Hutbe 2010.

Hutba 16. 07. 2010. – Događaji iz života Obećanog Mesije a.s. koji nadahnjuju vjerom;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U svojoj hudbi petkom Huzur je danas isprièao neke dogaðaje iz
‘ivota ashaba Obeæanog Mesije a.s. koji nadahnjuju vjerom, a koji su ih
vodili da daju zavjet bai’ata. Ovo su bili ljudi koji su imali blagoslovljenu
priliku da budu u društvu Obeæanog Mesije a.s. Huzur je objasnio da
se, slušajuæi ova pripovjedanja, èovjek oduševi da èini dove za ove pretke,
i takoðer do‘ivljava osobitu duhovnost kroz slike uzvišene pobo‘nosti
Obeæanog Mesije a.s.
Hazreti Mian Ferozuddin sahib iz Sialkota: On je dao svoj
bai’at u 1892. godini. On piše da je ’Predavanje u Sialkotu’ (knjiga
4
Obeæanog Mesije) bila napisana na krovu kuæe jednog ashaba. Obeæani
Mesija a.s. je imao tintu na sva èetiri zida i pisao je kako je hodao,
ponekad padajuæi na sed`du. Ovaj prenosilac ka`e da je sve ovo vidio sa
krova svoje kuæe i da su mu se mnogi pridru`ili pošto je njegova kuæa
bila blizu druge kuæe i bila je viša tako da se sve moglo jasno vidjeti.
Obeæani Mesija a.s. bi onda ispisane stranice poslao pisaru kako ih je
završavao jednu po jednu.
Kasnije, kad je Obeæani Mesija a.s. otišao da odr‘i predavanje, jedan
hafiz koji je poduèavao lokalne djeèake rekao im je da je èas završen i
umjesto toga im dao pepela i rekao im da to bace na Obeæanog Mesiju
a.s. kad bude prolazio. Meðutim, Obeæani Mesija je bio u zatvorenoj
nosiljci tako da je ostao bezbjedan.
On dalje piše da su na mjestu gdje je predavanje trebalo biti odr‘ano
razne hod‘e podigle zapreke i nisu dozvoljavali ljudima da proðu i
podbadali su ih. Prenosilac ka‘e da kad se Obeæani Mesija a.s. vratio,
da je on sa još mnogim drugim ljudima otišao do grada Vazirabad. Tamo
se takoðer okupilo mnogo ljudi i sipali su uvrede i bacali kamenje.
On ka‘e da je takoðer otišao sa Obeæanim Mesijom a.s. za Ðehlum
gdje su dvije Evropljanke pitale zašto su se ljudi okupili. Kad im je bilo
reèeno da je to bio Obeæani Mesija a.s. one su tra‘ile od skupa da se
raziðe tako da mogu uslikati. Narednog dana bilo je saslušanje na sudu
kojem je Obeæani Mesija a.s. trebao prisustvovati. On je sjeo na stolicu
okru‘en skupom i rekao da su ljudi, na njegovu tvrdnju, prihvatili da je
on od Boga. Zato, ako je on to (Bo‘e saèuvaj) izmislio on æe biti ka‘njen
za to, a oni koji su ga prihvatili neæe biti ka‘njeni. On je rekao da æe,
pošto je bio od Boga, oni koji su ga prihvatili biti nagraðeni za to.
Huzur je dodao da je ovo bilo u skladu sa kur’anskim uèenjem:
’… Ako je on la`ov, njemu njegova la`; ali ako je istinit, onda æe vas
(sigurno) pogoditi nešto od onog èime vam on prijeti…’ (40:29)
Huzur je rekao da se danas muslimani trebaju zamisliti nad ovim.
Tako su ljudi postupali sa Bo‘ijim poslanicima.
Ovaj prenosilac dalje ka‘e da je neki hod‘a u skupu podigao knjigu
visoko i rekao da je Mesija na ovaj naèin otišao na nebo. Tu je bio prisutan
jedan prosijak koji je na duboko uzbuðen naèin tri puta ponovio: ’Zašto
govorite la‘,’ dajuæi navod kur’anskog ajeta: ’Svaka duša æe okusiti smrt…’
(3:186), i rekao da on nije bio sljedbenik Mirze sahiba ali da nije mogao
5
skrivati istinu. Prenosilac takoðer piše da je jedanput èuo da je Sahibzada
Abdul Latif u prisustvu Obeæanog Mesije a.s. rekao: ’Huzur, moja krv
curi iz mog tijela i ja vidim da æe ona ’natopiti’ Kabul.’
