Hutbe 2010.

Hutba 27. 08. 2010. – Lejletul Kadr – Noć odredbe;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj hudbi danas dao izlaganje o Lejletul Kadr (Noæi
odredbe) i o zadnjih deset dana ramazana, i hudbu zapoèeo uèenjem
sure Al Kadr, èiji prijevod glasi:
“U ime Allaha, Milostivog, Darovaoca bez tra‘enja, Samilosnog.
Zaista, Mi smo njega objavili u noæi Kadr. A šta da tebi objasni šta je
noæ Kadr? Noæ Kadr je bolja od hiljedu mjeseci. U njoj èesto meleki
silaze i D‘ibril sa odredbom Gospodara svoga, za svaku stvar. Mir je
(u njoj) – i traje do zore.” (97:1-6)
4
Huzur je rekao da æemo za nekoliko dana uæi u deset zadnjih dana
ramazana, u toku kojih, prema hadisima, pada noæ Lejletul Kadr. Ovo je
noæ posebne duhovnosti u kojoj Allah na poseban naèin gleda na Svoje
robove. Muslimani opæenito pridaju mnogo va‘nosti zadnjim deset dana
ramazana. Èak i oni koji nisu tako pa‘ljivi u prve dvije desetine ovog
mjeseca, nastoje da poprave svoje duhovno stanje u zadnjih deset dana.
Ljudi u našoj Zajednici su takoðer naklonjeni da uveæaju svoj ibadet u
zadnjih deset dana. Hadis dokazuje da Lejletul Kadr pada u zadnjih
deset dana ramazana i da je to noæ ogromnog znaèaja. Meðutim, mo‘e
li nekoga uèiniti istinskim vjernikom i Allahovim robom ako je napor
uèinjen samo u zadnjih deset dana ramazana a ostatak godine potroši u
nemaru? Allah ka‘e da je stvorio ljude i D‘inove zato da Ga obo‘avaju.
Koncentracija ibadeta u potrazi posebne duhovne noæi u zadnjih deset
dana ramazana, da bi nadoknadio za cijelo vrijeme ibadeta u toku ‘ivota
osobu udaljava od ovog osnovnog cilja (i svrhe) stvaranja.
Ako Allah htjedne, On manifestuje Svoju posebnu milost za utjehu
Svog roba, stvarajuæi stanje, odlikom kojeg bude podarena ova posebna
noæ. Njegov rob do‘ivljava izvanredno duhovno stanje. To jest,
ispunjavanjem zavjeta obo‘avanja Allaha, u kojem èovjek svakog momenta
opa‘a duhovni napredak i uveæanje, zaista to i treba opaziti. Kad
èovjek posti i uz to uèi Kur’an i razmišlja o njemu i prije svega posti s
ciljem da uveæa svoju predanost Allahu, zaista Allah vidi da taj èovjek,
koliko je u njegovoj moæi stavlja u praksu Njegove naredbe, i da upuæuje
dove Allahu i poziva Allaha imajuæi u vidu da je Allah rekao:
“Ja sam blizu. Ja odgovaram molitelju kad Me on moli.” (2:187)
da Allah ne samo sluša dove, zapravo On poklanja Lejletul Kadr u skladu
sa Svojim obeæanjem u toku koje se On spušta na Zemlju, blizu Svojih
robova. Kad èovjek ispunjava svoj zavjet, Allah uveæava njegovo duhovno
stanje. Ako ikada postoji ikakvo pomanjkanje, ono je s naše strane, u
našem naporu i našoj praksi. Allah svake godine omoguæava ovaj
blagoslovljeni mjesec s njegovih zadnjih deset dana i Lejletul Kadr, koja
je najviša taèka postizanja blizine Allahu. Koliko onda napora treba biti
uèininjeno s èovjekove strane! Ovo duhovno iskustvo ove posebne noæi
proizvodi zadivljujuæu promjenu u osobi – i treba da izazove, jer inaèe
du‘nost prema ovoj noæi nije ispunjena. Ako osoba vjeruje da je do‘ivjela
Lejletul Kadr, ibadet koji je bolji od ibadeta 1000 mjeseci, i misli da više
5
ne treba èiniti ibadet, on je zavaran. Zapravo Lejletul Kadr èini osobu
Allahovim robom na uzvišen naèin i u takvoj situaciji Bo‘ija
dobrotvornost teèe. Allah ka‘e da kad èovjek nastoji i trudi se da postigne
