Hutbe 2010.

Hutba 03. 09. 2010. – Zalaganje/Borba na Allahovom putu;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas dao izlaganje o zalaganju na
Allahovom putu i zapoèeo je uèenjem slijedeæeg ajeta iz Èasnog Kur’ana:
“A one koji se trude radi Nas, Mi æemo sigurno uputiti prema Našim
putevima. A uistinu je Allah sa onima koji èine dobro.” (29:70)
Huzur je rekao da trenutno prolazimo kroz zadnjih deset dana
ramazana koji su posebni dani za postizanje najviše taèke primanja dova.
Današnji dan, buduæi da je petak, takoðer je blagoslovljen dan koji dolazi
svakih sedam dana i koji takoðer ima poseban trenutak primanja dove.
Svi ovi zdru‘eni blagoslovi pozivaju našu pa‘nju na Allahove
blagonaklonosti. Takve misli ne treba da budu privremene, nego, kao
što naprijed spomenuti ajet ka‘e, zalaganje na Allahovom putu treba
biti neprestalno.
11
Uspjeh se posti‘e u ovoj borbi stalnim i odluènim trudom, imajuæi u
vidu Allahove naredbe. Zaista je Allahova blagonaklonost da On
omoguæava okru‘enje u toku ramazana gdje postoji revnost u duhovnom
napretku. Post i ibadet u ramazanu takoðer su posebna ’borba’, ako se
bri‘ljivo provode.
Huzur je rekao da svaka osoba ima drugaèije sposobnosti i naklonosti,
i da je naredba da tra‘imo Allaha u skadu sa svim svojim sposobnostima
koje imamo. Meðutim, ako sebiène misli i izgovori doðu na put, za mali
napor se umišlja da je ’borba’, èovjek ne mo‘e steæi blizinu Allahu. Huzur
je kroz razna pisanja Obeæanog Mesije a.s., koja je on zapisao u
objašnjavanju naprijed spomenutog ajeta iz sure Al Ankabut objasnio
naèine i sredstva da postignemo Allahovu blizinu i da postanemo
ukljuèeni meðu one koji u Allahovim oèima ’èine dobro’.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da onaj ko je nemaran i lijen ne mo‘e
postiæi isti stepen Bo‘ije milosti kao onaj ko èini napor da sa svom svojom
moæi i iskrenošæu traga za Allahom.
Postoje razlièiti stepeni Allahove blizine koji se mogu postiæi stalnim
zalaganjem na Njegovom putu koje privlaèi Allahovu pa‘nju. Vjerovanje
u nevidljivo i savršeno vjerovanje u Allahove atribute naklanja osobu
prema ovoj borbi. Ako neko nastoji da naðe Allaha jedino kroz intelekt,
Allah ne pokazuje put. Allah nije ostavio èovjeka u mraku što se tièe
ovog traganja. Od dolaska Èasnog Poslanika s.a.v.s. do Sudnjeg dana
mi imamo Èasni Kur’an kao uputu. I prije su takoðer dolazili poslanici.
I Allah je takoðer pokazao znakove kroz Svoje poslanike da doka‘e
Svoje postojaje.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da Allah ka‘e da æe On pokazati Put
svakome ko se zala‘e na Njegovom putu – ovo je Njegovo obeæanje.
Allah nas je pouèio dovi
“uputi nas na Pravi put.” (1:6)
Osoba treba da uèi ovu dovu u toku namaza sa molbom i ‘eljom da
bude ubrojana meðu one kojima su bili podareni duhovni napredak i
pronicljivost.
