Hutbe 2010.

Hutba 30. 07. 2010. – Savjet gostima i volonterima na Ðelsi


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur a.t. je svoju hudbu petkom 30 jula 2010. odr‘ao u HadikatulMehdi,
mjestu odr‘avanja godišnjeg skupa Ahmadija muslimanske
zajednice Velike Britanije u 2010. godini i citirao slijedeæi ajet:
’Oni koji se kaju, koji se mole, koji (Njega) hvale, koji putuju (na
Bo‘ijem putu), koji se saginju (radi Allaha), koji padaju na sed‘du,
koji nareðuju dobro i zabranjuju zlo, i koji èuvaju Allahove granice,
(svi su oni istinski vjernici). I podaj radosne vijesti onima koji vjeruju.’
(9:112)
19
Ovaj ajet Èasnog Kur’ana odnosi se na one vjernike koji daju prednost
svojoj vjeri i vjerovanju nad svim ovosvjetskim poslovima, i za takve
ljude su radosne vijesti od Allaha d‘.š. Oni koji posjeduju odlike izlo‘ene
u ovom ajetu u glavnim crtama, istinski su vjernici (mumini), zato što
su ovo ljudi koji svoje klanjanje obavljaju na najbolji moguæi naèin, oni
tra‘e oprost u istinskom duhu pokajanja, oni se saginju pred svojim
Gospodarom kako se od njih oèekuje da se saginju, oni slijede uèenja
islama i postaju uzori praktikovanjem onoga što propovijedaju. Ovo su
ljudi koji stièu polo‘aj onih koji su èuvari granica koje je Allah d‘.š.
postavio. Da ih Allah d‘.š. osposobi da neprestalno napreduju u svojim
vrlinama i da svi uèesnici na Ðelsa salani postignu ovaj krepostan polo‘aj
tako da budu ubrojani meðu ovu blagoslovljenu grupu vjernika.
Huzur a.t. je rekao da su mnogi uèesnici na Ðelsi doputovali sa dalekih
zabaèenih mjesta da bi bili dio ovog obeæavajuæeg dogaðaja. Huzur je
rekao da je poslije fad‘r (sabah) namaza sreo porodicu koja je putovala
cijelu noæ iz Evrope i da su meðu njima bila mala djeca i ‘ene. Ovo
putovanje je bilo poduzeto samo da uberu blagoslove Ðelsa salane.
Mnogi koji su i iz VB doputovali u Hadikatul Mehdi morali su poduzeti
neku vrstu putovanja i podvræi se neudobnosti. Allah d‘.š. nagraðuje
takvo putovanje kao putovanje koje je poduzeto radi Njega. Oni koji su
uspjeli doæi na Ðelsa salanu su gosti Obeæanog Mesije a.s., koji iza sebe
ostavljaju ovosvjetske ciljeve da steknu duhovne koristi. Huzur a.t. je
rekao da iako su organizacijski koraci napravljeni za slu‘enje svim
uèesnicima, meðutim, takoðer je rekao da oni koji su došli na Ðelsa
salanu s namjerom obogaæivanja svoje duše nisu zabrinuti o fizièkim
udobnostima i luksuzima. Njihova pa‘nja je samo usredsreðena na to
kako da nahrane svoje duše. Ako se ovo mišljenje ima na umu, to jest,
da ovosvjetska zadovoljstva nisu bitna, onda slabosti koje mo‘da postoje
u organizacionim stvarima domaæina neæe biti znaèajne i bit æe lahko
oproštene. Huzur a.t. je rekao da ponekad ljudi prigovaraju da se o
nekim gostima vodi više briga nego o drugima. Morate zapamtiti da
organizatori nastoje koliko najviše mogu da posvete veliku brigu i pa‘nju
svim gostima. Meðutim, postoje neke prilike gdje je gostima data
posebna usluga, prikladna u odreðenim okolnostima. Huzur a.t. je
skrenuo pa‘nju ljudi na istinsku svrhu njihovog prisustva na Ðelsi, koja
je da uveæaju i poprave svoje duhovno stanje tako da napreduju na
svom putu da postanu istinski mumini. Hazreti Obeæani Mesija a.s. uvijek
20
je posveæivao osobitu brigu svakom pojedincu meðu svojim gostima;
meðutim, prilikom Ðelsa salane, od strane ukupne organizacije svi gosti
su imali jednak tretman. Isticani su stvarni ciljevi prisustvovanja na
Ðelsa salani: da postignu znanje, da se oèiste i steknu blizinu Allahu
d‘.š. Ovo je cilj prisustvovanja na Ðelsa salani svake godine.
