljubav da slu‘i ljudima,
uvijek je pomagao drugima uprkos vlastitih teškoæa. Njegova ‘ena ka‘e
o njemu da je bio tako bri‘an i drag da ona nikada nije osjeæala potrebu
17
za bilo kakvim drugim prijateljem. Uvijek je pru‘ao pomoæ u kuæi, èak
bi prao suðe. Bio je jednostavan èovjek, skrivao bi svoja èestita djela,
ostajao bi zauzet u istighfaru i uèenju salavata, bio je mehkog srca i
slu‘io ljudima. On je slu‘io svoje roditelje i volio je djecu. U svakom
svojstvu on je bio velièanstveno ljudsko biæe. Da Allah d‘.š. uzdigne
njegov polo‘aj u D‘ennetu i pokloni strpljenje èlanovima porodice
ubijenih. Da Svemoguæi Allah èuva svakog Ahmadi u Svojoj zaštiti. Amin.