Hazreti Umer Din had‘d‘aam (frizer): On je poticao iz
Gud‘urata. Potpisao je formular bai’ata u 1899. godini a fizièki je dao
zavjet bai’ata 1900. godine. On prenosi da su mu njegovi prijatelji govorili
da æe postati ’Mirzai’. Kad je vidio Ahmadi muslimane da uèe Kur’an i
klanjaju namaz on je molio Allaha da, ako je ovaj Mesija bio poslan od
Njega da bude u stanju da ga vidi. Jedanput je u snu vidio Obeæanog
Mesiju a.s. u najblagoslovljenijem izgledu i razmišljao kako nikada nije
vidio takvu osobu, je li to mogao biti Èasni Poslanik s.a.v.s. Kasnije je, u
d‘amiji Mesd‘id Aksa, Kadian, molio Allaha da ga uputi, da æe prihvatiti
ovog Mesiju ako je on bio èovjek kojeg je vidio u snu i da æe se u
protivnom smjesta vratiti. Kad je Obeæani Mesija a.s. stigao, on je vidio
da je to bila upravo ista osoba koju je vidio u snu, tako da je dao svoj
zavjet bai’ata. Kad je rekao da odlazi, Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’Ostani
bar još dvije sedmice da prepoznaš istinu.’ I takoðer je rekao: ’Ako zbog
nekog razloga ne mo‘eš doæi u posjetu, uvijek moraš pisati pisma.’
Hazreti Sufi Nabi Bakš sahib, sin Abdul Samad sahiba. On je
dao zavjet bai’ata u 1891. godini i vjerovatno vidio Obeæanog Mesiju
a.s. prvi put u 1886. godini. On piše da je prvi put posjetio Kadian u
1886. godini da istra‘i o plakatima koje je Obeæani Mesija a.s. izdao
najavljujuæi da æe mu biti podaren sin koji æe biti izvor blagoslova za
mnoge nacije. Kasnije je Obeæani Mesija a.s. objavio tri knji‘ice: ’Fateh
islam’, ’Tauzeeh Maram’ i ’Izalah Auham’ i u njima dokazao da je hazreti
Isa a.s umro i da je on bio manifestacija dolaska Obeæanog Mesije. Iza
ovoga je slijedila buka nevjerovanja od strane hod‘a. Obeæani Mesija
a.s. je napisao drugu knji‘icu ’Aasmani Faisla’. Kasnije je ova knji‘ica
bila proèitana na prvoj ðelsa salani odr‘anoj u Kadianu na koju je
prenosilac imao èast da bude pozvan. On ka‘e da kad je Obeæani Mesija
a.s. stigao na ðelsu on je pogledao na njegovo lice i trenutno ga
prepoznao, jer mu se srce osjeæalo naelektrisano kad se sjetio da je to
bilo blagoslovljeno lice koje je vidio u snu u svojim studentskim danima,
i da je bio odjeven u istu odjeæu kako ga je vidio odjevenog u snu. Na
kraju ðelse Obeæani Mesija a.s se rukovao sa svima i prenosilac je bio
zadnji da se rukuje s njim jer je imao da ka‘e nešto posebno. On je
rekao da je veæ dao zavjet na ruci nekoga drugog, i pitao kakva je uputa
6
za njega. Obeæani Mesija a.s. mu je rekao da ako je osoba kojoj je dao
zavjet bila pobo‘na onda æe ovaj (drugi) zavjet bai’ata biti ’svjetlo na
svjetlo’ a ako ta osoba nija bila pobo‘na onda æe njegov bai’at biti
neva‘eæi i bai’at Obeæanom Mesiji a.s. æe ostati. On je kasnije dao zavjet
bai’ata na blagoslovljenoj ruci Obeæanog Mesije a.s.
