Hutbe 2010.

Hutba 24. 09. 2010. – Žrtve omladine i utemeljenje Božijeg Jedinstva


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Danas je svojoj hudbi petkom Huzur rekao da se u mjesecu septembru
i oktobru odr‘ava veæina iðtima raznih pomoænih organizacija D‘emata.
Danas poèinje iðtima Khudam ul Ahmadija a naredne sedmice æe biti
reda na Ansar i Leðna. Zadnjih 27 do 28 godina je prisustvo Halife
postalo dio iðtema D‘emata VB. Prije iseljenja u Rabvu, Pakistan, Halifa
vremena je prisustvovao iðtemama svih pomoænih organizacija tamo. U
toku dana iðtema Rabva bi ‘ivo vrvjela, pogotovu su Atfal i Khudam
uèestvovali u tome sa mnogo ‘ara. Svaki ogranak bi donio svoje èaršafe
da naprave šatore u oblasti za smještaj pošto gotovi šatori nisu bili na
dostupni. Tako je svaki ogranak donosio svoju posteljinu da naprave
šatore i kao rezultat toga tu je bila izlo‘ba šarenih, cvijetnih
improviziranih šatora. Mjesec oktobar je u Pakistanu ugodan i ovo
omoguæava sav ovaj aran‘man. Obzirom na vrijeme ovdje, sigurno ne
bi bilo moguæe imati slièan aran‘man.
Huzur je rekao da ga je Khudam ul Ahmadija iðtema VB podsjetila
na iðteme iz njegovog djetinjstva i mladosti i o onim ‘rtvama koji su bili
lišeni prava da odr‘avaju iðteme zbog ugnjetaèkog zakona tlaèitelja.
Oni ne mogu organizovati okupljanja za svoju reformu, udgoj i za
spominjanje Boga i Njegovog Poslanika s.a.v.s. Huzur je rekao da smo i
on i mi èvrsti na vjerovanju da ova situacija nije stalna. Jednog dana æe
tlaèenje tlaèitelja biti zbrisano sa lica zemlje. Da Allah nastavi da nas
omoguæava da ostanemo strpljivi, èvrsti i da ostanemo zauzeti u dovama.
Huzur je rekao da o ovim pitanjima treba govoriti na iðtemi, pošto
svake godine dr‘i govor za svaku pomoænu organizaciju posebno.
Meðutim, mislio je da o ovoj temi govori u svojoj hudbi petkom. Na
iðtemama u Pakistanu Halifa vremena je davao uvodni i završni govor.
35
Ovdje se završni govor na iðtemi Khudam ul Ahmadija ne prenosi u‘ivo,
nego nekoliko dana kasnije i vjerovatno ogroman broj ljudi to ne vide.
Treæe, gdje god se u svijetu odr‘ava iðtema, ovo se treba smatrati
prikladnom porukom i treba da se sjetimo Ahmadi muslimana u
Pakistanu koji su uèinjeni ‘rtvom. Èetvrto, gdje god su formirani novi
ogranci mogu se izvuæi direktne koristi slušanjem ovog govora. Tako,
danas se Huzur posebno obratio Khudam ul Ahmadija i svakom Ahmadi
muslimanu opæenito.
U pogledu omladine, Èasni Kur’an u suri Al-Kahf dva puta navodi
slu‘enje religiji, reformu i utemeljivanje Bo‘ijeg Jedinstva. Ovo su bili
mladiæi koji su vjerovali u Musaovog Mesiju a.s. i koji su tri stotine
godina podnosili pritisak i ugnjetavanje. Oni su za dug period vremena
morali ‘ivjeti u peæini. I tamo u peæini su ih takoðer progonili predstavnici
vodeæih grupa i ubijali ih. Pa ipak su oni podnijeli proganjanje radi vjere
i Bo‘ijeg Jedinstva. Kad se situacija popravila, oni su izašli iz peæina ali
su stalno morali podnositi proganjanje i tlaèenje. Njihov trud za
utemeljenje Bo‘ijeg Jedinstva i èuvanje vjere su bili takvi da ih je Allah
spomenuo u Kur’anu sljedeæim rijeèima :
“Kad se nekoliko mladiæa sklonilo u jednu peæinu i reklo: ’Gospodaru
naš, podari nam milost od Sebe, i uputi nas u našoj stvari.’ ” (18:11)
“Mi æemo tebi objasniti istinito njihovu vijest: zaista oni su bili mladiæi
koji su vjerovali u Gospodara svoga, i Mi smo njih pojaèali uputom.