Huzur a.t. je takoðer usmjerio pozornost prisutnih na Ðelsi na
prikladno korištenje vremena. U toku Ðelsa salane èlanovi porodice se
okupe zajedno iz raznih zemalja svijeta i ovo im pru‘a priliku ponovnog
sastanka. U takvim prilikama, ove porodice ‘ele da potroše vrijeme jedni
s drugima. Znak istinitosti Obeæanog Mesije a.s. je da je bio u stanju da
formira D‘emat bez granica, koji je jedno veliko bratstvo koje pokazuje
jedinstvenu vezu bratstva i jedinstva da postane jedan narod. Meðutim,
Huzur a.t. je podsjetio da uèesnici ne treba da zanemare program Ðelse.
On je takoðer istakao da oni koji sjede na sijelu cijelu noæ i zaborave da
su se okupili radi posebne svrhe treba da isprave svoje postupke. Odlika
mumina je da stvori ravnote‘u u svom ‘ivotu. Èasni Poslanik s.a.v.s. je
takoðer savjetovao da muslimani ne treba da gube vrijeme u beskorisnom
razgovoru. Huzur a.t. je rekao da nema štete da se vrijeme troši sa
rodbinom, ali treba da uvijek imate na umu namaze i dove, i stvarnu
svrhu prisustvovanja na Ðelsa salani. Ponekad gosti takoðer stavljaju
pritisak na domaæine da budu dio takvih dugih noænih sijela, što za
domaæine postaje teret jer takoðer moraju obaviti mnoge druge du‘nosti.
Zato, gosti i domaæini trebaju biti svjesni svojih glavnih du‘nosti u
vrijeme Ðelsa salane.
Huzur a.t. je rekao da u vrijeme kad je prisutno desetine hiljada
ljudi na ogranièenom prostoru, prirodno je da se pojave sporovi i
proturjeèja. Ponekad, kad gosti prigovaraju ili kritikuju rad volontera,
volonteri reaguju na neprikladan naèin, i sporovi koji su se pojavili u
nekim sluèajevima mogu trajati dugo vremena. Huzur a.t. je savjetovao
da u takvim sluèajevima obje strane treba da imaju na umu duhovnu
atmosferu ovog okupljanja. Gosti treba da poka‘u strpljenje i
podnošljivost a vršioci du‘nosti treba da kontrolišu svoje emocije i strasti.
Na takav naèin se mo‘e prikladno postupati sa teškim situacijama.
Huzur a.t. je takoðer istakao da su ove godine na Ðelsa salani
provedene sigurnosne mjere zbog èega neki gosti koji putuju autima i
slièno, mo‘da stignu kasnije. Još u toku trajanja hudbe Huzur a.t. je
rekao da je primio izvještaje iz ‘enskog šatora da postoji dugo
21
zakašnjenje na punktovima za provjeravanje, zbog ogromnog broja torbi
koje trebaju biti provjerene. Kad se pojave tako duga zakašnjenja, neki
su mo‘da primorani da stoje na suncu, neki æe mo‘da kasniti svojim
bli‘njima koji su invalidi. Iako organizatori nastoje koliko god je u
njihovoj moæi da savladaju redove ljudi, Huzur a.t. je preporuèio svim
uèesnicima da poka‘u strpljenje. Neki mladi ljudi kojima je data du‘nost
obezbjeðenja treba da poka‘u vrlo ozbiljno vladanje na svojim
polo‘ajima tako da ne povrijede osjeæanja bilo kojeg od gostiju. Huzur
a.t. je takoðer nalo‘io nadzornicima obezbjeðenja da budu prisutni na
svojim mjestima da riješe bilo koju teškoæu u sluèaju da se pojavi. Ne
treba da gubite vrijeme u zauzimanju u razgovorima s gostima na ulazu.