Ako ovu dovu, koja se uèi na svakom rekatu (dijelu) namaza, uèimo
s du‘nom brigom i samilošæu – ‘eleæi uputu, Allah je poklanja. Oèito je
da kad mudar èovjek izvuèe korist kroz neèiji savjet on je zahvalan onome
ko ga je savjetovao i takoðer nastoji da zasnuje vezu s njima. Zaista, i
12
treba nastojati i zasnovati vezu. Huzur je rekao da je va‘no da ovo
razumijemo jer to vodi uspjehu. Kad poslanici i oni koji su odreðeni od
Boga upuæuju putevima tra‘enja Allaha, neophodno je da ih ljudi slijede
i ostanu povezani s njima. Èasni Poslanik s.a.v.s. je predskazao o dolasku
Mesije u ovo doba. Koliko je onda va‘no posvetiti pa‘nju onome koji je
trebao uputiti èovjeka da zasnuje vezu i pove‘e ga s Allahom. Kako je
onda va‘no da, umjesto što ga bezobzirno odbijaju, ve‘uæi se snjim
nastoje da bar naprave pokus iznala‘enja puteva koji vode Allahu. Oni
trebaju uèiti dovu: ’uputi nas na Pravi put’ da bi ovo uèinili. Hazreti
Musleh Maud r.a. bi èak govorio nemuslimanima da, iako oni ne uèe
Kur’ansku dovu ’uputi nas na Pravi put’, ali ako s otvorenim umom
jednostavno mole Allaha za ispravan put On æe ih uputiti. Mnogi su mu
rekli da im je nakon toga bila otkrivena istinitost islama. Koliko je onda
va‘no za muslimane da probaju ovu formulu! Takoðer je va‘no za nas
Ahmadi muslimane, koji smo prihvatili Imama ovog doba, da
jednostavno ne sjedimo u pozadini nego da se neprestalno borimo na
putu da se pribli‘imo Allahu, pogotovu u toku ovih dana.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je Allah dobro upoznat o onom šta je
u srcima. Ako je osoba bogobojazna onda je On Ghafur (onaj Koji najviše
oprašta) za one koji se okreæu Njemu.
Huzur je objasnio da Allah ispunjava Svoje obeæanje kad se osoba
okrene Njemu. Baš kao što je obeæao da æe pokazati put onome ko se
zala‘e na Njegovom putu – osvjetljavajuæi njihov put, a o onima koji se
okrenu izneseno je da padaju u mrak.
“… I kad oni skrenuše, Allah uèini da njihova srca skrenuše,jer Allah
ne upuæuje neposlušan narod.” (61:6)
Obeæani Mesija a.s. je rekao da baš kao što u obiènom ‘ivotu svaki
postupak ima uèinak (i posljedicu), slièan je zakon religije. Kao što
Allah ka‘e u dva primjera:
“A one koji se trude radi Nas – Mi æemo ih sigurno uputiti Našim
putevima” (29:70)
i
“I kad oni skrenuše, Allah uèini da njihova srca skrenuše,jer Allah
ne upuæuje neposlušan narod.” (61:6)
13
Huzur je objasnio da je èovjekova nesreæa da sebe udaljava od Allaha.
Rekao je da je jedan prijatelj izvan Zajednice došao iz Pakistana da
posjeti Huzura i pitao je šta je bio razlog za ono što se dogaða u zemlji
(Pakistanu) i kad i kako æe biti bolje. Huzur mu je rekao da postoje
samo dvije stvari koje treba imati na umu. Allah ka‘e: ’Doðite k Meni,
uèinite napor, nastojte.’ I Huzur mu je dao navod iz Kur’anskog ajeta.
Allah ka‘e: ’Uèinite najveæi moguæi napor i Ja æu pokazati put.’ Huzur je
pitao ovu osobu je li takvo stanje stvari? On je odgovorio je stanje zapravo
posve suprotno. Huzur mu je odgovorio da kad je situacija takva, onda
Allahov drugi postupak dolazi na djelovanje. Kolektivno Pakistanska
nacija mora promijeniti svoj tok razmišljanja. Pakistanski medij di‘e
galamu i otišli su u krajnost iznošenjem odreðenih izjava koje Huzur
nije ‘elio da ponavlja. Pa ipak niko ne nastoji na uèini zajednièki napor
da zaustavi ove primjere okrutnosti. Da Allah ima milosti.