Hazreti Nazam Din sahib tailor master. On je dao zavjet bai’ata
u 1902. godini. On prenosi da je bio zapanjen da ga je Allah blagoslovio
ogromnom milošæu Ahmadijata jer je tako bio protivan tome. Kad god
se zauzimao u razgovor sa Ahmadi muslimanima on je èvrsto vjerovao
da su hod‘e stubovi religije i smatrao da su njegovi ljudi Ahl-e-Hadis
sekte bili ispravni. Jedanput je prisustvovao njihovom skupu gdje je
jedan hod‘a dr‘ao govor uza zid dr‘eæi Kur’an u jednoj ruci a drugom
rukom je dijelio neke liflete i govorio: ’Mirza je (Bo‘e saèuvaj) dobio
gubu zato što je vrijeðao poslanike i sebe nazvao Isa.’ On je uzeo liflet i
nikada nije mogao zamisliti da neko mo‘e biti toliko drzak da izgovara
la‘ dok dr‘i Kur’an. Kasnije je odluèio da posjeti Kadian tako da se iz
prve ruke mo‘e osvjedoèiti u ove stvari i onda se bori sa ’Kadianima’.
Tako je s nekim prijateljima otišao u Kadian. Bilo je blizu magrib (akšam)
namaza kad su stigli. Pitao je nekoga da mu poka‘e gdje ’Mirza sahib’
klanja namaz. Bilo mu je pokazano na mjesto koje je sada Mesd‘id
Mubarek. To je u to doba bila izuzetno mala d‘amija. Oko minute poslije
ezana Obeæani Mesija a.s. je došao u d‘amiju i stao pored njega. On
ka‘e da je pogledao na Obeæanog Mesiju a.s. od glave do pete, tako da
je èak vidio njegovu kosu; stanje njegovog srca se promijenilo. On je
mislio kako nikada prije nije vidio èovjeka takve pojave; njegova kosa je
izgledala kao zlatne niti, oèi nalik usnulim (uvijek oborene), i
predstavljao je potpuno utjelovljenje skromnosti. Ljepota njegovih ruku
i stopa bila je oèaravajuæa i prenosilac se pitao je li ovo mogla biti ista
osoba koju je njegov hod‘a nazvao la‘ovom. Bio je izgubljen u ovim
mislima kad je namaz poèeo. U toku namaza mislio je o razlici onoga
što je hod‘a rekao i onoga što on opa‘a, i tako je u njegovom srcu raslo
more sumnje. Èak se pitao da li je osoba koju je vidio bila Obeæani
Mesija a.s. ili je on bio neko drugi a ne ovaj èovjek kojeg je vidio. Nakon
namaza Obeæani Mesija a.s. je sjeo i govorio do iša (jacije) namaza.
Govorio je o njegovom upozorenju da je vidio meleke da sade crne
mladice u Pend‘abu i kad je pitao o tome meleki su mu rekli da æe izbiti
kuga u Pend‘abu. Ljudi su ovo ismijavali govoreæi da kuga hara samo u
7
oblasti uz more i nikada se ne širi unutar zemlje. Meðutim, ona se raširila
u Pend‘abu.
Narednog jutra ovaj prenosilac je zaèuðen otišao da vidi Maulvi
Nurudin sahiba i pitao ga je li zaista onaj kojeg je vidio prošle noæi bio
’Mirza sahib’. Na potvrdan odgovor on je postao emotivan i tra`io da
dadne zavjet bai’ata u vrijeme podne namaza ali je Obeæani Mesija a.s.
rekao da treba da èeka da ga hod`e ponovo ne bi naveli da posrne. On
se branio da to neæe biti tako. On i njegovi prijatelji su dali zavjet bai’ata
narednog dana i vratili se kuæi.
Hazreti Mian Abdul Aziz sahib, sin Mian Imam Din sahiba. On
je dao zavjet bai’ata u 1893. godini. Piše da je bio upoznat s nekim
Ahmadi muslimanima u 1891. godini koji su mu spomenuli o tvrdnji
Obeæanog Mesije a.s. Kako on prethodno nije imao nikakvog
neprijateljstva nije imao ništa protiv ali se pitao zašto su hod‘e bile
tako uvredljivi o njemu. Kad su mu bile date knjige ’Kitab ul Biriyyah’ i
’Izala Auham’ (knjige Obeæanog Mesije) da èita, on je molio Allaha da
bude ustrajan na istini. Ova dova je brzo bila primljena kad je zapoèeo
èitati ’Izala Auham’ jer je njegova vjera porasla i on nije imao nikakve
preostale sumnje u svojoj duši. Kad je posjetio Obeæanog Mesiju a.s.
