Hutbe 2010.

Hutba 10. 09. 2010. – Obuhvatno izlaganje o raznim dovama u zadnjim danima ramazana;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas dao izlaganje o raznim dovama
iz Kur’ana, dovama Èasnog Poslanika s.a.v.s. i dovama Obeæanog Mesije
a.s., i istakao da je danas zadnji dan ramazana; Huzur je molio Allaha
da primi sve dove uèinjene u toku ovog mjeseca, dove liène prirode kao
i dove za Zajednicu. Obeæani Mesija a.s. je imao obeæanje od Boga da je
pobjeda bila u sudbini ove Zajednice. Dove koje mi èinimo samo nam
omoguæavaju da uzmemo uèešæa u blagoslovu povezanim sa onima koji
budu èinili napor za njen uspjeh.
18
Huzur je tra‘io od okupljenih da za njim ponavljaju dove i da na
njih ka‘u ’Amin’. Savjetovao je da ostatak dana, danas, zadnjeg
blagoslovljenog dana ovog mjeseca provedemo u dovama.
Huzur je prouèio slijedeæu dovu:
“Moj Gospodaru, podari mi sposobnost da budem zahvalan za Tvoju
blagodat koju si udijelio meni i mojim roditeljima, i da èinim dobra
djela kojima æeš Ti biti zadovoljan. I uèini ispravnim potomke moje.
Ja se obraæam Tebi; i uistinu sam od onih koji se pokoravaju.”
(46:16)
Sa malom razlikom ova dova je takoðer navedena u suri Al Naml:
“… i uvedi me Svojom milošæu meðu Tvoje dobre robove.” (27:20)
Objašnjavajuæi, Obeæani Mesija a.s. je napisao da je Allah podsjetio
èovjeka da ima dobar odnos prema roditeljima jer majka nosi dijete i
raða ga s velikom teškoæom i doji ga, do trideset mjeseci. Kad pobo‘na
osoba dostigne zrelost on moli Allaha da, u zahvalnosti, bude u stanju
da èini dobra djela s kojima je Allah zadovoljan.
“Gospodaru naš, podari nam u našim braènim drugovima i djeci
radost oèima našim i uèini nas voðama bogobojaznim.” (27:75)
Huzur je rekao da ova dova privlaèi Allahove blagoslove za porodice
i ljudi takvih porodica nastavljaju da uèestvuju, generacija za
generacijom, u napretku Zajednice.
“Naš Gospodaru, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na
buduæem svijetu, i spasi nas od patnje u Vatri.” (2:202)
Obeæani Mesija a.s. je objasnio da, što više svjetskih kontakata vjernik
ima, njegov status postaje viši, jer je njegov ideal svijet. Premda njegov
stvarni cilj treba biti da stekne svijet na naèin da ga uèini potèinjenim
religiji. Baš kao što, kad neko putuje pravi pripreme i uzima opskrbu
itd. sa sobom, ali njegov cilj nije putovanje nego da stigne na odredište.
U ovoj dovi, svijetu je data prednost ali to je rijeè koja postaje izvor
postizanja dobra na Ahiretu. ’Svijet’ treba biti postignut na naèin koji
ima dobro i zaslugu. Huzur je rekao da treba da posvojimo dobre
vrijednosti koje nam omoguæavaju da ispunimo du`nosti prema Allahu
kao i du`nosti prema èovjeèanstvu.
19
Huzur je takoðer naveo slijedeæu dovu iz Kur’ana:
“Gospodaru moj, oprosti meni i bratu mome, i uvedi nas u Svoju
milost, Ti si najmilostiviji od onih koji pokazuju milost.” (7:152)
“Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe i prijestupe u ovoj našoj
stvari, i uèvrsti korake naše i pomozi nas protiv nevjernièkog naroda.”