Objašnjavajuæi kako se Allah odnosi prema dobroæudnim i
dobronamjernim ljudima, Obeæani Mesija a.s. je rekao da na kraju Allah
uklanja nedostatke (mahane) dobroæudnih ljudi i daje im snagu za
pobo‘nost. Sve što je u Allahovim oèima odvratno, postaje odvratno i
za njih. Allah blagoslovljava sve napore koje oni uèine. Putevi koji su
dragi Allahu, postaju dragi i za njih. Njima bude poklonjena snaga koja
ne slabi, blagonaklonost koja se ne iscrpljuje i bogobojaznost (takva)
iza koje ne slijedi grijeh, i tako bude postignuto Allahovo zadovoljstvo;
ali treba vremena da bude podarena ova milost. Èovjek na poèetku
mnogo posræe zbog svoje slabosti, ali kako se njegova neprestalna borba
nastavlja i Allah vidi odluènost i postojanost, On èovjeka privlaèi Sebi
kao što je reèeno:
“A one koji se trude radi Nas, Mi æemo sigurno uputiti prema Našim
putevima. A uistinu je Allah sa onima koji èine dobro.” (29:70)
Dugo i neprestalno nastojanje daju stalnost bogobojaznosti (takvi)
i vjerovanju, i osoba nalazi puteve Bo‘ije ljubavi i znanja.
Objašnjavajuæi ajet:
“A one koji se trude radi Nas, Mi æemo sigurno uputiti prema Našim
putevima. A uistinu je Allah sa onima koji èine dobro.” (29:70)
na drugom mjestu Obeæani Mesija a.s. ka‘e da cijela stvar poèiva na
borbi (trudu i zalaganju), bez koje se ništa ne mo‘e postiæi. Neki ljudi
14
pogrešno navode kako je Sejid Abdul Qadir Gilani r.a. jednim pogledom
preokrenuo kradljivca u poglavicu. Sve je to pogrešno tumaèenje; ljudi
pretpostavljaju i umišljaju da osoba mo‘e postiæi duhovnost da neki
puhnu na njih. Oni koji ‘ure u stvarima s Allahom budu uništeni. Kao i
svaki napredak u svijetu, duhovni napredak je takoðer postepen i ništa
se ne mo‘e postiæi bez borbe (truda i zalaganja) i ova borba takoðer
mora biti u skladu s Allahovim naredbama, umjesto bilo kakve samo
izumljene duhovne vje‘be. Radi ovoga je Allah odredio Obeæanog Mesiju.
Tra‘i se borba (trud i zalaganje) da bi se vrata duhovnog znanja otvorila,
borba koja je provedena na naèine kojima nas je Allah pouèio i u
slijeðenju blagoslovljenog uzora Èasnog Poslanika s.a.v.s. Mnogi ljudi
ovo napuste i posjeæuju pirove i fakire (isposnike) da tra‘e njihovo
’puhanje’. Ovo je grijeh. Uputa dolazi samo od Allaha. On otvara puteve
duhovnog znanja onima koji iskrenog srca tragaju za Njim, onima koji
tragaju za Njim samo zbog iskrenosti i revnosti (usrdnosti). Meðutim,
svako ko nešto pokušava na naèin pokusa radi ismijavanja i ruganja
bude uništen.
Huzur je objasnio da muslimani posjeæuju grobove, nose hamajlije
itd., i smatraju da æe ovo riješiti njihove probleme ili poništiti njihove
grijehe, bez obzira da li klanjaju namaz ili ne. Neki asketi takoðer
umišljaju da mogu dati uputu i reæi ljudima da su postali pobo‘ni time
da im jednostavno daju hamajliju. Isto tako neki ljudi odr‘avaju skupove,
neki Ahmadi takoðer budu upleteni u to, na kojima probavaju druge
izbore (alternativne) naèine zikra smatrajuæi da mogu ostaviti namaz.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da Allah ‘eli da svakog pojedinca oboji
tj. nadahne bojama Svog znanja.
