Hutbe 2010.

Hutba 13. 08. 2010. – Uvjeti za primanje molitve;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je dao izlaganje o uvjetima za primanje molitve, i na poèetku
hudbe petkom prouèio ajet 187 iz sure Al Bakara, èiji prijevod glasi:
“A kad te Moji robovi pitaju za Mene, zaista sam Ja blizu. Ja
odgovaram na molitvu molitelja kad Me zove. Zato oni treba da se
odazovu Meni i da vjeruju u Mene, da bi bili upuæeni.” (2:187)
Huzur je rekao da je naprijed spomenuti ajet citiran u Kur’anu odmah
do naredbe i detalja što se tièe posta. Ovo znaèi da, s ciljem da postane
Abd (rob) Bo‘iji i da iskusi primanje molitve, od osobe se tra‘i da se
podvrgne trudu duhovne vje‘be (mud‘ahida) i post u ramazanu je
4
mud‘ahida. Zato, vjernici treba da poste s ovim razumijevanjem i s
punom sviješæu o zahtjevima posta. Allah nije zainteresovan za èovjekovo
gladovanje ili oèevidno obo‘avanje. Prema tome, naprijed spomenuti
ajet èini prihvatanje molitelja uvjetovanim; ajet ne ka‘e da æe poziv
svakoga biti trenutno primljen ili bez obzira o tome kakvo je stanje te
osobe. Odatle je reèeno: ’… oni treba da se odazovu Meni (da èuju)…’ i
’…vjeruju u Mene…’ Huzur je rekao da je ova naredba za nas muslimane,
a ipak navodi vjerovanje. Objašnjavajuæi, on je rekao da jedan jedinstven
proglas ne obuhvata ’vjerovanje’, zapravo tu treba biti porast vjere i
osoba treba da se kreæe prema iskrenoj pobo‘nosti – samo onda æe biti
upuæena i postiæi æe status istinskog vjernika. Takoðer je reèeno: ’da bi
bili upuæeni (da bi slijedili Ispravan put)…’, kreèuæi se ka pobo‘nosti i
istra‘ujuæi savršenstvo u uputi.
Huzur je rekao da su naèini o tome kako da se odazovemo Allahu
nakon što smo èuli Njegovu naredbu objašnjeni u Èasnom Kur’anu, koji
je zbirka upute, u kojem je navedeno na samom poèetku:
“Ovo je (savršena) Knjiga u kojoj nema sumnje; (ona je) uputa za
bogobojazne,” (2:3)
Huzur je dalje objasnio da za one koji tragaju za uputom, koji ‘ele
da ojaèaju svoje vjerovanje u Allaha, postignu visine pobo‘nosti i ‘ele
da njihove molitve budu primljene, nema drugog puta nego da se okrenu
savršenom Kur’anu. U ovoj Knjizi nas Allah pouèava svim naèinima da
svoj ‘ivot ispunimo na ovom svijetu i na drugom. Mi nalazimo primjere
ovih naèina u blagoslovljenom uzoru Èasnog Poslanika s.a.v.s. èiji je
‘ivot bio ‘ivi primjer svih izvanrednih uèenja Kur’ana. Allah ka‘e:
“Zaista vam je u Poslaniku lijep primjer, za onog ko se nada Allahu
i Sudnjem danu i ko Allaha mnogo spominje.” (33:22)
Sve što je navedeno u naprijed spomenutom ajetu je prihvatljivo ako
se uèini napor da se posvoji blagoslovljeni uzor Poslanika s.a.v.s.
Prihvatanje njegovog blagoslovljenog uzora je pokoravanje ajetu 2:187,
jer samo æe ’robovi’ Allahovi pitati Poslanika s.a.v.s. o postizanju blizine
Allahu i Allahova je naredba da slijedimo Poslanika s.a.v.s.