(3:148)
“…Ti si naš Pomagaè, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si
njabolji od onih koji opraštaju.” (7:156)
“I propiši nam dobro na ovom svijetu, i na Ahiretu; mi smo došli
Tebi (s pokajanjem).” (7:157)
“Moj Gospodaru, daj mi da obavljam namaz ja i moji potomci. Naš
Gospodaru! Primi moju molitvu.” (14:41)
“Naš Gospodaru, oprosti meni i mojim roditeljima i vjernicim na
Dan kad se bude polagao raèun.” (14:42)
“Naš Gospodaru otkloni nam kaznu D‘ehenema; zaista je Njegova
kazna neizbje‘na. Zaista ovo je vrlo ru‘no za privremeni boravak i
za trajni borak.” (25:66-67)
“Moj Gospodaru, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji.” (23:119)
“Naš Gospodaru, mi vjerujemo; oprosti nam zato, i smiluj nam se;
jer Ti si Najbolji meðu milostivima.” (23:110)
“Gospodaru moj, spasi mene i moju porodicu od onog što oni rade.”
(26:170)
“Moj Gospodaru! Izgradi mi kuæu kod Sebe u D‘enetu; i spasi me od
faraona i njegovih djelai spasi me do silnièkog naroda.” (66:12)
Obeæani Mesija a.s. je objasnio da Allah daje u Kur’anu dva primjera
vjernicima. Jedan je primjer ‘ene faraonove koja je tra‘ila utoèište kod
Allaha od girješnog mu‘a. Ovo je primjer onih vjernika koji su svladani
ovosvjetskim ‘eljama ali se onda pokaju. Njihov nafs (’ja’) ih uznemirava
20
i spreèava kao što je faraon uznemiravao svoju ‘enu. Oni posjeduju ‘ja’
koje prekorava. Drugi vjernici su oni koji imaju viši polo‘aj, oni ne samo
da izbjegavaju ono što je loše nego zapravo takoðer posti‘u dobro. Allah
navodi njihov primjer kao primjer hazreti Merjeme. Svaki vjernik
koji dosegne odliènost u bogobojaznosti i èistoæi postaje utjelovljenje
’Merjeme’. Huzur je molio Allaha da nas uèini onakvim vjernicima koji
posti‘u dobro. Da nas Allah oslobodi od upravljaèa nalik faraonu.
Neke druge dove u Kur’anu:
“…Ja sam nadvladan, zato mi pomozi.” (54: 11)
“O Gospodaru moj, spasi me od silnièkog naroda.” (28:22)
“O moj Gospodaru, moj narod je mene odbio. Zato Ti donesi konaènu
presudu izmeðu mene i njih; i spasi mene i vernike koji su samnom.”
(26:118-119)
Huzur je objasnio da se poslanici i njihovi sljedbenici uvijek oslanjaju
na dove. I Obeæani Mesija a.s. je jasno iznio da je naša pobjeda samo s
dovom.
“Moj Gospodaru, ja tra‘im utoèište u Tebi od sumnji šejtanskih. I ja
tra‘im utoèište u Tebi, Gospodaru moj, od njihova prisustva kraj
mene.” (23:98-99)
“Gospodaru naš, obaspi nas saburom i daj da umremo kao
muslimani.” (7:127)
Obeæani Mesija a.s. objašnjava da kad èovjek moli Allah za spokojstvo
i mir u vrijeme nevolje, Allah spušta nur (svjetlo) koje ga ojaèava i
omoguæava mu da nepovoljne okolnosti do‘ivi sa pouzdanjem.
“Gospodaru naš, mi smo svojim dušama nasilje uèinili; i ako nam
Ti ne oprostiš i ne budeš imao milosti prema nama, mi æemo sigurno
biti od izgubljenih.” (7:24)
Obeæani Mesija a.s. je objasnio da je naše vjerovanje da æe, baš kao
što je kroz dovu Adem a.s. nadvladao šejtana, u kasnijem dobu, takoðer,
pobjeda biti postignuta kroz dovu. Adam II æe u kasnijem dobu pobijediti
nad šejtanom kroz dovu:
21
“Gospodaru naš nedaj da naša srca budu iskrivljena nakon što si
nas Ti uputio; i podaj nam milost Svoju; sigurno si Ti jedan veliki
Daravatelj.” (3:9)
“Gospodaru naš, nestavljaj nam na odgovornost ako zaboravimo ili
pogriješimo. O Gospodaru naš, nemoj na nas stavljati teret kao što
si stavio na one prije nas (zbog njihovih grijeha). Gospodaru naš,
nemoj na nas stavljati teret koji je izvan naše moæi; i prijeði preko
naših grijeha i oprosti nam, i smiluj nam se. Ti si naš Gospodar;
zato nam pomozi protiv nevjernièkog naroda.” (2:287)
Obeæani Mesija a.s. je objasnio da ova dova tra‘i Allahov oprost za
bilo kakve poèinjene omaške (propuste).