“Uzimajte Allahaovu boju; a postoji li iko bolje boje od Allaha, i mi
jedino Njega obo‘avamo.” (2:139)
Huzur je rekao da svaki vjernik treba nastojati i biti nadahnut
Allahovim bojama, treba da posvoji Bo‘ije atribute. Ovo znaèi da èovjek
posjeduje sposobnosti da prihvati Bo‘ije atribute. Èasni Poslanik s.a.v.s.
je rekao da je Allah stvorio Adema po Svom ugledu. Huzur je objasnio
da je Allah Sattar (Prekrivalac mahana), i da poprimajuæi ovaj atribut
mi takoðer trebamo praktikovati prekrivanje slabosti drugih. Allah je
Šakur (Najviše cijeni) – iako termin ’Šakur’ kad se primjenjuje na Allaha
ima drugaèije znaèenje – i èovjek takoðer treba biti zahvalan Onda je tu
15
opse‘an Bo‘iji atribut Rabbul Alemiin (Gospodar svih svjetova). Imajuæi
ovo u vidu, èovjek mo‘e biti rabb u svojoj ogranièenoj sferi, kao što su
roditelji u odnosu na svoju djecu. Obeæani Mesija a.s. je rekao da osoba
spoznaje Allaha kad Ga tra‘i na naèin da bude Njegov ugled. Ovo znaèi
poprimanje Njegovih atributa. Allah je Rahman (Najmilostiviji) i Rahiim
(Najsamilosniji). Njegova milost je Njegov najva‘niji i glavni atribut.
Kako mogu oni koji poèine okrutnost u Njegovo ime naæi Njegov
put? Huzur je rekao da smo danas ponovo primili tu‘ne vijesti. Teroristi
su napali našu d‘amiju u toku d‘ume namaza u Mardanu (Pakistan).
Meðutim, zbog blagovremene reakcije Khudama (omladinaca) na
du‘nosti oni nisu uspjeli uæi u d‘amiju. Napadaèi su bacili granate,
jedan samoubica napadaè je bio povrijeðen i onda se ubio. Zbog ovoga
se srušila kapija d‘amije i neki zidovi su pali. Nekoliko omladinaca na
du‘nosti bili su povrijeðeni i jedan omladinac je bio ubijen. Inna lillahe
ve inna illejhi rad‘ium. Da Allah uzdigne polo‘aj ubijenog šehida i izlijeèi
povrijeðene. Drugi napadaèi su pobjegli. Koja su vrsta ljudi ovi koji ove
postupke èine u ime Boga? Oni se nikada ne mogu nazivati bogobojaznim
(pobo‘nim), jer u ime Boga napadaju one koji obo‘avaju Boga. Prije
dva dana oni su napali šia skup oduzimajuæi mnoge nevine ‘ivote. Srca
ovih poèinitelja su tako skrenula i nastrana da izgleda da za njih nema
povratka. Oni koji im poma‘u ili oni koji imaju moæ ali ništa ne rade
oko toga takoðer su krivi. Da Allah uskoro oslobodi zemlju od ovih
ugnjetaèa i takoðer oslobodi svijet, jer su se oni sad proširili svuda u
svijetu.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da oni koji nastoje i trude se, na kraju
naðu uputu. Baš kao što sjeme raste kad mu se doda voda i èak nestane
s ciljem da izraste u biljku, tako èovjek, ukoliko se i sve dok se
svakodnevno ne obraæa Allahu za pomoæ, i zala‘e se potpunom iskrenom
predanošæu Njegova milost neæe doæi i bez Allahove pomoæi se ne mogu
dogoditi promjene.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da ashabi Èasnog Poslanika s.a.v.s. nisu
dosegli svoje uzvišene polo‘aje kroz obièno obo‘avanje (ibadet). Veæina
ljudi ‘ele da dosegnu nebesa jednostavnim puhanjem ustima. Niko ne
mo‘e posjedovati uzvišeni polo‘aj Èasnog Poslanika s.a.v.s. – kad se on
nije okoristio od ’puhanja ustima’ ko je onda drugi tu da to uradi? On je
u obo‘avanju Allaha provodio duge, teške sate u peæini Hira, poslije
èega je primio Allahovu milost. Ukoliko osoba ne poništi sebe na
16
Allahovom putu, nema izmjene. Meðutim, kad Allah vidi da je èovjek
nastojao najviše što je mogao i na sebe primio jednu vrstu smrti da tra‘i
Allaha, tada Allah Sebe otkriva toj osobi.
