Hutbe 2010.

Hutba 23. 07. 2010. – Gostoprimstvo na Ðelsa salani (godišnji skup);


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Danas je Huzur u svojoj hudbi petkom dao izlaganje o gostoprimstvu
na Ðelsa salani i rekao je da Allahovom milošæu, od narednog petka
poèinje Ðelsa salana VB i da je prva stvar koju ‘eli spomenuti u ovom
pogledu da D‘emat opæenito i d‘emat VB pogotovu treba posvetiti veliku
pa‘nju dovama i sadaki za Ðelsu, da bude odr‘ana uspješno i da bude
blagoslovljena u svakom smislu. Da nas Allah zaštiti svake smutnje i zla
neprijatelja i da Ðelsa poène i završi se u savršenim blagoslovima.
Kao što je obièaj u petak prije Ðelse, Huzur je skrenuo pa‘nju
muškaraca koji imaju du‘nosti, ‘ena i djece na njihove obaveze i
odgovornosti. Huzur je rekao da Allahovom milošæu su sada muškarci i
‘ene sasvim dobro pripremljeni za Ðelsa du‘nosti, uz to radnici svakog
12
odjeljenja dobro znaju svoj poseban posao. Meðutim, s ciljem da dalje
popravimo rad i da poveæamo osjeæaj odgovornosti va‘no je podsjeæanje
pošto je to takoðer Kur’anska naredba:
’I nastavi savjetovati; zaista, savjet koristi vjernicima.’ (51:56)
Huzur je rekao da je takoðer va‘no objasniti znaèaj Ðelsa du‘nosti
djeci kao i omladini koji mo‘da obavljaju du‘nost prvi put ili koji u
cjelosti ne shvataju znaèaj tih du‘nosti. Huzur je rekao da Ðelsa du‘nost
nije obièna du‘nost. Stari i mladi sebe nude za slu‘enje Ðelsa gostiju
koji su došli na Ðelsu odazivajuæi se pozivu Obeæanog Mesije a.s. za
svoju duhovnu hranu. Mo‘da bude mali broj onih koji jednostavno doðu
da potroše vrijeme ali ovo ne treba da nas odvrati od naših du‘nosti.
Huzur je rekao da ima više vrsta gostiju na Ðelsi. Ima onih koji su iz
VB i u toku Ðelse borave na prostoru Ðelse bilo u svojim privatnim
šatorima ili u smještaju omoguæenom od D‘emata. Oni imaju posla sa
skoro svim odjeljenjima Ðelse u toku njihovog trodnevnog boravka.
Radnici svakog odjeljenja treba da predstavljaju uzor krajnje uljudnosti
prema njima. Bilo koja ljutnja s gostom treba biti zaboravljena i ne treba
da stane na put da ih slu‘ite, jer ako je to tako, to æe biti izdaja du‘nosti.
Ako radnik osjeæa da ne mo‘e kako treba ispuniti du‘nosti gostoprimstva
prema odreðenom gostu onda treba da pita svog kolegu na du‘nosti da
to uradi u njegovo ime. Druga vrsta gostiju su oni koji su takoðer iz VB
i svakodnevno putuju do mjesta odr‘avanja Ðelse. Oni jednom ili dva
puta jedu na prostoru Ðelse pod nadzorom Ziafet odjeljenja. Ovo
odjeljenje je odgovorno da pazi na njih. U zadnjih nekoliko godina primili
smo prigovore da ne samo da hrana nije bila servirana, nego da vladanje
radnika takoðer nije bilo dobro. Nakon istrage otkrili smo da ovo nije
bilo zbog greške radnika, moguæe da hrana nije trebala biti servirana
na tom odreðenom mjestu gdje su gosti zahtijevali. Meðutim, èak i ako
hrana nije trebala biti servirana u toj oblasti, gostima treba biti objašnjeno
izuzetno uètivo. Radnici na parkiralištu za auta, kontroli saobraæaja i
na bezbjednosti takoðer trebaju pokazati susretljivost i uljudnost kad
govore s gostima. Huzur je objasnio da prigovori nisu pravilo, zapravo
su primljeni samo pojedinaèni prigovori, ali to mo‘e naškoditi cijeloj
upravi. Opæenito govoreæi radnici tolerišu ispade gostiju. Treæa vrsta
gostiju su oni koji dolaze iz Evrope, neki su smješteni od strane D‘emata
dok drugi borave privatno. Meðutim, zbog toga što su izvan VB, njihova
13
oèekivanja su na neki naèin visoka. Mali broj od njih prave neprikladne
i pretjerane zahtjeve ali radnici treba da nastoje koliko najviše mogu da
ne dadnu bilo kome priliku da prigovara. Naredna vrsta gostiju su oni
koji dolaze iz Pakistana, Indije i Afrike. Na afrièke i amerièke goste do
velike mjere pazi Tabšir odjeljenje. Meðutim, oni takoðer moraju
saraðivati sa opæim odjeljenjima, tako da se mora paziti na njihove
potrebe. Uprkos njihovog nepovoljnog polo‘aja, gosti iz Pakistana, Indije
i Bangladeša došli su da ugase svoju ‘eð za Halifatom. Pogotovu je
stanje Ahmadi muslimana Pakistana dostiglo kritiènu taèku u
stradalništvu. Potrebna je izuzetna uètivost i uljudnost sa takvim gostima.