“O Gospodaru naš, podari nam strpljenja, i uèvrsti naše korake, i
pomozi nas protiv nevjernièkog naroda.” (2:251)
Obeæani Mesija a.s. je objasnio da nas Allah ne bio pouèio dovi kao
što je ova da nije bio Oprostiv.
“Naš Gospodaru, nemoj nas staviti sa silnicima.” (7:48)
“Gospodaru naš, mi vjerujemo u ono što si Ti objavio i mi slijedimo
poslanika. Zato nas upiši meðu one koji svjedoèe (o istini).” (3:54)
Zatim je Huzur iz raznih hadisa naveo dove Èasnog Poslanika s.a.v.s.:
“O Allahu, ja tra`im utoèište kod Tebe od ljenosti i nemara, starih
godina, oskudice, patnje u grobu, zla vatre i patnje Vatre. Èuvaj me
u Svom utoèištu od kušnje zla imetka, od kušnje siromaštva i ja
tra`im Tvoje utoèište od kušnje Anti-Krista. O Allahu, oèisti moje
pogreške hladnom vodom baš kao što odjeæa bude oèišæena od
prljavštine. Napravi razdaljinu izmeðu mene i mojih grijeha kao
što si napravio razdaljinu izmeðu Istoka i Zapada.”
“O Allahu, oprosti moje grijehe i uveæaj moju kuæu za mene i
blagoslovi moju opskrbu/sredstva za `ivot.”
“O Allahu, ja tra`im Tvoje utoèište od bespomoænosti, nemara,
kukavièluka i klonulosti starih godina. Ja tra`im Tvoje utoèište od
kazne groba. O Allahu, ja tra`im Tvoje utoèište da budem spašen od
kušnji `ivota i smrti.”
22
“O Allahu, ja tra`im Tvoje utoèište od srca koje nema poniznosti i
nema pokornosti, i ja tra`im utoèište od dove koja nije primljena i
od nafsa (svog ’ja’) koje nikad nije zasiæeno i od znanja koje ne daje
korist. Ja tra`im Tvoje utoèište od svih ovih stvari.”
“O Allahu, ja sam zgriješio svoju dušu, nema nikog drugog osim
Tebe ko mo`e oprostiti grijeh. Oprosti mi zato Svojim oprostom i
imaj milosti prema meni. Nema sumnje, Ti si onaj koji Najviše prašta,
Najmilostiviji.”
“O Allahu, oprosti mi grijehe i zaštiti me u svim mojim stvarima od
kušnje moje nesvjesnosti i neznanja, i zaštiti me od svih takvih kušnji
o kojima Ti znaš a o kojima ja neznam. O Allahu, oprosti moje
grijehe – one namjerne i one nenamjerne. Oprosti mi sve grijehe koje
su u meni. One koje sam poèinio i one koje nisam, koje sam poèinio
izvan vidokruga i one koje sam poèinio otvoreno, oprosti mi sve
njih. Jedini Ti mo`eš osobu povesti naprijed i uèiniti da se sklon
prema Tebi i jedini Ti imaš moæ nad svim.”
“O Allahu, ja sebe predajem Tebi, ja se oslanjam na Tebe i vjerujem
u Tebe. Ja se Tebi obraæam i sa protivnicima vodim debatu s Tvojom
pomoæi. I ja svoj predmet podnosim Tebi. Oprosti sve moje grijehe:
one prethodne, buduæe, otvorene i skrivene. Jedini Ti si Prvi i
Posljednji. Niko nije vrijedan obo`avanja osim Tebe.”
“O Allahu, stavi svjetlo u moje srce, svjetlo u moje oèi, stavi svjetlo u
moje uši, s moje desne strane i lijeve, stavi svjetlo iza mene i svjetlo
ispred mene, i stavi svjetlo iznad mene i ispod mene. O Allahu! Uèini
me utjelovljenjem svjetla.”
