Hutbe 2010.

Hutba 06. 08. 2010. – Predavanje zahvalnosti


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur a.t. je u svojoj hudbi petkom danas odr‘ao izlaganje o
zahvalnosti i rekao je da sva hvala pripada Allahu da se, Njegovom
milošæu prošle nedjelje uspješno završila Ðelsa salana VB. Naše glave
su sagnute Allahu u zahvalnosti, i zaista trebaju biti sagnute, jer se
samo s Allahovom milošæu sve završilo na tako fin naèin.
Na samom poèetku Èasnog Kur’ana potvrðeno je da istinski vjernici
sve zapoèinju u ime Allaha. Tako da Njegova pomoæ bude s njima cijelo
vrijeme i da Ga spominju. Prvi ajet Èasnog Kur’ana je: ’U ime Allaha…’
tako proglašavajuæi da ovu velièanstvenu Knjigu uèe u ime Allaha.
Vjernicima je nareðeno da sve poèinju u ime Allaha. Bo‘iji atributi
koji su slijedeæi spomenuti su Rahman (Milostivi, Darovaoc bez tra‘enja)
i Rahim (Samilosni). Huzur je objasnio da je Rahman Allah onaj koji je
izuzetno ljubazan i dobrohotan (blagonaklonjen) i odlikom Njegovog
atributa Rahmanijata On daje Svoju milostivost (dobrotu) i za ljude
postavlja sve vrste aran‘mana. Odlikom Svog Rahimijata, u dodatak
Njegove opæe dobrohotnosti (blagonaklonosti), Njegova milost je
pokazana onima koji su robovi Milostivog Allaha. Kad vjernik moli za
pomoæ i oèekuje Bo‘iju potporu, Allah manifestuje Svoju potporu i
pomoæ. Huzur je rekao da su takve bile manifestacije koje smo do‘ivjeli
na Ðelsa salani. One su bile pokazane iz Allahovog Rahmanijata kao i
Rahimijata i one izazivaju zahvalnost, i ova zahvalnost nas èini robovima
Allaha koji Najviše cijeni (Aš Šukur) i mi tako primamo Njegovu
dobrohotnost (blagonaklonost) u svako vrijeme. Kao što Kur’an ka‘e:
’Ako budete zahvalni, Ja æu vam, sigurno, poveæati;’ (14:8)
Huzur je rekao da je Allah Svojim blagoslovima uklonio neke naše
brige i završio Ðelsu usred ogromnih blagoslova. S ciljem da nastavimo
do‘ivljavati ove manifestacije Allahovog Rahmanijata i Rahimijata treba
da nastavimo tra‘iti Njegovu dobrohotnost. Obeæani Mesija a.s. je rekao
se ništa u duhovnom ili svjetskom kraljevstvu ne mo‘e završiti bez ove
dvije milosti. On je rekao da ako se zamislimo shvatiti æemo da su obje
ove Allahove odlike neprestalno na djelovanju. Rahmanijat je bio na
djelovanju dugo prije stvaranja èovjeka. To poma‘e i omoguæava sve
aran‘amne potrebne za èovjekovo postojanje koje èovjek ne mo‘e èak
ni pomisliti da postigne kroz svoje napore. Slièno, Rahimijat se
manifestuje kad èovjek koristi svoje sposobnosti koje mu je Allah dao
da nešto izvrši i izvede. Rahimijat ne dopušta da napori budu uzaludni
i oni donose plodove.
25
Huzur je rekao da planiranje Ðelse i te‘ak rad koji radnici ula‘u
poziva pa‘nju vjernika na Allahove blagoslove i umjesto da uspjeh
pripisuje svojim naporima, dobar završetak svih stvari ih èini zahvalnim
Allahu. Takva zahvalnost znaèi biti istinski rob Aš Šekur.
Kur’an skreæe pa‘nju na mnogim drugim mjestima da je znak istinskih
vjernika da su zahvalni.
