Hutbe 2010.

Hutba 17. 09. 2010. – Prva Ahmadi džamija u Irskoj;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu petkom odr‘ao iz Galwaya u Republici
Irskoj. On je na poèetku prouèio ajete iz sure Al Bakara:
“I kad su Ibrahim i Ismail dizali temelje posebne Kuæe, (moleæi):
‘Naš Gospodaru, primi od nas; uistinu Ti uvijek sve èuješ, imaš trajno
znanje. Gospodaru naš, uèini nas dvojicu pokornim Tebi i od naših
potomaka ummet pokoran Tebi. I uèi nas kako da Te obo`avamo i
`rtvujemo se, i okreni nam se sa prihvatanjem pokajanja; zaista Ti
mnogo primaš pokajanja (i) milostiv si.” (2.128-129)
Huzur je rekao da je ovo njegova prva posjeta Irskoj i da je došao da
polo‘i kamen temeljac prve Ahmadi d‘amije u Irskoj. Rekao je da je
savjetovao Irski d‘emat da prvu d‘amiju grade u Galway a ne u Dablinu,
kako su se neki nadali, i svako je ovo prihvatio sa zadovoljstvom. Huzur
je rekao da na neki naèin Galway je ’kraj Zemlje.’ On je na obali Atlanskog
okeana i ako se povuèe prava linija od obale, nema više ni dalje ni
jednog evropskog ostrva. Tako, ovdje, na ’kraju Zemlje’, sljedbenici
Obeæanog Mesije a.s.su bili u stanju da grade d‘amiju da objave poruku
Bo‘ijeg Jedinstva. Dok je cilj gradnje d‘amije da oèisti i uèini èovjeka
boljim klanjaèem, okupiti se u d‘amiji pet puta dnevno i obratiti se
Bogu, takoðer je izvor upuæivanja poruke Bo‘ijeg Jedinstva svijetu.
Uzdiæi glas: ’Niko nije vrijedan obo‘avanja osim Allaha i Muhammed je
Njegov poslanik,’ tako da kad ovaj glas sti‘e sa nebesa mi smo takoðer
ukljuèeni meðu one s kojima je Allah zadovoljan.
Iz ovog razloga je Allah poslao Mesiju Muhammeda s.a.v.s. èiji je
dolazak bio predskazan od ranijih poslanika i Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Njegov zadatak je bio da uzdigne slogan allahu ekber i da poruku kelimei
28
šehadeta (muslimanskog proglasa vjere) upute svijetu i uèine da se
okrenu Bogu i da ga dovedu u potèinjenost voljenog Poslanika s.a.v.s.
Obeæani Mesija a.s. nije donio nikakvu drugu poruku osim ove.
Kad je Allah objavio Obeæanom Mesiji a.s.: ’Ja æu odnijeti tvoju poruku
do krajeva svijeta’ (Tadhkirah, str. 381) to je znaèilo upravo ovu poruku
koju je Èasni Poslanik s.a.v.s. donio, koji je usavršila Šerijat i podarila
dobrotvornost konaènog blagoslova svijetu koji je tra`io blagoslov.
Slijedeæi stopama svog uèitelja, Obeæani Mesija a.s. je takoðer, uèinio
(napravio) marljiv (ustrajan) trud da ovu poruku uputi svijetu. Allah ej
obeæao Mesiji Muhammeda da je bio odreðen kao izvor za pobjedu ove
religije i da je to bilo Bo`ije obeæanje da æe konaèna pobjeda biti pobjeda
islama, tako da on ne treba biti uznemiren preprekama na tom putu.
Njemu je Allah rekao da to nije bila samo njegova misija, to je takoðer
bila Allahova odredba i zato je Bo`ija pomoæ i potpora bila uvijek s
njim. Iz ovog razloga æe, takoðer – uprkos nedostatka sredstava i ljudskih
nemoæi – Allah završiti misiju Obeæanog Mesije, koja ima za cilj da svijet
dovede pod zastavu Jednog Boga i Èasnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je
dodao da je historija D`emata svjedok svemu ovome. Uzmite naprimjer
sredstvo MTA, i naèin kako prenosi poruku Ahmadijata, istinskog islama.
Gdje god Halifa vremena èini posjetu, njegov glas je otamo prenesen.