“O Allahu, pokloni mi Svoju ljubav, podari mi da volim one koji
Tebe vole; podari mi da mogu èiniti djela koja æe zadobiti Tvoju
ljubav. Uèini da mi Tvoja ljubav bude dra‘a od ljubavi prema sebi,
prema mojoj porodici i prema hladnoj svje‘oj vodi.”
“O Ti koji okreæeš srca, èuvaj moje srce èvrstim na Tvojoj pokornosti.”
Zatim je Huzur citirao neke dove i objave Obeæanog Mesije a.s.:
“Gospodaru, sve stvari su u slu`bi tebi, Gospodaru, èuvaj i pomozi,
i imaj milosti prema meni.” (Tadhkirah, str. 801)
23
“O moj moæni Bo`e, moj voljeni Vodièu, poka`i nam put koji nalaze
èisti i istinoljubivi, i spasi nas od puteva koji samo vode svjetskim
`eljama ili zlobi, ogorèenosti (pakosti) ili materijalizmu.”
“Ja sam griješan i slab. Ne postoji nikakav drugi put osim s Tvojom
pomoæi. Imaj milosti i podari mi oprost grijeha koji æe me oèistiti.
Jer ne postoji niko osim Tvoje milosti da mo`e oèistiti.”
“O, Voljeni, dra`e Biæe od obiènih dragih, oprosti moje grijehe i ukljuèi
me u Tvoje iskrene robove.”
Obeæani Mesija a.s. je savjetovao slijedeæu dovu nekome ko je tra‘io
da ima koncentraciju u namazu:
“O Allahu Uzvišeni, Moæni i Gospodaru slave; ja sam griješan i poèinio
sam mnoge grijehe koji su uticali na moje unutrašnje biæe i ja ne
mogu da osjeæam slast u namazu. Oprosti mi moje grijehe Svojom
milošæu i ljubaznošæu, i oprosti moje prijestupe, omekšaj moje srce i
stavi svoju velièanstvenost, Svoje strahopoštovanje i Svoju ljubav u
moje srce. Tako da tvrdoæa mog srca bude uklonjena i da mogu
postiæi koncentraciju u namazu.”
“O moj Gospodaru, imaj milosti prema meni. Sigurno Tvoja samilost
i milost spašavaju osobu od kazne.”
“O moj Gospodaru, poka`i mi kako o`ivljavaš mrtve. I pošalji Svoj
oprost i milost s neba.”
“Tvoj Gospodar æe stvoriti razliku izmeðu istine i la`i. Ti vidiš svakog
reformatora i istinitog.” (Tadhkirah, str. 801)
“Gospodaru, poka`i mi sva Tvoja obuhvatna svjetla.” (Tadhkirah,
str. 766)
“Gospodaru, ne ostavi na Zemlji ni jednog od nevjernika.” (Tadhkirah,
str. 821)
“Gospodaru, èuvaj me, jer me moj narod ismijava.” (Tadhkira, str.
823)
“Gospodaru, oprosti i imaj milosti s neba. Gospodaru, ne ostavljaj
me samog, Ti si najbolji od nasljednika. Gospodaru, reformiši ummet
Muhammedov. Naš Gospodaru, presudi izmeðu nas i našeg naroda
s istinom. Ti si najbolji Sudac.” (Tadhkirah, str. 301)
24
“Uèini da srca mnogih budu naklonjena meni.” (Tadhkirah, str. 918)
“Gospodaru, daj mi prevlast nad vatrom.” (Tadhkirah, str. 744)
“O Gospodaru svih svjetova, ja ne mogu izraziti zahvalnost Tvojim
blagonaklonostima. Oprosti moje grijehe da ne budem uništen. Stavi
Svoju posebnu ljubav u moje srce tako da mi bude podaren `ivot.
Prekri moje propuste i uèini da èinim djela s kojima æeš Ti biti
zadovoljan. Ja tra`im utoèište kod Tvog Plemenitog prisustva da
me ne zadesi Tvoja kazna. Imaj milosti i zaštiti me od nevolja ovog
svijeta i Ahireta, jer svi su blagoslovi u Tvojoj ruci. Amin suma Amin.”
“Naš Gospodaru, oprosti nam naše grijehe, mi smo griješili.”