Njegovu blizinu, kad ispunjava i njeguje svoj zavjet, On sluša molitve i
nastavlja da daje.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je Lejletul Kadr vrijeme èišæenja za
èovjeka tako da postane spreman da se pokori svim Allahovim
naredbama. Huzur je rekao da mjesec ramazan dolazi zato da mo‘emo
napraviti takvu promjenu, tra‘iti Lejletul Kadr u zadnjih deset dana.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je èinio poseban napor u toku zadnjih deset dana
ramazana i poseban trud u ibadetu Allahu. On bi ustajao noæu i budio
svoju porodicu. Ne samo da je pojaèao svoj ibedet u ovim danima nego
nije mogao dopustiti da njegova porodica bude lišena ogromnih
blagoslova Allahove milosti u ovih zadnjih deset dana. Trajanje i ljepota
njegovog ibadeta se ne mogu opisati èak ni u toku obiènih dana, a da i
ne govorimo o stanju njegovog ibadeta u zadnjih deset dana – to je
izvan naše zamisli. Takav je bio uzor kojeg je on postavio za nas. Da nas
Allah omoguæi da stvorimo takvo okru‘enje u svojim domovima da
omoguæimo svoj oprost.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da onome ko posti sa dubokim
vjerovanjem i da stekne Allahovo zadovoljstvo, budu oprošteni prethodni
grijesi i da æe onom ko ustaje radi Lejletul Kadr sa strašæu vjerovanja
njegovi prethodni grijesi biti oprošteni. Huzur je objasnio: post u
ramazanu je uvjetovan time da bude obavljen da ojaèa vjerovanje i
postigne Allahovo zadovoljstvo, inaèe Allah nema interesa u tome da
neko gladuje. Do‘ivljavanje Lejletul Kadr je takoðer uvjetovano time da
bude uèinjeno da se postigne iskreno Allahovo zadovoljstvo a ne za
ispunjavanje bilo kakvih ovosvjetskih razloga. Allahovo zadovoljstvo
treba biti ispred svega u našim namazima i ibadetu.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da Lejletul Kadr treba tra‘iti u zadnjih
deset dana. Ako je neko slabunjav i neotporan treba da bar nikada ne
propusti ibadet u zadnjih sedam noæi. Ako se iz nekog razloga osoba ne
mo‘e okoristiti od blagoslova ramazana, treba biti odbaèen svaki izgovor
i opravdanje u zadnjih deset dana. U drugom hadisu je Èasni Poslanik
s.a.v.s. rekao: “Ona (Lejletul Kadr) je bila pokazana nekima od vas u
prvih sedam noæi zadnjih deset dana, a drugima u zadnjih sedam noæi.”
Ovo objašnjava raniji hadis da nema nikakve posebno odreðene noæi,
6
zapravo ona mo‘e biti u bilo kojoj noæi zadnjih deset dana. Neki hadis
spominje tra‘enje ove noæi u neparnim noæima zadnjih deset dana.
Huzur je objasnio da ko god do‘ivi Lejletul Kadr do‘ivi je odlikom
vrlo osobitog Allahovog blagoslova. Najva‘nije je cijeniti ovo iskustvo i
da to bude neprestalno napredovanje u duhovnosti osobe. Ibadet ove
noæi bolji je od 1000 mjeseci. Huzur je rekao da 1000 mjeseci èini 83
godine. Prema tome, ako je neko do‘ivi, njegov ibadet u toku cijelog
‘ivota – onaj koji je dobar za vjernika – bude primljen. Sve dove koje
èinimo nisu dobre u Allahovim oèima; On prema tome prima ono što
On smatra dobrim. Ova noæ takoðer daje vjerniku veæi duhovni polo‘aj
i spuštanje meleka donosi revolucionarnu promjenu u vjernikovoj vezi
s Allahom. I ibedet jedne noæi postaje jednak ibadetu cijelog ‘ivota. Ovo
je zbog toga što osoba ostvaruje cilj (i svrhu) svog stvaranja; jer kad
jednom to postigne, vjernik se neprestalno bori da u ovome napreduje.