I Mi smo uèvrstili njihova srca kad su ustali i rekli: ’Naš Gospodar
je Gospodar nebesa i Zemlje. Mi neæemo pozivati gospodara mimo
Njega; jer ako bi bilo tako, mi bismo rekli nešto što je daleko od
istine.’ ” (18:14-15)
Oni su se trudili radi utemeljenja Bo‘ijeg Jedinstva, podnosili su
tlaèenje i molili Boga da ostanu èvrsti na vjerovanju u Bo‘ije Jedinstvo
i da ostanu upuæeni. Ova sura se takoðer tièe sadašnjeg kršæanskog
vjerovanja gdje se èovjek smatra sinom Bo‘ijim, što nema ništa sa
istinskim uèenjem kršæanstva i tako je opsna stvar da æe ih to uèiniti
zaslu‘nim prijekora. Stvarno kršæansko uèenje nema koncepta Trojstva,
ono je bilo uèenje o Bo‘ijem Jedinstvu. Kršæani koji su to vjerovali i
obo‘avali Jednog Boga ojaèali su svoju vjeru radi ovoga. Oni su bili
krajnje protivni ideji da mo‘e postojati drugi vrijedan obo‘avanja mimo
Boga. Pod uticajem vremena i upravljaèkih sila, koncept trojstva je ušao
36
u kršæanstvo i preuzelo je svjetovnost. Allah je upozorio o Vatri za one
koji pridru‘uju drugove s Njim. Dokle god su kršæani ostali u svojoj
izvornoj formi, mladiæi su bili ti koji su ga èuvali. Zbog njihove vjere i
poštovanja prema Bogu da je Jedini On vrijedan obo‘avanja, Bog ih je
èuvao upuæenim. Ovi ljudi nisu imali brige za ovosvjetske nagrade. Isto
tako Bog ’…ih je pojaèao uputom. I Mi smo uèvrstili njihova srca…’
Naoru‘ani sa ovom èvrstinom i ovom uputom oni su proglasili
tlaèiteljima tog vremena: ’… Mi nikada neæemo pozivati gospodara mimo
Njega…’ Njihovo stajalište je bilo da mogu ‘rtvovati svoja prava, svoje
voljene i svoj imetak i ‘ivote, ali da se ne mogu okrenuti od Bo‘ijeg
Jedinstva.
Takav je primjer ispred nas onih koji su vjerovali, iako nisu imali
blagoslovljeni uzor koji mi, Allahovom milošæu, imamo u Èasnom
Poslaniku s.a.v.s. i njegovim ashabima. Uzvišeni standard blagoslovljenog
primjera kojeg mi imamo u vidu, zahtijeva da, s ciljem da idemo
putevima Bo‘ijeg Jedinstva, ispunimo zavjet ‘rtvovanja svojih ‘ivota,
imetka, vremena i èasti. Nikakva kušnja, nikakva ovosvjetska pohlepa
ne smije za nas postati prepreka.
Kad je neko u kušnjama s kojima se suoèavaju Bo‘ije zajednice,
pogotovu se podsjeæamo na Ahmadi muslimane Pakistana, kao i nekih
drugih zemalja gdje se provodi proganjanje. Osim fizièkog i moralnog
muèenja Ahmadi u Pakistanu takoðer ‘rtvuju svoje ‘ivote i svoj imetak.