Huzur je rekao da muslimani ne mogu zamisliti da slijede bilo èiji
drugi uzor. Ako postoji bilo koji drugi uzor za vjernike to je uzor ashaba
Èasnog Poslanika s.a.v.s. koji su mu bili savršeno poslušni. U sadašnje
5
doba to je istinski i revni predanik Èasnog Poslanika s.a.v.s., Obeæani
Mesija a.s. koji nas je pouèio novim metodama razumijevanja Kur’ana i
da potpuno izgubimo sebe u revnoj ljubavi Poslanika s.a.v.s. Ne mo‘e
postojati drugi savršen Bo‘iji Abd do kraja vremena koji bi mogao postiæi
standard Poslanika s.a.v.s. Allah je odatle rekao Svom savršenom Abdu
da onima koji se okupe oko njega i pitaju o Allahu treba biti reèeno da
je On blizu ali da postizanje ove blizine zahtijeva revno poniranje u
duhovno znanje i radi ovoga oni treba da gledaju na Allahovog miljenika.
Oni koji ovaj blagoslovljeni uzor stave u praksu i istinski budu voljeli
Poslanika s.a.v.s. postaju istinski Bo‘iji robovi. Oni do‘ivljavaju Allahovu
blizinu, prihvatanje molitvi i Allahovu pomoæ i potporu. Danas odgovor
za one koji mole Allaha ostaje isti kao što je bio prije 1400 godina. Bog
Èasnog Poslanika s.a.v.s. je ‘iv danas kao što je bio ‘iv tada i uvijek æe
biti. Ono što se tra‘i je stavljanje ovog blagoslovljenog uzora u praksu,
uvijek to dr‘imo u vidu tako da napredujemo u pobo‘nosti i mognemo
paziti na svoje slabosti, tako da naše vjerovanje u Allaha bude ojaèano
i budemo u stanju da razumijemo filozofiju molitve.
Huzur je rekao da je ramazan mjesec poveæanog obo‘avanja Allaha,
izbjegavanja grijeha i ispunjavanja prava ljudi. Blagoslovljeni postupci
Èasnog Poslanika s.a.v.s. su bili u ogromnom zamahu u toku ovog
mjeseca. On je bio veoma velikodušna osoba ali bi se u ramazanu njegova
velikodušnost u velikoj mjeri poveæala u jaèini. Iako obièna osoba ne
mo‘e doseæi njegov polo‘aj, ipak se od nas tra‘i da ga slijedimo. Huzur
je objasnio da je Allah svakoj osobi dao pojedinaènu moguænost i kakva
god je moguænost èovjeku data, nareðeno mu je da je u potpunosti
koristi. Allah je u potpunosti upoznat o našoj moguænosti, On ka‘e da
je pred nama blagoslovljeni uzor Èasnog Poslanika s.a.v.s. i mi ga trebamo
slijediti. Svakoj osobi æe biti naknaðeno u ovom pogledu u skladu sa
njenim moguænostima. Nije na èovjeku da odredi nivo moguænosti zato
što Allah ovo najbolje zna; na èovjeku je da nastoji najviše što mo‘e i
onda stvar prepusti Allahu. Zaista je na èovjeku da èini d‘ihad (da se
bori). Objašnjavajuæi termin ‘d‘ihad’ Huzur je rekao da to znaèi èiniti
napor svom svojom sposobnošæu, boriti se i truditi se i nastojati sa svim
svojim zanosom i revnošæu do te mjere da osoba bude izmorena.
Allah ka‘e u Èasnom Kur’anu:
“A one koji se trude radi Nas, Mi æemo sigurno uputiti prema Našim
putevima…” (29:70)
6
Ovdje je arapska rijeè D‘ehedu upotrijebljena da oznaèi da onaj ko
‘eli da postigne blizinu Allahu mora èiniti d‘ihad. Ovo je stalni napor
koji je iscrpljujuæi. Odlikom Bo‘ijeg atributa Al Kerim (Plemeniti), uprkos
ove naredbe, On je obavijestio Èasnog Poslanika s.a.v.s. da ka‘e ljudima
da ako oni poduzmu jedan korak prema Allahu, On æe poduzeti dva
koraka prema njima i ako oni budu išli prema Allahu On æe trèati njima.