Huzur je rekao da, kao što je Obeæani Mesija a..s objasnio, ova noæ
ima široko znaèenje. Jedno znaèenje Kur’anskog ajeta: “Zaista, Mi smo
njega poslali u Noæi odredbe” se odnosi na objavu Èasnog Kur’ana. U
mjesecu ramazanu je bio objavljen potpun Šerijat, kao što Kur’an takoðer
proglašava: “Mjesec ramazan je mjesec u koje je Kur’an bio poslan…”
(2:186) Ne samo da je njegova objava poèela u ramazanu, nego je
melek D`ebrail a.s. svakog ramazana ponavljao njegovo uèenje sa Èasnim
Poslanikom s.a.v.s. To takoðer znaèi da je bila potreba vremena da
bude objavljena savršena uputa, kao što Kur’an ka`e, to je bilo vrijeme
kad: “Pokvarenost se raširila i morem i kopnom…” Nered koji je u to
vrijeme progutao svijet bio je neusporedivog stepena i bilo je potrebno
da bude objavljena savršena Knjiga. Kao što Kur’an ka`e:
“Posjednik hvale, Posjednik velièanstva tako Mi Knjige koja je
otvorena i jasna, uistinu, Mi smo je objavili u Blagoslovljenoj noæi.
Svakako Mi upozoravamo (protiv zla), u njoj (noæi) su odluèene sve
mudre stvari, po naredbi Našoj. Zaista, Mi šaljemo poslanike kao
milost od Gospodara tvoga. Uistinu, On sve èuje (i) ima trajno
znanje.” (44: 2-7)
Huzur je rekao da je dakle ova jasna i otvorena Knjiga bila objavljena
u ovo blagoslovljeno vrijeme i noæi, savršenom èovjeku koji je bio
nespokojan i uznemiren radi ljudi da obo‘avaju Jednog Boga i smatraju
Ga Svemoænim, radije nego da poniznog smrtnika èine Bo‘ijim sinom i
7
njegovu smrt prave izvorom spasa. U prihvatanju dova ovog savršenog
èovjeka s.a.v.s. bio je objavljen ovaj savršeni Šerijat, koji je ne samo
postao izvor prosvjetljenja u mraèno doba prije 1400 godina, nego æe
zapravo nastaviti da bude prosvjetljenje do Sudnjeg dana, baš kao što
æe Èasni Poslanik s.a.v.s. ostati Peèat svih poslanika i zadnji poslanik sa
zakonom. I svaki put, teško o‘alošæeni stanjem svijeta, Allahovi robovi
æe Mu upuæivati dove, i On æe ih utješiti ispunjavajuæi: “…Zaista, On sve
èuje i sve zna”.
Obeæani Mesija a.s. koji je bio istinski i revni poklonik Èasnog
Poslanika s.a.v.s. i bio poslan u potpunoj potèinjenosti njemu, rekao je
da se u suri Al Kadr nalazi jedno izvanredno stanovište da, kad se
reformator spusti s nebesa, meleki se spuštaju s njim i privlaèe ljude
koji ‘ude za istinom. Prema tome, u vrijeme duhovnog mraka, kad su
ljudi naklonjeni prema religiji, to je znak da æe reformator uskoro doæi
s nebesa. U to vrijeme se dogaðaju dvije vrste aktivnosti. Jedna koja
daje èišæenje duše ljudima i kao rezultat oštri njihovu mudrost. Druga
aktivnost premda oštri mudrost no, duša ne dose‘e istinu, umjesto toga
ona postaje dokaz da:
“U njihovim srcima je bila bolest, i Allah je za njih poveæao njihovu
bolest…” (2:11)
baš kao što se dogodilo u vrijeme svih Bo‘ijih poslanika. Kad se meleki
spuste s Bo‘ijim poslanicima svaka duša bude potaknuta. Oni koji imaju
istinoljubivu prirodu privuèeni su istini a drugi koji su naklonjeni
šejtanskim putevima – premda su pobuðeni i takoðer privuèeni prema
religijskim stvarima – no, ne okreæu se istini. Djelovanje i posljedica
dobre prirode je dobro a djelovanje i posljedica one loše prirode je zlo.