Neki imaju problem sa jezikom, kakva god da njihova potreba mo‘da
bude, muškarci i ‘ene treba da budu uvijek spremni da ih slu‘e. Ako
gost zahtijeva nešto što nije du‘nost odjeljenja osobe od koje se tra‘i,
radije nego da im dadne grub odgovor, ova osoba treba da ih uputi na
pravo mjesto. Opæenito gostima iz Pakistana poma‘e njihova rodbina,
ali oni koji nemaju rodbine (koja ‘ivi u VB) mogu ponekad biti zabrinuti.
Huzur je rekao da su zadnjih dvije do tri godine smještaj i gostoprimstvo
gostiju koji borave du‘e od tri dana bili dobri, ali, kao što je ranije
spomenuo, podsjeæanje je va‘no. Huzur je rekao da oni koji imaju u
posjeti rodbinu iz Pakistana treba da shvate da nije samo zadatak Ðelsa
uprave da pazi na goste. Zapravo oni takoðer treba da ponude
gostoprimstvo svojoj rodbini. Naredna vrsta gostiju su oni koji nisu
muslimani i pozvani su od strane D‘emata. Meðutim, oni èesto obraæaju
pa‘nju na to kako D‘emat radi. Èesto, svake godine, oni su veoma
impresionirani uljudnošæu muškaraca i ‘ena radnika.
Huzur je rekao da su sada mnogi gosti s vana takoðer došli na Ðelsu
u Njemaèkoj i takoðer su impresionirani uslugom koja je tamo
omoguæena. Ove godine su mnogi izrazili Huzuru takvo mišljenje. Ovo
je zaista standard Ahmadi radnika svuda da èak i ako nisu direktno
ukljuèeni s gostima, naèin na koji oni rade, njihova revnost i marljivost
impresionira goste. To je kao da radnici, osim obavljanja pojedinaènih
du‘nosti takoðer postupaju kao ’nijemi misionari’ i tako zaraðuju duplu
nagradu. Prvo slu‘enjem gostiju Obeæanog Mesije a.s. a drugo
prikazujuæi drugima istinsku sliku Ahmadijata, istinskog islama, kroz
što neki ljudi pobo‘ne prirode prepoznaju Istinu. Ðelsa du‘nost je
sredstvo zaraðivanja Allahovog zadovoljstva za svakog muškarca i ‘enu
radnika na Ðelsi. Da Allah omoguæi svakog pojedinca da je ispuni na
izvanredan naèin.
14
Huzur je rekao da ove godine ‘eli da skrene posebnu pa‘nju na
odjeljenje bezbjednosti. Ovo odjeljenje se popravilo i mnogo naraslo od
prošle godine, meðutim, ove godine èak ne smije biti predviðena ni
najmanja sumnja i svaka procedura treba biti provedena doslovno.
Kartice za identifikaciju koje je D‘emat izdao treba da budu u cjelosti
potvrðene kroz sistem skandiranja koji je postavljen. Kartica svake osobe,
èak i ako vam je poznata, mora biti podvrgnuta tome. Mali i kratki jed
gosta treba da bude tolerisan ali nikakav kompromis ne smije biti
napravljen u ovoj du‘nosti. Ove godine je Njemaèka imala vrlo dobar
aran‘man obezbjeðenja i nisu se suoèili ni sa kakvim problemom jer je
napravljen aran‘man za ulaz na nekoliko mjesta. Svi detalji svake kartice
æe se pojaviti (na ekranu) skeniranjem. Ove godine osim dobrog
aran‘mana na Ðelsi Njemaèke, njihov sistem obezbjeðenja bio je
izuzetno hvale vrijedan. Da Allah nagradi sve mlade Ahmadi muškarce
i dalje uveæa njihove sposobnosti koji su radili krajnje marljivo u
pravljenju ovog sistema. Huzur je rekao da èesto spomene usluge
Njemaèkog d‘emata o njihovoj Ðelsi ali pošto ove godine nije bilo prilike
za to on je to zato ukratko spomenuo.