Arapi Ahmadi koji ‘ive u svojim zemljama, èiji se broj svakim danom
poveæava pošto Huzur prima pisma bai’ata u svojoj dnevnoj pošti, takoðer
se suoèavaju sa teškoæama zbog svog vjerovanja i troše ‘ivot kao što su
ga trošili Ljudi Peæine ( pozivanje je na suru Kahf). U Pakistanu, naša
Zajednica je zrela i utemeljena i naše vjerovanje nije skriveno; ljudi to
izra‘avaju bez straha. Pa ipak za novopridošle, ovo mo‘e biti teško.
Meðu novopridošlim su oni sa strašæu èija vjera raste, ali mali broj njih
je slab. Na nekim mjestima su, iz bezbjednosnih razloga, okupljanja
ogranièena. Neki uznemireno pišu Huzuru iz Arapskih zemalja pitajuæi
koliko dugo æe morati èekati? Huzur je rekao da im uvijek daje primjer
Ljudi Peæine i savjetuje im ustrajnost. Ova vremena æe se, inšaAllah
promijeniti. Historija Poslanika nam govori da se takva vremena
mijenjaju i sigurno æe se promijeniti. Onim Ahmadi muslimanima iz
muslimanskih zemalja koji su ponekad uznemireni nad tim koliko æe
dugo morati odr‘avati svoje programe skriveno, klanjati namaz i d‘umu
37
skriveno, Huzur je rekao da oni nisu iskusili osjeæaj u‘itka koju su Ahmadi
muslimani u Pakistanu iskusili u odr‘avanju iðtema i ðelse pod direktnim
nadzorom Halife. Pa ipak, zadnjih dvadeset osam godina, ovi sljedbenici
Muhammedovog Mesije su èuvali svoje vjerovanje i svoj zavjet i dali sve
vrste ‘rtava. Ogranièenja za tako dugo vremena i stalno proganjanje
nije beznaèajna stvar, pa ipak su ovi ljudi utjelovljenje strpljenja;
muškarci, ‘ene, mladi i stari, ne prestaju davati ‘rtve. Meðutim, ove
‘rtve neæe trajati 300 godina; Allahovom milošæu, one krajnjom brzinom
kreæu prema pobjedi i uspjehu. Naš napor da dokuèimo svoj cilj nije
zaustavljen zbog proganjanja u nekoliko zemalja. Ahmadija zajednici
je zadu‘ena zadatkom propagiranja poruke Èasnog Poslanika s.a.v.s. i
utemeljenja Bo‘ijeg Jedinstva. Ovaj zadatak nije stao zbog ovih
neprijateljstava i ogranièenja, zapravo svaki dan osviæe s novim
napretkom za nas.
Prošle sedmice je Huzur polo‘io kamen temeljac nove d‘amije u
Irskoj. Irska je sto‘er kršæanstva jer ljudi tamo još sebe ve‘u za crkvu,
veæina su katolici, dok su u ostatku Evrope ljudi postali nezainteresovani
za religiju. Irska, kao što je Huzur rekao u prethodnoj hudbi, je takoðer
kraj svijeta. Poslije polaganja kamena temeljca tamo je odr‘an prijem
gdje je bilo prisutno oko stotinu gostiju, ukljuèujuæi èlanove Parlamenta,
razna slu‘bena lica, akademike, gradonaèelnika Galwaya i došao je jedan
sveæenik visokog polo‘aja. Njima je prenesena prelijepa poruka islama
i Obeæanog Mesije a.s. o èemu su nacionalna televizija i novine naširoko
izvijestile i tako je ova poruka stigla do stotina hiljada ljudi. Tako, ako
su s jedne strane uèinjena nastojanja da nas tlaèe, s druge strane su
otvorene nove avenije za prenošenje poruke. Premda je broj Ahmadi
muslimana na Irskoj mali, veæina njih su mladi i, mašaAllah aktivni.
Kao rezultat toga oni imaju dobre kontakte. Poslije dogaðaja prošle
sedmice, ovi kontakti æe se još više uveæati i bit æe otvorene nove avenije.