“O Gospodaru, Svemoguæi, iako je uvijek bio Tvoj sunnet da poklanjaš
mudrost djeci i neukim i da stavljaš sjenke putpunog mraka na oèi
filozofa ovog svijeta, no, ja te krajnje ponizno i kratko molim prema
nama da privuèeš zajednicu izmeðu ovih, baš kao što si privukao
nekoliko i podari im Svoj uvid i daj im (iskrena) srca tako da mogu
vidjeti i èuti i razumjeti, i da mogu cijeniti blagoslov koji si Ti poslao
na vrijeme i budu privuèeni da ga steknu. Ako Ti budeš htio, Ti ovo
mo`eš proizvesti, jer ništa za Tebe nije nemoguæe.”
“Moj Gospodaru, moj Gospodaru, pomozi Svog roba i ponizi
neprijatelje. Odgovori mi, o Gospodaru, odgovori mi. Koliko dugo
æe se oni rugati Tebi i Tvom Poslaniku, koliko dugo æe Tvoju Knjigu
nazivati la`nom i vrijeðati Tvog Poslanika? Ja Te molim za Tvoju
milost, o Vjeèni, Samoodr`avajuæi, Pomagaèu.” (Tadhkirah, str. 199)
Obeæani Mesija a.s. je napisao: “Ja sam èinio dove za èlanove Pokreta
i za Kadian kad mi je došla objava: Oni su otišli (odvratili se) daleko od
naèina `ivota; zato ih smrvi.”
“Ja sam se èudio zašto je mrvljenje bilo meni pripisano. Onda sam
pogledao na dovu koja je napisana na zidu sobe za dove (Bait ut
dova) koja glasi: Gospodaru, èuj moju dovu i satri Tvoje neprijatelje
i moje, i ispuni Svoje obeæanje i pomozi Svog roba i poka‘i nam
Svoje dane i izoštri za nas Svoju sablju… Ova objava i ova dove
uzete zajedno pokazuju da je stiglo vrijeme za primanje ove dove.”
(Tadhkirah, str. 620)
Huzur je molio Allaha da nam poka‘e slavu ove dove.
25
“Uzvišen je Allah sa svom Svojom uzvišenošæu, uzvišen je Allah, Veliki.
O Allahu, blagoslovi Muhammeda i narod Muhammedov.”
Huzur je rekao, koristeæi se od dove hazreti Muslih Mauda r.a., on æe
je predstaviti u zakljuèku.
“O moj Svemoguæi Stvaraoèe, moj Voljeni, moj Gospodaru, moj
Vodièu; o Stvaraoèe nebesa i Zemlje, onaj koji imaš moæ nad svim.
O Bo`e, koji si poslao hiljade poslanika za uputu. O Bo`e, koji si
poslao velièanstvanog poslanika kao Èasnog Poslanika s.a.v.s. O
milostivi Bo`e, koji si poslao slugu kao Mesiju u njegovoj
potèinjenosti, za uputu ljudima. O Stvaraoèe svjetla i Ti koji
rastjeruješ mrak, Tvoji ponizni robovi Te mole za Tvoje obeæanje
koje si dao Svom naomiljenijem Poslaniku i našem uèitelju, Èasnom
Poslaniku s.a.v.s. Mi Te takoðer molimo za ona obeæanja koja si dao
iskrenom i predanom pokloniku Èasnog Poslanika s.a.v.s. i krajnje
Te ponizno molimo da nam poka`eš velièanstvene znakove ispunjenja
ovih obeæanja. Mi imamo pronicljivost u ovo i zato vjerujemo da si
ti istinit u Svojim obeæanjima, zasigurno æeš Ti ispuniti Svoja
obeæanja. Ali mi smo takoðer svjesni straha da zbog naše
bezvrijednosti i nezaslu`nosti i prekršaja, da vrijeme ispunjenja ovih
obeæanja mo`da bude odvedeno dalje. Mi Te molimo od Tvog
Rahmanijata, previdi naše greške i uprkos naših grijeha nastavi da
nas blagoslovljavaš Svojom milošæu baš kao što Si nas uvijek
blagoslovljavao. Uprkos što mi nismo ispunili svoje du`nosti na naèin
kako du`nosti trebaju biti ispunjene. Ti si uvijek prosipao Svoju
milost i blagoslove na nas i ojaèao našu vjeru. Danas Te ja opet