osjeæao je zadovoljstvo i njegovo srce je dalo zadovoljavajuæe svjedoèenje
da ovo nije bilo lice la‘ova. On piše da je njegovo originalno ime bilo
Meeran Bakš koje je imao idolopoklonièka znaèenja i on je prije
bezuspješno pokušao da ga promijeni. Kad je Obeæani Mesija a.s.
promijenio njegovo ime u Abdul Aziz, on je molio Allaha da ovo ime
koje mu je Obeæani Mesija dao traje, da niko više ne spominje njegovo
staro ime. On piše da su sva slu‘bena dokumenta bila na njegovo novo
ime.
Hazreti Allah Šaikh Bukš, dao je zavjet bai’ata u 1905. godini.
On piše da u djetinjstvu nije imao nikakvo religijsko obrazovanje. Kad
je dostigao 17 godina osjetio je zanimanje za religiju. Nauèio je da uèi
Kur’an i poèeo èitati prijevod. U toku tog vremena dogodilo se da je
prelistavao knjigu koja ga je povrijedila zato što je po njegovom mišljenju
izgledalo da je hazreti Isa a.s. imao viši polo‘aj od Èasnog Poslanika
s.a.v.s. Zbog stida nikome ovo nije mogao spomenuti. Do 1905. godine,
kad je u toku svog zaposlenja uprilièio da vidi neke papire preko dr.
Alim Din Gud‘rati i proèitao o smrti Isaa. Èim je bio ubijeðen o smrti
Isaa a.s.on je zahvalio Allahu i bez ikakvog oklijevanja smjesta napisao
8
pismo Obeæanom Mesiji a.s. o bai’atu. Kad je njegov otac izrazio
nezadovoljstvo on ga je podsjetio da je, kad poslije jednog djeteta 12
godina nije više imao djece, molio Allaha za dijete kao što je hazreti
Ibrahim molio Allaha za dijete u svojim starim godinama. U primanju
ove dove bio je roðen ovaj prenosilac. On je rekao svom ocu da je zapravo
ova dova sada bila ispunjena kad je on s Allahovom milošæu prihvatio
onoga ko je bio odreðen od Allaha (da je ovo bilo njegovo duhovno
raðanje).
On piše da je 1906. godine dao zavjet bai’ata na ruci Obeæanog Mesije
a.s. u Kadianu. On piše: ’Sliku vremena davanja bai’ata i stanje mog
srca ja kratko opisujem kao: slobodan i nereligiozan mlad èovjek,
suprotno svakom prkosu svog Nafse Ammara (duša koja potièe na zlo)
drage volje se bori protiv njega, pokorio se vratima onoga koji je bio
odreðen od Allaha, i nespokojno èekao na njega da stigne, oèiju uprtih
u mali prozor (odakle je Obeæani Mesija dolazio u d`amiju). U d`amiji
je bio mali broj ljudi i svi su tiho i s poštovanjem èekali na ovu uzvišenu
osobu. Tada je uzvišen, pristao, dostojanstven i velièanstven pobo`an
èovjek ušao u d`amiju kroz isti taj prozor. Za to vrijeme, mlad èovjek se
tresao i suze su poèele liti iz njegovih oèiju, a on još nije znao zašto.
Samo je bio svjestan toliko da je Huzurov ulazak kroz taj prozor izgledao
upravo kao da se savršeno sjajno sunce pojavilo u tamnoj noæi i sav
mrak je otišao.’
On piše da je naredne godine svog bolesnog oca predstavio Obeæanom
Mesiji a.s. ‘eleæi da i on dadne bai’at ali je on na‘alost bio lišen ovog
blagoslova.
Hazreti Muhammed Husein sahib, sin Khuda Bakš sahiba. On
navodi da je èuo nekoga da spominje da je hod‘a rekao da visoko
obrazovanje takoðer zavrte èovjeku glavu i dodao da je bio ’Mirza’ u
Kadianu koji je rekao da je bio (neuzubillah) Bog. Kad je bio upitan za
navod predlo‘ena mu je knjiga ’Braheen e Ahmadiyyah’ kao preporuka.