Ako odr‘imo sadašnju strast i okoristimo se od nedavne upute, jednog
dana æe sljedbenici Mesije Muhammeda uèiniti da se ovi ljudi okrenu
Bogu. Dok je proganjanje na nekim mjestima uzrok zabrinutosti,
Kur’anska poruka ka‘e:
“Allah je odredio: ’Sigurno æemo Ja i Moji poslanici nadvladati.’
Uistinu je Allah silan, moæan.” (58:22) je uvjerljiva stvar.
Poslije vremena Naroda Peæine Musaovog Mesije, kršæanstvo koje se
raširilo imalo je poruku širka (pripisivanja partnera s Bogom). Meðutim,
38
sljedbenicima Muhammedovog Mesije bit æe data pobjeda mnogo br‘e
od 300 godina, i ova pobjeda æe biti povod uklanjanja širka iz njegovih
korijena i utemeljenja Bo‘ijeg Jedinstva.
Huzur je rekao da se danas, Bo‘ijom milošæu svijet Ahmadiajata
uveliko proširio. Ako prava ahmadi muslimana budu prikraèena u
nekoliko zemalja, ahmadi iz Australije, Amerike, Afrike i Ostrva ‘ive
‘ivotom slobode. Oni su slobodni da prakticiraju stvarno uèenje islama
i da ga primjene u svom svakodnevnom ‘ivotu. Oni su slobodni da
prenose poruku. Obraæajuæi se Ahmadi muslimanima koji ‘ive u ovim
zemljama, Huzur je rekao da ove moguænosti, blagostanje i sloboda
trebaju biti uèinjeni sredstvima postizanja našeg cilja. Allah nije
jednostavno namjenio rijeèi ’… i Mi smo ih ojaèali uputom…’ za Narod
Peæine. Zapravo su oni objasnili princip da æe svako god bude èuvao
vjerovanje, ostat èvrst na vjeri, Allah æe nastaviti da ih ojaèava uputom,
baš ako što je takoðer reèeno:
“Samo su oni (istinski) vjernici èija srca zatrepere kad se Allah
spomene, i kad im se Njegovi ajeti uèe, poveæava se njihovo vjerovanje,
i koji se uzdaju u Gospodara svoga, koji obavljaju namaz i troše od
onoga èime smo ih Mi opskrbili. Oni su istinski vjernici. Za njih su
polo`aji kod Gospodara njihovoga, i oprost i plemenita opskrba.”
(8:3-5)
Huzur je rekao da naprijed spomenuti ajeti navode odlike istinskog
vjernika. Osoba ne postaje istinski vjernik samo verbalnim oèitovanjem,
nego onaj ko èuva vjerovanje u vremena kušnji. Kao rezultat, osoba
postaje vrijedna onih obeæanja koje je Allah dao istinskim vjernicima.
Ako neko tvrdi da ima vjerovanje, njegova svaka rijeè i djelo trebaju biti
radi postizanja Bo‘ijeg zadovoljstva. Srce treba imati osjeæaj straha od
Boga. Za istinskog vjernika, Allah je ono Voljeno Biæe èije je zadovoljstvo
uvijek u vidu, i treba biti u vidu.
Vjerovanje nije samo verbalno izgovaranje; to je praksa koja treba
postati neprestalna. Ajeti Kur’ana uveæavaju vjerovanje. Znak istinskog
vjernika je da izbjegava niske izgovore i pazi na sve Bo‘ije naredbe.
Kao što je reèeno:
“… i oni koji, kad ih opomenu o ajetima Gospodara njihovog, ne
ostaju ni gluhi ni slijepi;” (25:74)
39
Tvrdnja samo rijeèima da osoba vjeruje u Bo‘ije Jedinstvo ne uveæava
vjeru ukoliko nije uèinjen napor da se pridr‘ava Bo‘ijih naredbi.