Huzur je rekao da je prije spomenuo Fiði i neka druga mjesta u pogledu
na to da je poruka Obeæanog Mesije a.s. stigla kroz njegove halife sa
ovih krajeva Zemlje preko MTA. To je ogroman dokaz istinitosti
Obeæanog Mesije a.s. da samo ima neko sa pronicljivošæu da to shvati.
Huzur je rekao da je današnja hudba petkom takoðer bila veza u istoj
seriji, jer po Huzurovom mišljenju Galway je takoðer bio jedan od
’krajeva svijeta’.
Huzur je rekao da trebamo voditi raèuna da kad god je zadatak
povjeren Obeæanom Mesiji a.s. sada je takoðer zadatak njegovih
sljedbenika. Uprkos Bo‘ijeg obeæanja o pobjedi, Obeæani Mesija a.s. je
uvijek bio zabrinut. Uprkos redovitih uvjeravanja od Boga, on niti je
slabio svoje napore, niti svoje dove ni brigu da Bo‘ije obeæanje ne bi
bilo odvraæeno zbog tog slabljenja. On je sve ovo nauèio od svog uèitelja,
Èasnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je naveo primjer bitke na Bedru gdje je
uprkos ponavljanih Bo‘ijih uvjeravanja Èasni Poslanik s.a.v.s. ostao
nespokojno zauzet u dovama, u tolikoj mjeri da je s patosom ovih dova,
njegovo tijelo se treslo toliko da mu je ogrtaè stalno padao. Hazreti Ebu
29
Bekir r.a. ga je neprestalno tješio, podsjeæajuæi ga o Allahovim obeæanjima
o pobjedi u bici uprkos slabe i nenaoru‘ane vojske. Ko je mogao znati
više od Poslanika s.a.v.s. da je Allah sigurno bio s njima? Pa ipak je
nastavio sa svojim patos-natovarenim i pojaèanim dovama, da ne bi
bilo kakvo slabljenje odvratilo Allahova obeæanja. Bo‘iji miljenik s.a.v.s.
bio je upoznat da Allah nije ni u kakvoj potrebi i nu‘di. Huzur je rekao
da je ovo pogled da istinski sljedbenici se dr‘e, zaista, treba da se dr‘e.
Oni posvajaju poniznost cijelo vrijeme i tra‘e Allahove blagoslove i
nikada ne zaèinju misao da je bilo kakav blagoslov rezultat njihovih
napora.
Huzur je rekao da nam naprijed spomenuti ajeti daju upravo istu
pouku citirajuæi dogaðaj oca svih poslanika, Ibrahima i njegovog sina
Ismaila a.s. dok su ponovo gradili Kabu. Oni su sa neobiènom poniznošæu
molili Allaha da primi ‘rtvu koju èine Njegovom naredbom. Allah ih je
obavijestio da je ovo bila najstarija kuæa koja æe postati znak Bo‘ijeg
Jedinstva za ostatak vremena. Pa ipak su oni molili da uporeðenjem sa
dobrotvornošæu koje æe biti primaoci, njihova ‘rtva je bila beznaèajna i
zaista je to takoðer ovisilo o Allahu da primi njihovu ‘rtvu. Oni su s
krajnjom poniznošæu molili Allaha koji sve Èuje, da primi šta god su oni
podnijeli u graðenju Kuæe, što je bilo s Bo‘ijom naredbom. Oni su molili
za primanje ove ‘rtve da se manifestuje sa njihovim imenom povezanim
s ovom Kuæom. Oni su preklinjali Allaha s Njegovim atributima
Sveznajuæeg, da On zna šta je bilo u njihovim srcima i kako su se oni
iskreno obratili Njemu. Oni su molili da njihova dova bude tako primljena
i da za sebe – budu uèinjeni nasljednicima ove zgrade, sve dotle dok se
Bo‘ije Jedinstvo bude proglašavalo odatle, njihovo ime ostaje povezano
s njom i oni koji doðu ovoj Kuæi takoðer ih spominju u svojim dovama.
Huzur je rekao, zaista, ime blagoslovljenog oca se spominje i danas.
Svaki put kad muslimani uèe salavat i prizivaju blagoslove i selame na
Èasnog Poslanik s.a.v.s. oni takoðer prizivaju blagoslove na hazreti
Ibrahima a.s. i njegov narod. Ova èast mu je bila podarena zbog njegove
savršene pokornosti. Allah ka‘e:
“i Ibrahim, koji je ispunio obeæanje…” (53:38)
Obeæani Mesija a.s. je objasnio da ukoliko èovjek ne postane Allahov
rob s potpunom istinitošæu i iskrenošæu teško je postiæi duhovni polo‘aj.