Prenosilac je našao jednog Ahmadi u Sukkuru koji je imao ovu knjigu.
Kad je pregledao knjigu tamo je stajalo: ’Bog je u meni i ja sam u Njemu’.
Prenosilac je knjigu odnio ovom èovjeku i rekao da je ovo bila samo
mala stvar. Na to mu je ovaj èovjek rekao: ’I on je postao Mirzai.’
Prenosilac je odgovorio: ’Mirzai’ je vrlo dobra stvar, i da se u njegovom
narodnom jeziku prošivena vesta zove mirzai. I dodao je da ona pru‘a
udobnost kad neko pati od upale pluæa.
9
On navodi da je te noæi sanjao da je došao Mehdi kasnijeg doba. Kad
je pitao gdje je, bilo mu je reèeno da je bio u mjestu 25 milja daleko, u
pravcu sjeveroistoka.
Huzur je rekao da sada takozvane vjerske voðe predstavljaju slièna
izvrtanja pisanja Obeæanog Mesije da zavode ljude kao i TV kanali i
medij.
Nastavljajuæi sa navoðenjem sna, hazreti Muhammed Husein Khan
sahib ka‘e da je poèeo iæi u pravcu koji mu je bio dat. Na putu je vidio
Imama Mehdija da jaše konja u društvu 200 jahaèa. Tra‘io je da primi
njegov zavjet bai’ata, i dao je bai’at i pridru‘io im se. Prekinuli su
putovanje u Lahoru. U snu je prenosilac otišao da vidi svoju majku u
obli‘njem Gujanarvali. Kad je stigao kuæi, stao je na dnu stepenica i
rekao: ’Mehdi kasnijeg doba’ je došao, ko god ‘eli da uzme njegov zavjet
bai’ata treba da ide u Lahor.’ Onda se probudio. Narednog dana je sanjao
drugi san. Vidio je kako je Imam Mehdi na visokom mjestu prema nebu
i da ka‘e: ’Naš rob ‘ivi ovdje, donesi njegovu glavu.’ Prenosilac je skinuo
svoju glavu i dao je. Kratko vrijeme kasnije Obeæani Mesija je rekao:
’Vrati njegovu glavu i dadni mu nešto iz moje riznice’ ali mu èovjek nije
dao ništa. Treæeg dana u noæi on je osjeæao kao da mu je tijelo bilo
pritisnuto neèim. Nije bio siguran da li spava ili je budan. Za to vrijeme
je Obeæani Mesija a.s. došao k njemu i rekao: ’Šta ako ti nije ništa dao,
mi imamo obilje, ispru‘i svoju ruku.’ On je ispru‘io ruku i Obeæani Mesija
je stavio nešto na njegovu ruku što je on stavio u usta.
Jedanput je na svom redovnom putovanju natrag za Sukkur skrenuo
i otišao u Kadian. Iznenaðujuæe je da je znao nekoga iz Sukkura s kim je
ostao preko noæi i ko se lijepo brinuo o njemu. Na putu je sreo nekoliko
ljudi koji su se suprotstavljali. Kad je stigao u Kadian otišao je hazreti
Maulvi Nurudinu r.a. koji ga je odveo da vidi Obeæanog Mesiju a.s. u
mesd‘id Mubarak. Prenosilac je rekao da je dao svoj zavjet bai’ata i
onda isprièao o svom djetinjstvu i tra‘io od Obeæanog Mesije a.s. da
moli Allaha za njegovog mlaðeg brata da i on primi Ahmadijat. Obeæani
Mesija a.s. ga je pitao koliko dugo mu je oko bolesno, na što je on
odgovorio da je od djetinjstva, iako se jedanput u Murreeu osjeæao bolje.
Obeæani Mesija a.s. mu je rekao da treba da radi u Murreeu. Prenosilac
je rekao da radi u Sukkuru i da mu nije lahko da mijenja posao. Obeæani
Mesija a.s. je rekao: ’Allah æe ti podariti izljeèenje.’ On ka‘e da su mu
oèi uskoro bile bolje.