Onaj ko nastoji, te‘i, trudi se i bori na Allahovom putu nikad nije
neuspješan, kao što zaista Allah ka‘e:
“A one koji se trude radi Nas, Mi æemo sigurno uputiti prema Našim
putevima. A uistinu je Allah sa onima koji èine dobro.” (29:70)
Ako mi mo‘emo osjeæati saosjeæanje i sa‘aljenje za nekoga ko ostaje
kasno noæi da se pripremi za ispite, mo‘e li Allah dozvoliti da te‘ak rad
nekoga ko ‘eli da Njega spozna propadne? Zasigurno, nikada.
Kad Uzvišeni duh poma‘e vjerniku to je jednostavno Bo‘iji blagoslov.
On je dat bez ulaganja ikakvog napora (truda) onima koji istinski vjeruju
u Èasnog Poslanika s.a.v.s. i Èasni Kur’an, i tako (taj blagoslov) bude
roðen iz vjerovanja. Uvjet za njegovo udjeljivanje je da je osoba istinita
i ustrajna. Meðutim, Allahova uputa kao što je reèeno u ajetu
“A one koji se trude radi Nas, Mi æemo sigurno uputiti prema Našim
putevima. A uistinu je Allah sa onima koji èine dobro.” (29:70)
nije podarena bez borbe i zalaganja. Onaj ko je naklonjen Allahu, Allah
se takoðer naklanja njemu. Ako osoba nije lijena i nemarna, i èini napor,
kad njegov napor dostigne svoju najvišu taèku on se osvjedoèi u Bo‘ije
svjetlo. Uvjet za uspjeh je da ne izgubimo hrabrost.
Islam poklanja istinsko duhovno znanje, koje uzrokuje smrt ‘ivota
grijeha, koji za uzvrat daje nove ‘ivotne snage. Razlog zbog kojeg ovo
ne mo‘e postiæi svaka oosba je što se to ne posti‘e bez borbe, pokajanja
i potpune potèinjenosti Allahu, kao što je reèeno:
“A one koji se trude radi Nas, Mi æemo sigurno uputiti prema Našim
putevima. A uistinu je Allah sa onima koji èine dobro.” (29:70)
Zbog njihove borbe na Allahovom putu, Allah je ashabe Èasnog
Poslanika s.a.v.s. uporedio sa zvijezdama. Allah ka‘e da je takav bio sjaj
njihove duhovnosti da æe svako ko ih bude slijedio naæi uputu.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je stvarni cilj njegovog zavjeta bai’ata
da se postigne Allahova ljubav i odvratnost za grijeh. Ako se osoba nije
borila na Allahovom putu i nije èinila ibadet poslije bai’ata, onda ta
osoba zapravo ne poštuje bai’at.
17
Huzur je molio Allaha da svako od nas razumije bit ovoga i da se
naši napori uvijek kreæu naprijed i da ispunimo svoj zavjet sa Obeæanim
Mesijom a.s. i da postignemo Allahovo zadovoljstvo; da nikada ne
budemo postiðeni pred Allahom pokazivanjem slabosti u svom obeæanju
i u manjku našeg napora. Da Allah nastavi da nas omoguæava da
ispunimo svoje obeæanje i da tra‘imo Njegovu blizinu i da preostale
dane (ramazana) potrošimo u molitvama više nego ikada prije. Da
Allah Lièno postane naš Štit i da On uzrokuje kaznu naših neprijatelja.
Huzur je rekao da je mislio da iduæe sedmice klanja d‘enazu u
odsustvu za ubijenog šehida ali je primio njegove detalje i Huzur je
najavio da æe klanjati njegovu d‘enazu poslije d‘ume. Ime šehida je
Shaikh Amir Razzak. Bio je star 40 godina i trenutno je slu‘io kao Vakfe-d‘edid
sekretar. On je bio teško povrijeðen u eksploziji u toku
teroristièkog napada i umro je na putu za bolnicu. Iza sebe je ostavio
‘enu i dvoje djece. Njegova d`enaza æe, inšaAllah biti u Rabvi.