’… Doista je Allah blagodaran prema ljudima, ali veæina njih nisu
zahvalni.’ (10:61)
Prema tome Allahova je milost da On poma‘e i omoguæava èovjekov
duhovni i svjetski napredak. Kad vjernik do‘ivljava ove blagoslove
njegova se zahvalnost poveæava. Najbolja zahvalnost je izra‘ena
obavljanjem propisanih namaza, da molimo Allaha i da svo dobro
pripisujemo Njegovoj milosti. Takvo je shvatanje onih koji sve zapoèinju
u ime Allaha. Kad vjernik stièe ovu pronicljivost on nema drugog izbora
nego da izra‘ava zahvalnost hvaleæi i velièajuæi Allaha. Sura Al Fatiha
èini jasnim da kad je nešto zapoèeto u ime Allahovog imena i kad
do‘ivimo Njegovu milost, to treba biti proglašeno pet puta dnevno na
svakom dijelu namaza kao i u opæoj molitvi da Sva hvala pripada Allahu,
Gospodaru svih svjetova da On sve omoguæava. Obeæani Mesija a.s. je
objasnio da je Allah, u Njegovu slavu, zapoèeo Èasni Kur’an s arapskom
rijeèi ’Hamd’ (hvala) suprotno rijeèi ’Madha’ (hvaljenje, aplaudiranje)
ili ’Šukur’ (zahvalnost) zato što rijeè ’Madha’ obuhvata obje ove rijeèi.
Hvaljenje Allaha nije jednostavno zahvaljivanje, zapravo je to proglas
da Allah Svojom milošæu ne samo obezbjeðuje sve neophodne
aran‘mane za ljude nego takoðer nagraðuje svaki napor koji èovjek
uèini, primanjem dova i davanjem milosti. Ova milost dolazi bez obzira
na nedostatak u našem naporu i namazu, reformišuæi sve to i dajuæi
najizvanredniji ishod. Zaista zahvalnost Allahu nije obièna zahvalnost.
On prekriva naše greške, dobrodušno (milostivo) nas popravlja i uveæava
standarde naših napora, uveæava ih do takvog stepena na puko èovjekovo
nastojanje nikada ne mo‘e postiæi rezultate koji budu postignuti. Kad
mi hvalimo Allaha s ovim mišljenjem, On nas dalje blagoslovljava. Ovo
je nešto o èemu uvijek treba da budemo svjesni.
Slijedeæi hvale i zahvalnost Allahu, On takoðer skreæe našu pa‘nju
da budemo zahvalni jedan drugom. Ova vrsta zahvalnosti je pravo neke
osobe koja nam je uèinila neku uslugu i vladanje robova Milostivog
26
Allaha je da to prakticiraju. Obeæani Mesija a.s. je rekao da du‘nosti
prema Allahu ne mogu biti ispunjene bez ispunjavanja du‘nosti prema
ljudima, i Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da onaj ko nije zahvalan ljudima
nije zahvalan ni Allahu. On bi bio izuzetno zahvalan svakome ko bi ga
poslu‘io u bilo kakvom malom svojstvu. Zaista je zbog svoje zahvalnosti
prema ljudima Medine, èak poslije pobjede nad Mekom on izabrao da
‘ivi u Medini. Istinski vjernici trebaju uvijek nastojati i slijediti uzvišeni
uzor Poslanika s.a.v.s.
Huzur je rekao da se Allahovom milošæu Ðelsa završila uspješno.
Dok smo mi zahvalni Allahu za ovo mi smo takoðer zahvalni svima
onima koji su dan i noæ radili radi Ðelse. Mnogi volonteri su zapoèinjali
svoj Vakar e Aml danima prije Ðelse i još rade na èišæenju prostora. Dok
šatore rasklapaju kompanije od kojih su iznajmljeni, opæe raspremanje
cijele Ðelse je ogroman zadatak. Ljudi koji provode ove zadatke zaslu‘uju
da im bude pokazana zahvalnost. Gosti Ðelse im trebaju biti krajnje
zahvalni.