Huzur je rekao da je naš voljeni Bog takav da kad vidi da Ga Njegovi
robovi slušaju i poduzmu prvi korak u tome, On iz Svoje milosti smanjuje
razdaljinu i prihvati ‘elju slabe osobe da postane Abd ur Rahman (rob
milostivog Boga). Odlikom Bo‘ije vrline Rahmanijata, èovjek bude
doveden bli‘e Allahu.
Vraæajuæi se na raniji predmet Huzur je rekao da je savršeni i
blagoslovljeni uzor Èasnog Poslanika s.a.v.s. bio izuzetan u toku
ramazana ali je èak u obiènim vremenima predstavljao jedinstvene
primjere. Jedanput je, zbog pada s konja dio Poslanikovog tijela bilo
teško povrijeðeno i nije mogao klanjati namaz stojeæi. On je sjedeæi
predvodio namaz u d‘ematu ali ga nije propustio. Kad je njegovo
blagoslovljeno lice bilo teško povrijeðeno u toku bitke na Uhudu i bio je
u bolovima on je došao na namaz kao što bi normalno dolazio. Hazreti
Ajša r.a. je naravno prenijela mnoge dogaðaje o du‘ini i ljepoti namaza
koje je Poslanik obavljao koji se ne mogu opisati rijeèima. Takav je bio
blagoslovljeni uzor koji je on postavio. Huzur je objasnio da Allah ka‘e
da On poklanja Svoju blizinu kad Ga èovjek posluša i da je revno
obo‘avanje prva i osnovna faza za ovo. Ova ‘elja (‘udnja) ne treba biti
ogranièena samo na ramazan, zapravo je trebamo, kao i Èasni Poslanik
s.a.v.s., pamtiti u toku drugih vremena, èak u vrijeme nevolje.
Allah je rekao da je znak vjernika da oni ’…obavljaju namaz…’ (2:4)
to jest, oni svoj namaz obavljaju u d`ematu. Kako bi onda mogao savršen
èovjek, preko kojeg je Allah proglasio:
“Ti reci: ’Moje obo`avanje, i moje `rtvovanje, i moj `ivot, i moja
smrt su za Allaha, Gospodara svih svjetova” (6:163)
ikada zanemariti ovu naredbu. On je, zaista, èak u svojoj zadnjoj bolesti
kad je bio izuzetno slab, došao u d‘amiju oslanjajuæi se na nekoga.
Huzur je rekao da je ovo bilo zbog toga što je on bio potpuno izgubljen
7
u ljubavi prema Allahu. Uveæano vjerovanje i vrhunac u praksi budu
postignuti kad ljubav nadmašuje i Allah je rekao da pred sobom imamo
blagoslovljen uzor nenadmašive ljubavi. Tako, kad se pita gdje je Bog,
Njega trebamo naæi u praksi Njegovog miljenika i mi, prema tome,
trebamo nastojati i postati istinski Allahov Abd (rob).
Huzur je rekao da ispunjavanje d‘amija u toku ramazana i onda biti
zaboravljiv, ili nadmetanje jedan s drugim da doðete u d‘amiju kad su
vremena, kao sada, teška, a biti zaboravljiv kad se situacija popravi ne
ukljuèuje poslušnost Allahu. To je lièni interes. Poslušnost Allahu bit æe
kad sadašnja situacija, emotivno stanje stvari i ramazan sa svojim
duhovnim ambijentom budu prošli a ipak bude èinjen napor da praksu
Èasnog Poslanik s.a.v.s. stavimo u praksu. Zbog sadašnje situacije
prisutna je pa‘nja na namaze. Okolnosti u pogledu Ahmadijata u
Pakistanu su Ahmadi muslimane u cijelom svijetu naklonile ka
popravljanju standarda obo‘avanja. Mnogi su primili uvjerenje zbog
molitvi i Bo‘ije blizine i oni su lièno do‘ivjeli manifestaciju ’…Ja sam
blizu…’. Teška vremena u Pakistanu i poslije dvije ðelse su dalje
potkrijepili ovo stanje poboljšanja standarda obo‘avanja. Sada je to
ramazan sa svojim moguænostima primanja molitve. Dok treba da
uèinimo najviše napore u ovom pogledu, treba takoðer da molimo Allaha
da ovakvo stanje stvari postane trajno. Ahmadi razumiju da æe ovo stanje
koje su proizvele dvije ðelse biti dalje unaprijeðeno ramazanom.