10
On navodi da su jedanput dvojica visokih slu‘benika došli da vide
Obeæanog Mesiju a.s.. Oni su izrazili zabrinutost zbog nekog nasilnièkog
napada koji se dogodio noæ ranije. Obeæani Mesija a.s. im je rekao: ’Nas
Allah èuva, vi radite svoju du‘nost kako god smatrate prikladnim.’ On
navodi da je neko jedanput Obeæanom Mesiji a.s. spomenuo zvuk
instrumenata i vatromet na svadbama i on je rekao: ’Zvuk instrumenta
na naèin najave, nema grijeha u tome; vatromet je omra‘en.’ Drugo
iznošenje navodi da je jedanput u d‘amiji stopa Obeæanog Mesije a.s.
dotakla bolesnu stopu Pathana. Pathan je hodao uz pomoæ dva štapa.
Trenutno je njegovo bolasno stopalo bilo bolje. Kad je Obeæani Mesija
a.s. bio na putu da izaðe, Pathan je tra‘io od njega da stane svojom
nogom na njegovu drugu stopu. Objasnio je da je šest mjeseci bio lijeèen
a da ga je dodir Obeæanog Mesije trenutno izlijeèio.
Hazreti Šaikh Muhammed Ismaeel sahib, dao je svoj zavjet
bai’ata u 1894. godini. On navodi da je Obeæani Mesija a.s., sa‘aljevajuæi
stanje hod‘a i sufia njegovog doba, govorio da bi, da ga Allah nije utješio
(objavom): ’Ja æu tvoju poruku odnijeti do krajeva svijeta’, ko zna koliko
štetna bila glupost hod‘a.
Obeæani Mesija a.s. je govorio: ’Kad bi oni samo èuli moje uplakane
dove za njih’, koliko je on bio u tjeskobi radi njihove upute i kako je
stalno i na srceparajuæi naèin molio Allaha za njih. Prenosilac ka`e da
su oni, èuvši ovo bili potpuno zabezeknuti koliko je ova uzvišena osoba
`eljela dobro za Bo`ije ljude. On prenosi da je Obeæani Mesija a.s. tako
uticao na svoje prijatelje snagom svoje pobo`nosti da su oni jedino
vjerovali u Allaha da je ’Èinilac’ svega i nikada nisu zaustavljali od onoga
što je bilo istina. Oni su izbjegavali niski moral i dr`ali se visokog morala
i uvijek bili zahvalni Allahu i uzdali se u Njega. Njihova dobra djela su
bila takva da su im srca bujala s Bo`ijom ljubavi i šta god su radili, oni
su radili posebno radi Allaha. Oni su u velikoj mjeri izbjegavali dvoliènost
jer je Obeæani Mesija a.s. dvoliènost uvijek nazivao opasno lošim
moralom. Prenosilac piše da nikada nije vidio da su oèi Obeæanog Mesije
a.s. bile potpuno otvorene – takva je bila njegova skromnost. Meðutim,
kad bi bio spomenut Allahov neprijatelj ili kad bi on spomenuo Èasnog
Poslanika s.a.v.s. tada bi njegove oèi bile širom otvorene. On je imao
tako ogromnu ljubav prema Èasnom Pslaniku s.a.v.s. da bi svaki put
kad bi spomenuo njegovo ime rekao: ’Da ovaj èisti Poslanik nije došao
ovom svijetu ne bi bilo nikakve upute, cijeli svijet bi zalutao.’ Obeæani
11
Mesija a.s. je savjetovao svoju zajednicu da postanu Allahova
manifestacija (tj. manifestacija Allahovih atributa) i govorio je da je
uvidio da je Allah puniji ljubavi od majke. On je mnogo naglašavao da
izbjegavamo loše mišljenje o drugima i rekao je da onaj ko loše misli o
drugima nikada ne mo`e imati udjela u svjetlu vjere, jer je ovo opasno
loš moral koji osobu èak èini beznade`nom kod Allaha. Obeæani Mesija
a.s. je stalno govorio da naša Zajednica treba da smatra da je Kur’an
jedini izvor sticanja duhovnog znanja.
Zakljuèujuæi, Huzur je molio Allaha da uzdigne polo‘aje ovih ashaba
jer su njihova iznošenja bili izvor uveæanja vjere; da Allah takoðer
omoguæi nas da ovu misiju prenosimo dalje. Da nastojimo i prilagodimo
se da ispunimo oèekivanja Obeæanog Mesije a.s. u svjetlu uzora ovih
ashaba.