Huzur je rekao da su gosti izvan Zajednice izrazili posebnu zahvalnost
onima koji su omoguæavali hranu, smještaj i prijevoz. Bez izuzetka gosti
su kao i prije hvalili pru‘ene usluge i bili su krajnje impresionirani kako
su ljudi koji pripadaju razlièitim gledištima u ‘ivotu sretno obavljali
obiène du‘nosti. Huzur je rekao da je drugi ugodan aspekt ove godine
da oni koji su baš dobri u kritikovanju, koji naðu nešto da kritikuju,
takoðer napisali pohvalna pisma. Nije moguæe postiæi savršenstvo u
svakom zadatku. Huzur je rekao da ne prigovara ovim ljudima što nalaze
greške nego je ovo spomenuo zato što neki ljudi kritikuju iz navike. U
svakom sluèaju kritikovanje vodi upravu (rukovodstvo) u ispravnom
pravcu i korisno je za njih. Ove godine oni su napisali da su opazili
toliko poboljšanje koliko je bilo moguæe. Oni koji èesto prigovaraju da
ljudi tumaraju unaokolo prostorom Ðelse rekli su da su ove godine
primijetili osjeæaj ozbiljnosti prisutnih. Takoðer su primijetili da
posveæuju pa‘nju namazima, dovama i spominjanju Allaha. Radi ovoga
su gosti Ðelse takoðer zaslu‘ili zahvalnost kako su nastojali da ispune
svrhu Ðelsa salane. Da Allah uèini da ova promjena koju su primijetili
ostane trajna.
Huzur je rekao da Ahmadija D‘emat širom svijeta s revnošæu gledaju
Ðelsa salanu VB, Allahovom milošæu preko MTA mnogi ljudi ‘eljno
isèekuju Ðelsu u VB i Njemaèkoj. Inaèe u Pakistanu vlada veliki osjeæaj
27
uskraæenja u pogledu Ðelse. Preko MTA smo primili mnoga pisma
zahvalnosti i ove godine su oni primili toliko pisama da je nemoguæe
odgovoriti na sve njih. Huzur je rekao da je uz to i on takoðer primio
mnoga pisma u kojima ljudi šalju selame MTA. MTA se odr‘ava i vodi
uglavnom od volontera koji s odluènošæu rade za to dugo godina. Svi
oni zaslu‘uju zahvalnost; Huzur je rekao da im se svima zahvaljuje u
ime D‘emata kao i u svoje ime. Huzur je takoðer zahvalio mnogim
volonterima koji rade za MTA izvan VB.
Huzur je spomenuo web stranicu D‘emata ’www.alislam.org’ i rekao
da ona takoðer igra znaèajan dio u pokazivanju Ðelsa programa. Ona je
takoðer voðena od mnogih volontera koji posveæuju nekoliko sati ovoj
web stranici. Njome se upravlja iz SAD-a. Dr. Nasim Rahmatullah sahib,
koji je na du‘nosti ove web stranice rekao je Huzuru da je ove godine
web stranica bila posjeæena (u vrijeme Ðelse VB) do te mjere da je to
uticalo na sistem i ljudi su poslali mnoge poruke prigovora o smetnjama
na stranici. Huzur je rekao da web stranica nudi ogranièene usluge ali
ju je ove godine koristio veliki broj ljudi. Organizacija ’alislam.org’ treba
da razmisli o naèinima da popravi standard tako da se maksimalan broj
ljudi mogu poslu‘iti njome.
Huzur je rekao da je ove godine postojala zabrinutost o bezbjednosti
koja je uklonjena pukom Allahovom milošæu. To nije bila umišljena briga
niti briga zasnovana na strahu poslije dogaðaja u Pakistanu, nego je
zapravo postojala stvarna zabrinutost i dogodio se jedan dogaðaj i
èinjenice pokazuju da je postojala loša namjera onoga ko je veæ bio
upleten. Meðutim, obezbjeðenje je bilo budno i na vrijeme su reagovali
i tako nas je Allah spasio od svakog zla. Svi volonteri odjeljenja
bezbjednosti zaslu‘uju zahvalnost, neki od njih jedva da su imali ikakvog
odmora. Huzur je rekao da su odjeljenja bezbjednosti i Hizmet i halk
radila vrlo dobro ali su zbog nekog nerazumijevanja u jednom ili dva
sluèaja ljudi bili uzrujani. Huzur je izrazio izvinjenje ovim porodicama
i rekao je da zbog pritiska pod kojim su ova odjeljenja radila Huzur je
tra‘io od ovih porodica da oproste radnicima koji su bili ukljuèeni i da
ne gaje nikakva loša osjeæanja. Volonteri na obezbjeðenju su ostali
izuzetno oprezni i budni i ispunili su svoje du‘nosti izvan Huzurovih
oèekivanja. Huzur je rekao da osim od onih koji dodjeljuju du‘nost na
Ðelsi, tu su Omladinci Khudam organizacije kojima je ta du‘nost redovito
bila data zadnjih 26 godina, pogotovu oko Fazl d‘amije, ljudi su sa
28
‘arom posvetili svoje vrijeme da budu na du‘nosti 24 sata, pogotovu
oni koji pripadaju ogranku Fazl d‘amije. Huzur im je zahvalio i molio
Allaha da ih nagradi.