U toku ðelse kao i d‘ume namaza, s velikom budnošæu se mora
provoditi provjera na ulazu kao i bezbjednost. Mladim ljudima ne treba
biti data du‘nost samostalno. Zapravo, na svakom mjestu uz njih trebaju
biti stariji naibs i slu‘benici. Iznad svega treba da zapamtite, kao što je
ranije spomenuto, da je naše stvarno oslanjanje samo na Allaha, zato ni
jedan moment ne treba proæi bez obraæanja Allahu. Što se tièe sigurnosti
oblasti privremenog smještaja u Hadikatul Mehdi ili Islamabadu i Baitul
Futuh kao i privatnih šatora, dogode se ponekad rijetki sluèajevi kraðe.
Zato treba osigurati njihovu zaštitu. Ako se mo‘e dogoditi kraða, i druga
šteta takoðer mo‘e biti poèinjena. Iako je ljudima dat savjet da sve
vrijedne stvari nose sa sobom, što oni i rade, treba biti provedena
bezbjednost ovih oblasti sa du‘nom budnošæu i oprezom. Radnici na
bezbjednosti trebaju uvijek biti samosvjesni i ne smiju panièiti.
Iako se, Bo‘ijom milošæu ne dogaða èesto, ali ako postoji kašnjenje u
slu‘enju hrane, zato što se ona u toku Ðelse ne kuha na mjestu
odr‘avanja Ðelse, gosti trebaju biti uvjereni na miran naèin. Slièno,
ponekad je gu‘va u prijevozu koji je obezbjeðen. Radnici treba da ostanu
mirni i takoðer umiriti goste o privremenoj neudobnosti, blago ih
uvjeravajuæi. Zbog toplog vremena mo‘e biti propusta u slu‘bi odjeljenja
15
za vodu. Pošto mi ovdje takoðer imamo visoke temperature, ovo
odjeljenje je steklo znaèaj. Potrebna je takoðer dostava vode na mjesta
za pranje. Uprkos iskustva radnika ova odjeljenja su takva da zbog
nestrpljenja gostiju to mo‘e postati haotièno. Zato, dok radnici treba
da ostanu mirni, takoðer treba da upute goste sa strpljenjem i na miran
naèin.
Gostoprimstvo je odlika vjernika. Osim toga, goste koji su došli
posebno iz religijskih motiva i koji su od Imama doba nazvani ‘njegovim
gostima’ treba da pazimo sa mnogo veæim obzirom. Njihovi religijski
motivi su da tra`e maksimalno znanje vjere koja je bila objavljena
Èasnom Poslaniku s.a.v.s. i naprave èiste promjene u sebi i u tom procesu
nastoje da postignu Bo`iju blizinu.
Zatim je Huzur naveo primjer izvanrednog gostoprimstva Èasnog
Poslanika s.a.v.s. Kad bi stigao neki gost on bi poslao poruku svim svojim
‘enama da za gosta pripreme neku hranu. Svako kuæanstvo bi odgovorilo
da imaju samo vodu da poslu‘e (da nemaju nikakve hrane). Huzur je
rekao da ovo takoðer pokazuje ustrajnost njegovih blagoslovljenih ‘ena,
koje, odlikom njegove snage uzvišenosti nisu èak ni najmanje
protestvovali zbog nedostatka hrane. Zapravo je ova situacija – da nema
hrane u kuæi- samo otkrivena zbog dolaska gosta. U jednom takvom
primjeru jedan ashab je odveo goste svojoj kuæi gdje je, premda je bilo
nešto hrane na raspolaganju, to bilo dovoljno samo za djecu. Tako da
su roditelji uspavali djecu a onda su ugasili lampu dok su servirali hranu
gostu tako da on mo‘e dovoljno jesti a da ne zna o oskudici hrane.
Allah je bio tako zadovoljan s ovim da je obavijestio Èasnog Poslanika
s.a.v.s. o ovom dogaðaju i ka‘e da Ga je ovaj postupak vjernika i vjernice
nasmijao. Huzur je rekao da, èiji god postupak èini Allaha zadovoljnim
zaista je postigao blagoslove oba svijeta.