Doba svakog poslanika ima Lejletul Kadr kad bude objavljena Knjiga
koja mu je data. Najuzvišenija Lejletul Kadr bila je ona Èasnog Poslanika
s.a.v.s. i trajanje njegove Lejletul Kadr dose‘e do Sudnjeg dana. U vrijeme
kad je trebao doæi izaslanik Èasnog Poslanika s.a.v.s., srca su ponovo
pokrenuta. Lejletul Kadr odreðena za ovo vrijeme spuštanja njegovog
zamjenika je zapravo ogranak ili sjenka Lejletul Kadr Èasnog Poslanika
s.a.v.s. Tokom ovog vremena, koje æe trajati do Sudnjeg dana, u pogledu
kojeg Kur’an ka‘e: “U njoj su sve mudre stvari odluèene” duhovno znanje
æe biti rašireno širom svijeta. Allahov je naèin da Njegova rijeè bude
objavljena u toku Lejletul Kadr baš kao što Njegov Poslanik dolazi u ovo
8
vrijeme. Tada se takoðer spuštaju Njegovi meleci i ljudi budu privuèeni
pobo‘nosti. Meleci krenu od mraène noæi neznanja dok zora ne izbije
privlaèeæi ‘eljne ljude istini.
Govoreæi o prelijepom pisanju Obeæanog Mesije a.s. Huzur je rekao
da bi svijet, pogotovu muslimani, da razumiju ovu poruku radije nego
da joj se suprotstavljaju, postali njegovi pomagaèi. Razlog koji je dao
Obeæani Mesija a.s. je vrlo sna‘an i da oni koji ‘ude za mirom i tra‘e
reformatora, i oèekuju Mesiha trebaju razmisliti o tome da, kao što je
Obeæani Mesija a.s. rekao, ako u vrijeme duhovnog mraka ljudi budu
naklonjeni prema religiji, to je znak da æe uskoro doæi reformator s
nebesa. U vrijeme njegovog dolaska ljudi su oèajnièki èekali na nekoga,
no kad je on iznio svoju tvrdnju, dio društva mu se suprotstavio dok su
ga neki prihvatili i tako ispunili svoj ovosvjetski ‘ivot i Ahiret. Huzur je
rekao da muslimani jednako govore da je potreban Halifat da vodi brigu
o islamskom svijetu. Kako mo‘e biti Halifata, ukoliko Mesija ne doðe?
U vrijeme Èasnog Poslanika s.a.v.s. ljudi pobo‘ne prirode su ga
prepoznali a oni kao Abu Ðehel koji je sebe smatrao vrlo mudrim, bio je
uništen. U vrijeme Obeæanog Mesije a.s. mi vidimo primjere Hazreti
Maulana Nur-ud-Dina r.a. i Sahibzade Abdul Latif šehida r.a. koji su mu
došli uprkos toga što su poticali iz udaljenih mjesta i prihvatili ga. Dok
je Maulvi Muhammed Batalvi bio blizu ali je ostao lišen. Oni koji nemaju
sposobnosti da prihvate pobo‘nost, oholi su i samo‘ivi i njihova mudrost
takoðer postaje negativna, i zbog njihove negativnosti njihovo duhovno
stanje se pogoršava.
Huzur je rekao da je stanje onih koji odbijaju Obeæanog Mesiju a.s. u
sadašnje doba isto. U svom pretpostavljanju oni prave pobo‘ne tvrdnje
ali one nemaju djelotvornosti zato što su oni klevetnici onoga ko je bio
poslan od Allaha.
Huzur je rekao da je Tahir Nediim sahib u novinama Al Fazl dao
izvještaj o Arapima Ahmadi muslimanima. Pišuæi o dogaðajima koji su
vodili do prihvatanja Tahir Hani sahib, koji je posvetio ‘ivot islamu i
vrlo naporno radi, iznosi da je na poèetku probao svaki naèin da odbije
poruku Ahmadijata. Onda je proèitao neke knjige, što ga je odvelo
vjerskom uèenjaku, koji je po njegovom mišljenju imao sposobnost da
opovrgne ovu poruku. Meðutim, sve što je ovaj uèenjak uradio je da se
rugao knjigama. Hani sahib je uredio debatu ovog uèenjaka sa Mustafa
Sabit sahibom u kojoj on nije bio dorastao. Na kraju je on napustio
9
ovog uèenjaka i Allah ga je uputio u Ahmadijat. Huzur je rekao da,
uprkos što posjeduju znanje oni koji odbijaju Obeæanog Mesiju a.s. ostanu
bez zdravog zakljuèivanja. Danas takoðer, oni koji tvrde da poznaju
religiju slijede šejtanske prakse. Kao što je Obeæani Mesija a.s. objasnio
period Lejletul Kadr podaren Èasnom Poslaniku s.a.v.s. prote‘e se do
Sudnjeg dana i kroz to ljudi pobo‘ne prirode dolaze poruci istine.