Huzur je rekao da su ove godine bila zapanjujuæa iskustva što se tièe
bezbjednosti. Jedna ‘ena vršioc du‘nosti Leðna ‘enske organizacije je
pisala Huzuru da je otišla na prostor bazara sa svojim kolegama. One
su imale propusnice i tamo su otišle iz drugog dijela iste oblasti ali je na
izlazu omladinac insistirao da provjeri njihove tašne. Kad su objasnile
da su došle unutar iste oblasti i ostale su unutar nje. On je i dalje insistirao
da im ne mo‘e dozvoliti da proðu bez provjere tašni. Kad su ga pitale
ko mu je to naredio on je dao vrlo jednostavan odgovor i rekao: ’Huzur
je naredio u svojoj hudbi da èak i ako ljudi na obezbjeðenju izaðu napolje
trebaju biti provjereni po povratku i ova naredba je za mene dovoljna.’
Huzur je rekao da ga je ovo podsjetilo na jedan dogaðaj u Kadianu u
vrijeme kad su Ahrar (sekta) nastojali da stvore nered kad je Hazreti
Halifatul Mesih II r.a. rekao u svojoj hudbi petkom da nikome ne treba
biti dozvoljen ulazak u Bahišti Makbara bez posebne šifre. Jedne noæi
on je otišao tamo da provjeri i bio je zaustavljen. Dao je svoje ime ali je
osoba rekla: ’Huzur, ja sam te prepoznao ali ti si mi naredio da nikome
ne dozvolim ulazak bez šifre, zato ne mo‘eš uæi unutra.’ Hazreti Halifatul
Mesih II r.a. je ovo pohvalio. Huzur je rekao da su ne samo volonteri
nego da je i Halifa vremena bio zaustavljen po naredbi Halife vremena.
Huzur je rekao da se ponekad naprave pogrešni proraèuni kad se
uvedu novi aran‘mani. Ove godine su ulazi u ‘enski dio bili ogranièeni
i ‘ene i djeca su morali podnijeti duge redove. Neki volonteri su napisali
Huzuru da su ‘ene i djeca bez prigovora stajali u redovima na vruæini
do dva i po sata, tješeæi uznemirenu djecu. Radnici su napisali Huzuru
da su bili dirnuti do suza da ih gledaju da èekaju samo zato što su bili
Ahmadi i došli su da prisustvuju Ðelsi i bili su strpljivi zato što su došli
s religijskim motivom. Tako, iako su vršioci du‘nosti ovim bili dirnuti
do suza oni su morali provoditi svoju du‘nost jer je to bila njihova
obaveza. Huzur je rekao da su aran‘mani bili popravljeni narednog
dana i samo su u petak ‘ene morale dugo èekati. Uprava se osobito
izvinjava majkama male djece i takoðer im se zahvaljuju. Ovaj dogaðaj
je takoðer pokazao da Ahmadi ‘ene imaju postojano strpljenje i
odluènost. Da su ove ‘ene pokazale uznemirenost sve bi palo u mete‘.
Ulaz je bio bez smetnji zbog saradnje gostiju. Ovdje je ponovo èovjek
29
naklonjen predmetu hvaljenja Allaha da je On stavio u srca da je za
D‘emat potrebno ‘rtvovanje. Huzur je rekao da su gosti izvana takoðer
zamijetili mirne redove.