Onda imamo dogaðaj kad je gost ostavio uneèišæenu posteljinu i Èasni
Poslanik s.a.v.s. je insistirao da je on lièno opere, govoreæi svojim
ashabima da on to mora oprati pošto je to bio njegov gost.
Hazreti Abu Hureira r.a. prenosi da je Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao
da vjernik koji vjeruje u Allaha i Sudnji dan posjeduje tri znaka: prvo,
ima lijep moral, uvijek ka‘e ono što je dobro i ne vrijeða nièija osjeæanja
jer neuljudnost (neuètivost) kalja vjeru. Ovo æe steæi Allahovo
zadovoljstvo i ojaèat æe vjeru, i takoðer garantovati mir u društvu. Drugo,
on poštuje svog komšiju. Huzur je rekao da je Allah dao vrlo jasne
16
naredbe što se tièe komšije i Èasni Poslanik s.a.v.s. je takoðer rekao da
je toliki naglasak stavljen na prava komšije da se on pitao hoæe li Allah
narediti da komšiju ukljuèimo u nasljeðe. Huzur je rekao da termin
’komšija’ takoðer podrazumijeva privremene komšije, kao one koji su
zajedno za kratak period vremena. Oni takoðer imaju pravo nad nama,
a ovo (pozivanje je na Ðelsu) o našoj braæi u vjeri. Treæe, iskazuje poèast
gostima. Huzur je rekao da gostoprimstvo ojaèava vjeru i da je va‘no to
izraziti. To je izvor postizanja blizine Allahu. Dok ovdje (na Ðelsi) mi
samo treba da ‘rtvujemo svoje vrijeme i emocije.
Huzur je objasnio da je iskreni i revni poklonik Èasnog Poslanika
s.a.v.s. takoðer slijedio ovaj blagoslovljeni primjer. Gostoprimstvo
Obeæanog Mesije a.s. nije bilo tek za nekoliko ljudi. Zapravo je bilo
stalno i bilo je ogromno. Iako je on krajnje izvanredno iskazivao
poštovanje prema svim svojim gostima, Allah mu je objavio: ’Nemoj biti
ohol prema Bo`ijim stvorenjima i nemoj se umarati primanjem gostiju.’
(Tadhkirah, str. 73, izdanje 2007.). Huzur je objasnio da je Allah
ponavljajuæi skrenuo pa`nju Obeæanog Mesije a.s. na ovu stvar zato što
æe broj njegovih gostiju stalno rasti i poslije njega Halifa doba i uprava
D`emata trebaju ovo imati u vidu i da nikada ne zaborave znaèaj zadatka
gostoprimstva. Ovo je va`an atribut koji svaki od nas koji sebe nudi da
slu`i goste Mesije treba da posvoji.
Pišuæi o gostoprimstvu Obeæanog Mesije a.s. Jakub Ali Irfani sahib
ka‘e da je on bio obradovan dolaskom gostiju i nalagao je radnicima u
kuhinji da naprave svaki moguæi napor da im obezbjede udobnost. On
bi vodio posebnu brigu o zahtjevima vezanim za dijetu gostiju u pogledu
oblasti odakle su došli. Govorio je da, ako gosti nisu dobrog zdravlja
kako æe uèiti o vjeri. Takoðer bi govorio da gosti trebaju otvoreno izraziti
svoje zahtjeve. Maulvi Abdul Kerim sahib prenosi da se jedanput u
toplom junu mjesecu dogodilo da je on bio u novo izgraðenoj kuæi
Obeæanog Mesije a.s. dok je njegova porodica bila na putu. Huzur je
rekao da ovdje postoje mnoge olakšice, no, oni koji su ‘ivjeli na
podkontinentu znat æe cijeniti hladovinu novo izgraðene kuæe u velikoj
ljetnoj vruæini. Tu je bio jednostavan krevet u kuæi na koji je Maulvi
sahib legao pošto je Obeæani Mesija pošao u šetnju. Maulvi sahib je
zaspao. Kad se probudio bio je zaprepašten kad je vidio da Obeæani
Mesija a.s. le‘i na podu do kreveta. On se nasmijao i objasnio da je
zapravo pazio na svog gosta jer su neka djeca pravila galamu i on ih je
ušutkivao tako da bi on mogao nesmetano spavati.
17
Huzur je rekao da je takvo bilo gostoprimstvo Obeæanog Mesije a.s.
Dok ovi uzvišeni primjeri pripadaju jedino Bo‘ijim poslanicima, mi, koji
smo bili odreðeni za zadatak slu‘enja Ðelsa gostiju trebamo nastojati i
postiæi neku mjeru toga.