ponizno molim, da, o Milostivi Bo`e, o Bo`e koji daješ, o Bo`e koji
prekrivaš propuste, o Ti koji najviše praštaš, Najmilostiviji Bo`e,
nikada ne zatvaraj vrata Svog Rahmanijjata i Vahabijjata (odlika
davanja) prema nama. Uvijek prekri naše slabosti i naše greške,
dr`i oko oprosta na nama i nikada nemoj obustaviti Svoje blagoslove
na nas. Mi tra`imo svako dobro od Tebe koje si odredio za svakog,
zapravo, podari nam svako dobro kojeg si Ti Gospodar, samo kroz
Svoju milost. O moj Bo`e, ja usrdno preklinjem sve Tvoje atribute i
pokoravam se Tebi da nam dadneš njihovo dobro. O naš voljeni
Bo`e, mi se srèano i iskreno Tebi pokoravamo i obraæamo se Tebi da
primiš naše dove Svojom milošæu i prema Svom obeæanju. Poslušaj
26
naše dove. Stvori razdaljinu izmeðu nas i onih koji su umorni od
obo`avanja Tebe. Uèini nas iskrenim slugama milostivog Boga, natopi
naša prsa Tvojom ljubavi, uèini našu rijeè i djelo lijepim (plemenitim)
i èistim, i onim koja mogu biti `rtvovana na Tvoju naredbu. Da
budemo potpuno predani Tvom Poslaniku s.a.v.s. i da uèimo salavate
na njega. Da pokazujemo savršenu poslušnost Tvom Obeæanom
Mesiji a.s. kojeg si Ti poslao u ovo doba prema Svom obeæanju. Da
oèitujemo svaku njegovu naredbu, priznavajuæi ga kao ’sudiju i
posrednika’. O Bo`e, mi Te ponovo molimo, ispuni naša prsa Svojom
ljubavi, ukloni naše nedostatke (mahane), uvijek nas spasi od
šejtana. Da postanemo oni ljudi koji privlaèe Tvoju ljubav. Zaštiti
nas od svih nevolja i bola, i spasi nas od svih teškoæa. O naš Bo`e,
ovo je naša ponizna dova. Otvori prsa svijetu za istinu Ahmadijjata,
istinskog islama i uèini sve muslimane jednim ummetom. Oslobodi
muslimane od svih iskušenja i nereda koji su ih progutali, otvori im
oèi da prepoznaju Tvog Obeæanog Mesiju i Mehdija. O Allahu, daj
razum svijetu da prepoznaju Imama doba i budu spašeni da ne padnu
u vatrenu provaliju. Amin, o Gospodaru svih svjetova.”
Na kraju je Huzur dao tu‘nu vijest o još jednom šehidu u Pakistanu.
Nasir Ahmad Butt sahib iz Feslabada je bio ubijen 8. septembra. Njegov
djed je došao iz Kadiana i bio je prvi Ahmadi u porodici. Nasir sahib je
bio vlasnik voæare. Dok je sjedio u svojoj radnji usred dana motorista sa
šljemom na glavi je pucao u njega èetiri puta. Tri metka su ga pogodila
u prsa a jedan u lice i bio je na mjestu mrtav. Jedan zaposleni je takoðer
bio prisutan u radnji kao i neke mušterije no napadaè je ipak uspio
pobjeæi. Šehid je imao 51 godinu i imao je izvanrednu predanost Halifatu
i uèenjacima D‘emata. Posveæivao je veliku pa‘nju Huzurovim hudbama
petkom. Bio je vrlo popularna osoba u svojoj oblasti i svi su ga voljeli.
Njegovoj d‘enazi su prisustvovali mnogi poslovni drugovi, mušterije i
drugi izvan D‘emata. Njegova posebna vrlina je bila gostoprimljivost.
Njegova ‘ena je obavljala du‘nost predsjednice ‘enske organizacije.
Iza njega su ostali stari roditelji, hudovica, dvije kæeri i sin. Da Allah
pokloni èvrstinu o‘alošæenim i uzdigne polo‘aj šehida u D‘ennetu.
Huzur je najavio da æe poslije d‘ume namaza klanjati d‘enazu u
odsustvu.