Huzur je rekao da su aran‘mani prijevoza bili dobri kao i prošle
godine, Langer khana(kuhinja) je radila izuzetno dobro; sva odjeljenja
zaslu‘uju zahvalnost. Poslije Ðelse, policija je zamijetila izvanredno
miran naèin na koji je sve bilo voðeno. Ljudi za zdravlje i bezbjednost
su prošle godine dali neke zahtjeve. Ove godine ne samo da su nedostaci
bili uklonjeni, nego su ljudi za zdravlje i bezbjednost rekli da æe u svom
opæenitom izvještaju predstaviti naš uzoran rad.
Huzur je rekao da mi samo imamo u vidu Allaha, zaista trebamo
samo Njega imati u vidu, mi jedino Njega hvalimo, Koji prekriva naše
pogreške, daje nam izvanredne ishode i razara planove našeg
neprijatelja. Mi smo zahvalni Allahu da je On osobito pomogao radnicima
svih odjeljenja da ispune svoje du‘nosti. Prisutni na Ðelsi kao i oni koji
su je gledali preko MTA vidjeli su da se Allahova milost prosipa na sve.
Da Allah uvijek uveæava Svoju milost na nas i da ispunimo dobra
oèekivanja Obeæanog Mesije a.s. koji je rekao da se napredak i promjena
koji se mogu naæi u njegovom D‘ematu ne mogu naæi ni u kome drugom
u cijelom svijetu. Mi treba da se kreæemo naprijed u našem napretku i
promjeni, i da postanemo oni koji istinski hvale Allaha tako da nastavimo
biti primaoci Njegove dobrohotnosti.
Zatim je Huzur iznio tu‘nu vijest o smrti Musatafe Sabita koji je
umro juèe. On je bio roðen u Egiptu 1936. godine i bio je Musi. Preselio
je u Kanadu 1971. godine. Novine Al Fazl su dale detalje o tome kako je
on dao svoj zavjet bai’ata. Iza sebe je ostavio kæerku i sina. On je radio
u naftnoj kompaniji i slu‘io je kao nacionalni Tabligh sekretar u Kanadi.
Imao je posebnu gorivost i entuzijazam za rad u D‘ematu i skupio je
mnogo materijala za MTA. Bio je naprijed u finansijskim davanjima.
Hazreti Halifatul Mesih IV r.a. je jedanput rekao da je on dao 70% svoje
zarade. Velikodušno je dao doprinose za štampariju u centru. Napisao
je mnoge knjige i preveo je nekoliko. Preveo je prvi tom komentara na
Kur’an kao i ’Uvod u prouèavanje Kur’ana’. Davao je vrlo dobre govore
na Ðelsi. Huzur je rekao da je prvi put sreo Sabit sahiba u 1983. godini
u Gani. U to vrijeme su neahmadi mislili da Arapi nisu primili Ahmadijat,
i zato ga je Halifatul Mesih IV r.a.poslao u Ganu gdje je imao priliku da
propagira poruku Ahmadijata. Kasnije je došao u VB i radio na izdavanju
30
(objavljivanje publikacija) i Tasnif. On je do‘ivio iskušenje ali je prošao
kroz to sa iskrenošæu i odanošæu i Allah ga je nagradio za ovo. Bio je
bolestan zadnjih nekoliko mjeseci i pisao je Huzuru da je ‘elio da
preostalo vrijeme potroši blizu Huzura, tako da mu je boravio u jednoj
od kuæa za goste. Kad je èuo da je Huzur htio da ga posjeti on je brzo
od‘urio Huzuru. Bolest se pogoršala i prije nekoliko dana bio je smješten
u bolnicu. Igrao je centralnu ulogu u Arapskom programu (na MTA) i
istinski ispunio du‘nost kao sluga Obeæanog Mesije a.s. Svoju bolest
(bolovao je od raka) podnio je sa velikim strpljenjem i nastavio je slu‘iti
do vremena dok nije bio jako bolestan. Da Allah uzdigne njegov polo‘aj
u D‘ennetu. Amin Huzur je rekao da æe se njegova d‘enaza klanjati u
ponedeljak nakon što stignu njegov sin i kæi.