Meðutim, treba takoðer biti uèinjen napor da ovo postane stalan i trajan
naèin i da nastavimo uzdizati standarde obo‘avanja sve više i više.
Trebamo nastojati da postignemo Bo‘iju blizinu kroz molitve, klanjanje
i dobra djela koja su stalna, i nivo bogobojaznosti i obo‘avanja trebaju
nastaviti da se poveæavaju.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da naša prvobitna i osnovna molitva
treba biti za èišæenje od grijeha. Jednom kad je ova molitva primljena i
èovjek èist u Allahovim oèima onda èovjek ne treba èak da èini druge
dove. Meðutim, to je teška molitva i zahtijeva izuzetno naporan rad.
Huzur je rekao da Kur’an sadr‘i brojne naredbe i nije ih moguæe sve
spomenuti u jednom sjedenju. U ramazanu je pa‘nja skrenuta na uèenje
Kur’ana i da slušamo ders (predavanje) o Kur’anu. Treba da se zamislimo
o Kur’anskim naredbama u toku ovih dana. Kao što je ranije rekao,
Huzur æe kratko spomenuti nekoliko aspekata blagoslovljenog uzora
8
Èasnog Poslanika s.a.v.s. Kratka predod‘ba o njegovom obo‘avanju
Allaha data je na poèetku. Allah ka‘e u Kur’anu:
“…i ispunite svoje obeæanje; zaista æete o obeæanju biti pitani.”(17:35)
Mjera do koje se Èasni Poslanik s.a.v.s. dr‘ao ovoga oèita je iz predanja
kad su dva muslimana napustili svoje kuæe u Meki da se pridru‘e drugim
muslimanima radi bitke na Bedru. Pagani Meke su ih zaustavili na putu
i pitali ih gdje idu. Oni su im rekli da idu u Medinu. Pagani su uzeli
obeæanje od njih da se neæe pridru‘iti Èasnom Poslaniku s.a.v.s. u bici.
Kad su ova dvojica stigli do Poslanika prenijeli su mu šta se desilo. On
je rekao: ’Vi odr‘ite svoje obeæanje, mi æemo dovom tra‘iti Allahovu pomoæ
protiv neprijatelja.’ Huzur je rekao da je ovo prvorazredan primjer da u
vrijeme kad su muslimani bili u krajnje ranjivom polo‘aju protiv dobro
naoru‘ane paganske vojske tra‘i od svojih drugova da ispune svoje
obeæanje i da se ne pridru‘e u bici. Meðutim, historija je svjedok kako
je Allah manifestovao znakove Svoje blizine savršenom Abdu da je ranjiva
strana oèigledno pobijedila nad dobro naoru‘anom vojskom neprijatelja.
Onda u pobjedi nad Mekom kad je jedna ‘ena odluèila da dadne sklonište
neprijatelju, Poslanik je rekao: ’O Umme Hani, kome god si ti dala
sklonište, mi mu takoðer dajemo sklonište.’, tako podr‘avajuæi obeæanje
(obavezu) ove ‘ene vjernice.
Huzur je rekao da opa‘amo da ovih dana ljudi krše svoja obeæanja
nad neva‘nim stvarima. Takve situacije se takoðer pokazuju i u našoj
Zajednici. Povrh kršenja obeæanja, ponekad se takoðer koristi neistina.