Huzur a.t. je ponovo podsjetio da su svi gosti ovdje da postignu
bogobojazne ciljeve i da to samo mo‘e biti postignuto ako u praksi
poka‘u ljubav, naklonost i blagost (obzirnost) jedan prema drugom.
Nastojte da preðete preko malih slabosti i obratite pa‘nju na veæi cilj
koji je obo‘avanje Allaha, i uèinite da ovo putovanje zaista bude
putovanje poduzeto samo radi postizanja Allahove blizine. Huzur a.t.
je rekao da su svi vršioci du‘nosti na neki naèin zauzeti u nijemom
propagiranju islama (tablighu). Slièno tome, svaki gost je ambasador
D‘emata Ahmadija. Oni koji prvi put prisustvuju Ðelsa salani odnose sa
sobom dojam sa ovog skupa, i u velikoj mjeri je ovaj dojam uvijek bio
dobar. Ovi gosti koji po prvi put prisustvuju Ðelsi imaju dobar dojam o
islamu i o muslimanima. Ahmadi ne samo da posti‘u korist za sebe
pojedinaèno, nego obavljaju veliku uslugu onima koji su prisutni prvi
put pokazujuæi uzor Ahmadi muslimana, zato uvijek moraju biti
pokazane najbolje vrline, tako da postanete nasljednici dova Obeæanog
Mesije a.s.
Huzur a.t. je rekao da svake godine podsjeæa goste iz inostranstva
da se ne zadr‘avaju predugo gostima u kuæama svojih domaæina ili
d‘ematskom smještaju. Oni svoj boravak trebaju ogranièiti na dvije do
tri sedmice. Oni koji ne slijede ove upute izazivaju veliku neudobnost
organizatorima Ðelse. Oni koji dolaze iz inostranstva treba da zapamte
da je smještaj koji je napravila organizacija privremen i oni èlanovi koji
su ponudili svoje kuæe takoðer treba da se vrate svojim redovnim
poslovima. Vladine agencije dr‘e oko na privremenim boravištima koje
je D‘emat postavio i treba da slijedimo pravila i naredbe koje su oni
proveli. Ako gosti treba da ostanu du‘e od odreðenog vremena, moraju
22
sami napraviti aran‘mane negdje drugo, i u sluèaju da odluèe da borave
kod svoje rodbine ili prijatelja, morate prvo dobiti njihovo odobrenje.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da ne treba da se zadr‘avate predugo u
gostima i ne treba da prisiljavate svoje domaæine da vas slu‘e. Takav
postupak je jednak pokradanju kuæe. Vjernik je onaj ko ne zadaje teškoæu
svom domaæinu, nego postaje uzrok blagoslova za njega. Domaæin i
gost trebaju formirati takav prijatan odnos jedan s drugim da èine dove
jedan za drugog i upuæuju blagoslove jedan na drugog, i uzgajaju
atmosferu mira i sklada. Ako propustimo da iskoristimo ovu priliku da
uberemo blagoslove, onda æemo biti meðu onim nesretnim.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je unapreðivao sklad i iskoristio bi svaku priliku
da širi poruku dobrote i otvarao puteve usaðivanja moralnih vrijednosti
u svoje drugove, koji su postali svetionici svjetla za buduæe generacije.