Obeæani Mesija a.s. je rekao pogledu hazreti Ibrahima a.s. da ga je
30
Allah proglasio onim koji je ispunio obeæanje (naredbe). On je rekao da
èovjek oèisti svoje srce od svega drugog i da ga napuni Bo‘ijom ljubavi,
da praktikuje u skladu s onim što Allah ‘eli i bude spreman da se pokori
Allahu baš kao što se sjena pokorava zbilji, i da Bo‘ija volja i èovjekova
volja postanu isto – sve se ovo posti‘e kroz dovu. Obeæani Mesija a.s. je
rekao da se vrijednost i polo‘aj èovjeka stièe kroz njegovu iskrenost kao
što je u sluèaju hazreti Ibrahima a.s. Èasni Kur’an proglašava: ’i Ibrahim,
koji je ispunio obeæanje (naredbe).’ On je bio stavljen u vatru pa ipak nije
prihvatio da obo‘ava idole.
Huzur je rekao da èesto uèimo ove ajete prilikom otvaranja d‘amija,
da je u njima takav bit duha da to moramo imati u vidu. Èak i ako
èinimo ‘rtve, mi ne znamo da li to èinimo iz umišljenih razloga ili iskreno.
Allah zna najbolje, da nas On uvijek ukljuèi meðu one koji èine iskrene
‘rtve. Huzur je rekao da su naše d‘amije izgraðene od strane naših
èlanova kao što æe i ova d‘amija u Irskoj biti izgraðena. Mi moramo
moliti Allaha da naša ‘rtva za ovu d‘amiju postane izvor postizanja
Allahovog zadovoljstva a da ne dozvolimo gajenje ideje da èinimo veliku
‘rtvu. Huzur je rekao da ima mnogo onih koji dobro zaraðuju u Irskom
d‘ematu, za razliku od Pakistana, nekih afrièkih i drugih nerazvijenih
zemalja gdje se ljudi odreknu hrane da bi gradili d‘amije i ipak ‘ele da
daju više. Huzur je rekao da zna mnoge Ahmadi Afrikance èija je praksa
takva. Finansijka situacija nekih od njih se popravila i to je takoðer
poveæalo njihov stepen ‘rtvovanja i oni daju ogromno. Ima takoðer
pojedinaca koji su dali za gradnju cijele d‘amije. Allah je Zajednici
Obeæanog Mesije a.s. podario takve ljude koji imaju zadivljujuæi osjeæaj
‘rtvovanja, pa ipak oni ne misle da èine ikakvu ‘rtvu.
Huzur je rekao da, kao što je ranije spomenuo, veæina èlanova
d‘emata u Irskoj zadovljno su prihvatili Huzurov savjet da prvu d‘amiju
grade u Galway. Meðutim, mo‘da bude nekih koji su ‘eljeli da ona
bude izgraðena u Dablinu. Jedno ili dvoje su èak pisali Huzuru u pogledu
ovoga. Pošto je veæi broj èlanova d‘emata u Dablinu, njihova ‘elja je
opravdana. Meðutim, tu je nekoliko drugih razloga zbog kojih je bilo
odluèeno da se prvo gradi u Galway. Zbog toga, èak oni koji protiv èije
volje ova gradnja se nastavlja treba da cijelim srcem uèestvuju i ne treba
da misle da pošto oni ‘ive u Dablinu da æe uèestvovati kad tamo bude
graðena d‘amija. Huzur je rekao da je ovo centralni projekat i svi trebaju
uzeti uèešæe u tome. Kad inšaAllah d‘amija bude izgraðena u Dablinu,
31
opet, svi æe uzeti uèešæe. Ovo je utiranje puta, gradnja d‘amija neæe
stati ovdje. Ovo je to što oznaèava iskrenost. Iskrenost takoðer znaèi
ispunjavanje svog zavjeta. Svaki Ahmadi se zavjetovao da æe uvijek biti
spreman da ‘rtvuje svoj ‘ivot, imetak, vrijeme i èast; zato æe svaki
Ahmadi nesebièno uèestvovati u ovome koliko najviše mo‘e. Ovo je to
što je zahtjev vremena. U druga vremena su drugi zahtjevi. Šta mo‘e