Huzur je rekao da je Allah proglasio neistinu uporedivu sa širkom
(pripisivanjem partnera sa Allahom) i to osobu izbacuje iz toga da bude
Allahov Abd. Kur’an ka‘e:
’… zato se èuvajte prljavštine idola, i èuvajte se la`nog govora.’
(22:31)
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je Kur’an neistinu nazvao neèistoæom
i izjednaèio je sa idolima a onaj ko se upušta u širk ne mo‘e tvrditi o
sebi da je Abd.
Huzur je rekao da je uznemirujuæe da neki ljudi ne misle mnogo o
tome da sluèajno ili prigodno ka‘u neistinite stvari dok je Èasni Poslanik
s.a.v.s. rekao da je dovoljno za osobu da bude la‘ov ako širi neosnovanu
9
informaciju. U jednom hadisu je navedeno da sigurno Allah ne treba da
osoba ostavi hranu i piæe ako ne mo‘e prestati govoriti i praktikovati
neistinu. Drugi hadis navodi da je post štit do tog vremena dok ga osoba
ne rastrga s neistinom i ogovaranjem. U toku ramazana treba da se
zamislimo o svojim slabostima i nastojimo da ih uklonimo. Samo onda
mo‘emo biti istinski Allahov Abd i biti meðu onima koji Ga poslušaju i
onda mo‘emo slušati glas ’Ja sam blizu’.
Huzur je rekao da ‘ivot Èasnog Poslanika s.a.v.s. daje detaljan uvid
u to kako je on ispunio du‘nost prema zajednici. Naprimjer tu je pravo
veza bli‘njih/rodbinski odnosi kako je spomenuto u 4:2. Ovaj ajet se
uèi prilikm vjerskog vjenèanja (nikaha) pa ipak se malo pa‘nje daje
ispunjavanju ovih du‘nosti. Mnogi problemi nastaju zbog nepridavanja
pa‘nje ovome i to je veliki razlog za prekidanje odnosa ovih dana. Èasni
Poslanik s.a.v.s. je ne samo ispunio prava bli‘nje rodbine nego je takoðer
poštovao posvojene bli‘nje. Èesto opa‘amo da se ne poštuju odnosi
jedno drugog (u braku) i ovo izaziva prekide. Allah ka‘e da ako hoæemo
da imamo Njegovu dobrotvornost (dobroèinstvo) onda skupa sa
Njegovim obo‘avanjem moramo takoðer ispuniti du‘nosti prema
ljudima. Ovo mo‘emo vidjeti u blagoslovljenom uzoru Èasnog Poslanika
s.a.v.s. i on je i nama takoðer naredio da usadimo ove principe.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da Allah ka‘e da je On blizu ali da je
èovjek udaljen. Ako èovjek popravi svoja djela i ide Allahu on æe Ga
naæi blizu. Huzur je rekao da je ovo uzajamna (obostrana) stvar i da
èovjek treba da poduzme inicijativu. Da Allah dadne da ovo praktikujemo
tako da naša molitva bude zaštiæena od grijeha i da nam bude poklonjena
Allahova milost u ovom blagoslovljenom mjesecu i da budemo meðu
onima koji su blizu Allahu.
Huzur je rekao da druga molitva u toku ramazana treba biti, koju
Zajednica svakako èini i Huzur podsjeæa, pogotovu u pogledu Pakistana
i osobito u pogledu Ahmadi muslimana u Pakistanu. Dova je da nas
Allah uvijek dr‘i uvijene u Svoju milost, da On razori planove neprijatelja,
da èuva Zajednicu u Svojoj posebnoj zaštiti, da manifestuje Svoju moæ
i uništi one koji su u Allahovim oèima zli meðu ljudima. Vodstvo
Pakistana izgleda ne razumije stanje zemlje, gdje ide, šta predstoji. Da
Allah ima milosti i poka‘e nam napredak islama i Ahmadijata više
nego prije. Amin