Huzur je rekao da iako je Obeæani Mesija a.s. imao na umu status
svog gosta, opæenito je njegovo gostoprimstvo bilo isto za svakoga. Huzur
je rekao da na Ðelsi mi posveæujemo posebnu brigu i pa‘nju nekim
gostima izvana. Zaista, Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da voðama nacija
treba biti iskazano poštovanje prema njihovom statusu. Meðutim, na
Ðelsi trebamo imati umjerenost što se tièe toga. Rukovodstvo nepotrebno
unapreðuju kategorije ovih gostiju, što nameæe dodatne troškove; ovo
treba biti obavljeno kako treba. Huzur je obavijestio da ponekad neki
šatori ostanu prazni. Na nekim mjestima je poèela pogrešna upotreba
aran‘mana za ’vrlo va‘ne osobe – VIP’. Rukovodstvo treba obratiti pa‘nju
na ovo. Napravite posebne aran‘mane za posebne goste, ali to treba
biti na jednom mjestu i treba biti provedeno sa umjerenošæu.
Osim slu‘enja svojih gostiju, Obeæani Mesija a..s je imao dva cilja
svog gostoprimstva: njihov odgoj i prenošenje poruke. Isto tako,
odgovarajuæa odjeljenja trebaju posvetiti pa‘nju ovoj Ðelsi. Zaista,
Obeæani Mesija a.s. nije pravio nikakve razlike u svom gostoprimstvu
èak kad bi njegovi protivnici dolazili kao gosti. On je nalo‘io omladinskoj
organizaciji (Khudam) da ih slu‘e i ako budu neobuzdani (u svojim
diskusijama) da im ne odgovaraju. Huzur je molio Allaha da nas osposobi
da slijedimo Obeæanog Mesiju a.s. koji je svoje puteve posvojio
slijeðenjem Èasnog Poslanika s.a.v.s. Dok izvršavamo du‘nosti prema
svojim gostima, Huzur je rekao da ‘eli reæi da trebamo biti oprezni,
dr‘eæi oko na okolinu. Huzur je rekao da su danas neprijateljstvo i
opozicija D‘emata stvorili štetne (smutljive) elemente lišene bilo kakvih
moralnih granica i bilo koja vrsta nereda se mo‘e oèekivati od njih. Da
nas Allah omoguæi da ispunimo svoje du‘nosti na izvanredan naèin i da
nas èuva od svakog zla.
Zatim je Huzur rekao o smrti Mubaraka Begum sahibe, ‘ene Sufi
Nazir Ahmad sahiba. Ona je, poslije kratke bolesti umrla 14. jula u
Njemaèkoj sa 89 godina. Bila je vrlo pobo‘na, ustrajna i zahvalna osoba
i do‘ivljavala je vizije. Bila je izuzetno predana Halifatu i èak je u toku
svoje kratke bolesti prije smrti pitala o Huzurovom zdravlju ne brinuæi
se o svojoj bolesti. Ona je za svakoga bila dobrotvorna osoba i imala je
18
veliki osjeæaj ‘rtvovanja. Kad bi jednom neko tra‘io da uèi dove za njega
ona bi nastavila uèiti. Imala je vrlo zadovoljnu prirodu i dala je svoj
nakit u Merjem Šadi fond (fond koji poma‘e siromašnim porodicama u
sklapanju braka). Imala je neku ušteðevinu za koju je, prije smrti rekla
da bude data za Sayyidna Bilal fond (fond koji se brine za porodice
šehida). Nakon što su ‘ene njene dvojice braæe umrle, ona je uprkos
svojih ogranièenih sredstava pazila na obrazovanje i obuke njihove djece.
Iza sebe je ostavila dvije kæeri i èetiri sina. Dvojica njenih sinova su
posvetili ‘ivot islamu (vakfe zindagi), Ðelal Šams sahib, na du‘nosti
Turskog deska i Munir D‘avid sahib, Huzurov privatni sekretar. Jedna
od njenih kæeri udata je za Hanif Mahmmud sahiba, zamjenik Nazir
Islah o Iršad i u ovom smislu se mo‘e ubrojati kao oni koji su posvetili
‘ivot islamu, jer su ‘ene onih koji posvete ‘ivot islamu takoðer isto. Da
Allah oprosti i uzdigne polo‘aj umrle. Huzur je najavio da æe poslije
d‘ume namaza klanjti d‘enazu u odsusutvu.