biti vrednije finansijsko davanje od gradnje koja treba biti izgraðena za
obo‘avanje Boga? Šta god su Bo‘iji odabrani ljudi imali, oni su dali za
gradnju Bo‘ije kuæe (Kabe). Allah je primio njihovo ‘rtvovanje i poslao
Svog najomiljenijeg Poslanika od njegovih potomaka i takoðer je povezao
njihova oba imena sa Svojim miljenikom do kraja vremena. Ova ‘rtva
je stekla ogromno primanje u Bo‘ijim oèima i nama je nareðeno da
gradimo d‘amije imajuæi u vidu ovu ‘rtvu. Tako da uvijek budemo
podsjeæeni o ovoj ‘rtvi i da analiziramo svoj stepen iskrenosti imajuæi u
vidu ovaj iskreni postupak. Ovo je duh koji treba imati onaj ko gradi
d‘amije. Za ovu svrhu slijedeæi ajet Kur’ana iznosi neke prakse koje
moramo imati u vidu za koje su ova dvojica Bo‘ijih miljenika èinili dove:
’…uèini nas pokornim Tebi…’
Prvi uvjet za onoga ko gradi kuæu za obo‘avanje je da bude savršeno
poslušan i pokoran Bogu jer samo ovo mo‘e postiæi iskrenost. Kad èovjek
moli Boga za savršenu poslušnost i pokornost, i obave‘e se, on æe
nastojati koliko najviše mo‘e da poka‘e izvanredan uzor pokoravanja.
Ovo æe za sobom povuæi ispunjavanje du‘nosti prema Allahu kao i
du‘nosti prema èovjeèanstvu; i takoðer podiæi standard ibadeta i potpune
poslušnosti upravnom sistemu D‘emata. Kad èovjek èini takve napore
on razmišlja o tome da ova dobra djela ne bi bila izgubljena poslije
njega. Radi ovoga nas je Allah pouèio dovi, skupa sa dovom za gradnju
Njegove kuæe, kao i za svoje potomke da budu obo‘ni, da ostanu vezani
sa upravom D‘emata i da ispunjavaju du‘nosti drugih predstavljajuæi
visok moral.
Huzur je rekao da mnogi ljudi koji su dali zavjet bai’ata u vrijeme
Obeæanog Mesije a.s.- bio je prilièan broj u sjevernim oblastima
(Pakistana), ali nisu mogli duhovno obuèiti svoje porodice. Kao rezultat,
postepeno su njihovi potomci postali odvojeni od Zajednice. Zato, kad
èinite dove za sebe, takoðer molite Allaha za svoju buduæu generaciju,
jer jedino ovo donosi uspjeh.
32
Allah je prema tome primio dovu hazreti Ibrahima i Ismaila a.s. i
ovo mjesto je postalo središnji dio svih d‘amija svijeta i meðu njima je
bio roðen veliki Poslanik koji je utemeljio nove ogromne stepene
poslušnosti; pokornosti i ‘rtvovanja, stepene mnogo više od onih hazreti
Ibrahima a.s. Allah nam je onda naredio:
“Zaista vam je u Poslaniku lijep primjer, za onog ko se nada Allahu
i Sudnjem danu i ko Allaha mnogo spominje.” (33:22)
Ovaj blagoslovljeni uzor utemeljio je nove i više stepene ibadeta.
Poslije stizanja u Medinu, prva stvar koju je uradio bila je da izgradi
d‘amiju tako da se ljudi mogu okupiti na jednom mjestu i obo‘avati
Allaha. Svijet je svjedok kako je Poslanikova d‘amija postala sto‘er
(središte) za obo‘avanje Boga dan i noæ i ovo se nastavlja i danas. Tako,
skupa sa gradnjom Bo‘ije kuæe, trebaju biti uèinjene dove i napor za
vaše potomstvo da ostanu vezani s Bogom, jedino onda mo‘e biti
ispunjen cilj gradnje d‘amija. Ne treba smatrati da je èinjenjem
finansijskih ‘rtava odgovornost osobe završena. Od polaganja prve cigle
do zadnjeg crijepa na krovu, obaveza je svakog od nas da èinimo dove
za d‘amiju da takoðer bude ispunjena klanjaèima.