Meðutim, oni koji nisu vrijedni gube put. Ova era Lejletul Kadr bila je
ponovno osnovana na bazi poput sjene Lejletul Kadr Èasnog Poslanika,
radi njegovog izaslanika, Obeæanog Mesije a.s. U sadašnje doba mi
mo‘emo postiæi Lejletul Kadr cijeneæi i prepoznavajuæi ovaj Lejletul Kadr.
Ima raznih stanja ljudi: koji slijede religiju kako treba, okoriste se od
bo‘anske dobrotvornosti krepošæu pobo‘ne prirode ili misle za sebe da
su nadzornici religije i stvaraju tlaèenje i neèovjeènost u ime religije, i
slièno tome koriste neke pronalaske da pogaze ljudski moral i vrijednosti,
mada su drugi pronalasci korisni vjernicima i postaju sredstvo za širenje
Bo‘ije rijeèi. Svi ovi pozitivni i negativni aspekti su dokaz dolaska onog
koji je bio poslan od Boga i dokaz Lejletul Kadr. Ovdje je vrijedno da
obratite pa‘nju da Allah ka‘e da se spuštanje meleka nastavlja do
’izbijanja zore (svanuæa)’. Meleki su se spuštali s vremena na vrijeme
Èasnom Poslaniku s.a.v.s. kad je islam bio pobjedonosan. To je bilo
’izbijanje zore (svanuæe)’ koje se ne mo‘e i neæe vratiti. To je bilo kad je
religija bila usavršena. Meðutim, kao što je Obeæani Mesija a.s. rekao
ovo stanje nastavlja da se manifestuje u vrijeme ’izaslanika’ Èasnog
Poslanika s.a.v.s. na bazi nalik sjenki. Ovo svjetlo je ostalo trideset godina
u toku razdoblja Hilafet-e- Rašida. Postepeno se duhovni mrak raširio i
slijedio ga je potpuni mrak. Danas se ovo svjetlo ponovo pomolilo s
dolaskom Obeæanog Mesije na bazi nalik sjenki. Ovo je doba koje slijedi
’izbijanje zore (svanuæe)’ i to ’svanuæe’ se, na jedan naèin završilo smræu
Obeæanog Mesije a.s.
S ciljem da tra‘imo dobrotvornost od ovog novog dana koji je svanuo,
s ciljem da zaštitimo pobjede koje su odreðene za islam Ahmadijat od
ovosvjetskih kiæenja i da nastavimo uzdizati nivo duhovnosti, Allah nas
svake godine u ramazanu podsjeæa o Lejletul Kadr.
Na jedan naèin se ovo doba Lejletul Kadr Èasnog Poslanika završilo
njegovom smræu s objavom Èasnog Kur’ana na ’izbijanju zore (svanuæu)’,
ali na drugi naèin æe se nastaviti s porukom za ummet da ispune du`nosti
prema Kur’anu i ramazanu, i uberu koristi ove vrlo posebne noæi.
10
Stvaranjem ovog duhovnog ambijenta koji se ponovno vraæa svake
godine, Allah je dao ogromnu blagonaklonost. Ako mi, u poštovanju
prema ovome, ispunimo svoje obaveze nastavit æemo da se koristimo
od dobrotvornosti potekle od Èasnog Poslanika s.a.v.s. Da Allah uvijek
udijeljuje Svoje blagoslove na nas. Naši klevetnici nas, u svom nagaðanju,
uznemiravaju i stalno napadaju i `ele da nas vide u mraku, `ele naše
uništenje i u svom pretpostavljanju nadaju se da æe nas razoriti; no
zajednice stvorene od Boga ne propadaju niti mogu biti uništene. Da
Allah dadne da stalno napadanje i uznemiravanje koje se dogaða u
Pakistanu proizvede aran`amn za Lejletul Kadr i da vidimo manifestaciju
’izbijanja zore (svanuæa)’ koja se manifestuje u formi trajnog mira i
pobjede.