Utemeljenje Bo‘ijeg Jedinstva je uspješno kad èovjek ‘rtvuje svoj nafs
(svoje ’ja’) radi Allaha. Jedan znak istinskog vjernika je obavljanje
namaza. Huzur je rekao da je za svakog omladinca krajnje va‘no – i za
svakog Ahmadi, da ne samo organizuju posebno obavljanje namaza u
toku iðteme, nego takoðer i kasnije. Va‘no je obavljati namaz na vrijeme
i u d‘ematu. Oni omladinci koji su na du‘nosti takoðer trebaju
organizovati obavljanje svog namaza. Ovo ne treba biti praksa samo u
toku dana iðteme, zapravo treba biti satalna praksa. Naš napredak i
pobjeda su u uzajamnoj vezi sa namazima i dovama i Obeæani Mesija
a.s. je stalno skretao našu pa‘nju na ovo. Najizvanredniji izvor dove je
namaz i bez toga vjerovanje i Bo‘ije Jedinstvo ne mogu biti utemeljeni.
Pet dnevnih namaza su izvor lomljenja mnogih idola; pogotovu u ovom
materijalistièkom svijetu oni lome idole našeg unutrašnjeg ’ja’ kao i oèite
idole. Ovo je temeljna formula da raširimo i utemeljimo Bo‘ije Jedinstvo.
Kur’an ka‘e: ’… i troše od onoga što smo Mi za njih obezbjedili…’ Huzur
je objasnio da Allah takoðer uveæava vjerovanje onih koji troše na putu
izdanja vjere i Bo‘ijeg Jedinstva. U zadnjem od tri ajeta (8:5) Allah
ka‘e da je onaj ko posjeduje odlike opisane u prva dva ajeta istinski
vjernik u Allahovim oèima i zaslu‘an Njegovih blagoslova. Ovi blagoslovi
su: ’stepeni polo‘aja kod njihovog Gospodara… oprost i èestita opskrba.’
Huzur je objasnio da je ovdje spomenuta opskrba, opskrba ovog svijeta
kao i ahireta. Uveæanje u vjeri, uveæanje u uputi èini osobu primaocem
Allahovih blagoslova. Zadatak je istinskog vjernika da neprestalno nastoji
da stekne Allahovo zadovoljstvo za uveæanje u vjeri i uputi. Jedino je
ovo bogobojaznost (takva). Takva èovjeka vodi Allahovom zadovoljstvu
a postizanje Njegovog zadovoljstva je dalje napredovanje u takvi. Allah
ka‘e:
“A onima koji slijede Uputu, On im je poveæava, i daruje im njihovu
bogobojaznost.” (47:18)
Takva je uveæanje, skupa sa postizanjem Allahovog zadovoljstva. Allah
pouèava novim putevima one koji tra‘e Njegovo zadovoljstvo i
neprestalno rade za to, i umotava ih u Svoje utoèište i zadovoljan je s
njima. Njihove ‘rtve stièu prihvatanje kod Allaha. Umjesto da budu
prestrašeni širenjem panike neprijatelja to ih vodi bli‘e Allahu. Njihovo
vjerovanje u Kur’ansku tvrdnju:
40
“Mi smo vaši prijatelji u ovom `ivotu i na Ahiretu, Vi æete u njemu
imati sve što vaše duše po`ele, i u njemu æete imati sve što budete
tra`ili” (41:32) se dalje uveæava.
Vjerovanje u Boga je uvjerilo pristalice Musaa da daju ‘rtve. Bo‘ija
obeæanja nama su daleko veæa od onih datih njima. Nema nikakvog
razloga za nas da ikada i pomislimo o neiskrenosti s Allahom, da budemo
nemarni o Njegovom obo‘avanju i nemarni o utemeljenju Bo‘ijeg
Jedinstva.
Jedna skupina vjernika u Pakistanu i nekoliko drugih zemalja èini
dove sa strpljenjem za ustrajnost i uputu. Ova skupina ljudi takoðer
uveæava svoje vjerovanje i uputu, i Allah sluša njihove dove. Jaèanje
njihove vjere i neustrašivosti je dokaz da je u primanju njihove dove
Allah poklonio jakost srcima. Mladi, mladiæi, sav Khudam obavljaju sve
du‘nosti koje su im dodijeljene sa strašæu i bez ikakvog straha. Stariji
pišu da su zadivljeni da vide ove mlade ljude. (Sa perspektive
bezbjednosti) u Pakistanu vlasti smatraju d‘amije opasnim mjestima.