Ima d‘amija o kojima je reèano da je sam njihov temelj polo‘en na
neredu (smutnji) no mi æemo podizati d‘amije èiji temelji su uzdignuti
na bogobojaznosti. Stvarna radost d‘amije je kad uèini da se osoba
okrene Bogu više nego ikada. Ajet (2:129) je dova koja nas treba pouèiti
ovim naèinima ‘rtvovanja koja su primljena u Bo‘ijim oèima.
Huzur je rekao da æe d‘amija u Galway staviti ogromnu odgovornost
na Ahmadi muslimane u Irskoj. Ako oni shvate ovu stavrnost, Allahovom
milošæu, oni æe postiæi primanje. Dova iz ajeta (2:129) zakljuèuje na
usrdnoj molbi da naši ljudski propusti, ljenost ili bilo koja slabost ne
odvrate zadatak koji nam je bio povjeren. Mi molimo Allaha: Ti nas
Svojom milošæu èuvaj privuèene tome i oprosti nam našu lijenost ili
bilo koju slabost jer Ti si onaj Koji se èesto obraæa sa samilošæu i Milostiv.
Huzur je rekao da pokajanje stièe primanje kad osoba neznajuæi bude
upletena u greške. Ako bude odr‘ano ovaj slijed izbjegavanja bolesti
(zala), Allah takoðer blagoslovljava i Milostiv je u pogledu gradnje
d‘amija, On nas osposobljava da budemo privuèeni zadatku naše rastuæe
odgovornosti. Huzur je rekao da æe danas biti privuèena pa‘nja medija
33
na polaganje kamena temeljca d‘amije. Ovo æe postati povod
predstavljanja Zajednice. Iz iskustva iz raznih zemalja znamo da je pa‘nja
privuèena i s ovim svaki Ahmadi koji ‘ivi ovdje imat æe veæi znaèaj.
Lokalni ljudi æe ih primjeæivati, bit æe otvoreni putevi za prenošenje
poruke i oni æe morati napraviti veæe napore nego prije.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da ako ‘elite da negdje predstavite islam,
izgradite tamo d‘amiju. Huzur je rekao da se nada da æe Ahmadi Irske
biti primorani da prošire svoj djelokrog prenošenja poruke. Svaki ahmadi
koji ‘ivi ovdje, muškarac, ‘ena, mladi i stari, trebat æe predstavljati dobar
uzor, zauzeti se u istigfar tako da im Allah pokloni jakost.Huzur je rekao
da su hazreti Ibrahim i Ismail a.s. bili sami njih dvojica u vrijeme ponovne
gradnje Kabe. Meðutim, kad su zapoèeli gradnju bili su odluèni u
vjerovanju da im Allah omoguæava da obave znaèajan zadatak i da æe
produ‘iti njihove buduæe generacije. Zato, oni su takoðer èinili dove za
svoje potomke u to vrijeme. Mi smo ummet Èasnog Poslanik s.a.v.s. i
takoðer smo povezani sa njegovim istinskim i revnim predanikom i
do‘ivljavamo širenje ovog ’potomstva’. Allah je u objavama Obeæanog
Mesiju a.s. nazvao Ibrahim. U jednoj objavi je reèeno: ’Ja æu te utješiti i
neæu izbrisati tvoje ime i uzdiæi æu narod od tebe.’ (Tadhkirah, str. 797).
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je iz ovoga razumio da je Allah uèinio
hazreti Ibrahima narodom/tijelom ljudi. Huzur je rekao tijelo ljudi koji
se formiraju kroz istinskog i revnog poklonika Èasnog Poslanika s.a.v.s.
formira se kroz Njegovu posebnu pomoæ i potporu. On ih takoðer
osposobljava da grade d‘amije za obo‘avanje Boga. Meðutim s ciljem
da iskoristimo stvarnu korist mi treba da se zauzmemo u istighfaru i
formiramo sna‘nu vezu s Allahom tako da mi, kao i naša buduæa
generacija mogu tra‘iti koristi i da naše ‘rtvovanje nastavi biti primljeno.
Da Allah dadne da standard našeg ibadeta bude uveæan i da nastavimo
da uzgajamo duh sna‘ne veze sa Ahmadijatom, istinskim islamom u
našim buduæim generacijama. Da nas Allah osposobi za to.