U jednom hadisu je preneseno da je jedan ashab po imenu Abu Šeikh
r.a. pripremio za hranu za pet ljudi ukljuèujuæi Èasnog Poslanika s.a.v.s.,
nakon što je opazio znakove gladi na njihovim licima. Kad je hrana bila
pripremljena, on je pozvao ove ljude da jedu, ali se dotle još jedan ashab
pridru‘io ovoj skupini. Na ovo je Èasni Poslanik s.a.v.s. tra‘io odobrenje
od domaæina i rekao mu da se grupi pridru‘io još jedan ashab poslije
slanja pozivnice. Kad je domaæin dao odobrenje da sa sobom povedu
još jednu osobu oni su svi skupa jeli. Ovo je visoki standard vrlina koje
je on usadio u svoje ashabe, u tolikoj mjeri da su oni uvijek tra‘ili priliku
da ispune ‘elje Èasnog Poslanika s.a.v.s. Èasni Poslanik s.a.v.s. je takoðer
rekao da ako posjeæujete nekoga, uvijek ih prvo pozdravite i ako ne
èujete odgovor, vratite se od te kuæe bez lošeg mišljenja o ukuæanima.
Nema nikakve koristi u prigovorima ili naduvavanju svog ega.
Huzur a.t. je takoðer rekao da je ovo obeæavajuæa prilika da
unapreðujemo ljubav i bratstvo jedni meðu drugima i da promovišemo
islamsku tradiciju pozdravljanja jedan drugog sa islamskim pozdravom
’Eselamu aleikum.’ Huzur a.t. je preporuèivao svim uèesnicima Ðelse
da jedan drugog pozdravljaju selamom, bilo da se znaju ili ne. Ovo æe
stvoriti atmosferu istinskog islamskog društva. Islamsko pozdravljanje
je izvanredan naèin da se širi mir i ljubav. Huzur a.t. je rekao da bi bilo
divno da oni koji ne govore jedan s drugim zbog nekog neslaganja završe
ovaj spor i oproste jedan drugom i postanu ponovo ujedinjeni u vezi
bratstva.
23
Huzur a.t. je takoðer iznio dogaðaj iz ‘ivota Obeæanog Mesije a.s.
nakon što je rekao da je svaki trenutak Poslanikovog ‘ivota bio posveæen
Allahu d‘.š. i svako putovanje poduzeto radi Allaha. Jednom prilikom
je Obeæani Mesija a.s. bio u Amritsru, 1893. godine, zauzet u va‘nom
dijalogu izmeðu kršæana i muslimana gdje je on predstavljao muslimane,
i kako je sa jasnim dokazima uspio da doka‘e superiornost islama. Jedan
dan su, zbog ogromnog broja gostiju koji su bili prisutni, organizatori
nekako zaboravili da poslu‘e ruèak Obeæanom Mesiji a.s. Nakon dugog
èekanja, Obeæani Mesija a.s. je pitao za jelo i organizatori su, uviðajuæi
svoju nepa‘nju, poèeli panièiti. Na ovo ih je Obeæani Mesija a.s. oslobodio
tereta govoreæi da nema razloga za paniku i da mora biti nešto preostalo
u kuhinji i da æe to biti dovoljno. Kad su oni otišli natrag do mjesta gdje
se slu‘ila hrana, tamo su bili ostavljeni samo komadiæi hljeba, i
Obeæanom Mesiji a.s. su ovo donijeli za jelo, što je on pojeo bez ikakvog
prigovora. Za sljedbenike Obeæanog Mesije a.s. ovdje je poruka da moraju
u praksi pokazati takvo strpljenje i podnošljivost èak kad stvari mo‘da
ne budu išle u prilog njihove udobnosti. Ako vidite oskudicu, nastojte
da se sjetite svrhe svoje posjete ovdje poslije putovanja dugog stotine
hiljada milja.
Na kraju, Huzur a.t. je podsjetio da je du‘nost svakog uèesnika Ðelse
da pazi oko sebe. Ako osjetite da postoji bilo kakva vrsta sumnjive
aktivnosti, molim vas da skrenete pa‘nju volontera na du‘nosti. Huzur
a.t. je takoðer podsjetio da je du‘nost svih uèesnika da odr‘avaju èistoæu.
Uz to, svi uèesnici treba da se zauzmu u dovama u toku dana Ðelse. Da
Allah d‘.š. èuva svakog Ahmadi u Svojoj zaštiti, Amin.