Pa ipak, ako jedan omladinac ne mo‘e doæi na du‘nost iz nekog razloga,
dvojica ili trojica su veæ spremni da uskoèe na njegovo mjesto i ‘ele da
budu zamjena. Oni napuštaju kuæu govoreæi da æe biti dobro ako se
vrate, no, ako se ne vrate da onda Allah ispuni Svoja obeæanja za nas.
Takvo je stanje vjerovanja u njihovim srcima. Danas, sljedbenici
Muhammedovog Mesije pokazuju zapanjujuæu strast. Da Allah odr‘i
njihovu strast Svojom posebnom milošæu, i da ih zaštiti. Ovi mladi ljudi
stvaraju zapanjujuæu historiju, oni nisu ništa manje od bilo koga drugog.
Oni su u stvarnosti uvijek spremni da ‘rtvuju svoje ‘ivote, imetak i èast.
Sigurno su ovi ljudi ti koji posti‘u Allahovo zadovoljstvo. Da Allah dadne
da se dr‘e bogobojaznosti, uveæaju svoj ibadet Allahu i nastave sticati
Bo‘ije zadovoljstvo.
Obraæajuæi se prisutnom skupu kao i Khudamu na iðtemi, Huzur je
rekao da oni imaju slobodu da organizuju programe odgoja kao i
programe prenošenja poruke. Oni treba da razumiju svoje odgovornosti.
Tri dana iðteme ne trebaju biti samo povod privremene promjene u
njima, nego trebaju nastojati i usaditi stalnu primjenu u sebi. Oni trebaju
uveæati standarde svoje bogobojaznosti i ibadeta Allahu. Besmislene
privlaènosti Zapada ne treba da na njih ostavljau dubok dojam. Oni
treba da imaju u vidu ‘rtve ove braæe koji, ojaèavajuæi svoju vjeru, èine
svaki napor da dr‘e uzdigutu zastavu Ahmadijata, istinskog islama. Oni
41
daju svaku ‘rtvu da ispune svoj zavjet i svoju odanost. Tako, kao znak
zahvalnosti za slobode koje u‘ivate, dok standardi ibadeta i
bogobojaznosti trebaju biti uveæani, treba da u potpunosti uèestvujete
u upuæivanju poruke Ahmadijata svuda. Svako oruðe za prenošenje
poruke treba biti iskorišteno. Mladi bolje koriste moderna sredstva.
Danas, mladi Ahmadi treba da uèestvuju na dva ’vanjska’ fronta,
odvojeno od unutrašnjeg fronta samo-popravljanja. Jedan vanjski front
je da brane islam protiv napada napravljenih na njega a drugi je da
brane Ahmadijat protiv napada napravljenih protiv njega. Razne web
stranice stavljaju razne, besmislene prigovore. One trebaju biti ispunjene
porukom istine. Treba biti pripremljen naèin rada, plan i proces da ih
napunite istinom. Gdje nedostaje znanja, trebate tra‘iti pomoæ od starijih
i misionara. Dans je potrebno da svaki Khadim (omladinac) u svijetu
bude dio ovih projekata, samo onda æe igrati ulogu u utemeljnju Bo‘ijeg
Jedinstva. Mladiæi Musaovog Mesije su odigrali svoju ulogu u
ogranièenim oblastima; uz pomoæ modernih sredstava mladiæi
Muhammedovog Mesije mogu stvoriti revolucionarnu promjenu u
cijelom svijetu. Ovom predmetu treba biti posveæena posebna pa‘nja.
Da nas Allah omoguæi da tako èinimo.
Zatim je Huzur proèitao isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. i
molio Allaha da nas osposobi da ove proglase stavimo u praksu.